2020 m. spalio 26 d. 12:21 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Plun­gė armėnei Lianai ta­po ant­rai­siais na­mais

(1)

2019-08-19, 15:29

Edi­ta LUKIENĖ, pzinios.lt

Plun­gė armėnei Lianai ta­po ant­rai­siais na­mais nuotrauka, foto

Nuotraukoje: Pasak Lianos, Plungėje šaltoka, bet tai atperka žmonių draugiškumas ir nuoširdumas.

Reklama

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je jau vi­są va­sa­rą sa­va­no­riau­ja Liana, kuri, į Lie­tu­vą at­vy­ko iš sau­lė­to­sios Ar­mė­ni­jos. Bai­gu­si uni­ver­si­te­tą Je­re­va­ne ir įgi­ju­si ar­chi­tek­tės spe­cia­ly­bę, mer­gi­na nu­spren­dė už­si­im­ti kil­nia mi­si­ja – skir­ti sa­vo lai­ką, ži­nias, pa­tir­tį ir ener­gi­ją nau­din­gam dar­bui.

Kaip pa­sa­ko­jo jau­no­ji sa­va­no­rė, no­rint tap­ti sa­va­no­riu, bū­ti­nos dvi są­ly­gos: as­muo tu­ri bū­ti ap­si­spren­dęs skir­ti sa­vo lai­ką vi­suo­me­nei ir jos reik­mėms, ne­si­ti­kė­da­mas pi­ni­gi­nio at­ly­gio, ir ant­ro­ji – tu­ri at­ras­ti or­ga­ni­za­ci­ją, ku­riai rei­ka­lin­ga sa­va­no­rio pa­gal­ba.

Lia­nos pa­klau­sus, ko­dėl sa­va­no­rys­tę pa­si­rin­ko bū­tent Plun­gė­je, ji at­sa­kė, kad no­rė­jo dirb­ti bib­lio­te­ko­je.

Tad su­si­ra­du­si in­ter­ne­te šią gamtos apjuostą įstai­gą Lie­tu­vo­je bei su­pra­tu­si, kad bū­tent čia bus la­biau­siai rei­ka­lin­ga jos pa­gal­ba, at­vy­ko į mū­sų mies­tą ir jau tre­čias mė­nuo už­si­i­ma pa­tin­kan­čia veik­la.

Be to, kaip pa­sa­ko­jo mer­gi­na, sa­va­no­rys­tės ke­lią pa­si­rin­ko ir dėl to, kad la­bai no­rė­jo­si pa­ma­ty­ti Eu­ro­pą, pra­plės­ti aki­ra­tį, su­si­pa­žin­ti su nau­jais žmo­nė­mis, įgy­ti pa­tir­ties. Pa­sak vieš­nios, pa­dė­ti ki­tiems – jos gy­ve­ni­mo tiks­las.

Tad ge­gu­žės 24-ąją bai­gu­si Je­re­va­ne uni­ver­si­te­tą, iš­kart iš­vy­ko į Plun­gę. „Ka­dan­gi nuo Je­re­va­no iki ma­no kai­mo, kur aš gy­ve­nu su ma­ma, la­bai to­li, ne­no­rė­jau gaiš­ti lai­ko ir na­mo ne­grį­žau, kad at­si­svei­kin­čiau su ar­ti­mai­siais.

Reklama

Tik pa­skam­bi­nau ma­mai ir pa­sa­kiau, kad iš­va­žiuo­ju. Ir tie­siai iš Ar­mė­ni­jos sos­ti­nės at­skri­dau į Lie­tu­vą“, – pa­sa­ko­jo Lia­na.

Be­je, Lia­nos ma­ma yra ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja. Kai­me, kur jos gy­ve­na, la­bai trūks­ta mo­ky­to­jų, tad ma­ma vai­kus mo­ko ir fi­zi­kos bei che­mi­jos, nors ir ne­tu­ri rei­kia­mo iš­si­la­vi­ni­mo.

Mer­gi­nos tė­tis yra mi­ręs, vy­res­nės se­se­rys, su­kū­ru­sios sa­vo šei­mas įsikūrė dideliame mieste, tad ma­mai bū­tų sun­ku vie­nai gy­ven­ti kai­me, jei ne ne­to­li gy­ve­nan­tis jos bro­lis, Lia­nos dė­dė. Jis pa­gel­bė­ja ūki­niuo­se dar­buo­se.

Ma­ma la­bai džiau­gia­si, kad duk­ra tu­ri ga­li­my­bę sa­va­no­riau­ti Eu­ro­po­je, ap­lan­ky­ti ne tik Lie­tu­vą, bet ir ap­lin­ki­nes ša­lis. Moteris nesitiki, kad Liana grįš į 500 gyventojų turintį Vaghatiną.

Vai­kų bib­lio­te­ko­je sa­va­no­riau­jan­ti mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad ją Lie­tu­vo­je ste­bi­na la­bai daug kas.

Pa­vyz­džiui, šal­ti­barš­čiai. „La­bai keis­tas pa­tie­ka­las – šal­ta sriu­ba. Vi­sos sriu­bos yra val­go­mos šil­tos, o čia – šal­ta, ir dar su kiau­ši­niais…“ – ste­bė­jo­si vieš­nia iš Ar­mė­ni­jos ir pri­dū­rė, kad to­kios sriu­bos nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vo ra­ga­vu­si.

Reklama

Lia­na taip pat ste­bė­jo­si ir pas mus ga­na po­pu­lia­riu pa­tie­ka­lu – troš­ki­niu. Ji nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti, kaip ga­li­ma val­gy­ti kar­tu su dar­žo­vė­mis troš­kin­tą mė­są, ta­čiau pa­brė­žė, kad lie­tu­viš­ki ce­pe­li­nai – tik­rai la­bai ska­nūs.

„Jū­sų lie­tu­viš­ka vir­tu­vė la­bai la­bai tur­tin­ga. Mais­tas įdo­mus, be ga­lo įvai­rus ir rie­bus“, – su­si­dū­ru­si su mais­to iš­šū­kiais Lie­tu­vo­je, pa­sa­ko­jo mer­gi­na iš Ar­mė­ni­jos.

Lie­tu­vo­je jai jau te­ko pa­bu­vo­ti įvai­rio­se vie­to­se – ap­lan­kė eže­rin­gą­jį Pla­te­lių kraš­tą, nuo­sta­bi­ą­ją Pa­lan­gą, sos­ti­nę Vil­nių, Kau­ną, Dre­ver­ną, Mo­lė­tus, Ute­ną, Klai­pė­dą, Šiau­lius bei ki­tus mies­tus bei mies­te­lius.

Ir vi­sur, kur tik te­ko lan­ky­tis, ją ža­vi Lie­tu­vos gam­ta – ža­liuo­jan­tys miš­kai, lau­kai, pie­vos, ža­lu­ma džiu­gi­nan­tys mies­tai. La­bai ge­rą įspū­dį pa­li­ko ge­ri, ma­lo­nūs, nuo­šir­dūs ir be ga­lo sve­tin­gi Lie­tu­vos žmo­nės, ku­riuos te­ko su­tik­ti.

Ta­čiau kur tik be­bū­tų, ją trau­kia grįž­ti į Plun­gę, spė­ju­sią tap­ti ant­rai­siais jau­no­sios sa­va­no­rės na­mais. „Iš pra­džių, kai ap­si­gy­ve­nau jū­sų mies­te, bu­vo sun­ku. Te­ko prie daug ko pri­pras­ti ir su daug kuo su­si­tai­ky­ti, ta­čiau da­bar Plun­gės aš pa­si­ilgs­tu, ypač kai iš­vyks­tu į ki­tą mies­tą.

Ne­se­niai, grįž­da­ma iš Kau­no, skam­bi­nau ma­mai ir sa­kiau, kad jau va­žiuo­ju na­mo. Ma­ma pa­ma­nė, kad grįž­tu į Ar­mė­ni­ją“, – šyp­so­jo­si Lia­na, Plun­gę pa­va­di­nu­si na­mais ir nuo­šir­džiai pri­dū­rė, kad čia jau­čia­si la­bai sau­giai.

Reklama

Ge­rai jaus­tis mū­sų mies­te pa­de­da ne tik nau­ji pa­žįs­ta­mi lie­tu­viai, bet ir ne­ti­kė­ta pa­žin­tis su jau daug me­tų Plun­gė­je gy­ve­nan­čiu ar­mė­nu Hra­chik.

Jis, iš­gir­dęs, kad bib­lio­te­ko­je sa­va­no­riau­ja ar­mė­nė, su­si­ra­do ją per bib­lio­te­kos di­rek­to­rę ir pa­kvie­tė pabendrauti. Kaip pa­sa­ko­jo, mer­gi­na, jai bu­vo la­bai sma­gu su­si­tik­ti tau­tie­tį taip to­li nuo gim­to­sios ša­lies.

Įdo­miau­sia, kad vy­riš­kis ki­lęs iš ne­to­li Lia­nos kai­mo esan­čios vie­to­vės, ir jie kal­bė­da­mie­si net­gi ra­do ben­drų pa­žįs­ta­mų. Hra­chik pa­kvie­tė Lia­ną į sve­čius, mi­nė­jo, kad tu­ri du jau su­au­gu­sius sū­nus, tad Lia­na jiems su žmo­na bus kaip duk­ra.

Su­si­ža­vė­ju­si gra­žia ir be ga­lo ža­lia Lie­tu­vos gam­ta, šil­tais va­sa­ros va­ka­rais, il­gai ne­nu­si­lei­džian­čia sau­le, jau­na mer­gi­na ti­ki­si pa­ma­ty­ti ir tik­rą lie­tu­viš­ką žie­mą, to­kią, ko­kios dar nė­ra ma­čiu­si. „Ar­mė­ni­jo­je žie­mos nė­ra šal­tos, ne­rei­kia la­bai šil­tų rū­bų.

Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, jog iš to­kios ma­lo­nios ši­lu­mos, į Lie­tu­vą at­ėjus šal­ta­jam se­zo­nui, pa­si­da­rys šal­ta. Tik iš kal­bų ži­nau, kad Lie­tu­vo­je žie­mos bū­na to­kios, kad net tvo­ros braš­ka, o at­ėjus ru­de­niui, il­gai ir ne­pa­liau­ja­mai ly­ja.

Pa­skam­bi­nu­si ma­mai guo­džiau­si, kad ne­tu­riu šil­tų rū­bų, ku­rių rei­kės žie­mą. Ji klau­sė, ar ne­pa­kaks šil­tų rū­bų, ku­riuos iš­si­ve­žė jau iš na­mų?..“ – nuo­šir­džiai pa­sa­ko­jo Lia­na apie troš­ki­mą pa­ma­ty­ti tik­rą žie­mą ir pri­dū­rė, kad šil­tų rū­bų teks pirk­ti.

Reklama

Iki va­sa­rio Plun­gės bib­lio­te­ko­je ke­ti­nan­ti sa­va­no­riau­ti Lia­na pa­sa­ko­jo, kad gy­ven­da­ma čia daug ko iš­mo­ko, pra­plė­tė aki­ra­tį, su­si­pa­ži­no su įvai­riais žmo­nė­mis, ku­rie įskie­pi­jo jau­nai mer­gi­nai gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties.

Lia­nai taip pat įdo­mu su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos pa­pro­čiais bei tra­di­ci­jo­mis. Sa­va­no­ria­vi­mas Lie­tu­vo­je pa­dė­jo jai ir la­biau pa­žin­ti sa­ve, bū­ti sa­va­ran­kiš­kai, at­sa­kin­gai už sa­vo gy­ve­ni­mą.

Ta­čiau be­ne svar­biau­sias da­ly­kas, ku­ris nu­ti­ko Lia­nos gy­ve­ni­me dir­bant su ma­ža­isiais plun­giš­kiais, – ji su­pra­to, kad my­li vai­kus ir no­ri jiems pa­dė­ti. Be to, jai vis­kas įdo­mu, pa­tin­ka su vai­kais už­si­im­ti įvai­ria veik­la bei ste­bė­ti, kaip jie spar­čiai mo­ko­si ir ma­lo­niai lei­džia lai­ką.

„Ži­no­ma, bū­na, kai vai­kas lep­te­li, kad jam nuo­bo­du, ne­įdo­mu, ta­čiau jei­gu pa­vyks­ta jį su­do­min­ti, ap­ima be ga­lo ma­lo­nus jaus­mas, kad esi rei­ka­lin­ga “, – džiau­gė­si dar­bu su vai­kais Lia­na.

Tad va­sa­rį, pa­si­bai­gus pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui, grį­žu­si į sa­vo tik­ruo­sius na­mus – sau­lė­tą­ją Ar­mė­ni­ją – mer­gi­na veik­lą ke­ti­na tęs­ti so­cia­li­nė­je sri­ty­je. Lia­nos at­ei­ties tiks­lai kil­nūs – ji trokš­ta pa­dė­ti sa­vo ša­lies vai­kams, mo­ky­ti juos an­glų kal­bos, me­no, tu­ri­nin­gai leis­ti lais­va­lai­kį.

 

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

linas

2019-08-19   16:04

IP: 77.111.247.185

linkiu jai laimes

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Vakar treneris Bronius Vyšniauskas socialiniuose tinkluose savo asmeninėje paskyroje pasidalino nuotraukomis ir...

Gerus, nuoširdžius, nepavydžius žmones Dievas globoja nuotrauka, foto

Šį ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK pokalbių laidoje „Bučiuoju. Rūta“ – atvira...

Tarasovai: kai tuokėmės, žmonės net lažinosi, kad ilgai kartu neišgyvensime nuotrauka, foto

Į klausimus atsako Seimo rinkimų antrojo turo kandidatas Danės vienmandatėje apygardoje Saulius...

Saulius Budinas: Pirmiausia – Klaipėda! nuotrauka, foto

Neeilinė, ypatinga ir išskirtinė šventė spalio 16-ąją aplankė Kostę Serapinienę iš...

Švėkšnoje pasveikinta šimtametė nuotrauka, foto

2020-2024 m. kadencijos Seimas: nauji ir seni vardai nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuva per du rinkimų turus išsirinko tryliktąjį Seimą – naujos sudėties Tautos...

A. Armonaitė: būtų sveika, jei SAM vadovautų vadybininkas nuotrauka, foto

Lietuva, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė mano, kad naujuoju sveikatos apsaugos ministru turėtų...

Liberalų sąjūdis pasisako už PVM ir GPM mažinimą, automobilių registracijos mokestį peržiūrėtų nuotrauka, foto

Lietuva, Liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduotojas Simonas Gentvilas sako, kad mokesčiai naujoje kadencijoje bus...

A. Pocius: „Klaipėda Seime bus atstovaujama stipriau nei kada nors anksčiau“ nuotrauka, foto

Klaipėda, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) Klaipėdos skyriaus pirmininkas Arvydas Pocius partijos...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...