2019 m. liepos 16 d. 17:11 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Nuotraukos pasakoja žmogaus istoriją

2013-03-19, 14:14

Dalia KARPAVIČIENĖ, skrastas.lt

Nuotraukos pasakoja žmogaus istoriją nuotrauka, foto

© Autorės nuotr.

Reklama

Fo­tog­ra­fas Si­gi­tas Kan­ce­vy­čius yra me­no­ty­ros ma­gist­ras, dir­ban­tis Tau­ra­gės bib­lio­te­kos di­rek­to­riu­mi. Am­ži­nų­jų ver­ty­bių jis ieš­ko ir kny­go­se, ir teat­re, ir cir­ke.

Kny­ga – gy­va, skai­tan­tis žmo­gus – gra­žus ir dva­sin­gas

Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų sky­riaus lan­guo­se, vi­du­je – di­džiu­lės tau­ra­giš­kio Si­gi­to Kan­ce­vy­čiaus nuo­trau­kos, ku­rio­se įam­žin­tas skai­tan­tis žmo­gus.

Au­to­riui kny­ga – gy­va. Ne­tin­ka­mo­je vie­to­je pa­dė­ta, ji pra­de­da dus­ti. Pa­lė­pė­se, rū­siuo­se kny­gos vi­sai neiš­gy­ve­na. Kny­ga tu­ri bū­ti ma­to­ma, švie­so­je. Ji – vie­na iš am­ži­nų­jų da­ly­kų, ku­rių ne­pa­keis jo­kie pa­sau­lio ste­buk­lai. Blo­gų kny­gų ne­bū­na.

Skai­tan­tis žmo­gus – gra­žus ir dva­sin­gas. Skai­ty­da­mas žmo­gus kei­čia­si, to­bu­lė­ja. Kom­piu­te­ris – vi­sai kas ki­ta. Kas, jei ne šios dė­žės, mū­sų vai­kus pa­da­rė ne­raš­tin­gus? Jau­nam žmo­gui vi­sas gy­ve­ni­mas prie akis, o jis neiš­ma­no raš­to. Ne­be­mo­ka šil­tai, nuo­šir­džiai bend­rau­ti.

„Tuo­met ir at­si­me­na­me am­ži­nuo­sius da­ly­kus, apie ku­rios ga­li­ma kal­bė­ti nuo ry­to iki va­ka­ro. O pail­sė­jus – ir vėl iki ki­to ry­to. Kal­bė­ti tie­siog bū­ti­na“, – įsi­ti­ki­nęs S. Kan­ce­vy­čius.

Li­te­ra­tū­ra – vi­sų me­nų mai­tin­to­ja

„Vie­ni bai­gia ei­les kur­ti penk­to­je ar šeš­to­je kla­sė­je, bet yra to­kių, ku­rie nei­šau­ga. Toks esu aš, ku­rian­tis iki šiol, ir iš­lei­dęs vie­ną kny­ge­lę“, – sa­kė S. Kan­ce­vy­čius, per­skai­ty­da­mas ke­le­tą sa­vo ei­lė­raš­čių.

Reklama

Li­te­ra­tū­ra, jo nuo­mo­ne, tin­ka prie vi­sų me­nų. Iš li­te­ra­tū­ros dai­lė, fo­tog­ra­fi­ja, ki­nas min­ta. Svar­biau­sias – li­te­ra­tū­ri­nis pa­grin­das, siu­že­tas. Ir nuo­trau­koms li­te­ra­tū­ri­nis siu­že­tas bū­ti­nas, jis pa­de­da kur­ti.

„Esu žmo­nių fo­tog­ra­fas. Įsi­ti­ki­nęs, kad vie­nas, ge­rai pa­da­ry­tas po­rtre­tas ga­li apie žmo­gų pa­pa­sa­ko­ti dau­giau ne­gu sto­riau­sia kny­ga. Li­te­ra­tū­ri­nį siu­že­tą la­bai pa­pras­tai ga­li­ma iš­skai­ty­ti, ras­ti žmo­gaus vei­de, ap­lin­ko­je, ap­ran­go­je. Vei­de daž­nai už­fik­suo­tas, įsi­rė­žęs žmo­gaus gy­ve­ni­mo bū­das, ku­rio neį­ma­no­ma pa­slėp­ti“, – sa­kė S. Kan­ce­vy­čius.

Teat­ras ly­dė­jo ir te­be­ly­di

Prie am­ži­nų­jų ver­ty­bių jis pri­ski­ria ir teat­rą. Si­gi­to Kan­ce­vy­čiaus, teat­ra­lo pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą, gy­ve­ni­mą teat­ras ly­di iki šiol.

Pats su­si­kū­rė pa­pil­do­mą dar­bo vie­tą, su­bū­ręs du ko­lek­ty­vus ra­jo­ne.

„Vai­di­na­me bend­ruo­me­nėms, vyks­ta­me į fes­ti­va­lius. Kai ra­tas ge­ro­kai įsi­su­ko, pa­pra­šiau pu­sės eta­to. Da­vė. Su­ka­mės to­liau“, – šyp­so­jo­si S. Kan­ce­vy­čius.

Jis yra anks­čiau dir­bęs Tau­ra­gės liau­dies teat­re, pa­sta­tęs ke­le­tą spek­tak­lių. Moks­lei­vių kū­ry­bos cent­re vai­kams dės­tė dra­mą ir fo­tog­ra­fi­ją, ir sta­ty­da­vo spek­tak­lius, ir vai­din­da­vo.

Reklama

„Kai nuo teat­ro pa­vargs­tu ar­ba šiek tiek to­kia kū­ry­ba nu­si­bos­ta, su­ku į fo­tog­ra­fi­ją. Kai no­riu pail­sė­ti nuo fo­tog­ra­fi­jos, imu plunks­ną. 10 me­tų iš­dir­bęs Tau­ra­gės sa­vi­val­dy­bė­je, pa­ju­tau, kad yra iki ga­lo neiš­jaus­tų da­ly­kų, ne­be­si­jau­čiau tvir­tas, kaip teat­ro žmo­gus. To­dėl Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te bai­giau me­no­ty­ros (teat­ro­lo­gi­ja) ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas. Bu­vo sma­gu, pra­smin­ga. Dės­ty­to­jai lan­ko­si mū­sų spek­tak­liuo­se, su­lau­kia­me pa­ta­ri­mų“, – pa­sa­ko­jo S. Kan­ce­vy­čius.

Išei­nan­čio am­ži­ny­bėn vei­das

Švie­saus, be­si­šyp­san­čio tau­ra­giš­kio vei­du nu­slen­ka še­šė­lis, pra­kal­bus apie prieš ke­le­tą me­tų su­reng­tą neįp­ras­tą fo­to­se­si­ją Tau­ra­gės ra­jo­no Lo­mių kai­mo gy­ven­to­jos na­muo­se.

34 mo­te­ris, ser­gan­ti vė­žiu, lei­do S. Kan­ce­vy­čiui įam­žin­ti sa­vo gy­ve­ni­mo pa­bai­gą. Iki jos mir­ties bu­vo li­ku­sios ke­lios die­nos, bet ji ne­pra­ra­do vil­ties pa­sveik­ti.

Nuot­rau­kų cik­lą au­to­rius pa­va­di­no „Vei­du į am­ži­ny­bę“. Mo­te­ris jo nuo­trau­ko­se iš vi­sų dar li­ku­sių jė­gų sten­gia­si šyp­so­tis. Fo­to­se­si­jo­je da­ly­va­vo ir mo­ters vy­ras, 14 ir 6 me­tu­kų duk­ros, ją slau­gę ar­ti­mie­ji. S. Kan­ce­vy­čius tvir­ti­no, jog fo­tog­ra­fa­vi­mas li­go­nę vei­kė pa­na­šiai, kaip nu­skaus­mi­na­mie­ji vais­tai. Ji ta­po stip­ri. Bet li­ga pa­si­ro­dė esan­ti stip­res­nė.

Nuot­rau­kų au­to­rius tvir­ti­no, kad ši mir­ties te­ma jį pa­tį su­si­ra­do, vy­lė­si, kad dau­giau ne­be­reiks prie jos grįž­ti. Jam ne­be­si­no­ri tų nuo­trau­kų eks­po­nuo­ti, ne­bent la­bai sak­ra­lio­je ap­lin­ko­je. Per anks­tes­nes pa­ro­das pa­ste­bė­jęs, kad žmo­nės, ap­žiū­rė­ję nuo­trau­kas, pil­kiau še­šė­lių nu­slen­ka du­rų link ir iš­si­skirs­to, vie­nas ki­tam ne­pra­ta­rę nė žo­džio. Per sun­ku, per skau­du, per ar­ti­ma kiek­vie­nam iš ar­ti žvelg­ti į mir­tį.

„Ši fo­to­se­si­ja man at­sklei­dė ir ki­tų da­ly­kų. Sup­ra­tau, kad li­ga ga­li at­sė­lin­ti bet ku­riuo me­tu“, – sa­kė fo­to­me­ni­nin­kas.

Cir­ko fo­tog­ra­fas

Reklama

Si­gi­to Kan­ce­vy­čiaus kū­ry­bos įvai­ro­vę iliust­ruo­ja fak­tas, jog jis – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lus cir­ko fo­tog­ra­fas.

Cir­kas – ne tik bliz­gan­tis, kva­pą gniau­žan­tis šou, bet ir cir­ko ar­tis­tų kas­die­ny­bė, ku­ri la­biau­siai do­mi­no fo­tog­ra­fą.

Sy­kį, kai „Bal­ti­jos cir­kas“ lan­kė­si Tau­ra­gė­je, S. Kan­ce­vy­čius cir­ko įkū­rė­jo Pet­ro Va­ria­ko­jo pa­pra­šė lei­di­mo fo­tog­ra­fuo­ti. Lei­di­mą ga­vo po dve­jo­nių ir ne­ri­mo. Pir­ma­jai nuo­trau­kų per­žiū­rai su­si­rin­ko be­ne vi­si cir­ko ar­tis­tai. Pa­sak au­to­riaus, jie nu­ste­bo ir pa­si­džiau­gė, jog nuo­trau­ko­se nė­ra nei tie­sio­gi­ne, nei per­kel­ti­ne pra­sme iš­džiaus­ty­tų apa­ti­nių.

„Fo­tog­ra­fuok, ką no­ri ir ka­da no­ri“, – toks bu­vo bend­ras ver­dik­tas. Sup­ra­tau, kad pro­fe­sio­na­lio­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis įgi­jau ko­lek­ty­vo pa­si­ti­kė­ji­mą, nors bu­vo aiš­ku ir kit­kas: tie sce­nos žmo­nės ne­mėgs­ta fo­tog­ra­fuo­tis, ven­gia fo­toob­jek­ty­vo. „Bal­ti­jos cir­ku“ per tre­je­tą me­tų ap­ke­lia­vau vi­są Lie­tu­vą. Bu­vau ir Ru­si­jo­je“, – pa­sa­ko­jo fo­tog­ra­fas, cir­ko te­ma su­kū­ręs ke­lis šim­tus nuo­trau­kų.

Cir­ko gy­ve­ni­mas fo­tog­ra­fui pa­si­ro­dė la­bai sa­vi­tas, už­da­ras. Žmo­nės cir­ke gy­ve­na šei­mo­mis, re­pe­tuo­ja. Fo­tog­ra­fas iki šiol me­na jau­ną ar­tis­tę su vai­ke­liu ant ran­kų. Kol ji at­lik­da­vo sa­vo neil­gą nu­me­rį aukš­ty­bė­se, ma­žy­lį pa­lik­da­vo kam nors pa­lai­ky­ti.

Nors ir pra­leis­da­vo cir­ke ne­ma­žai lai­ko, S. Kan­ce­vy­čius nė ne­si­sten­gė gi­lin­tis į ar­tis­tų ren­gia­mus nu­me­ris, pa­slap­tis. Ką ma­tė – tą ir pa­si­li­ko sau.

Reklama

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Reklama

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

46 dienos - tiek laiko lietuviui Danieliui Narauskui prireikė pasiekti užsibrėžtam tikslui - perbėgti...

Iššūkis: perbėgti Aliaską nuotrauka, foto

Ramunės gyvenimą visiškai pakeitė susidūrimas su traukiniu. Po šios avarijos net pačios...

Klaipėdietės laimę sutraiškė traukinys nuotrauka, foto

Liną Chaladauskaitę pažįstantys žmonės, ko gero, sutiktų, kad ji – drąsi, energijos...

Karė, motociklu sumaniusi apkeliauti Kolumbiją nuotrauka, foto

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas dirigentas...

Dirigentas Gintaras Rinkevičius: "Politikoje daug veidmainystės" nuotrauka, foto

Ties raudonu signalu neliks žalių rodyklių į dešinę nuotrauka, foto

Automobiliai, Susisiekimo ministerija informuoja, kad  atsižvelgdama į eismo mieste kitimo tendencijas ir sparčiai...

Klaipėdietės Japonijoje pasijuto lyg svajonių pasakoje nuotrauka, foto

Kelionės, "Japonijoje pasijutome lyg aukščiausio lygio žvaigždės. Tokių gerų treniruočių sąlygų, šilto žmonių...

Gintarų gaudyti vaikai į pajūrį atvyko net iš Zarasų nuotrauka, foto

Vasara, Klaipėdoje gimęs ir visą gyvenimą pajūryje praleidęs Igoris jau 12 metų dirba...

SGD terminalo išlaikymas pabrango 8,8 mln. eurų nuotrauka, foto

SGD, Nors energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ne kartą žadėjo, kad Suskystintų gamtinių dujų...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...