2020 m. gruodžio 2 d. 18:20 val., trečiadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Lietuviai vyko į Indiją pasisemti sveikatos

2020-03-15, 19:31

Regina MUSNECKIENĖ, skrastas.lt

Lietuviai vyko į Indiją pasisemti sveikatos nuotrauka, foto

Jo­nas Sta­bin­gis sa­ko, jog įspū­din­giau­sios Ben­ga­li­jo­je šven­tyk­los, ku­rių la­bai daug.

© Asmeninio albumo nuotr.

Reklama

Ne­lė ir Jo­nas Sta­bin­giai drau­ge su bū­re­liu ar­ti­miau­sių­jų žmo­nių sau­sio mė­ne­sį ke­lia­vo po In­di­ją. Ši vieš­na­gė šei­mai – jau ne pir­mo­ji. Šį­kart lan­kė­si In­di­jos Va­ka­rų Ben­ga­li­jos vals­ti­jo­je, Ma­ja­pu­ro mies­te, kur ap­si­sto­jo ISK­CON kriš­nai­tų bend­ruo­me­nės na­muo­se.

Jo­nas Sta­bin­gis pasidalino sa­vo ke­lio­nės įspū­džiais.

Ma­sa­žas už pust­re­čio eu­ro

"Šios ke­lio­nės tiks­las pa­si­sem­ti svei­ka­tos, be to, se­niai sva­jo­jau iš­si­mau­dy­ti Gan­go upė­je, – pa­sa­ko­jo Jo­nas Sta­bin­gis. – Svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gos ten la­bai pi­gios. O sa­vo pa­rei­gas me­di­kai at­lie­ka la­bai stro­piai. Pa­vyz­džiui, ma­sa­žas kai­nuo­ja pust­re­čio eu­ro. Už to­kią su­mą ma­sa­žuo­to­jas žmo­gų "min­ko" vi­są va­lan­dą. Mo­te­rys pir­ko net po pen­kio­li­ka ma­sa­žų."

In­di­jo­je ga­na po­pu­lia­ri aku­punk­tū­ra – gy­dy­mas ada­to­mis. Ke­liau­to­jai iš­ban­dė ir ši­tą pro­ce­dū­rą. Vie­nas sean­sas kai­nuo­ja tik še­šis su pu­se eu­ro. Šią pro­ce­dū­rą, pa­sak J. Sta­bin­gio, dak­ta­rai ir­gi at­lie­ka "nuo dū­šios".

Pa­tys me­di­kai – ga­na kuk­lūs. Neiš­vaiz­džiuo­se, san­dė­liu­kus pri­me­nan­čiuo­se pa­sta­tuo­se tu­ri ma­žy­čius ka­bi­ne­tu­kus, ku­riuo­se vos ga­li ap­si­suk­ti.

Ta­čiau šei­mos gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ski­ria ne­ma­žai dė­me­sio. Vie­nas gy­dy­to­jas, pa­klaus­tas, ko­dėl gy­ve­na ne Kal­ku­to­je, kur bū­tų ge­ro­kai dau­giau klien­tų, sa­kė, jog Ma­ja­ru­pe gra­žes­nė gam­ta ir ma­žiau šur­mu­lio.

Reklama

Be­je, Ma­ja­pu­ras ža­vi ne tik uni­ka­lia gam­ta. Mies­tas dar va­di­na­mas dva­si­niu pa­sau­liu de­šim­čiai tūks­tan­čių me­tų. Čia yra gar­si šven­tyk­la su ypa­tin­go­mis Die­vy­bė­mis.

Pa­sip­lau­kio­ji­mai Gan­ge


Iš­si­pil­dė ir po­no Jo­no sva­jo­nė iš­si­mau­dy­ti Gan­go upė­je. Van­duo šil­tas – 26 laips­niai. Ma­lo­nu­mas to­kia­me pa­plau­kio­ti.

Be­je, šei­my­na su­sior­ga­ni­za­vo eks­kur­si­ją ir lai­ve­liu. Už ke­lis eu­rus ke­tu­ri žmo­nės po­rą va­lan­dų ga­lė­jo mė­gau­tis pa­si­plau­kio­ji­mu po Gan­gą.

Dei­vės Gan­gos var­du pa­va­din­ta upė vie­tos gy­ven­to­jų lai­ko­ma šven­ta. Kas tre­ji me­tai prie jos vyks­ta tris mė­ne­sius trun­kan­ti Kumb­ha­me­la ar­ba Puo­dy­nės šven­tė. Tuo me­tu į šven­tę at­vy­kę gy­ven­to­jai at­lie­ka ap­si­va­ly­mo ri­tua­lą. Ti­ki­ma, jog Gan­gas gelbs­ti nuo ne­vai­sin­gu­mo, ba­do, saus­ros ir ki­tų ne­lai­mių.

Kiek­vie­no in­do sva­jo­nė bū­ti kre­muo­tam Gan­go pa­kran­tė­je, kad pe­le­nus pri­glaus­tų šven­to­ji upė. Per me­tus upės slė­niuo­se kre­muo­ja­ma maž­daug po 30 tūks­tan­čių pa­lai­kų. Pe­le­nai iš­bars­to­mi upė­je.

Skur­džiau gy­ve­nan­tie­ji nė ne­kre­muo­ja­mi. Kū­nai su­su­ka­mi į au­dek­lą ir me­ta­mi į Gan­gą. To­dėl kar­tais van­duo sklei­džia blo­gą kva­pą. Be­si­mau­dy­da­mas ga­li už­kliū­ti už žmo­nių kau­lų.

Net pli­ka aki­mi ma­to­si, jog Gan­go van­duo la­bai ne­šva­rus. Van­dens pa­vir­šiu­je plau­kio­ja šiukš­lės. Dau­gė­jant pra­mo­nės įmo­nių at­lie­kos taip pat lei­džia­mos į upę.

Reklama

Be to, šven­to­sios upės ne­ger­bia ir pa­tys gy­ven­to­jai. Jie skal­bia vys­tyk­lus, me­ta šiukš­les, ne­tgi ekst­re­men­tus.

Ne­pai­sant to Gan­ge gy­ve­na 143 rū­šių žu­vys, vei­sia­si net del­fi­nai.

Jono mau­dy­nės Gan­ge jam taip pat ne­tu­rė­jo jo­kių pa­sek­mių svei­ka­tai. J. Sta­bin­gis tvir­ti­na, jog Hi­ma­la­juo­se pra­si­de­dan­ti upė nuo kal­nų at­si­pluk­do si­dab­ro, ku­ris tu­ri ste­buk­lin­gos ga­lios ap­si­va­ly­ti nuo bak­te­ri­jų.

Gan­go il­gis 2525 ki­lo­met­rai. Tai vie­na di­džiau­sių upių Azi­jo­je.

Ben­ga­lai – gra­žūs žmo­nės


Ben­ga­li­jos vals­ti­ja vie­na iš tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­tų vie­to­vių In­di­jo­je.

J. Sta­bin­gis pa­brė­žė, jog šio kraš­to žmo­nės – la­bai gra­žių vei­do bruo­žų. Tik ne­di­de­lio ūgio. Ypač mo­te­rys. Di­džio­ji da­lis kriš­nai­tų ti­kė­ji­mo, bet yra ir mu­sul­mo­nų bei ka­ta­li­kų. Jie mėgs­ta puoš­tis. Va­ka­rais pa­si­puo­šę išei­na pa­si­vaikš­čio­ti.

Reklama

Be to, su­si­da­rė įspū­dis, kad vie­tos gy­ven­to­jai – ga­na darbš­tūs. Tiek Ben­ga­li­jos sos­ti­nė­je Kal­ku­to­je, tiek Ma­ja­pu­re ir ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se ver­da gy­ve­ni­mas. Žmo­nės so­di­na ry­žius tie­siog mies­to cent­re, kur Gan­gas už­lie­jęs že­mės plo­tus ir su­si­da­rė pel­ky­nai.

Sa­vo skly­puo­se dau­ge­lis au­gi­na gė­lių plan­ta­ci­jas. Jas nu­sky­nę do­va­no­ja šven­tyk­loms.

Lietuvių šei­ma da­ly­va­vo Ma­ja­pu­ro šven­tyk­lo­je vy­ku­sio­je gė­lių šven­tė­je. To­kia šven­tė vyks­ta vie­ną kar­tą per me­tus. Į šven­tyk­lą pri­ve­ža­ma ir Die­vy­bėms paau­ko­ja­ma dau­gy­bė to­nų gė­lių žie­dų. Gė­lių au­ko­ji­mo ce­re­mo­ni­ja tru­ko ke­lias va­lan­das.

Iš­nau­do­ja­mas kiek­vie­nas der­lin­ges­nės že­mės plo­te­lis. Be­je, šios vie­to­vės pa­si­žy­mi ly­gu­mo­mis ir že­mės der­lin­gu­mu.

Spar­čiai vyks­ta sta­ty­bos. Prieš ke­lio­li­ka me­tų šio­se vie­to­se lan­kę­sis J. Sta­bin­gis sa­ko, jog vis­kas per tą lai­ką la­bai pa­si­kei­tė. Tuo­met to­se vie­to­se bu­vo dy­ky­nė. Da­bar ten dau­gy­bė pa­sta­tų. Net Gan­go už­lie­tuo­se pel­ky­nuo­se vie­tos gy­ven­to­jai pri­pi­la že­mių ir sta­to na­mus. Pri­dy­gę ke­tu­rių, pen­kių, še­šių aukš­tų pa­sta­tų.

Sta­to­ma ir di­džiu­lė nau­ja šven­tyk­la. Pra­džio­je šio­je sta­ty­bo­je dir­bo tūks­tan­tis, da­bar – trys šim­tai dar­bi­nin­kų. Ji tu­rė­tų bū­ti baig­ta po po­ros me­tų.

Reklama

Šiek tiek pa­si­kei­tęs ir vie­tos žmo­nių gy­ve­ni­mas. Anks­tes­nės ke­lio­nės me­tu J. Sta­bin­gis pa­ste­bė­jęs tik vie­ną ki­tą ben­ga­lą su mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Da­bar te­le­fo­ną tu­ri kiek­vie­nas.

Ta­čiau skur­do ir ne­tvar­kos dar la­bai daug. Dul­kės, šiukš­lių krū­vos, lūš­ny­nai, neas­fal­tuo­ti ke­liai. Kai kur net ne ke­liai, o siau­ros juos­te­lės – ne­ga­li pra­si­lenk­ti du au­to­mo­bi­liai. Trans­por­to grūs­tis to­kia, kad ne­ga­li iš­kiš­ti al­kū­nės. Gre­ta va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis nu­broz­din­tų. Ke­lio ženk­lų nė­ra. Ne­ga­li ži­no­ti, kur pra­si­de­da ir kur bai­gia­si mies­tas.

Bet tin­gi­niau­jan­čių ir nie­ko ne­vei­kian­čių ne­ma­ty­ti. Vi­sur šur­mu­lys, daug veiks­mo. At­ro­do, jog kiek­vie­nas žmo­gus sa­vaip ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą. Dau­ge­lis pre­kiau­ja. Vie­ni pre­kes iš­si­dė­lio­ję ant pre­kys­ta­lių, ki­ti – tie­siog ant tvo­rų su­ka­bi­nę dra­bu­žius, ki­li­mė­lius ir ki­tus teks­ti­lės ga­mi­nius.

Kai kas tu­ri dre­si­ruo­tus dramb­lius. Šie pa­de­da šei­mi­nin­kams už­dirb­ti iš tu­riz­mo. Jei tu­ris­tas duo­da mais­to, dramb­lys suė­da pa­ts. Jei pi­ni­gą, pai­ma straub­liu ir per­duo­da ant jo nu­ga­ros sė­din­čiam šei­mi­nin­kui.

Sta­bin­giams te­ko pa­bū­ti ir kar­vių fer­mo­je. Šie gy­vu­liai ten daž­niau­sia ža­los spal­vos ir la­bai il­gais smai­liais ra­gais.

Ste­bi­na ir trans­por­to įvai­ro­vė. Ypač tuo me­tu, kai bai­gia­si dar­bo die­na. Au­to­mo­bi­lį pa­ma­ty­si re­čiau ne­gu Tuk Tu­ką, mo­to­ro­le­rį, dvi­ra­tį. Rie­da jau­čiais pa­kin­ky­ti ve­ži­mai. Mo­to­cik­las – jau pra­ban­ga. Ant jo su­sė­dę kar­tais va­žiuo­ja net po ke­tu­ris žmo­nes. Be­je, trans­por­tas taip pat la­bai pi­gus. Pa­si­va­ži­nė­ji­mas Tu Tu­ku kai­nuo­ja pu­sę eu­ro, kar­tais tik 40 cen­tų.

Reklama

Kai kur ta­ke­liai grįs­ti ply­to­mis. Ka­dan­gi to­se vie­to­vė­se daug mo­lio, ben­ga­lai pi­giai pa­ga­mi­na ply­tas. Jas nau­do­ja ne­tgi ke­lių grin­di­mui. Ply­tas ka­ru­čiais ve­ža ir į Gan­go pa­kran­tes. Kad su­tvir­tin­tų kran­tus, nes per po­tvy­nius la­bai nu­nio­ko­ja­mos pa­kran­tės ir ne­to­lie­se esan­čios vie­to­vės.

Į sta­tyb­vie­tes me­džia­gos daž­nai pluk­do­mos lai­ve­liais Gan­go upe.

Sa­vo bui­ty­je ben­ga­lai daž­nai nau­do­ja bam­bu­ką. Iš bam­bu­kų su­rai­šio­ja plaus­tus, jį nau­do­ja ne­tgi sta­ty­bo­se.

Kriš­nai­tų bend­ruo­me­nė­je


Ben­ga­li­jos kraš­tas kaip ir vi­sa In­di­ja – kont­ras­tų ša­lis. Skur­das ir ne­tvar­ka, kliū­van­ti už akių kiek­vie­na­me žings­ny­je, bai­gia­si už tvo­ros, kur sep­ty­nių hek­ta­rų te­ri­to­ri­jo­je įkur­tas kvar­ta­las iš vi­so pa­sau­lio į Ma­ja­pu­ro šven­tyk­lą at­ke­liau­jan­tiems tu­ris­tams bei kriš­nai­tų ti­kė­ji­mo se­sėms ir bro­liams.

Te­ri­to­ri­jo­je pri­sta­ty­ta dau­gia­bu­čių na­mų. Sut­var­ky­ta ap­lin­ka. Daug ža­lu­mos. Vi­sa aug­me­ni­ja lais­to­ma. Prie var­tų į kvar­ta­lą lyg į at­ski­rą pa­sau­lį sto­vi sar­gy­ba. Įlei­džia­mi tik gy­ven­to­jai. To­dėl šio­je te­ri­to­ri­jo­je – ga­na sau­gu.

Nuo aš­tuo­nio­lik­to­jo am­žiaus iki dvi­de­šim­to­jo am­žiaus vi­du­rio vi­sa Ben­ga­li­ja bu­vo ang­lų ko­lo­ni­ja.

Reklama

1947 me­tais Ben­ga­li­ja bu­vo pa­da­ly­ta į Va­ka­rų ir Ry­tų. Va­ka­ri­nė da­lis, kur dau­gu­ma hin­duis­tų, pri­skir­ta In­di­jai, ry­ti­nė, kur dau­gu­mą su­da­rė mu­sul­mo­nai, pri­skir­ta Pa­kis­ta­nui.

Iki praė­ju­sio am­žiaus ant­ro­sios pu­sės vaiš­na­vų ju­dė­ji­mas bu­vo pa­pli­tęs tik In­di­jo­je. Ta­čiau, kai dva­si­nis mo­ky­to­jas (gu­ru) A. C. Bhak­ti­ve­dan­ta Sva­mis Prab­hu­pa­da sa­vo dva­si­nio mo­ky­to­jo Bhak­ti­sid­han­tos Sa­ras­va­ti Prab­hu­pa­dos nu­ro­dy­mu iš­vy­ko pa­moks­lau­ti už In­di­jos ri­bų į ang­liš­kai kal­ban­čias Va­ka­rų ša­lis ir įkū­rė Tarp­tau­ti­nę Kriš­nos Są­mo­nės Bend­ri­ją (ISK­CON), vaiš­na­vai ta­po ži­no­mi ir ki­to­se ša­ly­se.

Nu­vy­kę į In­di­ją Sta­bin­giai ap­si­sto­ja jau mi­nė­to­je kriš­nai­tų bend­ruo­me­nė­je. Pas­ta­rą­ją ke­lio­nę juos glo­bo­jo 12 me­tų In­di­jo­je gy­ve­nan­tis lie­tu­vis.

Bend­ruo­me­nės te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma pi­giai, už šim­tą eu­rų per mė­ne­sį iš­si­nuo­mo­ti bu­tą, pa­tiems pa­si­ga­min­ti mais­to ir pa­ly­gin­ti pi­giai ke­liau­ti po ap­lin­ki­nes In­di­jos vie­tas.

Už au­ką ga­li­ma pa­val­gy­ti ve­ge­ta­riš­ko mais­to ten pat esan­čio­je mai­ti­ni­mo įstai­go­je.

Už­da­ro­je te­ri­to­ri­jo­je yra ne tik šven­tyk­la, bet ir mo­kyk­la. Jo­je ang­lų kal­ba mo­ko­si vai­kų iš vi­so pa­sau­lio. Ją lan­ko ir Lon­do­ne gi­męs Sta­bin­gių anū­kas, ku­riam mo­ky­tis lie­tu­vių kal­ba bū­tų su­dė­tin­ga.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Lapkričio 29-ąją, eidamas 91-uosius metus, į Amžinybę išėjo Bernardas Aleknavičius – iškilus...

Klaipėda neteko šviesuolio Bernardo Aleknavičiaus (1930 – 2020) nuotrauka, foto

Trečiai kadencijai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente perrinkus Dainą Gudzinevičiūtę, vieno iš...

Buriuotojų sąjungos vadovas N. Nasvytis: jei žinai tikslą, nesvarbu, iš kur pučia vėjas nuotrauka, foto

Buvusi „Pajūrio naujienų“ jaunųjų žurnalistų akademijos narė Nijolė Bertašiūtė šiuo metu...

„Kuprinėje“ įgytomis žiniomis vadovaujasi ir dabar nuotrauka, foto

Garsi dainininkė, elektroninės parduotuvės „homedecorbynb.lt“ įkūrėja Natalija Bunkė jau kurį laiką gyvena...

Nuostolingus metus išgyvenusi N.Bunkė namuose įžiebė eglę: „Neleisiu iš manęs atimti Kalėdų“ nuotrauka, foto

Klaipėdos zoologijos sodas gali būti uždarytas nuotrauka, foto

Klaipėda, Klaipėdos zoologijos sodas gali būti uždarytas. Jo administracija iš Aplinkos ministerijos sulaukė...

Valentinas Sventickas: apie žmones, pravardžiuojamus sovietikais nuotrauka, foto

Kultūra, Literatūros kritikas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valentinas Sventickas,...

Mirė grupės „Naujieji lietuviai“ narys Linas Rugienius nuotrauka, foto

In Memoriam, Pirmadienio vakarą socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos kupinos žinutės, kuriomis atsimenamas grupės „Naujieji...

Mažėjant bankų pelnams auga mokesčiai klientams nuotrauka, foto

Euras, Du didžiausi komerciniai bankai Lietuvoje - "Swedbank" ir SEB pranešė, kad...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...