2021 m. sausio 17 d. 15:17 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Į viršukalnę - atrasdama pasaulį ir save

2013-07-23, 14:59

Natalija KONDROTIENĖ, skrastas.lt

Į viršukalnę - atrasdama pasaulį ir save nuotrauka, foto

© Asmeninio archyvo nuotr.

Reklama

Vai­da Bu­tau­tai­tė, ne­re­gė nuo gi­mi­mo, se­mia gy­ve­ni­mą pil­no­mis rieš­ku­tė­mis. Luo­kė­je (Tel­šių r.) gi­mu­si ir užau­gu­si, mo­kė­si Šiau­lių kon­ser­va­to­ri­jo­je, šiuo me­tu krem­ta moks­lus Vil­niaus uni­ver­si­te­te, ke­liau­ja, ra­šo pro­jek­tus, pa­de­da ne tik to pa­ties li­ki­mo žmo­nėms, bet ir re­gin­tiems. Pa­ti­ki­na, ne­re­gys­tė užau­gi­no sto­rą odą.

Pas tė­ve­lius – ge­riau­sia

Vai­da Bu­tau­tai­tė nu­si­juo­kia, jog yra tik­ra že­mai­tė, o gim­ti­nė – pa­ti ge­riau­sia vie­ta pasau­ly­je, kur gy­ve­na pa­tys my­li­miau­si žmo­nės – jos tė­ve­liai.

Ta­čiau na­muo­se ji yra re­ta vieš­nia. Stu­di­jos, pro­jek­tai, ke­lio­nės, ki­ta veik­la įsu­ku­si mergi­ną į ne­sus­to­jan­tį ra­tą.

Šiau­liai jai ne sve­ti­mas mies­tas. Čia prieš ke­le­tą me­tų mo­kė­si kon­ser­va­to­ri­jo­je dai­navimo. Li­ko drau­gai, pa­žįs­ta­mi, dės­ty­to­jai.

Pas­ta­rą­jį kar­tą į Šiau­lius at­vy­ko pa­gal pa­čios pa­ruoš­tą pro­jek­tą su sa­va­no­riais mo­ky­ti ne­re­gius bei jų re­gin­čiuo­sius ar­ti­muo­sius ge­riau su­pras­ti vie­ni ki­tus.

„No­riu ir ga­liu bū­ti nau­din­ga. Daug tu­riu veik­los, kar­tais per pa­rą mie­gu vi­so la­bo tris va­lan­das. Stu­di­juo­ju mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je, ra­šau du pro­jek­tus, lan­kau va­do­va­vi­mo pro­jek­tams mo­ky­mus, pra­de­du dirb­ti vie­no­je vers­lo or­ga­ni­za­ci­jo­je, spe­cia­ly­bė yra mu­zi­ki­nė, tai ir gro­ji­mo kank­lė­mis bei pia­ni­nu, di­ri­ga­vi­mo įgū­džius rei­kia nuo­lat to­bu­lin­ti“, – var­di­jo sa­vo veik­los sri­tis mer­gi­na.

Ne­ti­kė­ta ži­nia tė­vams

Reklama

Prieš dvi­de­šimt tre­jus me­tus Vai­dos atė­ji­mas į šį pa­sau­lį bu­vo ne­ti­kė­tas ir tė­vams, ir me­di­kams: mer­gai­tė gi­mė šeš­tą­jį nėš­tu­mo mė­ne­sį. Per­ne­lyg anks­ti gi­mu­sios nau­ja­gi­mės kvė­pa­vi­mo sis­te­ma dar ne­bu­vo pa­si­ren­gu­si funk­cio­nuo­ti, tad plau­čiai bu­vo dirb­ti­nai ven­ti­liuo­ja­mi de­guo­ni­mi.

Prieš ke­lis de­šimt­me­čius dėl šios pro­ce­dū­ros ne­bu­vo ga­li­my­bių neiš­ne­šio­tiems kū­di­kiams iš­sau­go­ti re­gė­ji­mo.

„Jei rink­tis mir­ti ar gy­ven­ti, tai - tik gy­ven­ti. Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kia išau­gau iš 900 gra­mų. Gy­dy­to­jai, kai jau bu­vau „iš­leis­ta“ iš in­ku­ba­to­riaus, tė­vus pa­ti­ki­no, kad man vis­kas yra ge­rai“, – pri­si­me­na tė­ve­lių pa­sa­ko­ji­mus Vai­da.

Kad „kaž­kas“ ne­ge­rai ma­ža­jai Vai­du­tei tė­vai ėmė pa­ste­bė­ti, kai ji ne­su­rea­guo­da­vo į pa­duo­da­mus ar ro­do­mus žais­liu­kus.

Nus­ku­bė­jo pas me­di­kus, ku­rie pa­tvir­ti­no nuo­gąs­ta­vi­mus – mer­gai­tė nie­ko ne­ma­to.

„Ta­da pra­si­dė­jo va­ži­nė­ji­mai­si pas gy­dy­to­jus: Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Ru­si­jo­je me­di­kai tvir­ti­no vie­na – nie­kuo pa­dė­ti ne­re­gin­čiai mer­gai­tei ne­ga­li. Nie­ko ki­to ne­li­ko, tik gy­ven­ti to­liau“, – pri­si­mi­nė tė­vų pa­sa­ko­ji­mus Vai­da.

Sir­go grau­žia­ma na­mų il­ge­sio

Reklama

„Ma­ne au­gi­no kaip nor­ma­lų vai­ką. Il­gai ne­sup­ra­tau, kad esu ki­to­kia. Man bu­vo lei­džia­ma vis­kas, žo­džio „ne­ga­li­ma“ ne­ži­no­jau. Bu­vau my­li­ma ir iš­le­pin­ta“, – pri­si­me­na Vai­da.

Gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė, kai te­ko iš gim­tų­jų na­mų iš­va­žiuo­ti mo­ky­tis į Kau­no Pra­no Dau­nio ak­lų­jų ir silp­na­re­gių ug­dy­mo cent­rą.

Pra­si­dė­jo il­ge­sio die­nos, nu­lais­ty­tos aša­ro­mis. Mo­ky­to­jai bu­vo nuo­sta­būs, ta­čiau na­mų il­ge­sys neap­leis­da­vo nė mi­nu­tei.

„No­rė­jau na­mo pas tė­ve­lius taip, kad ne­ga­lė­jau su­sto­ti ver­ku­si. Įsi­vaiz­duo­kit mer­gai­tę, ku­ri li­gą ma­to, kaip vie­nin­te­lę ga­li­my­bę grįž­ti na­mo, to­dėl da­riau vis­ką, kad tik susirgčiau, su­čiul­piau ne vie­ną var­vek­lį“, – pri­si­me­na skau­dų at­skir­ties nuo na­mų mo­men­tą.

Tė­vai pa­tei­kė ul­ti­ma­tu­mą

Tė­vai par­si­ve­žė duk­te­rį mo­ky­tis į Luo­kę, ta­čiau bu­vo iš­kel­ta są­ly­gą: jei ji ne­si­mo­kys ge­rai, bus su­grą­žin­ta at­gal į Kau­ną.

Spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je ne­bu­vo nei mo­ty­va­ci­jos, nei sti­mu­lo mo­ky­tis, tad ir pa­žy­miai bu­vo ne pa­tys ge­riau­si.

Reklama

Grį­žusi į Luo­kę su­pra­to, kad tė­vų są­ly­gą iš­pil­dy­ti leng­va ne­bus.

Nu­si­juo­kia, kad bran­gin­da­ma na­mus bei tė­vų dė­me­sį kny­gų iš ran­kų neiš­leis­da­vo pa­ro­mis.

„Sa­vo pa­sie­kiau, te­bū­nie sun­kiai, bet pa­si­vi­jau bend­ra­moks­lius, o mo­kyk­lą bai­giau pui­kiais pa­žy­miais. Sup­ra­tau, kad man rei­kia dau­giau veik­los, tad įsto­jau mo­ky­tis į Šiau­lių kon­ser­va­to­ri­ją dai­na­vi­mo“, – pa­sa­ko­ja Vai­da.

Po dve­jų me­tų rei­kė­jo rink­tis, kur stu­di­juo­ti to­liau. Veik­li mer­gi­na me­tė iš­šū­kį li­ki­mui – pa­da­vė pra­šy­mą mo­ky­tis Vil­niaus mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je vo­ka­lo, ta­čiau pri­trū­ko sėk­mės. Į šią spe­cia­ly­bę neįs­to­jo.

Pa­me­na, jog ta­da lie­jo aša­rų upes ir gal­vo­jo, kad jos gy­ve­ni­mas su­sto­jo ir da­bar jos sva­jo­nės su­du­žo. Ant­ruo­ju nu­me­riu sto­ji­mo pra­šy­me bu­vo pa­si­rin­ku­si mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos stu­di­jas – įsto­jo.

„Ma­nau, kad ne pa­sau­lį rei­kia keis­ti, o pir­miau­sia – sa­ve. Ta­da ir su­pran­ti, kad ir pe­da­go­gi­nis nė­ra toks blo­gas, ir pa­skai­tos įdo­mios, ir dės­ty­to­jai pui­kūs“.

Dai­na ma­mai

Reklama

Mer­gi­na įsi­su­ku­si į dar­bų vir­ti­nę kar­tais pa­si­jun­ta per­var­gu­si ir pa­ti sau pa­sa­ko, jog vis­kas „už­kni­so“.

Ta­da ži­no, jog vėl ener­gin­gai ir en­tu­zias­tin­gai ga­lės sa­ve rea­li­zuo­ti įvai­rio­se sri­ty­se tik ge­rai iš­si­mie­go­ju­si.

„Jei sie­ki tiks­lo, ir tik­rai la­bai to no­ri, nė­ra svar­bu esi re­gin­tis ar ne­re­gin­tis. Jei la­bai la­bai no­ri ir da­rai vis­ką, kad įgy­ven­din­tum no­rus, tik­rai pa­vyks. Nuo kū­no tai ne­prik­lau­so, jei sė­dė­si ir verk­si, kad esi ak­las, tai nie­ko ge­ro iš to ir ne­bus. Mes daž­nai pa­tys sau pri­si­ku­ria­me kliū­čių“, – įsi­ti­ki­nu­si mer­gi­na.

Vai­da ne­se­niai pra­dė­jo kur­ti ei­les. Di­džiau­sias džiaugs­mas, kai ga­li at­si­jung­ti nuo kas­die­nių dar­bų ir pa­nir­ti į kū­ry­bą.

Iš­lei­do sa­vo ei­lių kny­ge­lę, ji ta­po staig­me­na bei do­va­na jos ar­ti­mie­siems.

„Sa­vo ma­mai su­kū­riau dai­ną, ku­rią įra­šiau įra­šų stu­di­jo­je ir per Mo­ti­nos die­ną pa­do­va­no­jau. Kas ma­tė, sa­kė, kad ji ver­kė. Ma­nau, jai pa­ti­ko“, – šyp­so­jo­si Vai­da.

Bend­ra­vi­mas ir in­ter­ne­tu

Reklama

„Yra kal­ban­ti mik­ro­ban­gė, bet kam man ji, jei aš pui­kiai ži­nau, kaip vei­kia ma­no­ji. Rei­kia pri­si­tai­ky­ti pa­čiam, jei la­bai do­mi­na kaž­koks daik­tas, ga­li­ma su­si­ras­ti in­ter­ne­te ir su­si­ži­no­jus dau­giau, jį par­si­siųs­ti“, – pa­sa­ko­jo Vai­da.

At­si­ran­dan­tys iš­ma­nie­ji bui­ti­niai prie­tai­sai, pri­tai­ky­ti pa­leng­vin­ti bui­čiai, kai ku­riems ne­re­giams ne­bū­ti­ni, nes pri­si­tai­kę prie na­mų ap­lin­kos pui­kiai su­si­tvar­ko su mais­to ga­my­ba, na­mų ruo­ša bei ki­tais dar­bais.

Vai­da dir­ba kom­piu­te­riu ir nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, su­si­ra­ši­nė­ja. Kom­piu­te­ris jai įgar­si­na vi­sus jos at­lie­ka­mus veiks­mus, in­ter­ne­te su­si­ran­da rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos, ja nau­do­ja­si.

„Vis­kas yra pa­sie­kia­ma, te­rei­kia siek­ti. Ga­li ras­ti ir dar­bą, ir drau­gų, ko tik no­ri. Bent jau aš taip ma­nau. Gal ki­ta ne­re­gė jums sa­kys, ko­kia yra ne­lai­min­ga, kaip nie­kas ne­no­ri drau­gau­ti. Bet tai, žmo­gau, jau yra ta­vo pro­ble­ma, ver­ta su­si­mąs­ty­ti ir im­ti keis­ti kaž­ką sa­vo gy­ve­ni­me.

Bu­vo lai­kas, kai ir aš py­kau, ko­dėl ne­ma­tau, ko­kia ne­tei­sy­bė man nu­ti­ko, bet kiek taip ga­li­ma verk­ti?“, – kal­bė­jo mer­gi­na.

Vai­da pri­si­pa­žįs­ta, kad ne tik sken­di dar­buo­se, bet ir su drau­gų bei pa­žįs­ta­mų kom­pa­ni­ja pui­kiai lei­džia lais­va­lai­kį: po­rą kar­tų lan­kė­si Sankt Pe­ter­bur­ge (Ru­si­ja), kar­tą ke­lia­vo dvi­ra­čiais po Vo­kie­ti­ją, nu­ka­ko į Lat­vi­ją, Len­ki­ją, pui­kų įspū­dį jai pa­li­ko Pra­ha, Vie­na, Bu­da­peš­tas.

Reklama

„Sva­jo­ju nu­ke­liau­ti į Dis­nei­len­dą. Da­bar te­li­ko su­si­ras­ti žmo­gų, ku­ris no­rės su ma­ni­mi ke­liau­ti ir su­si­tau­py­ti pi­ni­gų, už ką ke­liau­ti. Taip pat no­riu iš­mok­ti gro­ti gi­ta­ra. Tu­riu sva­jo­nių ir ti­kiu, kad jos iš­si­pil­dys“, – šyp­so­jo­si Vai­da.

Pagal "Šiaulių kraštą"

Žymos: neregiai

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Kad sausio 16-ąją į 50-metį įžengusi Asta Pilypaitė taps dainininke, nujausti buvo...

Astai Pilypaitei – 50: apie sustoti privertusią ligą, mylimojo staigmenas ir viltis dėl vaikų ateities nuotrauka, foto

Ilgai brandintą idėją – įkurti savo verslą Rietave – Virginijos ir Fabio...

Pandemijos iššūkiai italo ir lietuvės meilei nebaisūs: karantino įkarštyje atvėrė restoraną Rietave nuotrauka, foto

Kretingiškė menininkė Rasa Statkuvienė, garsėjanti savo kūrybiniu ženklu „Plunksnos linija“, manoma,...

Kretingiškės sumanymas – škaplierankė nuotrauka, foto

Klibiuose gyvenančių menininkų Odilės Norvilaitės-Bytautienės ir Gedimino Bytauto namai, regis, sprogsta...

Kurti – vadinasi, gyventi nuotrauka, foto

Į pasakišką praeitį nukeliančios Lietuvos dvarų legendos nuotrauka, foto

SE, Tamsūs žiemos vakarai, kupini jaukumo ir šventiškos nuotaikos, - puikus metas sekti...

Kaip išlikti pozityviam ir sveikam? nuotrauka, foto

SE, Daugelis iš mūsų nori gyventi sveikai, ilgai ir kokybiškai, tačiau dažnai nežino,...

Pirmieji draudimai rūkyti didmiesčių daugiabučių balkonuose įsigalios vasarį nuotrauka, foto

Lietuva, Pirmieji draudimai rūkyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daugiabučių balkonuose įsigalios vasarį,...

Orientavimosi treneris Ričardas Tėvelis: "Miške jaučiuosi lyg žvėriukas" nuotrauka, foto

SE, "Neapsakomas jausmas dienas leisti miške, susilieti su gamta, tuomet jaučiuosi lyg žvėriukas....

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...