2021 m. sausio 16 d. 05:08 val., šeštadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Alek­san­dra­viš­kio ho­bis – ži­nių vik­to­ri­nos

2019-11-30, 11:05

„Plungės žinios“

Alek­san­dra­viš­kio ho­bis – ži­nių vik­to­ri­nos nuotrauka, foto

Vilius Rimkus (kairėje).

© Asmeninio albumo nuotr.

Reklama

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę. O ne­re­tai ir ke­le­tą kar­tų, mat at­vyks­ta į Plun­gės Gon­din­gos tun­to skau­tų su­ei­gas bei ren­gi­nius. Apie Vi­lių pa­ska­ti­no pa­ra­šy­ti jo lap­kri­čio mė­ne­sio pa­sie­ki­mai. Štai pra­ėju­sią sa­vai­tę ži­nių vik­to­ri­no­je „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, o po ren­gi­nio iš­sku­bė­jo į tarp­tau­ti­nį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­są Vent­spi­ly­je (Lat­vi­jo­je). Apie tai – po­kal­bis su Vi­liu­mi.

– Ar „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ da­ly­va­vai pir­mą kar­tą?

– Šio­je vik­to­ri­no­je da­ly­vau­ju nuo 5 kla­sės. Tai in­di­vi­du­a­lus žai­di­mas, tik ant­ram tu­re, kur per 100 se­kun­džių rei­kia įveik­ti 10 klau­si­mų, bū­da­vo ga­li­ma į vie­ną klau­si­mą at­sa­ky­ti su mo­ky­to­jo pa­gal­ba. Šiais me­tais vie­toj mo­ky­to­jo pa­gal­bos at­si­ra­do drau­gų pa­gal­ba, ku­rią ga­li­ma pa­nau­do­ti bet ku­riam tu­re. Ka­da no­ri, krei­pie­si į 2 drau­gus, ku­riuos pa­si­ren­ki prieš at­vyk­da­mas į ren­gi­nį.

– Ar anks­čiau pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pri­zi­nių vie­tų?

– 5 kla­sė­je pa­te­kau į fi­na­lą, bet ant­ra­me tu­re pra­lai­mė­jau. 6 kla­sė­je pra­lai­mė­jau pus­fi­na­ly­je.

– Kaip pa­ten­ka­ma į vik­to­ri­ną „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“?

Reklama

– At­ran­ka vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du. In­ter­ne­ti­nė­je an­ke­to­je bū­na ke­li klau­si­mai, ir jei at­sa­kai tei­sin­gai, or­ga­ni­za­to­riai su­si­sie­kia te­le­fo­nu ir už­duo­da dar 10 klau­si­mų. Jei ir te­le­fo­nu at­sa­kai ge­rai, pa­ten­ki į pus­fi­na­lį. Pir­muo­sius fil­ma­vi­mus su­da­ro 3 pus­fi­na­liai. Sa­vo pus­fi­na­lį lai­mė­jau ir pa­te­kau į fi­na­lą, kur var­žo­ma­si dėl Tūks­tant­me­čio vai­ko sta­tu­lė­lės. Fi­na­le yra pen­ki žmo­nės. Da­ly­vau­ja 3 pus­fi­na­lių nu­ga­lė­to­jai, 1 ge­riau­sias iš 2 vie­tų pus­fi­na­ly­je ir 1 že­mes­nės kla­sės fi­na­lo nu­ga­lė­to­jas.

– Kaip vyks­ta fi­na­las?

– Pir­ma­me eta­pe žai­dė­me in­di­vi­du­a­liai, pra­lai­mė­jo vie­nas, li­ko 4. Ant­ra­me eta­pe mus su­skirs­tė į po­ras. Trečiame tu­re li­ko­me dvie­se, vėl ko­vo­jo­me in­di­vi­du­a­liai, ir aš už­ėmiau 2 vie­tą.

– Pa­pa­sa­kok apie klau­si­mus.

– 3 tu­re bu­vo 12 te­mų, kiek­vie­no­je te­mo­je – 1, 2 ar­ba 3 taš­kų ver­tės klau­si­mai.

– Koks klau­si­mas su­truk­dė bū­ti pir­mam?

Reklama

– Be ga­lo – ara­bų iš­po­pu­lia­rin­tas gė­ri­mas, su ga­lu – žmo­gus, ga­vęs or­di­ną. Bu­vo ir dau­giau klau­si­mų, į ku­riuos ne­at­sa­kiau. Ma­no var­žo­vas pa­si­tai­kė stip­rus. Su­si­pa­ži­no­me pra­ėju­siais me­tais, bet su juo ta­da ne­te­ko žais­ti, o šiais me­tais su­si­ko­vėm. Jis pir­mas pa­sie­kė fi­ni­šą, aš at­si­li­kau 4 lan­ge­liais.

– Su­pra­tau, kad tau pa­tin­ka ne tik mo­ky­tis bet ir spręs­ti gal­vo­sū­kius, da­ly­vau­ti prot­mū­šiuo­se?

– Ma­nau, se­ne­lio ge­nai. Ma­ma sa­kė, kad jam ir­gi pa­ti­ko ge­og­ra­fi­ja, is­to­ri­ja, gam­tos moks­lai.

– Ar ki­tais me­tais vėl da­ly­vau­si „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kų“ vik­to­ri­no­je?

– Taip, jei pa­vyks pa­tek­ti į fil­ma­vi­mą. Man pa­tin­ka ten da­ly­vau­ti, nes gau­nu la­bai daug pa­tir­ties ir ge­rai pra­lei­džiu lai­ką

Reklama

– Ži­nau, kad po vik­to­ri­nos Vil­niu­je iš­kart va­žia­vai į Vent­spi­lį. Kas ten vy­ko?

– Tarp­tau­ti­nis in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­sas.

– Kaip į jį pa­te­kai?

– Rei­kė­jo su­si­rink­ti 3 žmo­nių ko­man­dą ir su­kur­ti trum­pą fil­mą pa­gal duo­tą te­mą. Mes su­kū­rė­me, iš­siun­tė­me ir ga­vo­me kvie­ti­mą at­va­žiuo­ti.

– Ko­kia bu­vo fil­mu­ko te­ma?

– Te­ma bu­vo su­kur­ti mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pro­to­ti­pą, ku­ri pa­dė­tų mo­ki­niams mo­ky­tis, įtrauk­tų į ben­drą veik­lą.

Reklama

– Kas yra pro­to­ti­pas?

– Pro­to­ti­pas šiuo at­ve­ju bu­vo pro­gra­mė­lė, skir­ta tik pa­ro­dy­mui ir as­me­ni­niam nau­do­ji­mui. Su­kū­rė­me per „PowerPoint“. To­kia pro­gra­ma ne­veik­tų, bet mums rei­kė­jo tik nu­fil­muo­ti, tai­gi ti­ko.

– Ar ta­vo ko­man­dos drau­gai mo­ko­si to­je pa­čio­je kla­sė­je?

– Ne. Mū­sų am­žiaus gru­pė bu­vo C. Jo­je var­žė­si sep­tin­to­kai, aš­tun­to­kai ir de­vin­to­kai. Aš esu 7-to­kas, My­ko­las – 8-to­kas, Ar­vy­dė – 9-to­kė. Mes vi­si mo­ko­mės Kar­te­nos mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Bet ko­man­da ga­li bū­ti ir hib­ri­di­nė. Tar­kim aš esu iš Kar­te­nos, ki­tas na­rys – iš Kre­tin­gos, o tre­čias – iš Plun­gės. Lai­mė­jus mo­kyk­lai pri­zas ne­ski­ria­mas, pi­ni­gi­nis ap­do­va­no­ji­mas ati­ten­ka ko­man­dai. Mus į Vent­spi­lį ly­dė­jo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja.

– Ko­kios veik­los jū­sų lau­kė Vent­spi­ly­je?

– Pro­gra­ma tru­ko ke­lias die­nas. Su­si­pa­ži­ni­mo va­ka­ras vy­ko Vent­spi­lio jau­ni­mo cen­tre, bet mes ne­spė­jo­me at­va­žiuo­ti. An­tra die­na bu­vo skir­ta už­duo­čių at­li­ki­mui. Jas at­lik­da­mi su­si­mo­vė­me. Per­skai­tę už­duo­tis, pa­gal­vo­jo­me, kad rei­kia su­kur­ti nau­ją pro­gra­mė­lę ir jai su­gal­vo­ti in­fog­ra­fi­ką, sve­tai­nę ir re­kla­mą. Pa­si­ro­do, vi­sa tai rei­kė­jo pri­tai­ky­ti tai pa­čiai pro­gra­mė­lei, apie ku­rią kū­rė­me fil­mu­ką at­ran­kai. De­ja, iš­si­aiš­ki­nom pa­si­bai­gus už­duo­tims skir­tam lai­kui. Ma­nau, dar­bas bu­vo ge­ras, ga­lė­jo­me už­im­ti pri­zi­nę vie­tą, jei bū­tu­me su­pra­tę už­duo­tį ir su­kū­rę in­fog­ra­fi­ką, sve­tai­nę ir re­kla­mą na­muo­se su­gal­vo­tai pro­gra­mė­lei.

Reklama

– Ko­kie ta­vo ar­ti­miau­si pla­nai?

– Jei ge­rai pa­ra­šy­siu is­to­ri­jos „Ken­gū­ros“ ly­de­rių tu­ro dar­bą, ga­lė­siu ke­liau­ti, man at­ro­do, po 3 Eu­ro­pos ša­lis ne­mo­ka­mai.

– Ačiū už po­kal­bį. Sėk­mės bū­si­muo­se kon­kur­suo­se, vik­to­ri­no­se, prot­mū­šiuo­se.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

XXV rašytojos Ievos Simonaitytės vardo premijaskiriama Romualdui Deltuvui už knygą „Miško ūkis...

Ievos Simonaitytės premija – Romualdui Deltuvui nuotrauka, foto

Šiandien gražų 85-erių metų jubiliejų mini Lietuvos disko metimo čempionė ir rekordininkė,...

Jadvygai Sungailienei - graži sukaktis nuotrauka, foto

Tą sausį dar buvau viskuo. Sportininku, pedagogu, buriavimo treneriu, scenos darbininku ir...

Gintaras Vaičekauskas: Dvi dienos prieš 30 metų nuotrauka, foto

Ne tik Šilgalių kaime daugeliui pažįstama Milda Genovaitė Genevičiūtė Puodžiūnienė sako,...

Nuėjo mamos pramintu keliu, nors niekada to nenorėjo nuotrauka, foto

Paskelbti „Klaipėdos miesto sporto apdovanojimai 2020“ nugalėtojai nuotrauka, foto

Sportas, Penktadienio vakarą Klaipėdos sporto bendruomenė sužinojo, kas tapo „Klaipėdos miesto sporto apdovanojimai...

Virš Baltijos jūros formuojasi ypatingas reiškinys nuotrauka, foto

Lietuva, Jei šiuo metu įsijungtumėte palydovinius vaizdus, pamatytumėte, kad virš mūsų Baltijos...

Ne vien druska kalta, kad žvėrys bėga į kelią nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuvoje padažnėjus atvejų, kai tamsiuoju paros metu laukiniai gyvūnai iššoka...

Sausio 15-ąją – Kretingoje iškilmingai pradedami Jurgio Pabrėžos metai nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, 2021 m. sausio 15 d. Kretingoje įvyks mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...