2020 m. spalio 26 d. 12:17 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Sveikata  >  Sveikata

Sveikata

Dirigentas Donatas Katkus: įtampą įveikti stengiasi ir geru nusiteikimu

2019-09-21, 15:08

Asta VALATKEVIČIENĖ

Dirigentas Donatas Katkus: įtampą įveikti stengiasi ir geru nusiteikimu nuotrauka, foto

© LZ nuotr.

Reklama

Diri­gen­tas, muzi­ko­lo­gas, peda­go­gas ir Nacio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­atas Dona­tas Kat­kus savo pozi­ty­vu­mu gali pri­vers­ti nusi­šyp­so­ti net didžiau­sią paniu­rė­lį. Tačiau po įtemp­tos die­nos ar kon­cer­to jis pri­si­pa­žįs­ta jun­tan­tis tokį nuo­var­gį, kurio paly­do­vai - stre­sas, įtam­pa, kar­tais ir bemie­gės nak­tys.

Vis dėl­to jaus­tis geriau jam pade­da išmok­tos gyve­ni­miš­kos pamo­kos - har­mo­ni­ja, pasie­kia­ma mylint savo kūną, kuris yra pag­rin­di­nis inst­ru­men­tas. Veng­ti stre­si­nių situ­aci­jų ir rūpin­tis savo svei­ka­ta - tą pata­ria ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tai.

D. Kat­kus pasa­ko­ja, kad vos išėjęs į sce­ną užmirš­ta visas bėdas. "Kiek­vie­nas žmo­gus turi savo pro­fe­si­nį vaid­me­nį, kuris susi­jęs su patir­ti­mi. Kai įžen­giu į sce­ną, ji visuo­met išky­la į pavir­šių.

Sto­vė­da­mas prieš orkest­rą esu diri­gen­to vaid­me­ny­je, tuo­met užmirš­tu stre­są, įtam­pą, nuo­var­gį. Tada turiu vado­vau­ti - rea­guo­ti, pla­nuo­ti, ves­ti orkest­rą, saky­ti, kaip elg­tis, ieš­ko­ti spren­di­mų, jei­gu kaž­kas nepa­vyks­ta", - sako diri­gen­tas.

Emo­ci­nį nuo­var­gį jis daž­niau­siai pajun­ta po kon­cer­to. Pasak D. Kat­kaus, sce­nos žmo­nės, kaip ir spor­ti­nin­kai, turi vie­ną pro­gą, aki­mir­ką, kai turi paro­dy­ti vis­ką, ką gali, o tai suke­lia nepa­pras­tą stre­są. "Po to nie­ko nesi­no­ri dary­ti, tie­siog atsi­pa­lai­duo­ti. Kitaip būtų neįma­no­ma atlai­ky­ti susi­kau­pu­sios įtam­pos", - tiki­na maest­ro.

Har­mo­ni­ją atran­da kas­die­ny­bė­je

Reklama

Anot diri­gen­to, stre­si­nių situ­aci­jų pasi­tai­ko ir kolek­ty­ve, jei­gu gin­čai nuve­da į pyk­tį. Tuo­met har­mo­ni­jos jis ieš­ko kas­die­ny­bė­je ir sako, kad ji yra žmo­gaus saviauk­los vai­sius, pri­klau­san­tis nuo vidi­nio nusi­tei­ki­mo.

"Har­mo­ni­ja atsi­ran­da tada, kai esi paten­kin­tas savi­mi, neke­li per dide­lių rei­ka­la­vi­mų sau, susi­tai­kai su savo liki­mu, neper­ver­ti­ni savęs. Rei­kia įsi­ver­tin­ti jėgas duo­tuo­ju metu. Gyve­ni­me visuo­met rei­kia steng­tis kuo opti­mis­tiš­kiau nusi­teik­ti. Jei­gu apie ką nors gal­vo­ji, gal­vok į prie­kį, apie gerus daly­kus. Nerei­kia nusi­min­ti. Tai apsau­go nuo stre­so", - sako D. Kat­kus.

Vais­ti­nin­kė Rasa Kerai­tė ant­ri­na diri­gen­tui, jog dėl grei­to gyve­ni­mo tem­po žmo­nės kas­dien susi­du­ria su neri­mu, įtam­pa. Rei­kia įsi­min­ti vis dides­nį infor­ma­ci­jos kie­kį, dar­be lūkes­čiai auga, užduo­čių dau­gė­ja, o jei užklu­pę sun­ku­mai vir­ši­ja žmo­gaus turi­mus resur­sus, tai išba­lan­suo­ja visą orga­niz­mą. Pasak spe­cia­lis­tės, pag­rin­di­nė prie­žas­tis, dėl kurios gyve­ni­me pra­ran­da­me har­mo­ni­ją - nuo­la­ti­nis sku­bė­ji­mas, todėl ji pata­ria dau­giau lai­ko skir­ti atpa­lai­duo­jan­čiai veik­lai. 

"Buvi­mas gam­to­je, pasi­vaikš­čio­ji­mai, leng­vas spor­tas, malo­nūs pomė­giai, kūry­bin­gu­mo puo­se­lė­ji­mas, pokal­biai su bend­ra­min­čiais, medi­ta­ci­ja, relak­sa­ci­ja, geros min­tys ir šyp­se­na vei­de - visa tai labai pade­da pail­sė­ti nuo įtam­pos, kurią pati­ria­me dar­be.

Rei­kė­tų nepa­mirš­ti, kad mie­go truk­mė ir koky­bė turi labai dide­lę įta­ką bend­rai orga­niz­mo savi­jau­tai ir dar­bin­gu­mui",  - sako  vais­ti­nin­kė.

Pasak jos, nuo­la­ti­nį stre­są pati­rian­tys žmo­nės turi silp­nes­nę imu­ni­nę sis­te­mą, todėl daž­niau ser­ga infek­ci­nė­mis ar viru­si­nė­mis ligo­mis. 

Reklama

"Jau rudens pra­džio­je, pra­si­dė­jus per­mai­nin­giems orams, daug stre­so pati­rian­tiems žmo­nėms leng­viau pasi­gau­ti per­ša­li­mą. Ilgai besi­tę­sian­čio stre­so paveik­tas orga­niz­mas turi polin­kį grei­čiau susirg­ti ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių sis­te­mos, virš­ki­ni­mo orga­nų ligo­mis.

Nusta­ty­ta, kad daž­niau­sios ilga­lai­kio ar nuo­la­ti­nio stre­so pasek­mės yra sutri­kęs šir­dies dar­bas, skran­džio opos ir vėži­nės ligos", - išvar­di­ja vais­ti­nin­kė.

Kūnu rūpi­na­si kaip inst­ru­men­tu

Kal­bė­da­mas apie savo fizi­nę svei­ka­tą, D. Kat­kus pri­si­pa­žįs­ta ja rūpi­nę­sis ne visuo­met. "Gyve­ni­me aš labai negra­žiai elgiau­si su savo kūnu. O rei­kia mylė­ti save ir pri­žiū­rė­ti. Tuo­met išau­ga gyve­ni­mo koky­bė.

Visos prob­le­mos kyla tuo­met, kai nebe­ver­ti­ni savęs, savo kūno. Bet ką norint dary­ti, rei­kia panau­do­ti savo kūną, jis turi būti svei­kas, judė­ti. Kūnas tam tik­ra pras­me yra inst­ru­men­tas, todėl būti­na jį pri­žiū­rė­ti", - sako D. Kat­kus.

Dabar D. Kat­kus savi­mi rūpi­na­si ati­džiau nei anks­čiau, stip­ri­na svei­ka­tą, sten­gia­si val­dy­ti stre­są ir įtam­pą. Vos pras­čiau pasi­ju­tęs kon­sul­tuo­ja­si su spe­cia­lis­tais, vais­ti­nin­kais.  "Var­to­ju įvai­rių medi­ka­men­ti­nių prie­mo­nių, tad sten­giuo­si su stre­su ir įtam­pa tvar­ky­tis tei­gia­mu požiū­riu, bet kai neži­nau, kaip elg­tis, drą­siai pati­kiu savo svei­ka­tą spe­cia­lis­tams, vais­ti­nin­kams", - sako maest­ro ir pri­du­ria, jog kar­tu su tei­gia­mu požiū­riu į gyve­ni­mą, kuris svei­ka­tai labai svar­bus, jis taip pat pasi­ti­ki ir šiuo­lai­ki­ne medi­ci­na.

Reklama

Svar­bi net mity­ba

Vais­ti­nin­kė R. Kerai­tė dar papil­do, kad padė­ti suval­dy­ti kylan­čias emo­ci­jas gali padė­ti ir suba­lan­suo­ta mity­ba, nes ji užtik­ri­na orga­niz­mo aprū­pi­ni­mą būti­no­sio­mis medžia­go­mis. Tie­sa, pasi­bai­gus vasa­rai, kai orga­niz­mui rei­kia­mų medžia­gų daž­niau­siai nebe­gau­na­me su mais­tu, labai nau­din­gi B gru­pės vita­mi­nai. 

"Pavyz­džiui, B1 page­ri­na nuo­tai­ką ir yra būti­nas ner­vų funk­ci­jai,  o B12 pade­da išsi­skir­ti geros savi­jau­tos sutei­kian­čioms sme­ge­nų medžia­goms. Taip pat nau­din­gi vita­mi­nai A, E, D ir mag­nis, kuris atpa­lai­duo­ja ner­vų bei rau­me­nų sis­te­mą ir taip suma­ži­na stre­so lygį", - var­di­ja "Euro­a­vais­ti­nės" spe­cia­lis­tė.

Nuo­tai­ką, pasak vais­ti­nin­kės, gali page­rin­ti ir rau­do­no­jo dobi­lo, pipir­mė­čių, o jei­gu žmo­gaus krau­jo spau­di­mas žemas, tin­ka ir jona­žo­lės - arba­ta. Įtam­pai mažin­ti gali­ma rink­tis ir vale­ri­jo­ną, ramu­nė­lę, pasif­lo­rą ar vais­ti­nę ver­be­ną.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Sveikata

Viena lemtinga išgirsta frazė, iš kartos į kartą perduodama tradicija, nuo mažų...

Medikų pašaukimo istorijos – garsios fotomenininkės portretuose nuotrauka, foto

 Atopinį dermatitą žmonės kartais vadina uždelsto veikimo bomba, nes ši liga vaikams...

Atopinis dermatitas: nereikia kentėti, yra būdų gydytis nuotrauka, foto

Jau šį savaitgalį – paskutinį spalio sekmadienį, 4 val. ryto suksime laikrodžio...

Jau šį savaitgalį suksime laiką atgal nuotrauka, foto

Naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų skaičius augs ne vieną dieną ir savaitę,...

Naujų atvejų skaičiai augs ne vieną dieną ir savaitę nuotrauka, foto

2020-2024 m. kadencijos Seimas: nauji ir seni vardai nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuva per du rinkimų turus išsirinko tryliktąjį Seimą – naujos sudėties Tautos...

A. Armonaitė: būtų sveika, jei SAM vadovautų vadybininkas nuotrauka, foto

Lietuva, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė mano, kad naujuoju sveikatos apsaugos ministru turėtų...

Liberalų sąjūdis pasisako už PVM ir GPM mažinimą, automobilių registracijos mokestį peržiūrėtų nuotrauka, foto

Lietuva, Liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduotojas Simonas Gentvilas sako, kad mokesčiai naujoje kadencijoje bus...

A. Pocius: „Klaipėda Seime bus atstovaujama stipriau nei kada nors anksčiau“ nuotrauka, foto

Klaipėda, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) Klaipėdos skyriaus pirmininkas Arvydas Pocius partijos...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...