2020 m. liepos 14 d. 16:11 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Savaitės ekspresas  >  SE

SE

"Savaitės ekspreso" apklausa: "Ką dary­si­te, kai karan­ti­nas pasi­baigs?"

2020-04-25, 16:55

Faus­ta AUGUS­TAI­TĖ, Savaitės ekspresas

"Savaitės ekspreso" apklausa: "Ką dary­si­te, kai karan­ti­nas pasi­baigs?" nuotrauka, foto

Asme­ni­nio albu­mo ir redak­ci­jos archy­vo nuo­tr.

© VE.lt fotomontažas.

Reklama

Vyriau­sy­bė jau pra­bi­lo apie tai, kad grei­tu lai­ku, jei situ­aci­ja Lie­tu­vo­je dėl koro­na­vi­ru­so pli­ti­mo išliks sta­bi­li, gali būti švel­ni­na­mi karan­ti­no ribo­ji­mai.

Klai­pė­die­čių klau­sia­me, ko jie per karan­ti­ną pasi­il­go labiau­siai, ką darys, kai tik karan­ti­nas pasi­baigs.

Auš­ra Smičiūtė-Butkevičienė, dai­ni­nin­kė, džia­zo dai­na­vi­mo moky­to­ja

Labiau­siai pasi­il­gau gyvo bend­ra­vi­mo su žmo­nė­mis. Kai tik karan­ti­nas pasi­baigs, pir­miau­sia susi­tik­siu su mama. Dabar gi tik krep­še­lį mais­to prie durų palie­ku ir bend­rau­ja­me tik tele­fo­nu. Tai labai keis­ta.

Po to eisiu į dar­bą, susi­tik­siu su kole­go­mis. Ir būti­nai susi­tik­siu su drau­gė­mis paple­pė­ti prie puo­de­lio kavos kavi­nė­je. Toks papras­tas malo­nu­mas, lais­vė atsi­ger­ti kavos kavi­nė­je, pasi­ro­do, tiek daug reiš­kia.

Gab­rie­lius Sta­ne­vi­čius, kara­tė kio­ku­šin mokyk­los "Sho­dan" inst­ruk­to­rius


Kai karan­ti­nas pasi­baigs, pir­miau­sia susi­tik­si­me su tėvais - gyvai atšvę­si­me Vely­kas. O su žmo­na būti­nai eisi­me atsi­ger­ti kavos į mūsų mėgs­ta­mą kavi­nę "Musan­gas". Iki karan­ti­no turė­jo­me įpro­tį kiek­vie­ną die­ną ten apsi­lan­ky­ti, atsi­ger­ti kavos.

Tai buvo tapę įpro­čiu, tad labai pasi­il­go­me tos erd­vės. Apskri­tai nori­si išei­ti į mies­tą, pama­ty­ti jame žmo­nes.

Aida Rai­mon­da Peče­liū­nie­nė, meni­nin­kė, LIONS klu­bo "Smil­tė" narė

Reklama

Labiau­siai ilgiuo­si gyvo, žmo­giš­ko kon­tak­to, bend­ra­vi­mo. Juk net kavos sko­nis yra kitoks, kai geri ją su drau­gu. Pasi­il­gau  įpras­tos veik­los, kūry­bos. Karan­ti­no metu kur­ti nesi­no­ri ir nesi­se­ka, min­tys, idė­jos, tar­si užspaus­tos. Net kny­gų nesi­no­ri skai­ty­ti. Žiū­rė­jau kele­tą fil­mų, tačiau ir juos matau lyg kito­kiu žvilgs­niu, tar­si per koro­na­vi­ru­so priz­mę.

Šiuo metu pag­rin­di­niu rūpes­čiu tapo pagal­ba kitiems. Pir­miau­sia medi­kams. Kar­tu su LIONS klu­bo "Smil­tė" nariais nupir­ko­me 5 plau­čių ven­ti­lia­vi­mo apa­ra­tus, per­ve­dė­me lėšų And­riaus Tapi­no fon­dui, po tru­pu­tį gau­na­me 8 tūks­tan­čius respi­ra­to­rių.

Jais  aprū­pi­no­me klu­bo narių šei­mas, klu­bo glo­bo­ja­mus vai­kus, ser­gan­čius onko­lo­gi­ne liga, ir jų šei­mas, medi­kus.

Iš tų medžia­gų, kurių turė­jau, pati jau pasiu­vau 50 kau­kių, iš plas­ti­ko paga­mi­nau apsau­gi­nių sky­de­lių. Nuve­žiau tas prie­mo­nes į sene­lių glo­bos namus prie Šilu­tės. Kuo galiu, tuo pri­si­de­du, o kai bus toliau, - neži­nau.

Sau­lius Žukaus­kas, "Ąžuo­ly­no" gim­na­zi­jos fizi­kos moky­to­jas

Reklama

Labiau­siai pasi­il­gau tie­sio­gi­nio bend­ra­vi­mo su vai­kais. Nuo­to­li­nis moky­mas, kurį mes dabar nau­do­ja­me, nepri­tai­ky­tas įdo­miau pateik­ti pamo­kos medžia­gą, moki­nių gabu­mams lavin­ti.

Labai apmau­du, kad per Vely­kas nega­lė­jau aplan­ky­ti mamos, gyve­nan­čios Dru­ski­nin­kuo­se, ir grei­čiau­siai nega­lė­si­me aplan­ky­ti duk­ros, gyve­nan­čios Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Keti­no­me vasa­rą pas ją keliau­ti.

Vis­gi šian­dien džiau­giuo­si, kad turiu dar­bą ir turiu ką veik­ti. Nuo­to­li­nis moky­mas rei­ka­lau­ja dau­giau dar­bo valan­dų. 8 val. ryte pri­sė­du prie kom­piu­te­rio ir paky­lu nuo jo tik apie 20-21 val. vaka­re.

Labai rūpi man abi­tu­rien­tai, kurie keti­na lai­ky­ti fizi­kos egza­mi­ną. Nesi­no­ri, kad jie nuken­tė­tų dėl susi­klos­čiu­sios situ­aci­jos. Tad ten­ka daug ką apgal­vo­ti, kad pamo­kos medžia­gą nuo­to­li­niu būdu pateik­čiau koky­biš­kai. Juk gyvai su moki­niais dirb­da­mas, iš akių pama­tau, kad nesu­pran­ta, dabar to kon­tak­to nėra ir man jo labai trūks­ta.

Edvar­das Mali­naus­kas, dai­li­nin­kas


Reklama

Labiau­siai ilgiuo­si lais­vės, ilgiuo­si savo dirb­tu­vės, mies­to, kuria­me jau seno­kai buvau. Visi žino, kad aš vie­nas tik prie mol­ber­to sto­viu. Visa­da turiu laši­nių ir "prie laši­nių", kad mėgs­tu gerą kom­pa­ni­ją, susi­ti­ki­mus su drau­gais, bend­ra­min­čiais, mėgs­tu bend­rau­ti ir pajuo­kau­ti. Dabar dėl to koro­na­vi­ru­so man suga­din­ta nuo­tai­ka.

Gerai, kad turiu dar­bo, veik­los. Turiu daug drobių, dažų ir -  dir­bu. Džiau­giuo­si, kad galiu dirb­ti. Be to visai blo­gai būtų. Mano dirb­tu­vės dabar ten, kur ir gyve­nu. Esu užda­ry­tas palė­pė­je. Trūks­ta judė­ji­mo. Rytais tik pasi­mankš­ti­nu su šuniu­ku. Nega­liu dabar net dvi­ra­čiu pasi­va­ži­nė­ti, pės­čio­mis iki mies­to nuei­ti.

Lau­kiu, kada vis­kas pasi­baigs. Žinau, kad kai tik karan­ti­nas pasi­baigs, nebū­siu pir­mas, kuris į mies­tą išeis.

Manau, kad ir kiti žmo­nės dar ilgai bus atsar­gūs, sus­ve­ti­mė­ję. Pasau­lis dabar pati­ria sukrė­ti­mą, kokio nėra buvę. Man teko išgy­ven­ti karą ir poka­rį, ir sovie­ti­nę prie­spau­dą, tačiau dabar­ti­nės situ­aci­jos, dabar­ti­nės grės­mės svei­ka­tai ir gyvy­bei, dabar­ti­nių suvar­žy­mų nega­liu paly­gin­ti su tuo, ką teko išgy­ven­ti tada.

Kad ir kaip būtų, gyve­ni­mas yra gra­žus. Nie­ko nėra gra­žiau už gyve­ni­mą.

Kal­bi­no Faus­ta AUGUS­TAI­TĖ

Reklama

Asme­ni­nio albu­mo ir redak­ci­jos archy­vo nuo­tr.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

SE

Judėjimas bėgant rinkti šiukšles pasiekė ir Lietuvą nuotrauka, foto

Judėjimas bėgant rinkti šiukšles pasiekė ir Lietuvą (3) Laikraščio straipsnis

Klaipėdietė Gabrielė Kleibaitė skatina lietuvius prisijungti prie Skandinavijos šalyje užgimusio judėjimo "Plogging"....

"Mano tikslas, kad istorinis nuotykių romanas "Partizanas" padėtų žmonėms susivokti, užpildytų baltas...

Mindaugas Milinis: "Kai viską parašai - mažiau skauda. Man dabar beveik neskauda" nuotrauka, foto

Nuo birželio 1 d. nemažai įvairių įstaigų darbuotojų metė nuotolinį darbą ir...

Koks jausmas pirmą dieną po karantino sugrįžus į darbą? nuotrauka, foto

Prieš trejetą metų UAB "Ferteksos transportas" įsigijo prie Mažvydo skulptūrų parko Klaipėdoje...

"Politinė priežiūra" ima kenkti miestui? nuotrauka, foto

Klaipėdietis baleto šokėjas, choreografas ir dėstytojas Darius Berulis beveik prieš metus sugalvojo...

Choreografas ir daigams leidžia klausytis muzikos nuotrauka, foto

„Neptūnas“ atsiriboja nuo Simo Galdiko politinės veiklos nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos krepšinio klubas „Neptūnas“ paskelbė pranešimą, kuriuo atsiriboja nuo bet kokių Simo...

Prie Palangos lenktynių metu bus ribojamas automobilių eismas nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Liepos 15–18 d. Palangoje vyks tradicinės "Aurum 1006 km lenktynės". Jų metu...

Koisis, Zliosė, Juoris... Ruoniukams - žemaitiški vardai nuotrauka, foto

Jūrų muziejus, 21 rastas ruoniukas gavo po žemaitišką vardą, informuoja Jūrų muziejus. 

„1923" - bandymas sukurti istorinį pasaulinio lygio filmą nuotrauka, foto

Filmai, "Kalbant apie Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, jeigu ne šis žygis, mes...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...