2021 m. kovo 7 d. 18:14 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Ūkininkas atkasė didžiulį riedulį

(3)

2014-11-12, 20:01

Loreta RIPSKYTĖ, "Šiaulių kraštas"

Ūkininkas atkasė didžiulį riedulį nuotrauka, foto

RIE­DU­LYS: Prie di­džio­jo rie­du­lio van­de­ny­je įsi­bri­dę (iš kai­rės) ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas ir tal­ki­nin­kas, pa­dė­jęs jį at­kas­ti, Vir­gis Pran­ciu­lis.

© Al­vy­do MA­LI­NAUS­KO asmeninė nuo­tr.

Reklama

Ver­šių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas iš vals­ty­bės nuo­mo­ja­mo­je že­mė­je at­ka­sė gi­gan­tiš­ką rie­du­lį, ku­rio di­džio­ji da­lis sly­pė­jo po že­me. Čia au­gęs vy­ras sa­ko se­niai sva­jo­jęs ak­me­nį pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei. Lie­tu­vos geo­lo­gų tar­ny­bos di­rek­to­rius Jo­nas Sat­kū­nas spė­ja, kad šis ak­muo ga­li pa­tek­ti tarp di­džiau­sių Lie­tu­vo­je rie­du­lių.

Dau­giau kaip pen­kių met­rų aukš­čio

Že­mės ūkio tech­ni­ka ir kas­tu­vu at­kas­tas rie­du­lys su­pa­mas nuo­lat be­si­kau­pian­čio van­dens. Jis yra dau­giau kaip pen­kių met­rų aukš­čio. Tiks­liau iš­ma­tuo­ti ne­pa­vy­ko, nes da­lis gi­gan­to te­bė­ra po že­me. Ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas spė­ja, kad sle­pia­si dar ma­žiau­siai pus­met­ris.

Rie­du­lio apim­tis – 15,3 met­ro, jo svo­ris tu­rė­tų siek­ti bent po­rą šim­tų to­nų.

Prie šio gi­gan­to vy­ras su tal­ki­nin­kais plu­šė­jo ne vie­ną sa­vai­tę. Pra­dė­jo kas­ti že­mę nuo va­sa­ros. Pas­kui rei­kė­jo im­ti der­lių, tad ku­riam lai­kui dar­bus nu­trau­kė.

Rie­du­lį at­kas­ti sva­jo­jo se­niai

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad at­kas­ti gi­gan­tą, ku­rio virš že­mės bu­vo ma­to­mas tik ne­di­de­lis ky­šu­lys, sva­jo­jo nuo jau­nys­tės.

Sva­jo­nę rea­li­zuo­ti jam pa­vy­ko po to, kai praė­ju­siais me­tais 25-eriems me­tams iš­si­nuo­mo­jo 1,4 hek­ta­ro vals­ty­bi­nės že­mės, ku­rio­je ir stūk­so gi­gan­tas. Vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas šlie­jo­si prie kai­my­no 20 hek­ta­rų skly­po, ku­rį A. Ma­li­naus­kas taip pat nuo­mo­ja­si.

Reklama

„Ten toks dur­py­nas, nė­ra di­de­lio der­lin­gu­mo. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tik dėl ak­mens ir nuo­mo­jau­si skly­pą“, – sa­kė ūki­nin­kas, no­rin­tis, kad nyks­tan­tis jo gim­ta­sis Ver­šių kai­mas tu­rė­tų kuo pa­si­gir­ti, sve­čiams ką pa­ro­dy­ti. Iki šiol kai­mą gar­si­no di­džiu­lis By­čių ąžuo­las, ku­rio am­žius ga­li bū­ti 300 me­tų.

Ban­dė iš­kas­ti me­lio­ra­to­riai

A. Ma­li­naus­kas, bū­da­mas vai­kas, su drau­gais prie di­džio­jo ak­mens bė­gio­da­vo, ant jo lai­pio­da­vo ir sau­lė­je šil­dy­da­vo­si.

Vy­ras me­na, kad tuo me­tu, kai me­lio­ra­to­riai sau­si­no lau­kus, šis ak­muo bu­vo at­kas­tas. Tri­mis vikš­ri­niais trak­to­riais ban­dy­ta jį iš­trauk­ti, ta­čiau ne­pa­vy­ko.

Gi­gan­tas li­ko stūk­so­ti dar ke­lis de­šimt­me­čius po dir­va, tik pa­čia vir­šū­ne iš­ki­lęs virš jos. Į tą vir­šū­nę, anot vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ne kar­tą tren­kė per­kū­nas. Gal­būt ak­muo tu­ri me­ta­lo prie­mai­šų. Jis raus­vos spal­vos, grei­čiau­siai gra­ni­ti­nis.

A. Ma­li­naus­kas gal­vo­ja vietą aplink rie­du­lį su­tvar­ky­ti, nu­ties­ti til­te­lį, kad jį ga­lė­tų no­rin­tys ap­žiū­rė­ti. Tie­sa, ak­muo gu­li že­miau ne­to­lie­se te­kan­čio ka­na­lo, tad van­duo ap­link jį, ma­tyt, vi­są lai­ką kaup­sis, ir vi­so jo dy­džio re­gė­ti ne­bus įma­no­ma, ypač pa­va­sa­rį po­lai­džio me­tu.

Ūki­nin­kas A. Ma­li­naus­kas svars­to kreip­tis į Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją, kad pa­dė­tų pa­si­rū­pin­ti rie­du­liu ir gal­būt jis bū­tų pa­skelb­tas bent jau Jo­niš­kio ra­jo­no gam­tos pa­mink­lu.

Ga­li pa­tek­ti į di­džiau­sių de­šim­tu­ką

Reklama

Pa­ko­men­tuo­ti, ar ras­tas rie­du­lys – iš­skir­ti­nis Lie­tu­vo­je ir ku­riuo lai­ko­tar­piu jis ga­lė­jo su­si­for­muo­ti bei at­si­ras­ti Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kė­se, „Šiau­lių kraš­tas“ pa­pra­šė Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Jo­no Sat­kū­no:

– Pa­gal jū­sų pa­teik­tus duo­me­nis, ga­li bū­ti, kad mi­nė­tas rie­du­lys pa­ten­ka į di­džiau­sių Lie­tu­vos rie­du­lių de­šim­tu­ką ar­ba bent jau dvi­de­šim­tu­ką. Ne­ži­nant tiks­lių iš­ma­ta­vi­mų, kol kas su­dė­tin­ga dau­giau ko­men­tuo­ti, spręs­ti, iš ko jis su­da­ry­tas.

To­kio dy­džio ak­me­nų nė­ra la­bai daug ir pa­pras­tai jie pa­skel­bia­mi gam­tos pa­vel­do ob­jek­tais. Tai at­lie­ka Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, va­do­vau­da­ma­si Geo­lo­gi­jos tar­ny­bos ver­ti­ni­mu ir iš­va­do­mis. Net jei­gu ak­muo ne­pa­teks tarp sau­go­mų ob­jek­tų, jis bus įre­gist­ruo­tas Lie­tu­vos rep­re­zen­ta­ty­viau­sių geo­to­pų są­ra­še.

Mi­ni­mas ak­muo Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kes, ma­tyt, pa­sie­kė pa­sku­ti­nio­jo le­dyn­me­čio lai­ko­tar­piu, grei­čiau­siai maž­daug prieš 25 tūks­tan­čius me­tų. Jis ga­lė­jo at­ke­liau­ti iš Va­ka­rų Suo­mi­jos. Ak­me­nį ap­žiū­rė­jus bus ga­li­ma ge­riau lo­ka­li­zuo­ti jo kil­mės vie­tą ir nu­sta­ty­ti san­da­rą.

Di­džiau­sias - Bars­ty­čių ak­muo

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je di­džiau­siu lai­ko­mas Bars­ty­čių ak­muo Skuo­do ra­jo­ne. Jis yra 13,4 met­ro il­gio, 7,5 met­ro plo­čio ir 3,6 met­ro aukš­čio virš že­mės. Šis mil­ži­niš­kas ak­muo sve­ria 680 to­nų.

Jį 1957 me­tais kas­da­mi grio­vius ap­ti­ko me­lio­ra­to­riai. Di­džio­ji rie­du­lio da­lis bu­vo le­dy­ni­nė­je są­na­šo­je, tik ak­mens ke­te­ra ky­šo­jo pa­vir­šiu­je, to­dėl nu­spręs­ta jį iš­kas­ti vi­są. Ta­da ir nu­sta­ty­ta, kad šis ak­muo di­des­nis už anks­čiau di­džiau­siu Lie­tu­vo­je lai­ky­tą Pun­tu­ką.

Reklama

Ki­ti, pa­ten­kan­tys į Lie­tu­vos di­džiau­sių ak­me­nų de­šim­tu­ką, rie­du­liai yra šie: Kriau­čiaus ak­muo (Kel­mės ra­jo­ne), ak­muo „Mo­kas“ (Uk­mer­gės ra­jo­ne), Ši­la­lės ak­muo (Ši­la­lės ra­jo­ne), Viš­ty­čio ak­muo (Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne), ak­muo „Dau­bos kū­lis“ (Kre­tin­gos ra­jo­ne), Vos­gė­lių ak­muo (Ute­nos ra­jo­ne), Di­dy­sis Dzū­ki­jos ak­muo (Aly­taus ra­jo­ne), Vel­nio ak­muo (Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je).

Jono TAMULIO nuo­tr.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

tam Tai kad

2014-11-14   12:50

IP: 86.100.115.93

Nenusišnekėkite. Atidžiau pasidomėkite šių akmenų dydžiais.

Rasa

2014-11-14   12:50

IP: 83.171.17.42

Ot gražumėlis.Tokiu rieduliu galima papuošti miestelį.Nereikia jokių skulptūrų.

Tai kad...

2014-11-13   10:22

IP: 46.249.187.123

Joniškio rajono tas atkastasis iš dalies akmuo yra DIDESNIS už Barstyčių akmenį. kokie dar trukdžiai įforminti?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Akimirkos iš Vasario 16-osios minėjimo Palangoje nuotrauka, foto

Antradienį šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Palangos kultūros ir jaunimo centras kvietė Signatarų...

Utrių kalnas atgijo: prie keltuvo stoviniavę, vėliau smagiai leidosi pirmieji žiemos sporto...

Utrių kalnas prisipildė pramogautojų emocijų nuotrauka, foto

Du mėnesius trukęs idėjų teikimas dėl Dalyvaujamojo biudžeto – baigėsi. Per šį...

Dalyvaujamajame biudžete – 43 Klaipėdos rajono gyventojų idėjos nuotrauka, foto

Būtingėje, pačiame Palangos miesto savivaldybės pakraštyje, netoli Lietuvos-Latvijos sienos, tvarte šieną rupšnojančiam...

Vienintelį jautį Palangos miesto savivaldybėje siūlo pavadinti Šarūnu nuotrauka, foto

A.Kubilius apie G. Nausėdos problemas: „Tai „nereikšmingo Prezidento“ sindromas“ nuotrauka, foto

Lietuva, Praėjusią savaitę nuskambėjo žinia apie tai, kad prezidento Gitano Nausėdos komandą palieka...

Mirė astrofizikas Algimantas Ažusienis nuotrauka, foto

In Memoriam, Sekmadienį, eidamas 92-uosius metus, mirė astrofizikas, gamtos mokslų daktaras Algimantas Ažusienis, pranešė...

Ihoris Žovkva: Ukrainai rusiškos vakcinos - hibridinio karo dalis nuotrauka, foto

Pasaulis, Ukrainos valdžia rusišką vakciną „Sputnik V“ laiko hibridinio karo šalyje dalimi....

Pirmojo choleros protrūkio Klaipėdoje 190 metų sukakčiai nuotrauka, foto

SE, Apie choleros epidemijas jau ne kartą rašyta. Taip pat ir apie tai,...

Lietuva, Paskelbta prieš 1 val.

In Memoriam, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...