2019 m. birželio 27 d. 05:30 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Ūkininkas atkasė didžiulį riedulį

(3)

2014-11-12, 20:01

Loreta RIPSKYTĖ, "Šiaulių kraštas"

Ūkininkas atkasė didžiulį riedulį nuotrauka, foto

RIE­DU­LYS: Prie di­džio­jo rie­du­lio van­de­ny­je įsi­bri­dę (iš kai­rės) ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas ir tal­ki­nin­kas, pa­dė­jęs jį at­kas­ti, Vir­gis Pran­ciu­lis.

© Al­vy­do MA­LI­NAUS­KO asmeninė nuo­tr.

Ver­šių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas iš vals­ty­bės nuo­mo­ja­mo­je že­mė­je at­ka­sė gi­gan­tiš­ką rie­du­lį, ku­rio di­džio­ji da­lis sly­pė­jo po že­me. Čia au­gęs vy­ras sa­ko se­niai sva­jo­jęs ak­me­nį pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei. Lie­tu­vos geo­lo­gų tar­ny­bos di­rek­to­rius Jo­nas Sat­kū­nas spė­ja, kad šis ak­muo ga­li pa­tek­ti tarp di­džiau­sių Lie­tu­vo­je rie­du­lių.

Dau­giau kaip pen­kių met­rų aukš­čio

Že­mės ūkio tech­ni­ka ir kas­tu­vu at­kas­tas rie­du­lys su­pa­mas nuo­lat be­si­kau­pian­čio van­dens. Jis yra dau­giau kaip pen­kių met­rų aukš­čio. Tiks­liau iš­ma­tuo­ti ne­pa­vy­ko, nes da­lis gi­gan­to te­bė­ra po že­me. Ūki­nin­kas Al­vy­das Ma­li­naus­kas spė­ja, kad sle­pia­si dar ma­žiau­siai pus­met­ris.

Rie­du­lio apim­tis – 15,3 met­ro, jo svo­ris tu­rė­tų siek­ti bent po­rą šim­tų to­nų.

Prie šio gi­gan­to vy­ras su tal­ki­nin­kais plu­šė­jo ne vie­ną sa­vai­tę. Pra­dė­jo kas­ti že­mę nuo va­sa­ros. Pas­kui rei­kė­jo im­ti der­lių, tad ku­riam lai­kui dar­bus nu­trau­kė.

Rie­du­lį at­kas­ti sva­jo­jo se­niai

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad at­kas­ti gi­gan­tą, ku­rio virš že­mės bu­vo ma­to­mas tik ne­di­de­lis ky­šu­lys, sva­jo­jo nuo jau­nys­tės.

Sva­jo­nę rea­li­zuo­ti jam pa­vy­ko po to, kai praė­ju­siais me­tais 25-eriems me­tams iš­si­nuo­mo­jo 1,4 hek­ta­ro vals­ty­bi­nės že­mės, ku­rio­je ir stūk­so gi­gan­tas. Vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas šlie­jo­si prie kai­my­no 20 hek­ta­rų skly­po, ku­rį A. Ma­li­naus­kas taip pat nuo­mo­ja­si.

„Ten toks dur­py­nas, nė­ra di­de­lio der­lin­gu­mo. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tik dėl ak­mens ir nuo­mo­jau­si skly­pą“, – sa­kė ūki­nin­kas, no­rin­tis, kad nyks­tan­tis jo gim­ta­sis Ver­šių kai­mas tu­rė­tų kuo pa­si­gir­ti, sve­čiams ką pa­ro­dy­ti. Iki šiol kai­mą gar­si­no di­džiu­lis By­čių ąžuo­las, ku­rio am­žius ga­li bū­ti 300 me­tų.

Ban­dė iš­kas­ti me­lio­ra­to­riai

A. Ma­li­naus­kas, bū­da­mas vai­kas, su drau­gais prie di­džio­jo ak­mens bė­gio­da­vo, ant jo lai­pio­da­vo ir sau­lė­je šil­dy­da­vo­si.

Vy­ras me­na, kad tuo me­tu, kai me­lio­ra­to­riai sau­si­no lau­kus, šis ak­muo bu­vo at­kas­tas. Tri­mis vikš­ri­niais trak­to­riais ban­dy­ta jį iš­trauk­ti, ta­čiau ne­pa­vy­ko.

Gi­gan­tas li­ko stūk­so­ti dar ke­lis de­šimt­me­čius po dir­va, tik pa­čia vir­šū­ne iš­ki­lęs virš jos. Į tą vir­šū­nę, anot vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ne kar­tą tren­kė per­kū­nas. Gal­būt ak­muo tu­ri me­ta­lo prie­mai­šų. Jis raus­vos spal­vos, grei­čiau­siai gra­ni­ti­nis.

A. Ma­li­naus­kas gal­vo­ja vietą aplink rie­du­lį su­tvar­ky­ti, nu­ties­ti til­te­lį, kad jį ga­lė­tų no­rin­tys ap­žiū­rė­ti. Tie­sa, ak­muo gu­li že­miau ne­to­lie­se te­kan­čio ka­na­lo, tad van­duo ap­link jį, ma­tyt, vi­są lai­ką kaup­sis, ir vi­so jo dy­džio re­gė­ti ne­bus įma­no­ma, ypač pa­va­sa­rį po­lai­džio me­tu.

Ūki­nin­kas A. Ma­li­naus­kas svars­to kreip­tis į Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją, kad pa­dė­tų pa­si­rū­pin­ti rie­du­liu ir gal­būt jis bū­tų pa­skelb­tas bent jau Jo­niš­kio ra­jo­no gam­tos pa­mink­lu.

Ga­li pa­tek­ti į di­džiau­sių de­šim­tu­ką

Pa­ko­men­tuo­ti, ar ras­tas rie­du­lys – iš­skir­ti­nis Lie­tu­vo­je ir ku­riuo lai­ko­tar­piu jis ga­lė­jo su­si­for­muo­ti bei at­si­ras­ti Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kė­se, „Šiau­lių kraš­tas“ pa­pra­šė Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Jo­no Sat­kū­no:

– Pa­gal jū­sų pa­teik­tus duo­me­nis, ga­li bū­ti, kad mi­nė­tas rie­du­lys pa­ten­ka į di­džiau­sių Lie­tu­vos rie­du­lių de­šim­tu­ką ar­ba bent jau dvi­de­šim­tu­ką. Ne­ži­nant tiks­lių iš­ma­ta­vi­mų, kol kas su­dė­tin­ga dau­giau ko­men­tuo­ti, spręs­ti, iš ko jis su­da­ry­tas.

To­kio dy­džio ak­me­nų nė­ra la­bai daug ir pa­pras­tai jie pa­skel­bia­mi gam­tos pa­vel­do ob­jek­tais. Tai at­lie­ka Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, va­do­vau­da­ma­si Geo­lo­gi­jos tar­ny­bos ver­ti­ni­mu ir iš­va­do­mis. Net jei­gu ak­muo ne­pa­teks tarp sau­go­mų ob­jek­tų, jis bus įre­gist­ruo­tas Lie­tu­vos rep­re­zen­ta­ty­viau­sių geo­to­pų są­ra­še.

Mi­ni­mas ak­muo Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kes, ma­tyt, pa­sie­kė pa­sku­ti­nio­jo le­dyn­me­čio lai­ko­tar­piu, grei­čiau­siai maž­daug prieš 25 tūks­tan­čius me­tų. Jis ga­lė­jo at­ke­liau­ti iš Va­ka­rų Suo­mi­jos. Ak­me­nį ap­žiū­rė­jus bus ga­li­ma ge­riau lo­ka­li­zuo­ti jo kil­mės vie­tą ir nu­sta­ty­ti san­da­rą.

Di­džiau­sias - Bars­ty­čių ak­muo

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je di­džiau­siu lai­ko­mas Bars­ty­čių ak­muo Skuo­do ra­jo­ne. Jis yra 13,4 met­ro il­gio, 7,5 met­ro plo­čio ir 3,6 met­ro aukš­čio virš že­mės. Šis mil­ži­niš­kas ak­muo sve­ria 680 to­nų.

Jį 1957 me­tais kas­da­mi grio­vius ap­ti­ko me­lio­ra­to­riai. Di­džio­ji rie­du­lio da­lis bu­vo le­dy­ni­nė­je są­na­šo­je, tik ak­mens ke­te­ra ky­šo­jo pa­vir­šiu­je, to­dėl nu­spręs­ta jį iš­kas­ti vi­są. Ta­da ir nu­sta­ty­ta, kad šis ak­muo di­des­nis už anks­čiau di­džiau­siu Lie­tu­vo­je lai­ky­tą Pun­tu­ką.

Ki­ti, pa­ten­kan­tys į Lie­tu­vos di­džiau­sių ak­me­nų de­šim­tu­ką, rie­du­liai yra šie: Kriau­čiaus ak­muo (Kel­mės ra­jo­ne), ak­muo „Mo­kas“ (Uk­mer­gės ra­jo­ne), Ši­la­lės ak­muo (Ši­la­lės ra­jo­ne), Viš­ty­čio ak­muo (Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne), ak­muo „Dau­bos kū­lis“ (Kre­tin­gos ra­jo­ne), Vos­gė­lių ak­muo (Ute­nos ra­jo­ne), Di­dy­sis Dzū­ki­jos ak­muo (Aly­taus ra­jo­ne), Vel­nio ak­muo (Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je).

Jono TAMULIO nuo­tr.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

tam Tai kad

2014-11-14   12:50

IP: 86.100.115.93

Nenusišnekėkite. Atidžiau pasidomėkite šių akmenų dydžiais.

Rasa

2014-11-14   12:50

IP: 83.171.17.42

Ot gražumėlis.Tokiu rieduliu galima papuošti miestelį.Nereikia jokių skulptūrų.

Tai kad...

2014-11-13   10:22

IP: 46.249.187.123

Joniškio rajono tas atkastasis iš dalies akmuo yra DIDESNIS už Barstyčių akmenį. kokie dar trukdžiai įforminti?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Žydintį Gargždų miesto veidą kuria ir verslas, ir gyventojai nuotrauka, foto

Prieš keletą savaičių Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Audronės Balnionienės iniciatyva verslininkai,...

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės sprendimų, kuriais ši pavedė...

Konkurencijos taryba tirs Palangos miesto savivaldybės sprendimus nuotrauka, foto

Džiugi žinia mažamečius vaikus auginantiems tėvams. Itin opią problemą – vietų trūkumą...

Drevernoje – nauja ikimokyklinio ugdymo grupė nuotrauka, foto

Uždaromas Gargždų miesto centre esantis „Lietuvos spaudos“ kioskas. Mat jį iš skvero...

Gargžduose uždaromas „Lietuvos spaudos“ kioskas nuotrauka, foto

Rūkytos žuvies mėgėjai Palangoje turi kuo džiaugtis nuotrauka, foto

Vasara, Lietuviams poilsis prie jūros neatsiejamas nuo vieno produkto - rūkytos žuvies. Tiesa,...

Karščiausią dieną nustebino pliaže pamatytas reginys nuotrauka, foto

Vasara, Sinoptikai prognozuoja, kad trečiadienis net ir pajūryje gali būti ypatingas – tikėtini...

Klaipėdos irkluotojų pergalės Šiauliuose nuotrauka, foto

Sportas, Šiauliuose vyko atviras Lietuvos jaunučių čempionatas, Lietuvos irklavimo federacijos II taurės etapas...

Palangos paplūdimyje - kovos už gyvybę nuotrauka, foto

Kriminalai, Palangoje - kraupi poilsiautojo mirtis. Sekmadienį vandenyje vyrą pastebėjo ir ištraukė paplūdimyje...

Sportas, Paskelbta prieš 9 val.

Kriminalai, Paskelbta prieš 10 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...