2019 m. birželio 20 d. 22:56 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Juodkrantė prabils senaisiais mitais

(5)

Juodkrantė prabils senaisiais mitais nuotrauka, foto

Nuo kitų metų poilsiautojai galės susipažinti su legendinėmis vietomis, kurias slepia Karališkoji sengirė.

© Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotr.

Se­niau­sio Ne­rin­gos ku­ror­to Juo­dkran­tės lan­ky­to­jams Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko (KNNP) di­rek­ci­ja jau šiais me­tais siū­lys nu­si­kel­ti šimt­me­čiu at­gal.

Jau pra­dė­ta plė­to­ti idė­ja at­kur­ti XIX am­žiaus pa­bai­go­je ir XX am­žiaus pra­džio­je ku­ror­ti­nin­kus ža­vė­ju­sius pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kus, su­pa­žin­din­ti lan­ky­to­jus su to lai­ko­tar­pio pa­va­di­ni­mais, le­gen­do­mis ir žy­miais gam­tos pa­mink­lais.

Am­bi­cin­giau­sias at­ro­do už­mo­jis ant Ra­ga­nos kal­no, kur da­bar sto­vi Juo­dkran­tės švy­tu­rys, įreng­ti ka­dai­se mi­nias žmo­nių trau­ku­sį apž­val­gos pa­vil­jo­ną, aikš­te­lę ir ša­lia įkur­ti bal­tų skulp­tū­rų par­ką.

Mi­to­lo­gi­nės vietos

Šiuo me­tu KNNP di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai jau ku­ria nau­jus pės­čių­jų marš­ru­tus Ni­do­je ir Juo­dkran­tė­je. Šie ta­kai bus ypa­tin­gi, nes ne­bus jo­kių in­for­ma­ci­nių sten­dų, tik juos žy­min­tys stul­pe­liai.

„Da­bar Va­ka­rų Eu­ro­po­je nau­do­ja­ma­si vir­tua­liais že­mė­la­piais, gi­dais ar­ba spaus­din­tais marš­ru­tų ap­ra­šy­mais. Te­rei­kia tu­rė­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną ir spe­cia­lią ne­mo­ka­mą prog­ra­mė­lę su GPS. Imi te­le­fo­ną, su­si­ran­di no­ri­mą marš­ru­tą ir ke­liau­ji ekra­ne ma­ty­da­mas, kur esi. Pa­ženk­lin­to­se vie­to­se pa­spau­dus nuo­ro­dą bus ga­li­ma pa­skai­ty­ti ir apie pa­čius pa­žin­ti­nio ta­ko lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. Ta­čiau tai at­ei­ties pla­nas, o ki­tam se­zo­nui spė­si­me iš­leis­ti marš­ru­tų ap­ra­šy­mus“, - LŽ pa­sa­ko­jo KNNP di­rek­to­rė Auš­ra Fe­ser. Anot jos, jau ku­ria­mi marš­ru­tai, at­ren­ka­mi įdo­miau­si ob­jek­tai, ren­ka­ma is­to­ri­nė, kraš­to­ty­ri­nė, net mi­to­lo­gi­nė in­for­ma­ci­ja apie juos.

„Juod­kran­tė­je XIX am­žiaus pa­bai­go­je šio ku­ror­to kū­rė­jai, tų lai­kų tu­riz­mo spe­cia­lis­tai lan­ky­to­jams vi­lio­ti bu­vo su­kū­rę nuo­sta­bių pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kų. Jei pa­žvelg­si­me į se­nuo­sius Juo­dkran­tės že­mė­la­pius, ra­si­me daug keis­tų, mi­to­lo­gi­nių pa­va­di­ni­mų: Nuo­dė­mių dau­ba, Grie­kų lie­pa, Ra­ga­nos kal­nas, Švie­siap­lau­kės Evos kal­nas, pu­šis „Ma­ri­jos su­si­ža­vė­ji­mas“, Ge­le­ži­nės ra­my­bės kal­nas“, - var­di­jo KNNP di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Li­na Dik­šai­tė.

Anot KNNP at­sto­vų, se­nie­ji pa­va­di­ni­mai ir jų le­gen­dos jau pri­mirš­ti, to­dėl no­ri­ma Juo­dkran­tės ku­ror­ti­nės kul­tū­ros pa­vel­dą iš nau­jo pri­sta­ty­ti tu­ris­tams.

„Kraš­tas pri­klau­sė Ry­tų Prū­si­jai, kai Juo­dkran­tė ėmė aug­ti. Šis žve­jų kai­me­lis kaip poil­siui skir­ta oa­zė bu­vo plė­to­ja­mas XIX am­žiaus vi­du­ry­je, o XX am­žiaus pra­džio­je jau bu­vo vie­nas gar­siau­sių Rytp­rū­sių ir di­džiau­sių Kur­šių ne­ri­jo­je ku­ror­tas“, - aiš­ki­no A.Fe­ser. Ji pri­mi­nė, kad Juo­dkran­tė lyg mag­ne­tas tur­tin­gus vo­kie­čius XX am­žiaus pra­džio­je trau­kė ir dėl anuo­met vy­ra­vu­sios gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­jos.

„Va­di­na­mo­ji Vik­to­ri­jos epo­cha bu­vo in­dus­tria­li­za­ci­jos lai­kai, to­dėl žmo­nės bu­vo iš­siil­gę gam­tos, ra­mu­mo. XXI am­žiu­je daug lai­ko pra­lei­džia­me vir­tua­lia­me pa­sau­ly­je, to­dėl grį­ži­mas į gam­tos glė­bį ak­tua­lus ir šių die­nų žmo­gui“, - tei­gė A.Fe­ser.

At­gai­vins se­ną­ją promenadą

Jau aiš­ku, kad bus grą­ži­na­mi se­nie­ji kai ku­rių apy­lin­kių vie­to­var­džiai. Pa­vyz­džiui, da­bar žmo­nėms žo­džiai „Juod­kran­tės sen­gi­rė“ aso­ci­juo­ja­si su kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­ja ir mi­ru­siu miš­ku. „No­ri­me su­griau­ti šį ste­reo­ti­pą. Juo­dkran­tė­je yra ir nuo­sta­bi ne­su­nio­ko­ta sen­gi­rė, ku­rią vo­kie­čiai va­di­no Ka­ra­liš­kuo­ju miš­ku. Se­nuo­siuo­se že­mė­la­piuo­se aiš­kiai ma­ty­ti, kad taip bu­vo va­di­na­ma Juo­dkran­tės sen­gi­rė prie Gin­ta­ro įlan­kos“, - dės­tė A.Fe­ser.

Prie Gin­ta­ro įlan­kos ir pra­si­dės nau­ja­sis pa­žin­ti­nis ta­kas, ku­rio da­lis driek­sis jau su­kur­tu dend­ro­lo­gi­niu ta­ku. „Siū­lo­me, kad šis ta­kas at­gau­tų se­ną­jį pa­va­di­ni­mą - Bloks­ber­go pro­me­na­da“, - sa­kė A.Fe­ser.

„Pro­me­na­dos pra­džio­je pa­si­tin­ka ir že­ma­me slė­ny­je esan­ti Nuo­dė­mių dau­ba su pur­vy­nais, ku­rie ga­lė­jo bū­ti nau­do­ja­mi gy­do­mo­sioms vo­nioms Lui­zės gy­dyk­lo­se, ku­rių jau se­niai ne­bė­ra. Ma­žai kam ži­no­ma ir Nuo­dė­mių dau­bos vir­šu­kal­nė­je au­gu­si Grie­kų lie­pa, ku­rios vie­toj da­bar pa­so­din­ta jau­na lie­pai­tė. Ši vie­ta ver­ta ypa­tin­go dė­me­sio“, - pa­sa­ko­jo L.Dik­šai­tė.

Iš­ties is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se tei­gia­ma, kad Grie­kų lie­pa (Grie­kin­lin­de) bu­vu­si šven­ta se­no­vės bal­tų ti­kė­ji­mo žmo­nėms. Prie jos dar XVIII am­žiu­je rink­da­vo­si gy­ven­to­jai at­gai­lau­ti ir se­nie­siems die­vams pa­si­mels­ti, esą prie lie­pos vy­kę net bend­ruo­me­nių teis­mai, kai žmo­nių va­liai bū­da­vo ati­duo­da­mi do­ro­vei nu­si­žen­gę jau­nuo­liai.

„Gal ne­at­si­tik­ti­nai ap­link Nuo­dė­mių dau­bą se­nuo­siuo­se že­mė­la­piuo­se yra pa­žy­mė­tas ir ta­kas, pa­va­din­tas Su­ža­dė­tu­vių ta­ku (Ver­lo­bungs­gang). Tas bu­vęs Su­ža­dė­tu­vių ta­kas ga­lė­tų tap­ti iš­ties įdo­miu iš­ban­dy­mu po­re­lėms, nes juo ke­liau­ti itin su­dė­tin­ga. Mer­gi­nos ga­lė­tų įsi­ti­kin­ti, ar jų su­ža­dė­ti­niai ir keb­lio­se si­tua­ci­jo­se asis­tuo­ja sa­vo my­li­mo­sioms“, - kal­bė­jo A.Fe­ser.

Vie­toj švyturio

La­bai įdo­mus su­ma­ny­mas su­si­jęs su Ra­ga­nos kal­nu ir ant jo bu­vu­sia įspū­din­ga apž­val­gos aikš­te­le, me­di­niu pa­vil­jo­nu, pa­va­din­tu Ver­ne­rio re­gyk­la.

„Vi­si ži­no Ra­ga­nų kal­ną su dau­gy­be me­di­nių skulp­tū­rų Juo­dkran­tė­je, ta­čiau iki pa­sta­tant skulp­tū­ras jis va­din­tas Jo­no kal­nu, ant jo kur­ši­nin­kai šven­tė Jo­ni­nes. Ta­čiau ti­kra­sis Ra­ga­nos kal­nas yra miš­ke prie Gin­ta­ro įlan­kos. Ant to Ra­ga­nos kal­no, vo­kiš­kai va­din­to Blocks­berg, 1950 me­tais pa­sta­ty­tas Juo­dkran­tės švy­tu­rys. Ta­čiau da­bar, mo­der­nios na­vi­ga­ci­jos lai­kais, var­gu ar jis at­lie­ka ko­kią nors pra­kti­nę funk­ci­ją“, - svars­tė A.Fe­ser. Jos ma­ny­mu, ant šio kal­no bū­tų ga­li­ma at­sta­ty­ti se­ną­jį apž­val­gos pa­vil­jo­ną ar­ba pa­čias švy­tu­rio kons­truk­ci­jas pa­nau­do­ti apž­val­gos aikš­te­lei tu­ris­tams.

„Tas pa­vil­jo­nas prieš šimt­me­tį bu­vo ko­ne lan­ko­miau­sias ob­jek­tas Juo­dkran­tė­je, nes nuo jo, kai dar ne­bu­vo užau­gę ko­poms ap­žel­din­ti pa­so­din­ti me­džiai, at­si­ver­da­vo ža­dą ati­man­ti pa­no­ra­ma: jū­ra, ma­rios, Klai­pė­da, ko­pų ma­sy­vai“, - tei­gė KNNP di­rek­to­rė.

Jau ži­no­ma ir tai, kad ša­lia Ra­ga­nos kal­no bus ku­ria­mas ir bal­tų kul­tū­ros par­ke­lis, ta­čiau koks jis bus, dar ne­aiš­ku. „Bus skel­bia­mas at­vi­ras kon­kur­sas. Ja­me kvie­si­me da­ly­vau­ti ir Ki­ni­jo­je įspū­din­gą Bal­tų kul­tū­ros par­ką su­kū­ru­sį Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių Pe­trą Gre­ce­vi­čių. Vi­si mū­sų pla­nai su­si­ję su 2014-2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­si­niu pe­rio­du, to­dėl pa­žin­ti­niai ta­kai ne­bus iki ga­lo įreng­ti per me­tus, tam pri­reiks ke­le­rių me­tų“, - aiš­ki­no A.Fe­ser.

Žymos: raganų kalnas

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Pritariu Kaziui

2014-01-03   14:36

IP: 85.232.138.203

o jei kam griuvenų per mažai, tai tegu atvažiuoja į Klaipėdą. Parodysime Baltijos kino teatrą (jau 15 metų stovi skudurais aptrauktas), po senamiesčio prasmirdusius sandėliukus pavedžiosime, tagerių apipeizavotas (taip ir nenuvalytas) sienas parodysime, Bangų, Liepų ir kitų gatvių griuvenas apeisime. Įspūdžių bus!

Kazys

2014-01-03   13:26

IP: 86.100.69.109

O kas ten gražaus ? Ar irklinė valtis - muliažas ? Man gražu tik nugriautas restorante. Pasakysiu taip: nesezonu vietinei turbūt nebeprasimaitina, o godulys didžiulis, - tai ir išsigalvoja visokių vėjų Rodykit geriau turistams bordaką, paprašykit Neringos nuolatinės švaros ir tvarkos komisijos bei vietinės seniūnės, - tai aprodys visą tikrą gražumą.

Kazkas

2014-01-03   13:25

IP: 88.119.136.128

gerai kad kažkas bent jau daroma Juodkrantėje.
BET Nacionalinio parko direktoriai reiktu apsilankyti nors karta Juodkranteje, o tai jai backos pajurį stebuklas nematytas, tai svyturys neatlieka funkcijų.
O takus daro Gintaro įlankos pusėja kad poilsiautoju nenervintu kormoranų smarve :)

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Žydintį Gargždų miesto veidą kuria ir verslas, ir gyventojai nuotrauka, foto

Prieš keletą savaičių Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Audronės Balnionienės iniciatyva verslininkai,...

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės sprendimų, kuriais ši pavedė...

Konkurencijos taryba tirs Palangos miesto savivaldybės sprendimus nuotrauka, foto

Džiugi žinia mažamečius vaikus auginantiems tėvams. Itin opią problemą – vietų trūkumą...

Drevernoje – nauja ikimokyklinio ugdymo grupė nuotrauka, foto

Uždaromas Gargždų miesto centre esantis „Lietuvos spaudos“ kioskas. Mat jį iš skvero...

Gargžduose uždaromas „Lietuvos spaudos“ kioskas nuotrauka, foto

Laurynas Grigelis - Italijos turnyro dvejetų pusfinalyje nuotrauka, foto

Sportas, Tenisininkas Laurynas Grigelis Italijoje žengė į dvejetų varžybų pusfinalį. 

Algimantas Kirkutis Jūrininkų ligoninei nevadovaus nuotrauka, foto

Sveikata, Seimo nariui „valstiečiui“ Algimantui Kirkučiui ketvirtadienį nepavyko patekti į kitą Klaipėdos jūrininkų...

Įteikti diplomai Klaipėdos universiteto absolventams nuotrauka, foto

Klaipėda, 28-oji Klaipėdos universiteto (KU) absolventų laida ypatinga. Pirmą kartą visų fakultetų...

Klaipėdiečiai debiutuos Lietuvos ledo ritulio čempionate nuotrauka, foto

Sportas, Lietuvos ledo ritulio čempionato 2019-2020 metų sezone rungtyniauti pretenduoja penkios komandos –...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...