2020 m. spalio 26 d. 12:54 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Gy­ven­to­jai grie­bia­si už gal­vų: už­kirs­tas ke­lias į Plun­gės plia­žą

(2)

2019-09-12, 07:09

Edi­ta LUKIENĖ, „Plungės žinios“

Gy­ven­to­jai grie­bia­si už gal­vų: už­kirs­tas ke­lias į Plun­gės plia­žą nuotrauka, foto

Plungiškiai piktinosi, kad prie Meilės kalnelio masiškai kertami medžiai ir nebus kur nueiti pailsėti.

© „Plungės žinios“ nuotr.

Reklama

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pik­ti­no­si, kad prie va­di­na­mo­jo Mei­lės kal­ne­lio ma­siš­kai ker­ta­mi me­džiai, ir, ma­tyt, pra­si­dės kaž­ko­kios sta­ty­bos. Mo­te­ris ap­gai­les­ta­vo, kad dėl pra­si­dė­ju­sių kir­ti­mo dar­bų ne­be­bus kur nu­ei­ti pa­bū­ti gam­tos prie­globs­ty­je, pail­sė­ti nuo kas­die­nių dar­bų ar pa­si­le­pin­ti sau­lu­tė­je.

„Vi­sai ne­se­niai šio­je vie­to­je bu­vo plun­giš­kių pa­mėg­tas plia­žas. At­ei­da­vo čia ma­mos su ma­žais vai­kais, jau­ni­mas gam­tos prie­globs­ty­je ma­lo­niai leis­da­vo lai­ką, ir šiaip pa­si­vaikš­čio­ti bū­da­vo sma­gu. Da­bar pra­ei­ti ne­be­įma­no­ma – už­kirs­ti vi­si ta­kai ir ta­ke­liai“, – liūd­nai pa­sa­ko­jo skam­bi­nu­sio­ji ir, su­ži­no­ju­si apie šio­je vie­to­je iš­da­lin­tus skly­pus, pri­dū­rė, kad Plun­gės val­džia vi­sai ne­si­rū­pi­na pa­pras­tais žmo­nė­mis, „ska­niau­sius kąs­ne­lius“ ati­duo­da iš­rink­tie­siems.

Kai ku­rie plun­giš­kiai džiau­gė­si, kad gal­būt pa­ga­liau pa­ju­dė­jo il­gai lauk­ti Plun­gės jū­ros pa­kran­čių tvar­ky­mo dar­bai. Jie ma­nė, kad pra­dė­tas įgy­ven­din­ti dar va­sa­rio mė­ne­sį vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nų su­kū­ri­mas“. Nu­ma­ty­ta, kad įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, vie­ti­nius gy­ven­to­jus bei sve­čius džiu­gin­tų nau­ji ke­liai bei ša­li­gat­viai, įreng­tas ap­švie­ti­mas, po­il­sio aikš­te­lės.

Pro­jek­to ap­ta­ri­mo da­ly­viams rū­pė­jo ne tik tai, ko­kia pla­nuo­ja­ma klo­ti dan­ga, kaip bus su­tvir­tin­ti sta­tūs šlai­tai, kur su­pla­nuo­tos vie­tos smul­kia­jam ver­slui kur­tis, kur nu­ma­ty­ta vie­ta vie­ša­jam tu­a­le­tui, bet ir kiek, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, te­ri­to­ri­jo­je liks me­džių.

Apie plun­giš­kių spė­lio­nes ir nuo­gąs­ta­vi­mus pra­ne­šė­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­nai ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­čiam Ar­vy­dui Liu­ti­kai. Pa­klau­sė­me, kas iš tie­sų vyks­ta pa­kran­tė­je prie Plun­gės jū­ros, ko­dėl pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį dar­bai ten vir­te vi­rė ir ma­siš­kai bu­vo ker­ta­mi me­džiai. „Pra­dė­ti įgy­ven­din­ti Plun­gės jū­ros pa­kran­čių su­tvar­ky­mo pro­jek­tą dar šiek tiek anks­to­ka. Jei ker­ta­mi me­džiai, ma­tyt, lei­di­mas gau­tas iš mies­to se­niū­ni­jos. Kad ten pra­si­dė­tų sta­ty­bos, ir­gi ne­te­ko gir­dė­ti“, – at­sa­kė A. Liu­ti­ka ir pri­dū­rė, kad pa­si­do­mės mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je vyks­tan­čiais dar­bais.

Pa­klau­sus apie ker­ta­mus me­džius prie va­di­na­mo­jo Mei­lės kal­ne­lio Plun­gės se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko, jis at­sa­kė, kad, ma­tyt, žmo­gus tvar­ko­si sa­vo pri­va­čio­se val­do­se. „Kiek­vie­nas tu­ri rū­pin­tis pri­va­čia te­ri­to­ri­ja – iš­kirs­ti krū­my­nus, ne­tin­ka­mus ir pa­se­nu­sius me­džius, nu­pjau­ti žo­lę. To ne­pa­da­rius, gre­sia bau­dos. Kiek man ži­no­ma, as­muo, ku­ris, anot jums skam­bi­nu­sios plun­giš­kės, pjau­na me­džius, jau bu­vo per­spė­tas dėl ne­si­tvar­ky­mo, tad da­bar ir tvar­ko­si. Nie­kas ne­no­ri gau­ti ke­tu­ris­kart di­des­nės bau­dos. Jei­gu ne­re­a­guo­ja­ma į pa­kar­to­ti­nus per­spė­ji­mus ir lai­ku ne­su­tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja, žmo­gui ten­ka mo­kė­ti di­džiu­lę bau­dą“, – sa­kė mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas.

Reklama

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė, pa­klaus­ta, ar kiek­vie­nas ga­li kirs­ti bet ko­kius me­džius sa­vo pri­va­čio­se val­do­se, at­sa­kė, kad jei­gu me­džiai yra ne­sau­go­ti­ni, ga­li. „Pri­va­čio­je že­mė­je mies­te ąžuo­lai, uo­siai, kle­vai, guo­bos, skrob­lai, skirps­tai, bu­kai, vinkš­nos, lie­pos, mau­me­džiai, ber­žai, pu­šys sau­go­mi, jei yra di­des­nio kaip 20 cm sker­smens; pri­va­čio­je že­mė­je ne mies­te – sau­go­mi di­des­nio kaip 30 cm sker­smens iš­var­dy­ti me­džiai“, – pa­brė­žė R. Ja­ku­mie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė sa­kė, kad že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­je rei­ka­la­vi­mai su­ma­žė­jo: lei­di­mai pri­va­lo­mi tik vals­ty­bi­nė­je ir sa­vi­val­dy­bių že­mė­je di­des­nio kaip 20 cm sker­smens me­džiams kirs­ti; pri­va­čio­je že­mė­je – di­des­nio kaip 30 cm sker­smens. Ji taip pat pri­mi­nė, kad lei­di­mus sau­go­ti­nų me­džių ir krū­mų pjo­vi­mui, ge­nė­ji­mui iš­duo­da se­niū­ni­jos. Jei me­džiai yra sau­go­ti­ni, no­rint me­dį ge­nė­ti ar nu­kirs­ti, rei­kia kreip­tis į se­niū­ni­ją su pra­šy­mu. Me­džių būk­lę vie­to­je ver­ti­na Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja.

Pa­sak R. Ja­ku­mie­nės, me­džiai ir krū­mai nė­ra sau­go­ti­ni, jei­gu yra nu­džiū­vę, sti­chi­nių ne­lai­mių, gais­rų ar ava­ri­jų me­tu iš­vers­ti, nu­lauž­ti, ap­de­gę, žvė­rių su­ža­lo­ti; in­va­zi­nių rū­šių; au­gan­tys ant pa­sta­tų sto­gų, pa­ma­tų ar ki­tų jų da­lių, in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių; me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­tuo­se ir au­gan­tys prie­žiū­ros juos­to­je.

„Dėl me­džių kir­ti­mo mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je į Žel­dy­no ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ją nie­kas ne­si­krei­pė. Ma­tyt, ne­bu­vo bū­ti­ny­bės. Lei­di­mą me­džių kir­ti­mo dar­bams ga­li iš­duo­ti ir se­niū­ni­ja“, – sa­kė R. Ja­ku­mie­nė ir pri­dū­rė ti­kin­ti, kad čia pa­žei­di­mų dėl me­džių kir­ti­mo nė­ra, ir gy­ven­to­jai nuo­gąs­tau­ja be rei­ka­lo.

Su­pran­ta­ma, kad pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kai šei­mi­nin­kau­ja juo­se kaip no­ri. Ta­čiau ką da­ry­ti pa­pras­tiems plun­giš­kiams, ku­riems ne­tru­kus (vė­liau ar anks­čiau tuo­se skly­puo­se sta­ty­bos pra­si­dės) bus už­kirs­tas ke­lias į jų pa­mėg­tą gam­tos prie­globs­tį prie Plun­gės jū­ros, į plia­žą, esan­tį prie Mei­lės kal­ne­lio? O ka­da bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ti Plun­gės jū­ros pa­kran­čių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas, dar ne­ži­nia.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

tam S.S.S.

2019-09-12   10:03

IP: 77.240.252.28

Tai įdomu kas galėjo privatizuoti teritorijas prie ežero.. kiek žinau, tai nelabai leistina... Bet pas mus visi labai gudrūs, "netyčia" tvorelę prailgina iki vandens

S.S.S.

2019-09-12   09:02

IP: 82.135.247.129

įdomūs žmonės, tai, kad jūs vaikščiojote "n" metų po privačius sklypus prie vandens, tai dar nereiškia, kad jie miestui ir priklauso. Reikėjo iškart pasidomėti kam priklauso sklypai, ar tai privatūs ar valstybiniai?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Nuo rytojaus draudžiama limituota lašišų ir šlakių žvejyba nuotrauka, foto

Aplinkos apsaugos departamentas, tęsdamas akciją „Lašiša 2020“, primena, kad nuo spalio 16...

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda projektą, kurį įgyvendinus bus modernizuota maždaug 40...

Kretingoje bus atnaujinta apie 40 proc. gatvių šviestuvų nuotrauka, foto

AB „Klaipėdos vanduo“ gerina sodininkų gyvenimą – į šalia Gargždų esančias sodų...

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai – ne tik mieste, bet ir sodų bendrijose nuotrauka, foto

„Paauginau didelį, pats netikėjau, kad toks bus“, – sako Kretingos pašonėje esančio...

233 kg moliūgą užauginęs kretingiškis P.Jonauskas: „Maniau, sugedo svarstyklės“ nuotrauka, foto

Karantinas ir kelionės traukiniais - kas keičiasi? nuotrauka, foto

Lietuva, „Lietuvos geležinkelių“ grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ dalijasi atmintine keleiviams, kurioje...

Klaipėdos baseine užfiksuotas Lietuvos rekordas nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos 50 m baseine dvi dienas vykusiame "Klaipėda Grand Prix-2020" turnyre, kuriame...

Savaitės reidų rezultatai: pustrečio šimto greičio viršijimo atvejų nuotrauka, foto

Kriminalai, Praėjusią savaitę, spalio 19 – 25 dienomis, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai priemones eismo...

2020-2024 m. kadencijos Seimas: nauji ir seni vardai nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuva per du rinkimų turus išsirinko tryliktąjį Seimą – naujos sudėties Tautos...

Lietuva, Paskelbta prieš 22 min.

Sportas, Paskelbta prieš 25 min.

Lietuva, Paskelbta prieš 42 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...