2020 m. lapkričio 30 d. 23:05 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“

2013-05-28, 10:29

Jur­gi­ta NAG­LIE­NĖ, laikraštis "Žemaitis"

„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“ nuotrauka, foto

© Laikraščio "Žemaitis" redakcijos nuotr.

Reklama

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­trū­ko ir gin­čų, ir juo­kų. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vis­val­das Nek­ra­šas ne kar­tą pra­šė po­li­ti­kų bal­suo­ti, nes daž­nai jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Tur­būt la­biau­siai at­mos­fe­ra įkai­to ėmus svars­ty­ti, kaip pa­sielg­ti su dviem Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis, esan­čio­mis pa­čia­me mies­to cent­re. „Ga­ran­tuo­ju: ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“, - nir­šo V. Nek­ra­šas, neiš­gir­dęs pri­ta­ri­mo sa­vo siū­ly­mui pra­di­nę bu­vu­sio teis­mo pa­sta­to kai­ną su­ma­žin­ti per­pus.

Blės­ta vil­tis gau­ti mi­li­jo­ną

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad, teis­mui iš­si­kraus­čius į nau­ją pa­sta­tą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­si­ra­do vil­ties pel­nin­gai par­duo­ti pa­čia­me mies­to cent­re esan­tį pa­sta­tą ir gau­to­mis lė­šo­mis pa­deng­ti bent ma­žą da­le­lę kas­met grės­min­gai au­gan­čių Sa­vi­val­dy­bės sko­lų. Nors tur­to ver­tin­to­jai šį pa­sta­tą įkai­no­jo 645 tūkst. li­tų, Ta­ry­bos spren­di­mu pra­di­nė jo kai­na bu­vo pa­kel­ta iki 1,1 mln. li­tų. De­ja, ba­lan­džio mė­ne­sį nu­ma­ty­tas par­da­vi­mo auk­cio­nas neį­vy­ko, nes ne­gau­ta nė vie­nos no­rin­čio­jo da­ly­vau­ti pa­raiš­kos. Įver­ti­nu­si tai, Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­ja pa­siū­lė pra­di­nę kai­ną nu­leis­ti iki 850 tūkst. li­tų ir pa­pra­šė ra­jo­no po­li­ti­kų pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

„Siū­lau nu­leis­ti iki 500 tūkst. li­tų“, - vi­sų nuo­sta­bai lyg kir­viu nu­kir­to V. Nek­ra­šas. Pa­sak jo, pa­siū­lius ma­žes­nę pra­di­nę kai­ną at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti auk­cio­ne ir šie, var­žy­da­mie­si, kai­ną pa­tys pa­kel­tų. Ta­čiau Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ma Bud­gi­nie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, jog kai­na ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei nu­sta­ty­ta tur­to ver­tin­to­jų. Ki­ti ko­mi­te­to na­riai ne­bu­vo lin­kę sku­bė­ti taip nu­pi­gin­ti pa­sta­to, to­dėl ga­liau­siai priei­ta prie komp­ro­mi­so - siū­ly­ti 750 tūkst. li­tų pra­di­nę kai­ną. Ga­lu­ti­nį žo­dį tars Ra­jo­no ta­ry­ba.

Dar kar­tą grįž­ta ir prie Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų, esan­čių Se­na­mies­čio a. 5, li­ki­mo. Per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo nu­tar­ta pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti už 15 Lt/m², ta­čiau pa­skel­bus net du kon­kur­sus neat­si­ra­do no­rin­čių juo­se da­ly­vau­ti. „Mes jau per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį pa­si­sa­kė­me už tai, kad pa­tal­pas rei­kia par­duo­ti, ta­čiau kai kas kry­žium gu­lė, jog ne­ga­li­ma par­duo­ti, rei­kia nuo­mo­ti“, - šir­do ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Ir šį­kart su­si­rin­ku­sie­ji bal­sa­vo už mi­nė­tų pa­tal­pų pri­va­ti­za­vi­mą.

Pra­šy­to­jams li­ko abe­jin­gi

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip pa­pras­tai, da­ly­va­vo ir įvai­rių pra­šy­to­jų, ta­čiau dau­ge­liui ne­pa­si­se­kė gau­ti po­li­ti­kų pa­ža­do iš­spręs­ti jų pro­ble­mas. Bir­u­tės gat­vės 28-ojo na­mo gy­ven­to­jas Ry­tas Vait­kus pra­šė jį at­leis­ti nuo že­mės nuo­mos mo­kes­čio už praė­ju­sius me­tus. Į po­sė­dį at­vy­kęs vy­ras karš­tai aiš­ki­no, jog yra neį­ga­lus, vos su­krapš­to bū­ti­niems vais­tams, tad net ir tie 17 li­tų jam yra di­de­lė naš­ta, ne­skai­tant per dau­ge­lį me­tų su­si­kau­pu­sios 1300 li­tų sko­los dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­jan­čiam „Plun­gės būs­tui“.

„Neat­si­me­nu, kad per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų bū­tu­me at­lei­dę nors vie­ną dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ją nuo šio mo­kes­čio. Jei šian­dien at­lei­si­me vie­ną, ki­tą mė­ne­sį tu­rė­si­me svars­ty­ti ke­lis šim­tus to­kių pra­šy­mų“, - ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jo­nu­tis.

Reklama

Ko­mi­te­to na­rių ma­lo­nės ne­su­lau­kė ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė, pra­šiu­si skir­ti 113 tūkst. li­tų ap­mo­kė­ti sko­lą sta­ty­bų įmo­nei „Vėt­rū­na“, ku­ri už­per­nai re­mon­ta­vo įstai­gos jun­gia­mą­jį ko­ri­do­rių. Kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, Vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­to ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas vyks­ta nuo 2005-ųjų. Pro­jek­tas bu­vo ap­mo­kamas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis. Kai įstai­ga pe­rė­jo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion, Vy­riau­sy­bė nu­trau­kė pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą, nors jam dar rei­kia 1,3 mln. li­tų.

Pa­si­pik­ti­nę, kad Vy­riau­sy­bė ne­te­si duo­tų pa­ža­dų, po­li­ti­kai nu­ta­rė ne­sku­bė­ti deng­ti sko­los. Jie įpa­rei­go­jo ad­mi­nist­ra­ci­ją ban­dy­ti su­si­tar­ti, jog pa­sta­tas ir to­liau bū­tų re­mon­tuo­ja­mas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis.

"ŽEMAITIS"

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Palanga kalėdiniu laikotarpiu taps pasakų miestu nuotrauka, foto

Artėjant gražiausioms metų šventėms miestai ir miesteliai pasidabina įvairiausiomis dekoracijomis, tūkstančiais lempučių,...

Palanga, lapkričio 18 d. (ELTA). Buvusios Seimo poilsinės „Viešnagė“ teritorijoje Palangoje pradedama...

Į poilsio namus Palangoje investuoja 15 mln. eurų: išsaugos ir išplės pušyną nuotrauka, foto

Aplinkos apsaugos departamentas, tęsdamas akciją „Lašiša 2020“, primena, kad nuo spalio 16...

Nuo rytojaus draudžiama limituota lašišų ir šlakių žvejyba nuotrauka, foto

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda projektą, kurį įgyvendinus bus modernizuota maždaug 40...

Kretingoje bus atnaujinta apie 40 proc. gatvių šviestuvų nuotrauka, foto

Darys viską, kad išsiaiškintų COVID-19 kilmę nuotrauka, foto

COVID-19, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pirmadienį teigė darysianti viską, kas įmanoma, kad atsektų...

Greitoji pagalba. Kada ją kviesti ir kokiu numeriu? nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties vyr. gydytojas Rimvydas Juodviršis teigia, kad skelbiama...

Nemuno pakrantes nugulė žvejai: naktinei vėgėlių žvejybai įsirengia net krosnimi kūrenamas palapines, kuriose – lovos nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, „Kažkur skaičiau, kad laikas, praleistas žvejojant, neįsiskaito į gyvenimo trukmę“, – prasitaria...

Ar NVSC vis dar kontroliuoja situaciją? nuotrauka, foto

Klaipėda, Pandeminė situacija Klaipėdoje vis dar nieko gero nežada. Pasigirsta pasakymų, kad Nacionalinis...

COVID-19, Paskelbta prieš 23 min.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...