2020 m. lapkričio 27 d. 11:34 val., penktadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“

2013-05-28, 10:29

Jur­gi­ta NAG­LIE­NĖ, laikraštis "Žemaitis"

„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“ nuotrauka, foto

© Laikraščio "Žemaitis" redakcijos nuotr.

Reklama

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­trū­ko ir gin­čų, ir juo­kų. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vis­val­das Nek­ra­šas ne kar­tą pra­šė po­li­ti­kų bal­suo­ti, nes daž­nai jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Tur­būt la­biau­siai at­mos­fe­ra įkai­to ėmus svars­ty­ti, kaip pa­sielg­ti su dviem Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis, esan­čio­mis pa­čia­me mies­to cent­re. „Ga­ran­tuo­ju: ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“, - nir­šo V. Nek­ra­šas, neiš­gir­dęs pri­ta­ri­mo sa­vo siū­ly­mui pra­di­nę bu­vu­sio teis­mo pa­sta­to kai­ną su­ma­žin­ti per­pus.

Blės­ta vil­tis gau­ti mi­li­jo­ną

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad, teis­mui iš­si­kraus­čius į nau­ją pa­sta­tą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­si­ra­do vil­ties pel­nin­gai par­duo­ti pa­čia­me mies­to cent­re esan­tį pa­sta­tą ir gau­to­mis lė­šo­mis pa­deng­ti bent ma­žą da­le­lę kas­met grės­min­gai au­gan­čių Sa­vi­val­dy­bės sko­lų. Nors tur­to ver­tin­to­jai šį pa­sta­tą įkai­no­jo 645 tūkst. li­tų, Ta­ry­bos spren­di­mu pra­di­nė jo kai­na bu­vo pa­kel­ta iki 1,1 mln. li­tų. De­ja, ba­lan­džio mė­ne­sį nu­ma­ty­tas par­da­vi­mo auk­cio­nas neį­vy­ko, nes ne­gau­ta nė vie­nos no­rin­čio­jo da­ly­vau­ti pa­raiš­kos. Įver­ti­nu­si tai, Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­ja pa­siū­lė pra­di­nę kai­ną nu­leis­ti iki 850 tūkst. li­tų ir pa­pra­šė ra­jo­no po­li­ti­kų pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

„Siū­lau nu­leis­ti iki 500 tūkst. li­tų“, - vi­sų nuo­sta­bai lyg kir­viu nu­kir­to V. Nek­ra­šas. Pa­sak jo, pa­siū­lius ma­žes­nę pra­di­nę kai­ną at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti auk­cio­ne ir šie, var­žy­da­mie­si, kai­ną pa­tys pa­kel­tų. Ta­čiau Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ma Bud­gi­nie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, jog kai­na ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei nu­sta­ty­ta tur­to ver­tin­to­jų. Ki­ti ko­mi­te­to na­riai ne­bu­vo lin­kę sku­bė­ti taip nu­pi­gin­ti pa­sta­to, to­dėl ga­liau­siai priei­ta prie komp­ro­mi­so - siū­ly­ti 750 tūkst. li­tų pra­di­nę kai­ną. Ga­lu­ti­nį žo­dį tars Ra­jo­no ta­ry­ba.

Dar kar­tą grįž­ta ir prie Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų, esan­čių Se­na­mies­čio a. 5, li­ki­mo. Per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo nu­tar­ta pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti už 15 Lt/m², ta­čiau pa­skel­bus net du kon­kur­sus neat­si­ra­do no­rin­čių juo­se da­ly­vau­ti. „Mes jau per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį pa­si­sa­kė­me už tai, kad pa­tal­pas rei­kia par­duo­ti, ta­čiau kai kas kry­žium gu­lė, jog ne­ga­li­ma par­duo­ti, rei­kia nuo­mo­ti“, - šir­do ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Ir šį­kart su­si­rin­ku­sie­ji bal­sa­vo už mi­nė­tų pa­tal­pų pri­va­ti­za­vi­mą.

Pra­šy­to­jams li­ko abe­jin­gi

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip pa­pras­tai, da­ly­va­vo ir įvai­rių pra­šy­to­jų, ta­čiau dau­ge­liui ne­pa­si­se­kė gau­ti po­li­ti­kų pa­ža­do iš­spręs­ti jų pro­ble­mas. Bir­u­tės gat­vės 28-ojo na­mo gy­ven­to­jas Ry­tas Vait­kus pra­šė jį at­leis­ti nuo že­mės nuo­mos mo­kes­čio už praė­ju­sius me­tus. Į po­sė­dį at­vy­kęs vy­ras karš­tai aiš­ki­no, jog yra neį­ga­lus, vos su­krapš­to bū­ti­niems vais­tams, tad net ir tie 17 li­tų jam yra di­de­lė naš­ta, ne­skai­tant per dau­ge­lį me­tų su­si­kau­pu­sios 1300 li­tų sko­los dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­jan­čiam „Plun­gės būs­tui“.

„Neat­si­me­nu, kad per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų bū­tu­me at­lei­dę nors vie­ną dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ją nuo šio mo­kes­čio. Jei šian­dien at­lei­si­me vie­ną, ki­tą mė­ne­sį tu­rė­si­me svars­ty­ti ke­lis šim­tus to­kių pra­šy­mų“, - ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jo­nu­tis.

Reklama

Ko­mi­te­to na­rių ma­lo­nės ne­su­lau­kė ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė, pra­šiu­si skir­ti 113 tūkst. li­tų ap­mo­kė­ti sko­lą sta­ty­bų įmo­nei „Vėt­rū­na“, ku­ri už­per­nai re­mon­ta­vo įstai­gos jun­gia­mą­jį ko­ri­do­rių. Kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, Vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­to ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas vyks­ta nuo 2005-ųjų. Pro­jek­tas bu­vo ap­mo­kamas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis. Kai įstai­ga pe­rė­jo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion, Vy­riau­sy­bė nu­trau­kė pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą, nors jam dar rei­kia 1,3 mln. li­tų.

Pa­si­pik­ti­nę, kad Vy­riau­sy­bė ne­te­si duo­tų pa­ža­dų, po­li­ti­kai nu­ta­rė ne­sku­bė­ti deng­ti sko­los. Jie įpa­rei­go­jo ad­mi­nist­ra­ci­ją ban­dy­ti su­si­tar­ti, jog pa­sta­tas ir to­liau bū­tų re­mon­tuo­ja­mas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis.

"ŽEMAITIS"

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Į poilsio namus Palangoje investuoja 15 mln. eurų: išsaugos ir išplės pušyną nuotrauka, foto

Palanga, lapkričio 18 d. (ELTA). Buvusios Seimo poilsinės „Viešnagė“ teritorijoje Palangoje pradedama...

Aplinkos apsaugos departamentas, tęsdamas akciją „Lašiša 2020“, primena, kad nuo spalio 16...

Nuo rytojaus draudžiama limituota lašišų ir šlakių žvejyba nuotrauka, foto

Kretingos rajono savivaldybės administracija pradeda projektą, kurį įgyvendinus bus modernizuota maždaug 40...

Kretingoje bus atnaujinta apie 40 proc. gatvių šviestuvų nuotrauka, foto

AB „Klaipėdos vanduo“ gerina sodininkų gyvenimą – į šalia Gargždų esančias sodų...

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai – ne tik mieste, bet ir sodų bendrijose nuotrauka, foto

COVID-19: ribojimai ugdymo įstaigoms nesikeičia nuotrauka, foto

Klaipėda, Šalyje pratęsus karantiną iki gruodžio 17 d., išlieka ribojimai ir dėl ugdymo...

Gajausi 5G mitai: žalingas gamtai, sveikatai ir dar internetą pabrangins nuotrauka, foto

Lietuva, Visame pasaulyje plinta įvairiausi mitai apie 5G: neva dėl jo mobilieji...

Šventiniuose pašto ženkluose – vaikystės prisiminimai apie Kalėdų laukimą nuotrauka, foto

Lietuva, Šiandien, lapkričio 27 dieną, penktadienį, likus kiek mažiau nei mėnesiui iki...

Po to, kai rašėme: Klaipėdiečiai, ginkite Girulių mišką nuotrauka, foto

Lietuva, Vakar „Vakaro žinios" priminė, kad klaipėdiečiai dar gali pareikšti savo ...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...