2021 m. kovo 2 d. 19:06 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Lietuvos naujienos

Lietuvos naujienos

Tris­pal­vė pasitiko Ir­kuts­ko karš­ty­je

2013-08-14, 16:44

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Tris­pal­vė pasitiko Ir­kuts­ko karš­ty­je nuotrauka, foto

SU­SI­TI­KI­MAS: Irkutsko lie­tu­vių bend­ri­jos pa­tal­po­se nu­si­fo­tog­ra­fa­vo bend­ri­jos na­riai ir sve­čiai iš Lie­tu­vos.

„Šiau­lių kraš­tas“ pra­de­da re­por­ta­žų cik­lą iš ke­lio­nės po Ir­kuts­ko sri­tį. Į Si­bi­rą lie­pos 27–rugpjūčio 9 die­no­mis bu­vo iš­vy­ku­si vie­nuo­li­kos žmo­nių gru­pė, tarp jų – „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė.

Gru­pei va­do­va­vo Vir­gi­ni­jus Ste­po­na­vi­čius (VĮ „Oro na­vi­ga­ci­ja“, Vil­nius). Sa­va­ran­kiš­kai ke­lio­nę or­ga­ni­za­vę ke­liau­to­jai tvar­kė lie­tu­vių trem­ti­nių ka­pus, lan­kė tau­tie­čius.

Ki­ti gru­pės na­riai – Ed­mun­das Ga­nu­saus­kas, Ze­no­nas Biels­kis, Ra­mu­nė Stun­džiai­tė, Va­len­ti­na Ku­la­gi­na, (vi­si – VĮ „Oro na­vi­ga­ci­ja"), Ro­mual­das Sta­šins­kas (VšĮ Vil­niaus Žir­mū­nų dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­ro Drus­ki­nin­kų fi­lia­las), Ro­mas Ed­win Schil­ler, Ma­ri­na Kor­ne­lia Au­der (abu – Vo­kie­ti­ja), Ro­mas Mik­šys (Šiau­lių oro uos­tas), Au­gus­tė Mik­šy­tė.

Į ke­lio­nę bu­vo pla­na­vęs vyk­ti ir mi­sio­nie­rius ku­ni­gas Her­ma­nas Šul­cas. Nors pla­nai pa­si­kei­tė, ke­lio­nę ly­dė­jo ku­ni­go pa­lai­mi­ni­mas.

Ke­lio­nės marš­ru­tas: Vilnius–Maskva–Irkutskas–Zima–Ukhtuy–Centralnyj Chazan–Čeremchovas–Gryševas–Kirzavod-II– Kasjanovska–Uzkij Luk–Svirskas–Irkutskas–Talcy–Bolšaja Rečka–Kardonas-Ol­cho­no sala–Pivovarecha–Irkutskas.

Tris­pal­vė pasitiko Ir­kuts­ko karš­ty­je

Še­ši tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų ir aš­tuo­nios skry­džio va­lan­dos ski­ria Vil­nių nuo Ir­kuts­ko. Nors nuo trem­ties tra­ge­di­jos pra­bė­go sep­ty­ni de­šimt­me­čiai, Si­bi­re te­be­gy­ve­na lie­tu­viai, su­jun­gian­tys to­li­mą­jį kraš­tą su Tė­vy­ne.

Į Ir­kuts­ką – per Ulan Udė

Še­šių va­lan­dų skir­tu­mas tarp Lie­tu­vos ir Ir­kuts­ko sri­ties pra­dan­gi­na nak­tį. Vi­dur­nak­tis virs­ta šeš­ta va­lan­da ry­to. Kaž­kur že­mai, po de­be­si­mis, Ir­kuts­kas.

At­ro­dy­tų, tiks­las jau čia pat, bet įgu­los va­das pra­ne­ša: Ir­kuts­ko oro uos­tą den­gia rū­kas. Matomumas maženis nei 100 met­rų.

Po pus­va­lan­džio su­ki­mo ra­tu nu­spren­džia­ma: lėk­tu­vas lei­sis ana­pus Bai­ka­lo – Ulan Ude, Bu­ria­ti­jos sos­ti­nės, oro uos­te. Ke­lio­nė pail­gė­ja 400 ki­lo­met­rų.

Pro iliu­mi­na­to­riaus lan­gą ma­ty­ti Bai­ka­las, tai­ga, ste­pė...

Anks­ty­vas Ulan Ude ry­tas – sau­lė­tas ir gai­vus. Po ke­tu­rių va­lan­dų lėk­tu­vas vėl ky­la į Ir­kuts­ką.

Ne­ra­miai žval­go­mės į laik­ro­džius: iš anks­to pirk­ta­me bi­lie­te iš­spaus­ta, kad trau­ki­nys iš Ir­kuts­ko į Zi­mą pa­ju­da ly­giai vi­dur­die­nį. Lai­kas tirps­ta grei­čiau už pa­va­sa­rio snie­gą.

Tik vė­liau su­ži­no­me, kad sku­ba­me be rei­ka­lo. Trau­ki­niai čia va­žiuo­ja ne vie­tos, o Mask­vos lai­ku – plius 5 va­lan­dos.

Ir­kuts­ko oro uos­tas tvos­kia karš­čiu. No­sį ku­te­na as­fal­to kva­pas. Ter­mo­met­ras ky­la link 30 laips­nių.

Pa­si­tin­kan­čių­jų bū­ry­je iš­si­ski­ria lie­tu­viš­ka tris­pal­vė. Ja mo­juo­ja Ir­kuts­ko lie­tu­vių kul­tū­ros bend­ri­jos „Švy­tu­rys“ pir­mi­nin­kės Ju­li­jos Ku­dir­kai­tės pa­va­duo­to­ja Liud­mi­la Striž­nio­va. Ji oro uos­te mū­sų lau­kė nuo še­šių ry­to – be­veik še­šias va­lan­das.

Ats­lū­gus jau­du­liui, po­nia Liud­mi­la pri­si­pa­žįs­ta, jog ne­ži­no­my­bė ir šykš­čios ži­nios: „rū­kas virš ta­ko“, „lėk­tu­vas lei­sis po 15 mi­nu­čių“ ar „lėk­tu­vas lei­sis po pus­va­lan­džio“ bu­vo stip­riai įbau­gi­nu­sios...

„La­bai jau­di­nau­si. Ne tik ko­jos, bet ir ran­ka su vė­lia­vė­le la­bai dre­bė­jo... Ša­lia sė­dė­ju­si mo­te­ris pa­ta­rė iš­ger­ti va­le­ri­jo­nų“, – jau links­mai at­si­dūs­ta po­nia Liud­mi­la.

Lie­tu­viš­ka sa­le­lė

Lie­tu­vių bend­ri­ja – dvi erd­vios pa­tal­pos. Tai – dar­bo, su­si­ti­ki­mų vie­ta bei lie­tu­viš­ka mo­kyk­lė­lė. Sie­nos nu­ka­bin­tos lie­tu­viš­ka sim­bo­li­ka, in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vą. Net ser­ve­tė­lės ant sta­lo su­dė­tos iš tri­jų spal­vų – gel­to­nos, ža­lios, rau­do­nos.

Kruopš­čiai su­rink­to­se al­bu­mų nuo­trau­ko­se at­spin­dė­ti svar­biau­si įvy­kiai. 2006 me­tais čia lan­kė­si ir „Mi­si­ja: Si­bi­ras“ da­ly­viai.

Ant sie­nos pa­ka­bin­ti sa­va­moks­lės lie­tu­vių trem­ti­nės Van­dos Va­liū­tės pa­veiks­lai.

Vie­nas iš sten­dų skir­tas Mai­ro­niui. Ki­tos nuo­trau­kos at­spin­di bend­ri­jos veik­lą: su­si­ti­ki­mus, šven­tes. Ce­pe­li­nai ga­ruo­ja ir Si­bi­re.

Pa­sak po­nios Liud­mi­los, čia drau­giš­kai su­gy­ve­na įvai­riau­sios tau­ti­nės ma­žu­mos – bu­ria­tai, to­to­riai, vo­kie­čiai...

Su šyp­se­na pri­si­me­na Lie­tu­vos 1000-me­čio šven­tę tė­vy­nė­je, ku­rio­je da­ly­va­vo ir jau­nie­ji šo­kė­jai bu­ria­tai iš Ir­kuts­ko. Lie­tu­viai ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti ir ban­dė įspė­ti, iš kur sve­čiai: Ki­ni­jos, Mon­go­li­jos?

O jau­nie­ji sve­čiai, va­žiuo­da­mi pa­jū­rin, ne­ga­lė­jo at­si­džiaug­ti „Švy­tu­rio“ rek­la­mo­mis. Jiems at­ro­dė, kad šios alaus rek­la­mos yra svei­ki­ni­mas bend­ri­jai „Švy­tu­rys“.

Ieš­ko vie­ni ki­tų

Po­nia Liud­mi­la Ir­kuts­ke gy­ve­na be­veik tris de­šimt­me­čius. Į šį mies­tą vil­nie­tę li­ki­mas nu­ve­dė pa­skui vy­rą ka­ri­nin­ką.

67-erių mo­te­ris kal­ba lie­tu­viš­kai, tik daž­nai ne­ju­čia per­si­jun­gia į ru­sų kal­bą. Dro­viai pri­si­pa­žįs­ta: jau­di­na­si.

Ir­kuts­ko sri­ty­je gy­ve­na pu­sant­ro tūks­tan­čio lie­tu­vių šei­mų (įskai­čiuo­jant miš­rias).

150 šei­mų Brats­ke, 100 – An­gars­ke, tiek pat – Ust-Ilims­ke, 18 – Al­za­ma­ju­je...

„Bend­ruo­me­nės ne­di­de­lės, bet bend­ra­dar­biau­ja­me, kei­čia­mės in­for­ma­ci­ja. Ru­de­nį tu­ri at­va­žiuo­ti žmo­nių iš Mask­vos ir Vil­niaus, ku­rie ieš­ko gi­mi­nai­čių, ka­pų. Ir čia gy­ve­nan­tys ieš­ko sa­viš­kių, moks­lo drau­gų Lie­tu­vo­je“, – sa­ko po­nia Liud­mi­la.

L. Striž­nio­va ro­do nuo­trau­kas – praė­ju­siais me­tais į trem­ties vie­tas bu­vo grį­žu­si šiau­lie­tė Elz­bie­ta Ži­bu­tė Rim­ku­tė-Bag­do­nie­nė su duk­ra.

Kras­no­jars­kas, Ja­kuts­kas, Bar­nau­las – pri­rei­kus pa­gal­bos, lie­tu­viai skam­bi­na iš įvai­riau­sių Si­bi­ro vie­tų.

Ke­liau­jant po Ir­kuts­ko sri­tį, vi­sur jau­tė­me po­nios Liud­mi­los, vie­tos gy­ven­to­jų lie­tu­vių ir ru­sų rū­pes­tį bei pa­gal­bą.

Trūks­ta Tė­vy­nės

Į bend­ri­ją „Švy­tu­rys“, pa­sa­ko­ja L. Striž­nio­va, atei­na trem­ti­niai, jų vai­kai, anū­kai ir proa­nū­kiai.

Anks­čiau bend­ri­ja dir­bo pa­gal lie­tu­vių grį­ži­mo na­mo pro­gra­mą. Šiai pro­gra­mai pa­si­bai­gus, tę­sia­ma nau­jo­ji – „Il­ga ke­lio­nė na­mo“.

Pa­sak L. Striž­nio­vos, daug žmo­nių iš­va­žia­vo Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę. Ki­ti te­be­lau­kia bu­tų.

„Jei bū­tų bu­tai, iš­va­žiuo­tų. Lau­kian­čių daug“, – nea­be­jo­ja po­nia Liud­mi­la.

Ji į Lie­tu­vą trau­ki­niu at­vyks­ta be­veik kas­met. Da­ly­vau­ja bend­ri­jų su­va­žia­vi­muo­se. Lie­tu­vo­je li­ko sa­viš­kių ir vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mų, ku­riuos lai­kas pa­ver­čia il­ge­sio aša­ro­mis.

Lie­tu­viai Ir­kuts­ke te­be­dai­nuo­ja – tu­ri vo­ka­li­nę gru­pę. „Dai­nuo­ja­me „Bal­no­kit, bro­liai, žir­gus“, „Ma­žam kam­ba­rė­ly“, „Ėjo se­nis lau­ko ar­ti“, – var­di­ja dai­nas po­nia Liud­mi­la.

Lie­tu­vių bend­ri­jos rū­pes­čiu prie Ir­kuts­ko ka­ta­li­kų baž­ny­čios pa­sta­ty­tas pa­mink­las Lie­tu­vos trem­ti­nių var­gams ir ne­tek­tims Ir­kuts­ko kraš­te at­min­ti. Vie­ta pa­rink­ta, kad van­da­lai ne­nu­nio­ko­tų.

„Dir­ba­me, kaip ga­li­me, kaip mo­ka­me. Ar jums ne­ gė­da dėl mū­sų?“ – kuk­liai tei­rau­ja­si po­nia Liud­mi­la.

„Ko la­biau­siai trūks­ta, bū­nant čia?“ – at­sar­giai klau­siu. „Tė­vy­nės trūks­ta“, – ne­be­su­lai­ko aša­rų tau­tie­tė.

Mo­ky­to­jas

Ten, kur lie­tu­viš­kos mo­kyk­lė­lės kam­pas, ant sie­nos ka­bo len­ta su išas­me­nuo­tais, iš­links­niuo­tais žo­džiais. Ša­lia – ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos, la­kū­nų S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no po­rtre­tai.

Mo­kyk­lė­lė tik va­di­na­si sek­ma­die­ni­ne, iš tie­sų mo­ky­to­jas su mo­ki­niais su­si­ta­ria, ka­da su­si­rinks. Per­nai du-trys žmo­nės nuo­lat lan­kė pa­mo­kas. Moks­lo me­tus bai­gė ge­gu­žę.

Šios mo­kyk­lė­lės mo­ky­to­jas – Ri­man­tas Ma­ka­vec­kas.

„Lie­tu­vių kal­bos mo­ko­si lie­tu­vių kil­mės stu­den­tai, pa­gy­ve­nę žmo­nės, no­rin­tys pri­si­min­ti lie­tu­vių kal­bą, ku­ria bu­vo kal­ba­ma šei­mo­je. Yra to­kių, ku­rie šne­ka „tro­bos“ kal­ba – kiek iš­mo­ko iš tė­vų“, – sa­ko mo­ky­to­jas.

Ir da­bar, ir anks­tes­niais me­tais R. Ma­ka­vec­kas daug skai­ty­da­vo lie­tu­viš­kai – laik­raš­čius, žur­na­lus. Šian­dien – in­ter­ne­tas, bend­ra­vi­mas „Sky­pe“.

„Grį­žus na­mo, lie­žu­vis iš kar­to at­si­pa­lai­duo­ja, – šyp­so­si R. Ma­ka­vec­kas. – Sma­gu kal­bė­tis lie­tu­viš­kai, nes skai­tau tik min­ty­se. O da­bar ge­ra kal­bos tre­ni­ruo­tė.“

O gal kam nors pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ir tar­mę? „Ne­gi ne­gir­di­te, kad esu iš pa Ute­nas?“ – juo­kia­si pa­šne­ko­vas.

R. Ma­ka­vec­kas nea­be­jo­ja: jo na­mai – Lie­tu­va, o Ir­kuts­kas – vie­ta, ku­rio­je gy­ve­na.

„No­ri­si, kad Lie­tu­va bū­tų ša­lis, apie ku­rią vi­si ge­rai at­si­liep­tų“, – to­kią sva­jo­nę at­sklei­džia Ir­kuts­ko lie­tu­vis.

At­gal į Si­bi­rą

1947 me­tais 3,5 me­tu­kų R. Ma­ka­vec­kas su ma­ma ir bro­liu bu­vo iš­trem­ti į Kras­no­jars­ko sri­tį. Tė­vas ka­lė­jo Vor­ku­to­je. Po pen­ke­rių me­tų tė­vas su­si­ti­ko su šei­ma.

Bai­gu­sį ke­tu­rias kla­ses Ri­man­tą ir dar dvi lie­tu­vai­tes tė­vai įso­di­no į trau­ki­nį Vla­di­vos­tok-Mask­va.

Vai­kų lau­kė il­gas ke­lias na­mo. Po­nas Ri­man­tas pri­si­me­na: vy­res­nio­ji mer­gai­tė Mask­vo­je iš­siun­tė te­leg­ra­mą ma­mos pa­žįs­ta­mai Vil­niu­je: „At­va­žiuo­ja Ma­ka­vec­kas“.

Trau­ki­nys į Vil­nių at­va­žia­vo va­ka­re, bet vai­kų nie­kas ne­pa­si­ti­ko. Tik vė­liau paaiš­kė­jo, kad mo­te­ris bu­vo atė­ju­si į sto­tį, tik ieš­ko­jo tė­vo Ma­ka­vec­ko, o ne vai­ko...

Penk­to­je kla­sė­je R. Ma­ka­vec­kas pra­dė­jo mo­ky­tis lie­tu­viš­kai. Skai­ty­ti bu­vo pra­mo­kęs iš vai­kiš­kų kny­gu­čių, sun­kiau se­kė­si ra­šy­ba. Pir­ma­ja­me dik­tan­te pa­da­rė pen­kias­de­šimt klai­dų. Po ket­vir­čio pra­dė­jo gau­ti ket­ver­tus.

Bai­gęs vie­nuo­li­ka kla­sių, iš­vy­ko mo­ky­tis į Char­ko­vą, Uk­rai­ną. „Avia­ci­ja“, – vie­nu žo­džiu pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na po­nas Ri­man­tas ir šyp­so­da­ma­sis pa­ro­do į S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no po­rtre­tą.

Bai­gus moks­lus, li­ki­mas ant­rą kar­tą nu­bloš­kė į Si­bi­rą, šį kar­tą – į Ir­kuts­ką.

Į Lie­tu­vą vy­ras at­vyks­ta ko­ne kas­met.

„Lie­tu­va yra Lie­tu­va. Ypač, kol tė­vai gy­vi bu­vo. Yra bro­liai, se­se­rys – sa­viš­kiai“, – sa­ko R. Ma­ka­vec­kas. Jo sū­nus Al­gis gy­ve­na Mask­vo­je, duk­tė Ka­tia – Ir­kuts­ke.

Sva­jo­nė – ei­lė­raš­ty­je

„Alek­sandr Pet­ro­vič“, – ru­siš­kai pri­si­sta­to in­te­li­gen­tiš­kas vy­ras. Jo pa­var­dė – Stra­vins­kij. Šei­mos is­to­ri­ja – lie­tu­viš­ka, tik per lai­ką pa­var­dė Stra­vins­kas ta­po Stra­vin­kij.

Po­nas Alek­sand­ras lie­tu­viš­kai ne­kal­ba, bet mo­ko­si.

Jo tė­vo šei­mos šak­nys bu­vo įsi­tvir­ti­nu­sios Jo­na­vo­je. Šei­ma – ne rep­re­si­jų au­ka, ke­lias į Si­bi­rą apie Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tus at­ve­dė per ge­le­žin­ke­lininko dar­bą.

Lie­tu­viš­ka praei­ti­mi vy­ras su­si­do­mė­jo per­skai­tęs laik­raš­ty­je ži­nu­tę, jog Kris­ti­na Or­ba­kai­tė ga­vo lie­tu­viš­ką pa­są, nes jos tė­vas – lie­tu­vis.

„Pa­ma­niau: ma­no tė­vas ir­gi lie­tu­vis“, – šyp­so­si po­nas Alek­sand­ras. Su­si­ra­do lie­tu­vių bend­ri­ją, įsi­trau­kė į jos veik­lą.

Nu­vy­ko į Jo­na­vą, iš kur ki­lu­si gi­mi­nė. Do­ku­men­tai pa­tvir­ti­no, kad se­ne­lis Pet­ras Stra­vins­kas, Ado­mo, Jo­na­vo­je gi­mė 1889 me­tų ba­lan­džio 20 die­ną.

„Kai pir­mą kar­tą at­vy­kau į Lie­tu­vą, įkvė­piau Lie­tu­vos oro, su­pra­tau, čia esu sa­vas“, – šyp­so­si A. Stra­vins­kij.

Vy­ras ge­ro­kai pa­plu­šė­jo gi­lin­da­ma­sis į praei­tį. Var­di­ja vie­ną po ki­to Stra­vins­kus, pa­si­žy­mė­ju­sius Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. O kur dar upė Strė­va ir nuo jos ki­lę vie­to­var­džiai!

„Aš pa­ra­šiau ei­lė­raš­tį“, – pra­si­ta­ria ru­siš­kai. Ir ne­ti­kė­tai dek­la­muo­ja lie­tu­viš­kai: „Ir­kuts­ke gy­ve­nu, aš krikš­ty­tas Ir­kuts­ke, o mir­siu Vil­niu­je...“

(Bus dau­giau)

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Lietuvos naujienos

Valdantiesiems siūlant naikinti kai kurias mokesčių lengvatas, opozicijos atstovai priešingai –...

Už elektronikos taisymą siūloma leisti susigrąžinti dalį GPM nuotrauka, foto

Prezidento Gitano Nausėdos pareiškimas apie tai, kad jis nemato galimybės, jog buvę...

V. Ušackas apie nepaskirtus ambasadorius: tai nepateisinamas apsileidimas nuotrauka, foto

Atviras laiškas, skirtas Klaipėdos miesto merui ir tarybos nariams. 

Atviras laiškas: Nestabdykime Girulių draustinio steigimo! nuotrauka, foto

Vadovaudamasis Seimo Statutu, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Seimo...

„R.Karbauskio melagystes apskundžiau Seimo etikos sargams“ nuotrauka, foto

Įstatymo pataisa: patelių šeimininkai turės apsispręsti nuotrauka, foto

Gyvūnai, Siekiant sustabdyti neplanuotą gyvūnų augintinių dauginimąsi, Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme siūloma...

Nuo koronaviruso mirė vilos „Auska“ direktorius nuotrauka, foto

COVID-19, Vakar (2021-03-01) įvyko skaudi netektis. Eidamas 54-uosius savo gyvenimo metus, neįveikęs pandemijos...

Jolanta Blažytė: Stop like‘ų tironijai. Stop Sodomai ir Gomorai nuotrauka, foto

Nuomonės, Lietuvoje netikėtai ir neregėtai įvyko neplanuotas sprogimas. Tik sprogo ne ...

Baikeris sugrąžintas į lietuvišką belangę nuotrauka, foto

Kriminalai, Su organizuotu nusikalstamumu kovojantys pajūrio teisėsaugininkai rado bendrą kalbą su kolegomis iš...

COVID-19, Paskelbta prieš 37 min.

Kriminalai, Paskelbta prieš 53 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...