2020 m. lapkričio 25 d. 07:01 val., trečiadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Seksas

Seksas

Sme­ge­nys – sek­su­a­liau­sias žmo­gaus or­ga­nas

Sme­ge­nys – sek­su­a­liau­sias žmo­gaus or­ga­nas nuotrauka, foto

© Lsveikata

Reklama

Šir­dis pla­ka tan­kiau, del­nai pra­kai­tuo­ja... Jau­čia­me, kad ki­tas žmo­gus mus sek­su­a­liai trau­kia ir kū­nas apie tai sig­na­li­zuo­ja. Fi­zio­lo­gi­nės aist­ros ap­raiš­kos – tai mū­sų sme­ge­nų neu­ro­nų lyg­me­niu pri­im­tų spren­di­mų pa­sek­mė, - tei­gia bio­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Ser­gej Sa­vel­jev. – Sme­ge­nys ap­skri­tai sek­su­a­liau­sias mū­sų or­ga­nas. Bū­tent jos val­do sek­su­a­li­nę trau­ką, jo­se gims­ta ir do­mė­ji­ma­sis part­ne­riu.“

Sek­su­a­li­nės trau­kos prie­žas­tys

„Sek­su­a­li­nė trau­ka vi­suo­met su­si­ju­si su mū­sų pa­są­mo­nin­gu po­rei­kiu pra­tęs­ti gi­mi­nę ir stip­rius iš­ori­niu sti­mu­lu, - tei­gia ant­ro­po­lo­gė Ma­ri­na Bu­tov­ska­ja. – Kaž­kas pri­ver­čia mus ža­vė­tis ki­tu žmo­gu­mi ir jo geis­ti. Tai ga­li bū­ti kū­nas, cha­rak­te­rio sa­vy­bės, elg­se­na ar­ba kaž­kas vi­siš­kai pa­pras­to – ges­tas, įpro­tis. Žo­džiu, tai, kas su­si­ję su mū­sų as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi ar­ba iš da­lies nu­lem­ta ge­nų.“

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, vis­kas pra­si­de­da vai­kys­tė­je, nuo san­ty­kių su ar­ti­mai­siais. Sme­ge­nys pri­si­me­na iš­vaiz­dos ypa­tu­mus, el­ge­sį tų, ku­rie rū­pi­na­si vai­ku, ir tie bruo­žai vi­sam lai­kui su­sie­ja­mi su tuo, kas ke­lia ma­lo­nius iš­gy­ve­ni­mus. Vė­liau mes su­tin­ka­me tuos, ku­rie sub­ti­liai pri­me­na mums pra­ei­ties per­so­na­žus (akių spal­va, vei­do for­ma, ges­tais ar ma­nie­ro­mis), net trum­pai su­si­ti­kę su to­kiu žmo­gu­mi jau­čia­me džiaugs­mą.

„Tam tik­ra pras­me mes įsi­my­li­me tik dėl to, kad tai yra ma­lo­nu, - sa­ko psi­cho­lo­gas Ar­tur Aron. – Ma­ža to, kai už­val­do aist­ra, sme­ge­nys ne­be­lei­džia mums įsi­my­lė­ti dar kar­tą: to­kiais mo­men­tais sme­ge­nų da­lies, at­sa­kin­gos už ben­dra­vi­mą, ak­ty­vu­mas ryš­kiai ma­žė­ja.

Pa­aug­lys­tė­je, pra­si­dė­jus sek­su­a­li­niam bren­di­mui, itin svar­būs tam­pa ly­ti­niai hor­mo­nai. Est­ro­ge­nai mer­gai­tėms ir te­stos­te­ro­nas ber­niu­kams ap­spren­džia sek­su­a­li­nės trau­kos jė­gą ir stip­ri­na sme­ge­nų ge­bė­ji­mą kreip­ti dė­me­sį į ap­lin­ki­nių iš­vaiz­dą, jų sek­su­a­lu­mą.

Reklama

Vy­rams gam­tos už­prog­ra­muo­ta pra­tęs­ti gi­mi­nę, to­dėl jie ne­są­mo­nin­gai ieš­ko tos, ku­ri pa­gim­dys jiems svei­ką vai­ką. Ir mo­te­ry­se juos ža­vi tie bruo­žai, ku­riuos sme­ge­nys pri­ima kaip ko­ky­bės žen­klą: klu­bų ir ta­li­jos ap­im­čių san­ty­kis, žvil­gan­tys plau­kai, put­lios lū­pos, di­de­lė krū­ti­nė ir ma­lo­nus kva­pas, su­si­jęs su fe­ro­mo­nais.

Mo­te­rims šian­dien, be­je, kaip ir vi­sais lai­kais pir­miau­sia rū­pi vai­kų iš­gy­ve­ni­mas ir jų sau­gu­mas. To­dėl he­te­ro­sek­su­a­lias mo­te­ris trau­kia šios vy­rų sa­vy­bės: že­mas bal­sas, ryš­kus smak­ras, „vy­riš­kas“ kva­pas.

Evo­liu­ci­jos bio­lo­gas Ren­dy Torn­hill ty­ri­mais įro­dė, kad vy­ro, ku­rio vei­das si­met­riš­kas (svei­ka­tos ir ge­rų ge­nų po­žy­mis), kū­no kva­pas dau­gu­mą mo­te­rų jau­di­na sek­su­a­liai.

Tie­sa, eks­per­tai pa­ste­bi, kad „sva­jo­nių vy­ro“ įvaiz­dį pa­kei­tė pra­ėju­sia­me am­žiu­je iš­ras­tos kon­tra­cep­ti­nės prie­mo­nės. Nuo ta­da sek­su­a­li­nė elg­se­na nu­sto­jo bū­ti rep­ro­duk­ci­nės si­no­ni­mu.

„Tai pa­kei­tė mus vi­sus, o ypač mo­te­ris, - tei­gia sek­so­lo­gas Igor Kon. – Šian­dien jos lais­vai ga­li rink­tis, tu­rė­ti vai­kų ar ne. Įval­do nau­jas veik­los sfe­ras. Tai, ži­no­ma, kei­čia jų ko­lek­ty­vi­nę sa­vi­mo­nę, įskai­tant ir san­ty­kius su vy­rais, o svar­biau­sia – su ko­kiais vy­rais.“

Kaip gims­ta įsi­my­lė­ji­mas

Reklama

Vi­lio­ji­mo pro­ce­są ga­li­ma pa­ly­gin­ti su sta­lo te­ni­su, kur ka­muo­liu­kas at­lie­ka ne­są­mo­nin­gų sig­na­lų vaid­me­nį. „Per se­tą at­lie­ka­me tūks­tan­tį pa­da­vi­mų, - tei­gia S.Sa­vel­jev. – Mū­sų sme­ge­nys nu­skai­to in­for­ma­ci­ją, ku­ria ap­si­kei­čia­me, pa­tys to ne­ži­no­da­mi – pa­vyz­džiui, už­fik­suo­ja po­ten­cia­laus part­ne­rio fi­gū­ros kon­tū­rus. Jei­gu pa­gal šiuos duo­me­nis sme­ge­nims žmo­gus pa­si­ro­dys tin­ka­mas, pra­šau jums – mei­lė iš pir­mo žvilgs­nio.“

Į bal­są ir žvilgs­nį re­a­guo­ja­me itin stip­riai. Psi­cho­a­na­li­ti­kai kal­ba apie tai, kad sek­su­a­li­nė trau­ka glau­džiai su­si­ju­si su no­ru iš­lai­ky­ti, tai kas leng­vai pra­ran­da­ma.

„Ta­riant žo­džius, bal­sas trau­kia mus į įsi­vaiz­duo­ja­mą pa­sau­lį, ku­ris dings­ta fra­zei pa­si­bai­gus, - sa­ko psi­cho­a­na­li­ti­kė Ma­ri Žab So­re. – Žvilgs­nis taip pat mus ža­vi, nes yra efe­me­riš­kas.“

Ne vi­sa­da jaus­mai gims­ta sin­chro­niš­kai. Ga­li­ma pa­jus­ti trau­kos ma­gi­ją jau po tri­jų se­kun­džių pa­žin­ties, o ga­li­ma ir po tri­jų mė­ne­sių. „Mums ne­duo­ta val­dy­ti sek­su­a­li­nių troš­ki­mų, - aiš­ki­na M.Bu­tov­ska­ja. – Ta­čiau jaus­da­mi trau­ką, ge­ba­me nu­spręs­ti, ką da­ry­ti to­liau – iš­ger­ti aist­ros tau­rę iki dug­no ar su­sto­ti.“

Mo­te­rys tu­ri ma­žiau vi­di­nių sau­gik­lių vy­ro trau­kai pri­im­ti. Jos daž­niau­siai iš kar­to pa­jun­ta, kad pa­trau­kė prie­šin­gos ly­ties dė­me­sį. Vy­rai, prie­šin­gai, jaus­da­mi, kad jais sek­su­a­liai do­mi­si, daž­niau at­si­trau­kia, ne­ro­do dė­me­sio, slo­pi­na re­ak­ci­ją, juk jie nuo ma­žu­mės mo­ky­ti sa­ve kon­tro­liuo­ti. Bent jau pri­vers­ti pe­nį klau­sy­ti. Šis gi - vy­rų siau­bui ir gė­dai - kar­tais ima gy­ven­ti tar­si at­ski­rą gy­ve­ni­mą.

Ko­dėl mirš­ta aist­ra

Reklama

Aist­ra už­gęs­ta per pus­an­trų tre­jus me­tus. Mū­sų or­ga­niz­mas tie­siog ne­ga­li taip ak­ty­viai eik­vo­ti ener­gi­jos. Gy­ven­ti aist­rin­gai – ne­eko­no­miš­ka. Sme­ge­nys pa­ma­žu nu­sto­ja veik­ti „įsi­my­lė­ji­mo“ re­ži­mu, hor­mo­nai nu­sto­ja sti­mu­liuo­ti trau­ką. Sme­ge­nų sri­tys, at­sa­kin­gos už sek­su­a­li­nę trau­ką, iš­vy­dus part­ne­rį ir kon­tak­tuo­jant su juo sti­mu­liuo­ja­mos ne­be taip ak­ty­viai: vis­kas at­ro­do nu­spė­ja­ma ir pa­žįs­ta­ma.

„Sek­su­a­li­nė trau­ka ga­li su­ma­žė­ti, kai pa­ma­to­me, kad part­ne­ris nė­ra ide­a­lus, - ti­ki­na M.Bu­tov­ska­ja. – Stai­ga mes su­vo­kia­me, kad su­si­do­mė­jo­me juo, nes pri­mi­nė tė­vą, mo­ti­ną ar bro­lį, ku­riuos taip my­lė­jo­me, tai yra tuos žmo­nes, su ku­riais sek­su­a­li­nis pa­si­ten­ki­ni­mas ne­leis­ti­nas.“

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Seksas

Dalis Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojų žiūrėjo pornografiją darbo metu, pirmadienį paskelbė naujienų...

Savivaldybės darbuotojai žiūrėjo pornografiją nuotrauka, foto

Scenografė Simona Biekšaitė sako prieš beveik devynerius metus patyrusi režisieriaus Jono Vaitkaus...

Po mestų kaltinimų prabilo Jonas Vaitkus nuotrauka, foto

Scenografė Simona Biekšaitė sako prieš beveik devynerius metus patyrusi režisieriaus Jono Vaitkaus...

Priekabiavimu apkaltinas režisierius Jonas Vaitkus nuotrauka, foto

Aktorė Julija Steponaitytė penktadienį apkaltino režisierių Šarūną Bartą dėl seksualinio užpuolimo.

Seksualinis priekabiavimas Lietuvoje: 5 atvejai nuotrauka, foto

Trečiadienio horoskopas 12-ai zodiako ženklų nuotrauka, foto

Įvairybės, Dangaus kūnai:

Lietuvos bokso čempionate - klaipėdiečių pergalės ir įspūdžiai nuotrauka, foto

Sportas, Kaune, besilaikant visų būtinų dėl koronaviruso pandemijos saugumo reikalavimų, net penkias dienas...

Nuostolingus metus išgyvenusi N.Bunkė namuose įžiebė eglę: „Neleisiu iš manęs atimti Kalėdų“ nuotrauka, foto

Žmonės, Garsi dainininkė, elektroninės parduotuvės „homedecorbynb.lt“ įkūrėja Natalija Bunkė jau kurį laiką gyvena...

Autobusų bilietų kainų siūlo nedidinti nuotrauka, foto

Klaipėda, Antradienį vykusiame pasitarime dėl keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais maršrutais tarifų dydžio...

Įvairybės, Paskelbta prieš 36 min.

Klaipėda, Paskelbta prieš 10 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...