2020 m. spalio 26 d. 12:45 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Kultūra  >  Kultūra

Kultūra

Šiandien baigiasi žemaitiškų ličynų drožėjų pleneras

(1)

2019-09-14, 07:52

Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Šiandien baigiasi žemaitiškų ličynų drožėjų pleneras nuotrauka, foto

Su gau­sia kau­kių ko­lek­ci­ja į ple­ne­rą at­vy­ko gar­siau­sias kau­kių dro­žė­jas Sau­lius Ta­mu­lis.

Reklama

Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je pra­si­dė­jo pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas me­džio dro­žė­jų ple­ne­ras "Že­mai­tiš­kas li­čy­nas".

 Į ple­ne­rą su­gu­žė­jo per 10 meist­rų iš Šiau­lių, Ma­žei­kių, Tel­šių, Kre­tin­gos, Pla­te­lių. Ple­ne­ras tę­sis iki rug­sė­jo 14 die­nos. 

Dro­žy­ba – ir pra­mo­ga, ir už­dar­bis

Tre­čia­die­nio vi­dur­die­nį vy­ko ple­ne­ro ati­da­ry­mo šven­tė, ku­rios me­tu skam­bė­jo "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Rai­mun­do Bal­zos svei­ki­ni­mo žo­dis, mu­zi­kos mo­kyk­los folk­lo­ro an­samb­lio "Vie­ver­sė­lis" dai­nos, su­šok­tas "Meš­kų šo­kis" – kad dar­bai ge­rai sek­tų­si.

Dro­žė­jai įsi­kū­rė dirb­tu­vė­se ir ėmė­si dar­bo. Tarp de­šim­ties ­meist­rų – ir  kal­vis Al­ber­tas Mar­ti­nai­tis. Ple­ne­ro me­tu jis dro­ži­nės per­so­na­žus Už­ga­vė­nių lė­lių teat­rui.

"Šis teat­ras ga­li bū­ti nau­din­gas ir rei­ka­lin­gas mo­kyk­lo­se. Tu­rė­da­mi to­kį teat­rą, mo­ky­to­jai su vai­kais ga­li net pauž­dar­biau­ti prieš Už­ga­vė­nes. O svar­biau­sia, kad vai­kai pa­ma­tys rea­lų ir tei­sin­gą Už­ga­vė­nių vaiz­dą, nes da­bar jos bai­gia pa­virs­ti į bly­nų val­gy­mo šven­tę", – pa­sa­ko­jo A. Mar­ti­nai­tis.

Reklama

Ki­ta­me na­me­ly­je įsi­kū­rę meist­rai iš Že­mai­ti­jos. Vy­rai juo­kau­ja, kad abu iš "pa­ru­be­žio". Vy­tau­tas Jau­gė­la – iš Plun­gės ra­jo­no pa­kraš­čio, Gin­ta­liš­kės, ne­to­li Kre­tin­gos ra­jo­no, o Au­gus­ti­nas Za­lec­kis – iš Kre­tin­gos ra­jo­no, Im­ba­rės kai­mo, ne­to­li Plun­gės ra­jo­no.

Ar jau su­gal­vo­ję, ką ga­mins ple­ne­ro me­tu?

"Čia gal­vot ne­rei­kia, juo bai­ses­nė – juo gra­žes­nė bus", – juo­kau­ja V. Jau­gė­la, ran­ko­se lai­ky­da­mas pra­dė­tą skap­tuo­ti kau­kę.

Vy­rai sa­ko, kad dro­ži­nė­ji­mas – di­džiau­sias jų po­mė­gis. "Jei ne­tu­rė­čiau to­kio už­siė­mi­mo, reik­tų iš­si­kraus­ty­ti iš pro­to", – sa­ko Vy­tau­tas. "Ypač žie­mos va­ka­rais", – pri­du­ria Au­gus­ti­nas.

A. Za­lec­kis pa­sa­ko­ja, kad dro­ži­nė­ti pa­mė­go paaug­lys­tė­je. Me­ni­nė gys­le­lė – iš ma­mos, ku­ri ir da­bar, bū­da­ma jau per 80 me­tų, vis dar pie­šia.

Ne­to­lie­se, ki­to­se dirb­tu­vė­se, sa­vo drož­tas kau­kes ir nuo­trau­kų al­bu­mus dė­lio­ja­si iš Kre­tin­gos at­vy­kęs Rai­mun­das Puš­ko­rius. Pak­laus­tas, ar se­niai dro­ži­nė­ja, Rai­mun­das že­mai­tiš­kai sa­ko: "Žiau­riai se­niai, tė­tis bu­vo dro­žė­jas, tai pir­mą kau­ke­lę pa­dir­bau, mu­sėt, ant­roj kla­sėj. Bu­vo be­pi­gu: įran­kiai, me­dis – po no­sim, mo­ky­to­jas – ša­lia."

Reklama

R. Puš­ko­riaus tė­tis – gar­sus tau­to­dai­li­nin­kas, skulp­to­rius Ani­ce­tas Puš­ko­rius.

Už­ga­vė­nių kau­kių R. Puš­ko­rius sa­ko iš­dro­žęs be skai­čiaus. Dro­žia tra­di­ci­nius per­so­na­žus: La­ši­ni­nį, Ka­na­pi­nį, žy­de­lį, šun­dak­ta­rį, ož­ką, ger­vę. Ir ne tik dro­žia, bet sa­vo kau­kė­mis ir pa­ts pa­si­puo­šia per Už­ga­vė­nes.

Rai­mun­das var­to al­bu­mą su Už­ga­vė­nių kar­na­va­lo Pran­cū­zi­jo­je nuo­trau­ko­mis. Jo­se – R. Puš­ko­rius su bi­čiu­liais ir sa­vo drož­to­mis kau­kė­mis.

"Įs­pū­din­gas bu­vo kar­na­va­las, mus pir­mus ei­se­no­je pa­sta­tė", – pa­sa­ko­ja Rai­mun­das.

Lau­ke ant suo­liu­ko įsi­tai­sęs dro­ži­nė­ja meist­ras iš Ma­žei­kių An­ta­nas Vis­kan­tas. Ša­lia – ke­le­tas meist­ro kau­kių, iš­raiš­kin­gų, nu­glu­din­tų, pilkš­vos spal­vos. Meist­ras sa­ko, kad dro­žiant kau­kes jų iš­raiš­kos gims­ta sa­vai­me, pa­gal nuo­tai­ką.

A. Vis­kan­tas su per­trau­ko­mis dro­ži­nė­ja nuo vai­kys­tės, nes ir jo tė­tis, ir se­ne­lis bu­vo me­džio meist­rai.

Reklama

An­ta­nas dro­ži­nė­ja ne tik kau­kes. Jam ypač ar­ti­ma re­li­gi­nė te­ma­ti­ka – šven­tų­jų skulp­tū­ros, kry­žiai.

Vi­sas ple­ne­ro me­tu pa­ga­min­tas kau­kes dro­žė­jai ža­da pa­lik­ti Šiau­liuo­se, mu­zie­ju­je. Meist­rai ti­ki­si, kad ple­ne­ro me­tu su­lauks bū­rio be­si­do­min­čių­jų dro­žy­ba, gal­būt ką nors pa­vyks ir įtrauk­ti į šią nors ir ne­leng­vą, bet la­bai įdo­mią veik­lą.

Dirb­tu­vės – vi­siems

Ke­tu­rias ple­ne­ro die­nas nuo vi­dur­die­nio iki va­ka­ro Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je veiks kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės vi­suo­me­nei. Kiek­vie­nas meist­ras pa­si­da­lins sa­vo pa­tir­ti­mi, o lan­ky­to­jai ga­lės pa­si­rink­ti, pas ku­rį pro­fe­sio­na­lą no­rė­tų mo­ky­tis. Įdo­mių veik­lų ras vi­si.

Et­no­lo­gas doc. dr. Arū­nas Vai­ce­kaus­kas iš Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to kal­bėjo apie Už­ga­vė­nių kau­kių tra­di­ci­jas ir in­di­vi­dua­lią raiš­ką, o penk­ta­die­nio va­ka­rą  tro­bo­je skam­bėjo mu­zi­ka – že­mai­tiš­kų dai­nų pro­gra­mą lan­ky­to­jams do­va­nos bar­das Po­vi­las Gir­de­nis.

Ple­ne­ro me­tu ma­lū­ni­nin­ko tro­bo­je veiks "Auš­ros" mu­zie­jaus Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­da.

Šiandien, šeštadienį, pas­ku­ti­nę ple­ne­ro die­ną, lan­ky­to­ja­mas sa­vo drož­tas li­čy­nas pri­sta­tys Al­ger­das Čes­naus­kas iš Ma­žei­kių, o meist­ras A. Mar­ti­nai­tis pa­pa­sa­kos apie Už­ga­vė­nių lė­lių teat­ro kū­ri­mo su­bti­ly­bes.

Reklama

Taip pat bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti vi­sas per ke­tu­rias ple­ne­ro die­nas dro­žė­jų su­kur­tas li­čy­nas ir pa­si­links­min­ti že­mai­tiš­ko­je va­ka­ruš­ko­je.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

kuršiui jaugėlai ir lenkui zalecki

2019-09-14   09:15

IP: 86.100.165.163

Žemaitija iki Nevėžio ir Šventosios rytuose

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Kultūra

Klaipėdoje keičiasi Kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmų direktorius. Šešiolika metų šiai įstaigai...

Ignas Kazakevičius palieka KKKC Parodų rūmus nuotrauka, foto

Trečiadienį vykusiame Kultūros ir meno tarybos posėdyje buvo svarstomas Klaipėdos miesto kultūros...

Garbės siena kultūros magistrams dar palauks nuotrauka, foto

Didžiausias profesionalaus meno kolektyvas ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Vakarų Lietuvos...

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras keliauja po Lietuvą nuotrauka, foto

Aktyvią, kūrybingą, įvairiažanrę kultūrinę veiklą Plungės kultūros centras vykdo 82-ąjį kūrybinį sezoną....

Plungės kultūros centrui – geriausio aukščiausios kategorijos kultūros centro nominacija nuotrauka, foto

Karantinas ir kelionės traukiniais - kas keičiasi? nuotrauka, foto

Lietuva, „Lietuvos geležinkelių“ grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ dalijasi atmintine keleiviams, kurioje...

Klaipėdos baseine užfiksuotas Lietuvos rekordas nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos 50 m baseine dvi dienas vykusiame "Klaipėda Grand Prix-2020" turnyre, kuriame...

Savaitės reidų rezultatai: pustrečio šimto greičio viršijimo atvejų nuotrauka, foto

Kriminalai, Praėjusią savaitę, spalio 19 – 25 dienomis, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai priemones eismo...

2020-2024 m. kadencijos Seimas: nauji ir seni vardai nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuva per du rinkimų turus išsirinko tryliktąjį Seimą – naujos sudėties Tautos...

Lietuva, Paskelbta prieš 14 min.

Sportas, Paskelbta prieš 16 min.

Lietuva, Paskelbta prieš 33 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...