2020 m. lapkričio 24 d. 20:20 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Va­sa­ros es­tra­dai ruošiami buldozeriai

(61)

Va­sa­ros es­tra­dai ruošiami buldozeriai nuotrauka, foto

Vasaros estrada daugumai klaipėdiečių kelia nostalgiją, susijusią su Sąjūdžiu ir dainų šventėmis.

© Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Reklama

Klaipėdoje vis labiau kunkuliuoja aistros dėl miesto valdžios planų šiemet sunaikinti didžiąją dalį Vasaros koncertų estrados, ją modernizuojant ir pritaikant rekreacijai bei sportui.

Uos­ta­mies­čio cho­ri­nė bend­ri­ja „Au­ku­ras“ su­rin­ko dau­giau kaip 400 žmo­nių, prieš­ta­rau­jan­čių es­tra­dos nai­ki­ni­mui, par­ašų ir krei­pė­si į aukš­čiau­sius ša­lies va­do­vus, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma iš­sau­go­ti is­to­riš­kai svar­bų ob­jek­tą.

„Va­sa­ros es­tra­da yra bū­ti­na vie­ta dai­nų šven­tėms reng­ti. Ji ta­po Va­ka­rų ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­nio ne­ma­te­ria­lio­jo kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo bei dai­nų šven­čių, cho­ri­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mo pa­grin­di­niu ga­ran­tu. Pla­nai su­nai­kin­ti šį ob­jek­tą griau­na se­nas Klai­pė­dos dai­nų šven­čių tra­di­ci­jas“, – tei­gė „Au­ku­ro“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Šums­kis.

Klai­pė­dos val­džios at­sto­vai ra­mi­na, kad ir po mo­der­ni­za­ci­jos es­tra­do­je ga­lės vyk­ti dai­nų šven­tės, o pats ob­jek­tas taps dar pa­trauk­les­nis vi­suo­me­nei dėl nau­jai su­kur­tos re­krea­ci­nės ir spor­to inf­ras­truk­tū­ros.

Šią žiūrovams skirtą dalį su visu pylimu norima nugriauti ir jos vietoje įrengti sporto infrastruktūrą. Deniso Nikitenkos nuotr.

Su­nai­kins amfiteatrą

Reklama

Šiau­ri­nė­je uos­ta­mies­čio da­ly­je, miš­ko prie­igo­se, stūk­san­ti Va­sa­ros es­tra­da iš­ki­lo 1983 me­tais. Čia ren­gia­mos dai­nų šven­tės.

Ši, ki­taip nei Vil­niaus Vin­gio par­ke esan­ti es­tra­da, yra iš­baig­tos am­fi­tea­tro for­mos: vie­na da­lis deng­ta sto­gu, ki­ta, ku­ri įreng­ta ant nuo­žul­naus py­li­mo, skir­ta sė­dė­ti žiū­ro­vams.

Va­sa­ros es­tra­dos te­ri­to­ri­ja nė­ra apt­ver­ta, to­dėl jau daug me­tų šis ob­jek­tas ken­čia nuo van­da­lų. Ir da­bar ga­li­ma ma­ty­ti su­pu­vu­sius ir iš­ar­dy­tus suo­liu­kus, sty­ran­čias įvai­rias sta­ty­bi­nes kons­truk­ci­jas.

Klai­pė­dos val­džios at­sto­vai ne kar­tą yra pa­brė­žę, kad Va­sa­ros es­tra­dai rei­kia rim­tų po­ky­čių, nes vien kos­me­ti­nis re­mon­tas duo­tų trum­pa­lai­kį efek­tą. Per­nai uos­ta­mies­čio ta­ry­bos ko­le­gi­ja nu­spren­dė, kad lai­kas im­tis kon­kre­čių dar­bų: at­li­kus ga­li­my­bių stu­di­ją nu­tar­ta es­tra­dą mo­der­ni­zuo­ti.

Iš ke­lių va­rian­tų po­li­ti­kams pri­im­ti­niau­sias bu­vo siū­ly­mas su­ly­gin­ti su že­me apie du treč­da­lius es­tra­dos – pa­nai­kin­ti žiū­ro­vams skir­tą am­fi­tea­tro da­lį su py­li­mu. Deng­to­ji da­lis bū­tų pa­lik­ta.

Reklama

Griaunamas pylimas

At­li­kus grio­vi­mo dar­bus, ku­rių pre­li­mi­na­ri ver­tė – apie 152 tūkst. eu­rų, ly­gio­je vie­to­je bū­tų įreng­ta nau­ja re­krea­ci­nė ir spor­to inf­ras­truk­tū­ra: lau­ko tre­ni­ruok­liai, te­ni­so kor­tai, erd­vės gru­pi­niams už­siė­mi­mams. Pla­nuo­ja­ma, kad už mies­to pi­ni­gus įreng­tą komp­lek­są val­dy­tų per kon­kur­są par­ink­ti vers­li­nin­kai.

Įsi­trau­kė ministerija

Vie­tos po­li­ti­kų spren­di­mas su­ly­gin­ti su že­me da­lį Va­sa­ros es­tra­dos pir­miau­sia ne­tru­ko su­lauk­ti tie­sio­giai su dai­nų šven­tė­mis su­si­ju­sių ko­lek­ty­vų reak­ci­jos.

Klai­pė­dos cho­ri­nė bend­ri­ja „Au­ku­ras“ pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams bei kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­joms iš­siun­tė krei­pi­mą­si su pra­šy­mu stab­dy­ti uos­ta­mies­čio val­džios už­mo­jus.

„Va­sa­ros es­tra­da Klai­pė­do­je yra ne­ats­ki­ria­ma su­de­da­mo­ji da­lis vi­sos Lie­tu­vos dai­nų šven­čių tra­di­ci­jos, ku­rią pa­sau­li­nė UNES­CO or­ga­ni­za­ci­ja yra pa­skel­bu­si žmo­ni­jos žo­di­niu ir ne­ma­te­ria­liuo­ju kul­tū­ros pa­vel­du bei įpa­rei­go­ju­si vals­ty­bę jį vi­so­ke­rio­pai sau­go­ti ir puo­se­lė­ti. Va­sa­ros es­tra­da ta­po ti­kru ir mies­to, ir vi­so re­gio­no sim­bo­liu: vie­ta, liu­di­jan­čia is­to­ri­nių ir kul­tū­ri­nių įvy­kių at­mi­ni­mą“, – dės­to­ma krei­pi­me­si.

Reklama

Pri­me­na­ma, kad bū­tent Va­sa­ros es­tra­do­je, be dai­nų šven­čių, vy­ko pir­mie­ji dau­gia­tūks­tan­ti­niai Są­jū­džio mi­tin­gai, mū­sų krep­ši­nin­kai bu­vo iš­kil­min­gai iš­ly­di­mi į pa­sau­lio čem­pio­na­to var­žy­bas, kon­cer­ta­vo le­gen­di­nės es­tra­dos gru­pės ir žvaigž­dės.

Į cho­ri­nės bend­ri­jos su­si­rū­pi­ni­mą su­rea­ga­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Ji pri­ta­rė, kad bū­ti­na iš­sau­go­ti es­tra­dą.

„Y­pač svar­bu, kad šio­je es­tra­do­je kas­met ren­gia­mos re­gio­ni­nės, res­pub­li­ki­nės dai­nų šven­tės, fes­ti­va­liai ir ki­ti ren­gi­niai, pa­de­dan­tys puo­se­lė­ti UNES­CO ne­ma­te­ria­lio­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą – Lie­tu­vos dai­nų šven­tę. Ma­no­me, kad šiuo me­tu es­tra­da ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­ma mies­to bend­ruo­me­nės kul­tū­ros ir ki­toms reik­mėms. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja nu­ma­to kar­tu su uos­ta­mies­čio me­ri­ja ar­ti­miau­siu me­tu ap­tar­ti šio ob­jek­to iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bes“, – ti­ki­no kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trė Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė.

Tra­di­ci­jų nežlugdys

Vis dėl­to uos­ta­mies­čio me­ri­ja jau pra­dė­jo Va­sa­ros es­tra­dos grio­vi­mo ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to pa­slau­gų vie­šą­jį pir­ki­mą. Tie­sa, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai šio mė­ne­sio pra­džio­je pa­tei­kus pa­sta­bų, ši pro­ce­dū­ra lai­ki­nai su­stab­dy­ta.

Anot Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ug­dy­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ni­jo­lės Lau­ži­kie­nės, dai­nų šven­čių tra­di­ci­ja net ir po es­tra­dos mo­der­ni­za­vi­mo Klai­pė­do­je ti­krai ne­nu­trūks.

Reklama

„Ži­no­ma, Va­sa­ros es­tra­da daug kam ke­lia di­de­lę nos­tal­gi­ją dėl jo­je vy­ku­sių Sa­jū­džio ren­gi­nių, dai­nų šven­čių, ta­čiau ne­ga­li­me va­do­vau­tis vien emo­ci­jo­mis. Tu­ri­me žvelg­ti ir į eko­no­mi­nius as­pek­tus. Per me­tus šia­me ob­jek­te vyks­ta vos 2–3 ren­gi­niai, o jo prie­žiū­ra, ap­sau­ga mums kai­nuo­ja apie 58 tūkst. eu­rų kas­met“, – LŽ sa­kė ji.

Esą kur kas pi­giau bū­tų per dai­nų šven­tes įreng­ti lai­ki­ną, iš­mon­tuo­ja­mą, žiū­ro­vams skir­tą am­fi­tea­trą.

„Bu­vo­me su­si­ti­kę su „Au­ku­ro“ at­sto­vais, kal­bė­jo­mės dėl es­tra­dos iš­sau­go­ji­mo, ta­čiau rim­tų ar­gu­men­tų, ko­dėl rei­kė­tų pa­lik­ti tą am­fi­tea­tro da­lį, ne­iš­gir­do­me. Ki­tas da­ly­kas: jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad Va­sa­ros es­tra­dą bū­ti­na iš­sau­go­ti to­kią, ko­kia ji bu­vo pa­sta­ty­ta prieš 33 me­tus, tuo­met prie jos iš­lai­ky­mo tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir vals­ty­bė“, – svars­tė N. Lau­ži­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ma­ny­mu, daug ra­cio­na­liau bū­tų nu­griau­ti žiū­ro­vams skir­tą da­lį ir jos vie­to­je įreng­ti spor­to bei re­krea­ci­jos oa­zę.

„Nuo mū­sų Va­sa­ros es­tra­dos pra­si­de­da iš­plė­to­tas pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kų tink­las Klai­pė­dos miš­ke, ku­ria­me yra ir lau­ko tre­ni­ruok­liai. To­dėl įreng­ti spor­to inf­ras­truk­tū­rą miš­ko prie­igo­se bū­tų lo­giš­ka. Be to, ta inf­ras­truk­tū­ra bū­tų mo­bi­li, ne sta­cio­na­ri, kad bū­tų ga­li­ma per­for­muo­ti erd­vę bū­tent dai­nų šven­tėms. Jos Va­sa­ros es­tra­do­je ti­krai ne­iš­nyks, ir tai bus vie­nas rei­ka­la­vi­mų bū­si­miems ob­jek­to ope­ra­to­riams“, – ti­ki­no val­di­nin­kė.

Reklama

Svars­to­ma, kad deng­to­je es­tra­dos da­ly­je, ku­ri ne­bus griau­na­ma, ga­lė­tų įsi­kur­ti spor­to cen­tras su per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis, spor­to in­ven­to­riaus nuo­mos punk­tas, o nau­jai at­si­ver­sian­čio­je erd­vė­je bū­tų įreng­ti lau­ko aikš­ty­nai.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Valdžiai

2016-01-22   22:54

IP: 195.14.177.98

Geriau ledą estradoje būtumėte išpylę žmonėms pačiuožinėti, vietoje to, kad tuščiai mėtote pinigus keistoms studijoms.Turiu vilties, kad šiai valdžiai neužteks stuburo šiam kvailam judesiui atlikti. Verčiau rengtumėte studijas, kaip atgaivinti unikalaus objekto veiklą, o ,mat išminčiai, nugriauti! kiekvienas kvailys tą gali-lomatj-nie stroitj!

Miestetis

2016-01-21   22:27

IP: 86.100.27.215

Zmones, netrukdykit Klaipedos liberalams prasukti....tai,juk visu pirstai atsukti i save ,o vieta nebloga

pizé nachui bybio

2016-01-21   19:24

IP: 89.100.33.155

dainu sventés nebebus.Jobanavrotélis.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Jau šią savaitę į Teatro aikštę turi atvykti pagrindinė miesto šventinė eglė,...

Klaipėdos kalėdinė eglė atkeliaus jau ketvirtadienį nuotrauka, foto

K. Donelaičio aikštės tvarkymo darbai turėjo prasidėti dar prieš metus, tačiau, pasikeitus...

Diskusija dėl K. Donelaičio aikštės medžių - aklavietėje nuotrauka, foto

Liko mažiau negu viena savaitė, per kurią savo nuomonę dėl Girulių...

Išsakyti nuomonėms dėl Girulių miško – vos kelios dienos nuotrauka, foto

Karantino sąlygos nors ir keičia, bet nesunaikina gražių tradicijų. Ir šiemet Klaipėdos...

KU darbuotojų nupinti Advento vainikai neš Kalėdų žinią vienišiems senjorams nuotrauka, foto

Klaipėdos kalėdinė eglė atkeliaus jau ketvirtadienį nuotrauka, foto

Klaipėda, Jau šią savaitę į Teatro aikštę turi atvykti pagrindinė miesto šventinė eglė,...

Diskusija dėl K. Donelaičio aikštės medžių - aklavietėje nuotrauka, foto

Klaipėda, K. Donelaičio aikštės tvarkymo darbai turėjo prasidėti dar prieš metus, tačiau, pasikeitus...

Nerami "Sūduvio" senatvė nuotrauka, foto

Nuomonės, Ne, "Sūduvis" nėra buvęs piratų laivas. Tai karinis laivas, pastatytas 1958 metais...

Karantiną siūloma tęsti iki gruodžio 17-osios 24 valandos nuotrauka, foto

COVID-19, Laikinoji Vyriausybė trečiadienį svarstys siūlymą tęsti karantiną iki gruodžio 17-osios 24...

Klaipėda, Paskelbta prieš 19 min.

Nuomonės, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...