2020 m. lapkričio 30 d. 01:30 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Jūrinę istoriją pasakoja vaiduokliai

(2)

Jūrinę istoriją pasakoja vaiduokliai nuotrauka, foto

Retas klaipėdietis žino, kad šis laivas siejamas net su buvusiu Čikagos mafijos vadeiva Al Capone.

© Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotr.

Reklama

Klai­pė­do­je yra de­vy­ni is­to­ri­nio pa­vel­do lai­vai, spe­cia­liai jiems skir­ta ir kran­ti­nė Pi­lies uos­te­ly­je, ta­čiau jū­ri­nės is­to­ri­jos liu­dy­to­jai tu­ris­tams bei vie­tos žmo­nėms ne­ži­no­mi. Užuot pa­nau­do­jus šiuos lai­vus pa­žin­ti­niam tu­riz­mui ir jū­ri­nei kul­tū­rai puo­se­lė­ti, vis dar dis­ku­tuo­ja­ma, ką su jais da­ry­ti.

Vi­si de­vy­ni lai­vai pri­klau­so ar­ba pri­va­čiam klu­bui, ar­ba fi­zi­niam as­me­niui. Ta­čiau jū­ri­nes tra­di­ci­jas iš tie­sų ger­bian­čia­me Hel­sin­ky­je, Os­le ar Ko­pen­ha­go­je is­to­ri­niai lai­vai se­niai ta­pę žmo­nių trau­kos ob­jek­tais.

„Si­tua­ci­ja ti­krai keis­ta ir ne­sup­ran­ta­ma. Is­to­ri­niai mies­to lai­vai tu­rė­tų bū­ti ne vai­duok­liai, ke­liau­jan­tys iš vie­nos vie­tos į ki­tą, o de­ra­mai ro­do­mi vi­suo­me­nei, ne­si­jaus­ti sve­čiais gim­ta­ja­me uos­te“, - LŽ pa­brė­žė Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas.

Sie­ti­nas su Al Capone

Re­tas ku­ris klai­pė­die­tis, juo la­biau mies­to sve­čias ži­no, kad Pi­lies uos­te­ly­je sto­vi net su JAV ma­fi­jos pra­ei­ti­mi sie­ja­mas lai­vas. Prie jo nė­ra jo­kios in­for­ma­ci­nės len­te­lės, ne­bū­na lan­ky­to­jų.

1906 me­tais sta­ty­tas mo­tor­lai­vis „Ol­ga“ lai­ko­mas vie­nu se­niau­sių pa­sau­ly­je dar plau­kio­jan­čių to­kio ti­po lai­vų. Jis ka­dai­se bu­vo sta­ty­tas žu­vų far­šui pluk­dy­ti Nor­ve­gi­jos pa­kran­tė­se, bet pa­gar­sė­jo kaip kon­tra­ban­di­nis lai­vas. Lai­vas „Ol­ga“, JAV dar ga­lio­jant va­di­na­ma­jam sau­sa­jam įsta­ty­mui, bu­vo su­lai­ky­tas Is­pa­ni­jo­je su kon­tra­ban­di­nio spi­ri­to kro­vi­niu. Iš ten ke­ti­no plauk­ti į JAV, o kaip vie­nas ga­li­mų kro­vi­nio ga­vė­jų bu­vo įvar­di­ja­mas gar­su­sis Či­ka­gos ma­fi­jos krikš­ta­tė­vis Al Ca­po­ne.

Šis mo­tor­lai­vis pri­švar­tuo­tas prie bu­vu­sios An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro mi­ni­nin­kų kran­ti­nės Pi­lies uos­te­ly­je. Į le­gen­di­nį lai­vą tu­ris­tams pa­tek­ti ne­įma­no­ma, mat „Ol­ga“ pri­klau­so vie­nam pri­va­čiam as­me­niui.

LŽ kal­bin­tas tu­ris­tas Igo­ris iš Ka­li­ning­ra­do ste­bė­jo­si, ko­dėl ne­gar­si­na­ma šio lai­vo is­to­ri­ja, ku­ri, nors ir su­si­ju­si su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu, bū­tų pui­kus ma­sa­las už­sie­nio tu­ris­tams. „Pa­žįs­tu ne­ma­žai drau­gų, ku­rie tie­siog iš pro­to kraus­to­si dėl to­kių le­gen­di­nių lai­vų. Jei bū­tų pla­čiai rek­la­muo­ja­ma, kad Klai­pė­do­je sto­vi pa­čiam Al Ca­po­ne spi­ri­tą tu­rė­jęs ga­ben­ti lai­vas, jie čia vyk­tų nė ne­su­si­mąs­ty­da­mi. Vien dėl ga­li­my­bės ap­žiū­rė­ti šį lai­vą. Da­bar jį ma­ty­ti ga­li­ma tik nuo kran­ti­nės, bet aš ma­nau, kad žmo­nės tu­rė­tų pa­tek­ti ir į lai­vo triu­mus, gal ap­žiū­rė­ti bu­vu­sias kon­tra­ban­dos slėp­tu­ves. Juk tai taip įdo­mu!“ - ste­bė­jo­si jis.

Areš­tuo­tas garlaiviukas

Dar vie­nas uni­ka­lus ob­jek­tas - gar­lai­viu­kas vil­ki­kas „Ha­rald“, jis šiuo me­tu yra sau­go­mas pri­va­čios bend­ro­vės te­ri­to­ri­jo­je. Tai pir­ma­sis Lie­tu­vo­je lai­vas, ku­rio kor­pu­sas bu­vo ne tik knie­dy­tas, bet ir su­vi­rin­tas elek­tros lan­ku. Šis XX am­žiaus pra­džio­je gar­sio­jo­je Klai­pė­dos Pa­uliaus Lin­de­nau lai­vų sta­tyk­lo­je sta­ty­tas plie­ni­nis gar­lai­viu­kas pa­va­din­tas P.Lin­de­nau anū­ko Ha­ral­do gar­bei. Šiuo me­tu jis sto­vi po at­vi­ru dan­gu­mi ir to­liau rū­di­ja. Kaip pa­aiš­kė­jo, teis­mas lai­vą net yra areš­ta­vęs.

Įdo­mios ir dvi me­di­nės jach­tos, ku­rios yra sau­go­mos an­ga­ruo­se ir vi­suo­me­nei taip pat ne­priei­na­mos. Vie­na jų - iš mau­me­džio Suo­mi­jo­je pa­ga­min­ta jach­ta "Tu­ro", vė­liau per­va­din­ta į "Gra­zy­na". Ji uni­ka­li tuo, kad bu­vo pir­ma Len­ki­jos is­to­ri­jo­je mo­te­rims skir­ta jach­ta su pir­mą­ja mo­te­ri­mi ka­pi­to­ne jū­rų har­ce­re (skau­te) Jad­wi­ga Wolff iš Vil­niaus, anuo­met pri­klau­siu­sio Len­ki­jai.

Ki­ta jach­ta "Pio­nier" plau­kio­jo dar per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. Ji bu­vo nau­do­ja­ma kaip prie­mo­nė vo­kie­čių ka­ri­nin­kams psi­cho­lo­giš­kai at­si­gau­ti po ri­zi­kin­gų iš­mi­na­vi­mo dar­bų jū­ro­je.

Dar ke­tu­rios is­to­ri­nės jach­tos sau­go­mos Pi­lies gat­vė­je esan­čia­me Lie­tu­vos jach­tin­go mu­zie­ju­je. Jas ap­žiū­rė­ti ga­li­ma tik iš anks­to su­si­ta­rus su Lie­tu­vos jū­ri­nės is­to­ri­jos ir kul­tū­ros klu­bu "Bu­dys", ku­riam pri­klau­so 8 iš 9 is­to­ri­nių lai­vų.

Mu­zie­jus ga­vo krantinę

Anot Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Jo­no Ge­nio, to­kia si­tua­ci­ja yra ne­nor­ma­li, nes pa­pras­tai is­to­ri­niai lai­vai bū­na eks­po­nuo­ja­mi po at­vi­ru dan­gu­mi vie­no­je vie­to­je.

„Per­nai mū­sų mu­zie­jui bu­vo per­duo­ta val­dy­ti 100 me­trų kran­ti­nės Pi­lies uos­te­ly­je. Kad ir šian­dien ten bū­tų ga­li­ma įkur­din­ti tuos is­to­ri­nius lai­vus, o už nau­do­ji­mą­si kran­ti­ne ne­rei­kė­tų mo­kė­ti nė li­to. Lai­vai bū­tų prie­ina­mi vi­suo­me­nei, skir­ti edu­ka­ci­jai, apie juos bū­tų skel­bia­ma in­for­ma­ci­niuo­se sten­duo­se. Ta­čiau iki šiol to­je kran­ti­nė­je sto­vi tik „Ol­ga“, ku­ri nė­ra pri­sta­to­ma kaip lan­ky­ti­nas ob­jek­tas“, - LŽ sa­kė di­rek­to­rius.

Jo ma­ny­mu, is­to­ri­nių lai­vų kran­ti­nė­je tu­rė­tų bū­ti pri­švar­tuo­tos ir lai­vų ko­pi­jos, pa­vyz­džiui, ku­rė­nas.

„Ti­krai gai­la, kad vi­si tie is­to­ri­niai lai­vai yra iš­blaš­ky­ti po mies­tą, uos­to te­ri­to­ri­ją. Jie yra is­to­ri­nio pa­vel­do, ta­čiau pri­klau­so pri­va­čiam klu­bui „Bu­dys“. Ne­ga­li­me jam nu­ro­di­nė­ti, ką su jais da­ry­ti. Jei klu­bas ne­su­ge­ba tais lai­vais pa­si­rū­pin­ti, ga­lė­tų per­leis­ti tiems, ku­rie juos pri­kel­tų nau­jam gy­ve­ni­mui“, - svars­tė J.Ge­nys.

Gy­ve­na vizijomis

Klu­bo „Bu­dys“ va­do­vas Kos­tas Fran­kas LŽ ti­ki­no, jog pa­dė­tis nė­ra jau to­kia blo­ga, nors su­ti­ko, kad is­to­ri­niams lai­vams rei­kia vie­nos vie­tos. „Jach­tin­go mu­zie­jus yra at­vi­ras, jį lan­ko moks­lei­vių, už­sie­nie­čių gru­pės. Mu­zie­ju­je da­bar už 300 tūkst. li­tų, ku­riuos ga­vo­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų, bai­gia­mos res­tau­ruo­ti ke­tu­rios jach­tos“, - pa­sa­ko­jo jis.

Kal­bė­da­mas apie gar­lai­viu­ką „Ha­rald“ K.Fran­kas pri­mi­nė, kad šis lai­vas teis­mi­nio pro­ce­so me­tu bu­vo areš­tuo­tas.

„Prieš ke­le­tą me­tų per aud­rą lai­vas „Ol­ga“, ku­ris bu­vo pri­švar­tuo­tas Da­nė­je, ap­dau­žė jos kran­ti­nes. Mū­sų klu­bas, kaip lai­vo pri­žiū­rė­to­jas, tu­ri su­mo­kė­ti 5 tūkst. li­tų, o lai­vo sa­vi­nin­kas - 30 tūkst. li­tų nuo­sto­liams pa­deng­ti. Jau ke­le­tą me­tų vyks­ta by­li­nė­ji­ma­sis dėl tų bau­dų, o gar­lai­vį „Ha­rald“ areš­ta­vo teis­mas kaip klu­bo tur­tą. Ta­čiau pa­si­bai­gus by­li­nė­ji­mui­si gar­lai­viu­ką vis vien ban­dy­si­me pri­kel­ti, no­ri­me jį res­tau­ruo­ti, kad vėl pūš­kuo­tų Da­nės upe“, - vi­zi­ja da­li­jo­si klu­bo va­do­vas.

Anot K.Fran­ko, kran­ti­nė­je Pi­lies uos­te­ly­je prie „Ol­gos“ ki­ti is­to­ri­niai lai­vai esą ne­ga­li švar­tuo­tis, nes ten, jo ma­ny­mu, per ma­žas van­dens gy­lis.

„Da­nės upė­je iki Pi­lies til­to ir­gi ne­ga­li­ma švar­tuo­ti, nes lai­vus ap­dau­žy­tų nuo ma­rių ky­lan­čios di­de­lės ban­gos. To­dėl ma­no­me, kad jie ga­lė­tų sto­vė­ti tarp Pi­lies ir Bir­žos til­tų“, - svars­tė jis.

Ta­čiau to­kie pla­nai dė­lio­ja­mi jau ne vie­nus me­tus, o is­to­ri­niai lai­vai to­liau lie­ka už vi­suo­me­nės pa­ži­ni­mo aki­ra­čio.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

G

2014-04-17   21:42

IP: 85.232.132.115

O ka p. Geny Jus restauruojate, ar tie laivai gales atlikti pagrindine laivo funkcija?

Laivininkas

2014-04-16   12:56

IP: 85.232.144.41

Na va pamiršome dar vieną laivą vaiduoklį stovinti jau nežinia kiek metų Smiltelės upelyje prie žvejų krantinės, tai žveybinis laivas "IEVA" reikėtų ji atvilkti į miesto centrą, prie "Meridiano", lai visi Klaipėdą aplankę turistai pamatytų, kaip mes gražai tvarkomės. GĖDA !

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Spalio pabaigoje, siaučiant stipriam vėjui, Skulptūrų parke nukentėjo V. Šerio skulptūra "Budėjimas",...

Nukentėjusi skulptūra išvežta remontui nuotrauka, foto

Visame Klaipėdos rajone reikalingas dėmesys ir lėšos infrastruktūros gerinimui. Tačiau, skirstydami lėšas,...

A. Balnionienė: mūsų siekis – darniai vystoma rajono infrastruktūra nuotrauka, foto

Klaipėdos universiteto darbuotojų nupinti Advento vainikai, šįryt iškeliavę pas adresatus – Telšių...

KU pasiuntiniai vienišiems senjorams išdalijo džiaugsmo siuntinį nuotrauka, foto

Šalyje pratęsus karantiną iki gruodžio 17 d., išlieka ribojimai ir dėl ugdymo...

COVID-19: ribojimai ugdymo įstaigoms nesikeičia nuotrauka, foto

Kitokį veidą parodžiusi Lietuvos rinktinė sutriuškino belgus nuotrauka, foto

Sportas, FIBA „burbulą“ Vilniuje Lietuvos rinktinė uždarė pergale ir nuplovė gėdą, patirtą...

Ačiū, Bernardai nuotrauka, foto

In Memoriam, "Su advento žvakele uždegiau ir žvakelę Bernardui",- sekmadienio pavakare raudodama pranešė Bernardo...

Kraupi avarija F-1: automobilis perlūžo per pusę ir užsidegė nuotrauka, foto

Sportas, Formulės-1 pasaulio čempionato lenktynės Bahreine prasidėjo itin retu ir šiurpiu incidentu.

Seimo kontrolierius nepritaria siūlymui įstatyme atskirai išskirti smurtą prieš moteris nuotrauka, foto

Lietuva, Seimo kontrolierius nepritaria Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) idėjai įstatyme atskirai...

In Memoriam, Paskelbta prieš 6 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...