2020 m. gruodžio 3 d. 03:25 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Komentarai

Ne senatis, o nutartis

2018-05-29   11:45

IP: 86.100.65.23

Civilinė byla Nr. e2-1107-965/2018
Teisminio proceso Nr. 2-06-3-11540-2016-1
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.1.5.1.2.7.; 2.1.5.1.3.11.; 2.1.5.2.; 2.1.5.4.; 2.6.10.5.2.17.; 3.1.7.6.; 3.2.6.1.; 3.2.6.5.

NUTARTIS ĮSITEISĖJO 2018 m. balandžio 26 d.KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2018 m. kovo 26 d.
Klaipėda


Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė,
sekretoriaujant Deimantei Žilienei,
dalyvaujant ieškovės Sodininkų bendrijos „Vaiteliai“ atstovams pirmininkui R. A., advokato padėjėjui A. M., atsakovams V. L., D. J, A. K., L. K., M. K. įstatyminiam atstovui R. K.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Sodininkų bendrijos „Vaiteliai“ ieškinį atsakovams L. K. teisių perėmėjams A. K., L. K., M. K., atstovaujamam įstatyminio atstovo R. K., D. J., I. M., V. L. dėl nuostolių atlyginimo.

Teismas

n u s t a t ė :

ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės L. K., faktinės tuo metu buvusios bendrijos vadovės, teisių perėmėjų 758,68 Eur K. A. G. neteisėtai išmokėto atlyginimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų SB „Vaiteliai“ už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gegužės 7 d. Priteisti solidariai iš atsakovų L. K. teisių perėmėjų, D. J., I. M., V. L. 6 736,01 Eur K. A. G. išmokėto atlyginimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų SB „Vaiteliai“ už laikotarpį nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 2009 m. gruodžio 24 d., taip pat bylinėjimosi išlaidas ieškovei SB „Vaiteliai“. Nurodė, kad nuo 1991 m. iki 2008 m. rugpjūčio 14 d. pirmininko ir valdybos įgaliojimai Registrų centre nebuvo registruoti. Sprendimai dėl samdomų darbuotojų buvo priimami, bendrijos pirmininko atlyginimai buvo nustatomi paties pirmininko, jam viršijant savo įgaliojimus ir neturint bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos. 2007 m. gegužės 7 d. bendrijos narių susirinkime valdybos pirmininke buvo išrinkta L. K. Valdybos nariais išrinkti atsakovai D. J., I. M., V. L., Bendrijos pirmininko K. A. G. įgaliojimai baigėsi 2007 m. gegužės 7 d., tačiau darbo sutartis su buvusiu pirmininku nebuvo nutraukta, jam ir toliau buvo mokamas darbo užmokestis. Nuo 2006 m. spalio 9 d. K. A. G. jokių funkcijų neatliko, jo pareigas faktiškai atliko L. K. (pirmininkė ir buhalterė). Susiklostė situacija, kad bendrijoje buvo 2 pirmininkai – K. A. G. ir L. K. Laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 9 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d. L. K., veikdama kaip faktinė bendrijos vadovė ir buhalterė, VSDFV pateikė 16 pranešimų, o veikdama kaip bendrijos vadovė – 7 pranešimus. Todėl faktiškai nuo 2006 m. spalio 9 d. iki K. A. G. atleidimo 2009 m. gruodžio 28 d. K. A. G. buvo mokamas atlyginimas už fiktyvų darbą. Tokiu būdu atsakovai SB „Vaiteliai“ padarė 25 877,69 Lt (7 494,69 Eur) dydžio nuostolius. Tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir nuostolių yra priežastinis ryšys, nes L. K. veikė kaip faktinė bendrijos vadovė ir jos atsakomybė yra solidari su valdybos nariais.
Atsakovai atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškinyje ginčijamos teisėtos darbo užmokesčio išmokos yra atliktos 2007-2009 metais, o tokiems ieškiniams pareikšti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsnio 8 dalyje yra nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas, todėl prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Taip pat pažymėjo, kad Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, revizijos komisija (revizorius) informuoja bendrijos narių susirinkimą, bendrijos valdymo organą apie bendrijos veiklos pažeidimus. Revizijos komisijos išvadų byloje nėra pateikta. Be to, valdybos pirmininkui R. A. nei įstatymas, nei Bendrijos įstatai nesuteikia teisės vienasmeniškai nuspręsti dėl ieškinio padavimo teismui atstovaujant bendrijos interesus. Ieškovas nepateikė teismui tinkamų įrodymų, patvirtinančių, jog valdybos pirmininkui R. A. bendrijos narių susirinkimu buvo suteikta teisė teikti ieškinį teismui. Dėl nesąžiningo ieškinio pareiškimo yra pagrindas sodininkų bendrijos „Vaiteliai“ valdybos pirmininką R. A. įpareigoti įstatymų nustatyta tvarka asmeniškai atlyginti sodininkų bendrijai „Vaiteliai“ patirtus nuostolius šioje byloje, o taip pat už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį paskirti 3000 Eur baudą.
Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį palaikė, prašė tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir argumentais. Papildomai nurodė, kad nuo 2007-05-07 valdybos pirmininke išrinkus L. K., K. A. G. ir toliau iki pat jo atleidimo 2009 m. gruodžio 28 d. buvo mokamas darbo užmokestis, nors jis jokių funkcijų bendrijoje neatliko, jokios darbo sutarties su juo sudaryta nebuvo.
Teismo posėdžio metu atsakovas V. L. prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir argumentais. Prašė taikyti ieškinio senatį. Papildomai paaiškino, kad pagal tuo metu galiojusius darbo saugos reikalavimus bendrijoje, kuri turi energetinį ūkį, turėjo būti energetikas ir du elektrikai. K. A. G. buvo ir pirmininkas, ir energetikas. Perrinkus pirmininką 2007-05-07, K. A. G. liko dirbti energetiku puse etato. Eidamas energetiko pareigas, K. A. G. derino įvadinius projektus, kadangi buvo statomos pastotės. Be to, nurodė, kad valdybos nariai nei su vienu darbuotoju darbo sutarčių nesudarinėjo. 2007-05-07 sodininkų bendrijos narių susirinkime atsakovus išrinkus valdybos nariais, susirinkime buvo patvirtinti tuo metu bendrijoje dirbusių darbuotojų etatai – pirmininko, buhalterio, pirmininko pavaduotojo, energetiko ir 2 elektrikų. Naujoji valdyba jokių naujų etatų netvirtino ir darbuotojų į darbą nepriiminėjo.
Teismo posėdžio metu atsakovės D. J. prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir argumentais. Prašė taikyti ieškinio senatį, palaikė atsakovo V. L. paaiškinimus. Papildomai nurodė, kad naujoji valdyba jokių darbuotojų į darbą nepriiminėjo ir naujų samdomų darbuotojų etatų netvirtino.
Teismo posėdžio metu atsakovas A. K. prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovų atsiliepime į ieškinį ir paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes.
Teismo posėdžio metu L. K. prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovų atsiliepime į ieškinį ir paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes.
Teismo posėdžio metu atsakovo M. K. įstatyminis atstovas R. K. prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovų atsiliepime į ieškinį ir paaiškinimuose išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad L. K. buvo jo sutuoktinė, K. A. G. – uošvis. Perrinkus L. K. valdybos pirmininke, K. A. G. toliau dirbo bendrijoje energetiku, kadangi jis turėjo negalią, ne kartą teko jį visur vežioti. Paaiškino, kad tuo metu bendrijai priklausė elektros tinklai, todėl buvo būtinas energetikas, kuris prižiūrėdavo statomas pastotes, derindavo projektus dėl elektros galingumo didinimo. K. A. G. turėjo reikalingą išsilavinimą eiti energetiko pareigas.
Atsakovė I. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuota tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, todėl byla nagrinėta atsakovei nedalyvaujant.

Teismas

k o n s t a t u o j a :

ieškinys atmestinas.
Byloje nustatyta, kad SB „Vaiteliai“ įsteigta 1991 m. birželio 28 d. įvykusio steigiamojo susirinkimo metu. Nuo bendrijos įsteigimo galiojo 1991 m. gruodžio 18 d. įregistruoti SB „Vaiteliai“ laikinieji įstatai. 2008 m. rugpjūčio 14 d. įregistruoti SB „Vaiteliai“ nuostatai. 2005 m. vasario 1 d. L. K. priimta dirbti į SB „Vaiteliai“. L. K. valdybos pirmininko pareigas ėjo nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 2013 m. balandžio 26 d., iki tol nuo 1999 m. liepos 13 d. pirmininku buvo K. A. G. Nuo 2013 m. liepos 5 d. valdybos pirmininku išrinktas R. A.
Dėl ieškinio senaties
Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl taikytino 3 metų ieškinio senaties termino nėra. Atsakovai senaties termino pradžia laiko 2007–2009 m., kai buvo atliekami ginčijami darbo užmokesčio mokėjimai, ieškinys teisme gautas 2016 m. liepos 18 d., todėl mano, kad ieškinio senaties terminas praleistas. Su tokia išvada sutikti nėra jokio teisinio pagrindo.
Ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu (kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą) (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas skaičiuotinas ne nuo mokėjimo nurodymų atlikimo, t. y. 2007–2009 m., o nuo realaus sužinojimo fakto – kai ieškovė turėjo realią galimybę sužinoti apie neteisėtai mokėtą darbo užmokestį. Ieškovė nurodė, kad apie neteisėtai K. A. G. išmokėtą atlyginimą sužinojo 2015 m. sausio 26 d., t. y. kai gavo duomenis iš VSDFV. Kaip matyti, ieškinį atsakovams dėl nuostolių atlyginimo reiškia SB „Vaiteliai“ valdybos pirmininkas R. A., kuris savo pareigas pradėjo eiti nuo 2013 m. liepos 5 d. R. Aniulis teismo posėdžio metu nurodė, kad nuosavybę sodininkų bendrijoje įsigijo tik 2011 metais, iki tol joje negyveno. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad K. A. Gergelį ir ieškovę darbo santykiai siejo iki 2009 m. gruodžio 28 d., t. y. dar iki R. A. tampant valdybos pirmininkui ir įsigyjant žemės sklypą sodininkų bendrijoje. Taigi R. A. pradėjus eiti valdybos pirmininko pareigas, nesant buhalterinių dokumentų, jam negalėjo būti žinoma, apie darbo santykius, buvusius iki jo išrinkimo. Be to, būtina atsižvelgti į tai, kokiais duomenimis disponavo naujai išrinkta valdyba ir primininkas nuo jų išrinkimo. Iš byloje esančio Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. vykdomojo rašto Nr. 2-491-618/2015 matyti, kad teismas įpareigojo buvusią valdybos pirmininkę L. K. per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti SB „Vaiteliai“ 2012 metų SB „Vaiteliai“ eilinių ir pakartotinių narių susirinkimų protokolus su priedais, 2007 m. gegužės 7 d. SB „Vaiteliai“ narių pakartotinio susirinkimo protokolo 2, 3 priedus, 2008 m. balandžio 23 d. SB „Vaiteliai“ narių pakartotinio susirinkimo protokolo 2, 3 priedus, valdybos posėdžių, vykusių 2007–2013 metais, protokolus su priedais, bendrijos sudarytas sutartis iki 2013 metų, gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras iki 2013 metų, kasos knygas, pajamų ir išlaidų orderius, balansus, pildytus iki 2013 metų. Kaip šalys patvirtino teismo posėdžio metu, bendrijoje jokių darbo sutarčių su samdomais darbuotojais nebuvo arba jos nebuvo išlikusios. Atsižvelgus į šias faktines aplinkybes, matyti, kad daugelis bendrijos dokumentų naujai išrinktai valdybai nebuvo perduota, todėl naujai išrinkta valdyba ir pirmininkas turėjo ribotas galimybes sužinoti apie galbūt pažeistas ieškovės teises. Remiantis išdėstytais argumentais, nėra pagrindo teigti, kad buvo praleistas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas, todėl atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį reikalavimams dėl žalos atlyginimo atmestinas.
Dėl civilinės atsakomybės taikymo
Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti nuostolius (žalą) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.246–6.249 straipsniai). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis).
Ieškovė reiškia ieškinį dėl 2007–2009 m. bendrijos buvusios valdybos narių neteisėtais veiksmais, susijusiais su darbo užmokesčio mokėjimu, padarytų nuostolių atlyginimo.
Iš 2007 m. spalio 2 d., 2007 m. liepos 2 d., 2008 m. sausio 3 d., 2008 m. balandžio 2 d. 2008 m. liepos 1 d., 2008 m. spalio 1 d., 2009 m. sausio 5 d., 2009 m. spalio 1 d., 2009 m. liepos 1 d., 2009 m. balandžio 1 d. pranešimų Nr. 07/03, Nr. 07/02, Nr. 07/04, Nr. 08/01, Nr. 08/02, Nr. 08/03 Nr. 08/04, Nr. 09/03, Nr. 09/02, Nr. 09/01 dėl apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokų matyti, kad K. G. už šį laikotarpį buvo skaičiuojamas ir mokamas darbo užmokestis. K. G. valdybos pirmininko pareigas ėjo iki 2007 m. gegužės 7 d. Iš pranešimo Nr. 09/12/24-1 SODRAI matyti, kad SB „Vaiteliai“ atleido jį iš darbo pagal darbo sutartį 2009 m. gruodžio 28 d. Taigi K. G. SB „Vaiteliai“ dirbo nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d. Atsakovai nurodė, kad K. A. G. šiuo laikotariu bendrijoje ėjo energetiko pareigas. Nurodė, kad sodininkų bendrijos elektros tinklai AB „Klaipėdos energija“ perduoti tik 2013 metais. Šias aplinkybes patvirtino ir ieškovės atstovai. Atsakovai nuosekliai teigė, kad K. A. G. turėjo reikalingą kvalifikaciją ir išsilavinimą energetiko pareigoms užimti, kadangi elektros tinklai priklausė pačiai bendrijai, buvo būtina, kad ji turėtų energetiką, kuris rūpinosi naujų pastočių statymu, projektų derinimu, elektros tinklų galingumo didinimu. Be jo bendrijoje dar dirbo ir du elektrikai. Nors ieškovės atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad yra liudytojų, kurie patvirtintų, jog nematė K. A. G. dirbančio energetiko pareigose, tačiau šių liudytojų nenurodė, apklausti posėdžio metu neprašė. Priešingai, atsakovų paaiškinimus dėl K. A. G. darbo energetiko pareigose patvirtina kiti byloje esantys įrodymai.
Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdymo organui, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su mėgėjų sodo teritorijos priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas. Taigi valdybos nariai nebuvo atsakingi už darbo sutarčių sudarymą, nutraukimą. Vien tik buvusių valdybos narių statuso neužtenka civilinei atsakomybei atsirasti. Iš 2007 m. gegužės 7 d. SB „Vaiteliai“ narių pakartotino susirinkimo protokolo Nr. BNS -2006/07/05/07 matyti, kad 2007-05-07 sodininkų bendrijos narių susirinkime buvo patvirtinta 2016 m. bendrijos finansinė ataskaita, kurioje aiškiai įvardyti bendrijos etatai, t. y. bendrijos samdomus darbuotojus sudaro pirmininkas, buhalteris, pirmininko pavaduotojas, energetikas ir du elektrikai, kuriems atitinkamai buvo mokami atlyginimai: pirmininkui – 434,43 Eur (1 500,00 Lt), elektrikui – 173,77 Eur (600,00 Lt), pavaduotojai ir energetikui (dirba po 0,5 etato) – po 50,33 Eur (300,00 Lt). Kaip matyti, 2007-05-07 susirinkime išrinkus naują valdybą, tarp jų ir atsakovus, nauji bendrijos samdomų darbuotojų etatai nebuvo tvirtinami. Tai patvirtina atsakovų paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, kad jiems pradėjus eiti valdybos narių pareigas, samdomi darbuotojai jau dirbo, nauja valdyba dėl jų nesprendė, darbo užmokestis jau jiems buvo nustatytas. Atsakovai į bylą pateikė SB „Vaiteliai“ pranešimus apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2007 m. 1, 2 ir 3 ketvirčius, iš kurių matyti, kad K. A. G. už tris ketvirčius buvo priskaičiuota atitinkamai 900 Lt, 1100 Lr ir 1181 Lt. Šios sumos iš esmės atitinka 2007-05-07 bendrijos narių susirinkime patvirtintą energetikui mokamą darbo užmokesčio dydį (300 Lt per mėnesį). Minėtų dokumentų pagrindu nustatyta, kad L. K., kaip bendrijos pirmininkei, 2007 m. 1, 2 ir 3 ketvirčiais buvo priskaičiuota atitinkamai 3412,75 Lt, 860 Lt, 2100 Lt darbo užmokesčio. Šie dokumentai paneigia ieškovės atstovų nurodytas aplinkybes, kad K. A. G. ginčo laikotarpiu galėjo būti mokamas valdybos pirmininko darbo užmokestis. Nors į bylą nėra pateikta su K. A. G. sudaryta darbo sutartis, ieškovės atstovai nurodo, kad tokios sutarties nebuvo, tačiau vien ši aplinkybė nepaneigia, jog K. A. G. bendrijoje atliko darbines funkcijas ir jam pagrįstai buvo mokamas darbo užmokestis už energetiko pareigas. Pažymėtina ir tai, kad ieškovės atstovas R. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad jam pradėjus eiti valdybos pirmininko pareigas 2013 metais, bendrijoje ir tada dirbo samdomi darbuotojai – elektrikas. Nurodė, kad su juo darbo sutartis taip pat nebuvo sudaryta, tačiau tai ieškovei nebuvo kliūtis ir toliau tęsti darbinius santykius, mokėti jam darbo užmokestį. Šios aplinkybės patvirtina, kad ir K. A. G. atveju darbo sutartis nebuvo sudaryta arba ji neišliko, tačiau iš Sodrai pateikiamų duomenų matyti, kad asmuo ėjo pareigas bendrijoje ir už tai pagrįstai gavo darbo užmokestį.
Taip pat ieškovė prašė priteisti iš atsakovės L. K., faktinės tuo metu buvusios bendrijos vadovės, teisių perėmėjų 758,68 Eur K. A. G. neteisėtai išmokėto atlyginimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų SB „Vaiteliai“ už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gegužės 7 d. Iš 2006 m. lapkričio 30 d. pranešimų apie apdraustojo socialiniu draudimu atleidimą iš darbo, apie apdraustojo valstybiniu socialiniu draudimu priėmimą į darbą matyti, kad įmonės vadovu nurodyta L. K., nors teisiškai ji pareigas pradėjo eiti 2007 m. gegužės 7 d. Tačiau vien tik šio dokumento pagrindu, nesant kitų įrodymų byloje, negalima laikyti ją buvus faktine valdybos primininke ir taikyti civilinę atsakomybę. Atsakovai nuosekliai paaiškino, kad L. K. šį dokumentą pasirašė kaip bendrijos buhalterė. Iš jau minėto 2007-05-07 bendrijos narių susirinkimo protokolo matyti, kad L. K. tuo laikotarpiu bendrijoje ėjo buhalterės pareigas. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad L. K., kaip bendrijos buhalterė, negalėjo pasirašyti pranešimų, teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Be kita ko, ieškovės atstovas R. A. nurodė, kad ir šiuo metu tokius pranešimus Sodrai teikia ne jis, o buhalterė.
Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė savo teiginių, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 24 d. K. A. G., kaip bendrijos pirmininkui, už fiktyvų darbą neteisėtai buvo mokamas atlyginimas ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, nepagrindė. Priešingai, byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad K. A. G. ginčo laikotarpiu bendrijoje ėjo energetiko pareigas ir už tai jam buvo mokamas 2007-05-07 bendrijos narių susirinkime patvirto dydžio darbo užmokestis. Atsižvelgiant į tai, ieškinys atmestinas.
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo
Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).
Kadangi atsakovai nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šių išlaidų priteisimo klausimas nesprendžiamas.
Atsakovai prašo įpareigoti R. A. atlyginti sodininkų bendrijos „Vaiteliai“ patirtus nuostolius, t. y. 600 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 200 Eur žyminio mokesčio, dėl nesąžiningo reikalavimo pareiškimo ir skirti 3000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant nesąžiningą ieškinį.
Atsakovai nurodo, kad R. A. neturi teisės reikšti ieškinio SB „Vaiteliai“ vardu, nes dėl kreipimosi į teismą nenusprendė bendrijos narių susirinkimas. Su tokiais teiginiais sutikti nėra pagrindo. Į bylą pateiktas 2016-03-17 SB „Vaiteliai“ valdybos posėdžio protokolo išrašas patvirtina, kad buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl 2007-2013 m. valdybos veiksmų teisėtumo, priimant darbuotojus, panaudojant lėšas ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bylos nagrinėjimo dalyką apsprendžia ieškinyje pareikštas reikalavimas. SB „Vaiteliai“ manant, kad ji dėl R. A. veiksmų patyrė žalą, turi teisę kreiptis teismą su ieškiniu, šioje byloje tokie materialinio pobūdžio reikalavimai nepareikšti.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsnyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Be to, teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Piktnaudžiavimas teise suprantamas kaip nesąžiningas savo teisės įgyvendinimas, teisės kreiptis į teismą panaudojimas priešingai jos paskirčiai. Nesąžiningumu šios normos prasme negali būti laikomas ieškinio padavimas tuo atveju, kai ieškovas tiki teisių pažeidimu ir siekia jas apginti. Sąžiningumas preziumuojamas, tačiau nesąžiningumą yra privalu įrodyti. Pažymėtina, kad vien ieškinio pareiškimo nepakanka konstatuoti aplinkybei, jog yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovų prašymas skirti R. A. baudą dėl piktnaudžiavimo procesu netenkintinas (CPK 95 straipsnis).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 269 straipsniu, teismas

n u s p r e n d ž i a :

atsakovų prašymą taikyti ieškinio senatį atmesti.
Ieškinį atmesti.
Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.


Teisėja Erika Tamošaitienė

Atsilikęs kiek ...

2017-06-26   20:24

IP: 86.100.149.215

Nesu aš SB '' Vaiteliai " istorijos žinovas. Savaitgaliais lankytis čia pradėjau tik nuo 2009 metų . Ir nesu aš pažįstamas asmeniškai nei su buvusia pirmininke , nei su esamu pirmininku . Galiu pasakyti tik , jog matau ženklų skirtumą jų veikloje SB labui . Pradėjus vadovauti Aniuliui darbai pajudėjo į priekį tikrąja ta žodžio prasme ...

Siaip

2017-06-23   18:35

IP: 78.61.26.93

Negali is purvo reikalauti nebuti purvu.

2017-06-09   01:06

IP: 78.61.30.40

Labai gerai, kad taip susikloste - isigaliojo senaties terminas, palaikau ankstesniaja sodu pirmininke.

aha

2017-06-08   18:53

IP: 77.219.221.34

Ui...tai dabar dabartine valdyba ;draugiškai; tures apmoketi Aniulio permoką...

Žinokite

2017-06-08   18:19

IP: 86.38.249.187

Labai jau Aniulis piktinasi dėl neva neteisėtai išmokėto atlyginimo buvusiems pirmininkams. Bet teisme to nesugebėjo įrodyti. Kiek žinau, šiandien Apygardos teismas pripažino, kad tas pats Aniulis teisybės ieškotojas, pats ima neteisėtai pasididintą atlyginimą 2.5 metų. Ruoškis, ponas Pirmininke, reikės bendrijai grąžinti nemažai... ir nepadės jokia SENATIS :) Juokiasi puodas, kad katilas juodas :)

>Atkreipkite dėmesį

2017-06-07   14:46

IP: 88.119.39.225

Girdėjau tą istoriją.Mūsų šeimos bendri pažystami pasakojo neįtikėtinas istorijas apie tą Vaitelių aniulį.Retos masties a feristas.Dabar kai keliasdešimt aktyviu sodo bendrijos narių dėka iš teismų anam pakvipo smalkėm, tas fruktas nesugalvojo nieko geresnio tik kaip kibti prie buvusios pirmininkės(kuri irgi buvo geras aferistas)ATIDUOK ONIULYY PAVOGTUS TŪKSTANČIUS!Ta buvusioji tegu smirsta, jos vistiek jau nepagausim o va tave žulike dar yra galimybė ne tik išvyti bet ir pasodyti pasėdėt.Su konfiskacija(net tavo auksinė uošvė su klanu nepadės)

Ergolain

2017-06-07   00:19

IP: 78.57.230.17

rupinkis savo baldais Faktumu ar kaip ten. ir nekisk nosies kur nepriklauso, aniuli - ponuli.

Atkreipkite dėmesį

2017-06-06   20:34

IP: 85.232.135.155

Straipsnis prasideda teiginiu ˮGALIMAIˮ -tai reiškia, kad teismas nepateikė informacijos kad šioje byloje buvo kaltų. Jei nieko neapkaltino, tai kam tada ieškoti to, ko nėra. Iš to seka abejonė, kokiu tikslu buvo parengtas straipsnis?? Mūsų Lietuvos valdžios kai kurie didvyriai norėdami kažką ˮnuslėptiˮ taip pat save išpuikina TV laidose arba spaudoje...ypatingai kai neturi kuo pasigirti...arba kaip liaudies išmintis sako ˮkvepia tuo pačiu kuo ir kitus tepaˮ...
Straipsnyje rašoma, kad anot ˮbendrijos „Vaiteliai“ vadovų, jų pirmtakai buvo tarsi klanas...ˮ...o tai kokie dabar tie vadovai yra SBˮVaiteliuoseˮ, ar turi daugiau nei vieną pirmininką? o ši sodų bendrija turi savo VALDYBĄ? o gal už visus bendrijos narius veikia tik R. A.? Čia tik Nuomonė ir Paklausimas.
Nuo kada žurnalistai svarsto laikraščiuose ne viešų žmonių bylas? Apie jas galima pasiskaityti sbvaiteliai internetiniame tinklapyje, ten matyti kas ir kada laimi bylas, tik labai gaila, kad nariai bylinėjasi už savo asmenines lėšas, o sodų bendrijos pirmininkas turi galimybę ir galimai naudojasi teise teismuose ginti savo "teises ir pareigas" už visų sodininkų surinktas įmokas.
O gal paklauskite viešai pirmininko, kas atlieka Bendrijoje "buhalterines" funkcijas? kas atlieka reviziją kol jis pirmininkauja? o kas konkrečiai atstovauja teismuose pirmininką iš sodininkų lėšų??? Čia tik pamąstymui.. :)
Čia rašoma ˮPats R. Aniulis „Vakarų ekspresui“ sakė, jog rankų nenuleis, ir tokį teismo verdiktą skųsˮ.. o tai čia kaip galima suprasti...kad senaties terminą galima kažkaip pakeisti už tariamai papildomai išleistas sodininkų lėšas kituose teismuose?? to nežinojom ir dar negirdėjom... tai jei pirmininkas turi tiek galių, tai gal teismuose bylinėsis iš savo asmeninių lėšų...?? Čia tik retorinis klausimas... nes iš tikro paskaičius šį straipsnį, sukilo daug klausimų??
Įdomu ar visose sodų bendrijose taip vyksta...manykim kad ne, nes ko gero nuoširdžiai atlikdami savo pareigas, pirmininkai neturi nei laiko, nei noro darbingą laiką eikvoti populizmui ir žiniasklaidai...

Naisių kolchozas

2017-06-06   17:47

IP: 78.57.208.240

Ko norėti, kad kolchoze būtų tvarka? Visais laikais kolchozuose vadovavo vagys.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Klaipėdos savivaldybė nemato kliūčių, kad būtų įrengtas naujas įvažiavimo kelias į Klaipėdos...

Keliui į LEZ kliūčių nemato nuotrauka, foto

Pratęsus klaipėdiečių apklausą dėl geležinkelio plėtros Girulių miško teritorijoje, socialiniuose tinkluose ėmė...

Apklausa dėl Girulių miško: galios tik elektroniniai parašai nuotrauka, foto

Klaipėdos zoologijos sodas gali būti uždarytas. Jo administracija iš Aplinkos ministerijos sulaukė...

Klaipėdos zoologijos sodas gali būti uždarytas nuotrauka, foto

Prieš ketverius metus klaipėdiečiai stojo piestu prieš planus netoli miesto centro...

Šalia Klaipėdos tyliai dygsta du krematoriumai nuotrauka, foto

"Kantomannia" - kultūrines sienas atveriantis unikalus projektas nuotrauka, foto

Neringa, Sėkmingai įgyvendinamas vis didesnį pagreitį įgauna šiemet startavęs išskirtinis tarptautinis projektas „Immanuelis...

Keliui į LEZ kliūčių nemato nuotrauka, foto

Klaipėda, Klaipėdos savivaldybė nemato kliūčių, kad būtų įrengtas naujas įvažiavimo kelias į Klaipėdos...

Specialusis įpareigojimas - laivų statybai, remontui, vėjo elektrinėms nuotrauka, foto

Jūra, Šiandien Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos inicijuotam nutarimo projektui, kuriuo siekiama nustatyti Klaipėdos...

Gargždai nuo kitos žiemos kelius prižiūrės kitaip nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Klaipėdos rajono savivaldybė yra paskelbusi konkursą centralizuotai kelių priežiūrai žiemos metu. Konkurso...

Klaipėda, Paskelbta prieš 4 val.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 5 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...