2018 m. rugsėjo 25 d. 04:13 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Jaunasis verslininkas Ernestas Pocius: „Šviesa – mano stichija!“

2018-06-24, 12:29

Edi­ta LUKIENĖ, „Plungės žinios“

Jaunasis verslininkas Ernestas Pocius: „Šviesa – mano stichija!“ nuotrauka, foto

Apšviesdamas M. Oginskio rūmus, E. Pocius sukūrė nepakartojamą šviesų šou.

au­nuo­ju ver­sli­nin­ku Plun­gė­je ti­tu­luo­ja­mas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je tre­čia­me kur­se be­si­mo­kan­tis Er­nes­tas Po­cius sa­ko, kad ge­riau­sias spren­di­mas, pra­de­dant plė­to­ti sa­vo ver­slą, – daug lai­ko in­ves­tuo­ti į ži­nias. Pro­tas, mo­kė­ji­mas ben­drau­ti, ge­bė­ji­mas aki­mirks­niu iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, sa­vęs pa­ži­ni­mas, nau­jų da­ly­kų iš­ban­dy­mas, mo­ky­ma­sis iš klai­dų – ke­lias link sėk­mės.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los tre­čią kur­są be­bai­gian­tis bū­si­ma­sis kom­piu­te­ri­nės įran­gos spe­cia­lis­tas sa­ve pri­sta­to kaip ren­gi­nių ap­švie­ti­mo re­ži­sie­rių. Kol kas, kaip sa­ko pa­šne­ko­vas, gau­na­mu pel­nu ne­si­mė­gau­ja, nes vis­ką in­ves­tuo­ja į rei­ka­lin­gą dar­bui įran­gą.

Ge­rai kom­piu­te­ri­nę tech­ni­ką iš­ma­nan­tis jau­na­sis ver­sli­nin­kas sa­ko: „Švie­sa – ma­no sti­chi­ja! Tai ma­no ho­bis, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das ir mėgs­ta­ma veik­la, be ku­rios ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo. Ban­džiau daug ki­tų už­si­ė­mi­mų, bet nie­kas ne­bu­vo prie šir­dies. Kol pa­ga­liau su­pra­tau, kad švie­sų pro­jek­ta­vi­mas ir val­dy­mas įvai­rių ren­gi­nių, šven­čių, kon­cer­tų me­tu yra sun­kus, daug lai­ko ir pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis už­si­ė­mi­mas. Už­tat re­zul­ta­tai pri­bloš­kia!“

Kaip sa­kė E. Po­cius, dir­bant šį įdo­mų, ne vi­siems su­pran­ta­mą dar­bą, ga­li sa­ve vi­siš­kai re­a­li­zuo­ti, iš­reikš­ti, pa­si­ner­ti į fan­ta­zi­jas ir kiek­vie­no ren­gi­nio me­tu su­kur­ti vis ki­to­kį, ne­pa­kar­to­ja­mą švie­sų šou. Ma­lo­nu, kad vis­kas, ką su­ge­bi su­kur­ti pa­si­tel­kęs ap­švie­ti­mo tech­ni­ką, pa­sak pa­šne­ko­vo, pri­klau­so nuo ta­vęs. Tai dar­bas, ku­riam rei­kia ta­len­to.

„Žmo­nės, sė­dė­da­mi kon­cer­tų sa­lė­je, net ne­įsi­vaiz­duo­ja ir ne­su­si­mąs­to, kaip vi­sa tai da­ro­ma, kad kaž­kas jau prieš ke­le­tą mė­ne­sių pra­de­da pro­jek­tuo­ti sce­nos vaiz­dą, ap­švie­ti­mą, de­ko­ra­ci­jas“.

E. Po­cius, ku­ris jau pen­ke­ri me­tai dir­ba ren­gi­nių ap­švie­ti­mo re­ži­sie­riu­mi, da­ly­vau­ja įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, įgy­ven­di­na­muo­se pro­jek­tuo­se, ren­gi­niuo­se, su­si­tin­ka ir da­li­na­si pa­tir­ti­mi su ko­le­go­mis, gi­li­na ži­nias.

Kaip pa­sa­ko­jo bū­si­ma­sis kom­piu­te­ri­nės įran­gos de­rin­to­jas, jis įsi­trau­kė į vi­sai ne­se­niai pra­dė­tą įgy­ven­din­ti tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą. Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras bei Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las kar­tu su Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos at­sto­vais pa­kvie­tė so­cia­li­nius part­ne­rius tiek iš Pie­tų Bal­ti­jos re­gio­no, tiek ir iš vi­sos Lie­tu­vos da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­je apie tarp­tau­ti­nį jung­ti­nį pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir jo pri­pa­ži­ni­mą. Ši tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja yra da­lis „In­ter­reg V-A“ Pie­tų Bal­ti­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to BBVET „Ver­slo in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mas per jung­ti­nį mo­ky­mą­si“.

E. Po­cius džiau­gia­si ga­lė­da­mas da­ly­vau­ti šiuo­se mo­ky­muo­se, ku­riuo­se ne tik mo­ko­si, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi su ben­dra­am­žiais iš ki­tų ša­lių, bet ir tu­ri pro­gą pa­žin­ti ki­tų tau­tų kul­tū­rą, tra­di­ci­jas bei pa­pro­čius, ap­lan­ky­ti žy­miau­sius kul­tū­ri­nius ob­jek­tus.

Už­si­mez­gu­sios drau­gys­tės, glau­dūs ry­šiai tarp ša­lių part­ne­rių, ben­dra­vi­mas ir ben­dra­dar­bia­vi­mas, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, įde­da dar dau­giau nau­jo­vių į ži­nių ba­ga­žą bei pra­ple­čia aki­ra­tį. „Ma­lo­nu, kad tu­riu pro­gą in­ves­tuo­ti lai­ko į ži­nias, mo­ky­mą­si, pa­ži­ni­mą, ke­lio­nes. At­ei­ty­je tai pra­vers ma­no ver­sle. Tu­ri­mos ži­nios, ašt­rus pro­tas ir su­ge­bė­ji­mas aki­mirks­niu spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, kruopš­tu­mas ir šiam dar­bui ski­ria­mas lai­kas ka­da nors at­si­pirks“, – mąs­ty­da­mas apie at­ei­tį kal­bė­jo E. Po­cius.

Pa­klaus­tas apie kar­je­ros pra­džią, bu­vęs Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys šyp­so­da­ma­sis pri­si­mi­nė, kaip, bū­da­mas dar penk­to­je ar šeš­to­je kla­sė­je, mo­kyk­lo­je pa­si­ge­do moks­lei­viš­kų dis­ko­te­kų. Nu­ė­jęs pas mo­kyk­los pa­va­duo­to­ją pra­šy­da­vo lei­di­mo reng­ti mo­ki­nių trokš­ta­mus šo­kių va­ka­rus.

Kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, lei­di­mo ves­ti dis­ko­te­kas kar­tais tek­da­vo pra­šy­ti ir Sa­vi­val­dy­bė­je. Jį ga­vęs, jau­nuo­lis nuo mo­kyk­los dis­ko­te­kų ap­švie­ti­mo ir pra­dė­jo sa­vo kar­je­rą. Vė­liau te­ko dirb­ti ap­švie­tė­ju ma­žuo­se va­ka­rė­liuo­se ir ves­tu­vė­se. Dar šiek tiek vė­liau pra­dė­jo sa­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą.

Pa­šne­ko­vas, šiuo me­tu at­lie­kan­tis moks­lų prak­ti­ką Plun­gės UAB „Pa­da­gas ir Ko“, ge­ru žo­džiu pri­si­mi­nė Plun­gės aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jus, ku­rie ska­ti­no im­tis mėgs­ta­mo dar­bo. „Pui­kus ir ge­ra­no­riš­kas mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas iš­mo­kė ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­grin­dų. Ak­ty­viai da­ly­va­vau mo­kyk­los sa­vi­val­do­je. Vė­liau – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si da­bar jau Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los stu­den­tas E. Po­cius.

Jau­na­sis ver­sli­nin­kas yra ga­vęs daug vi­so­kiau­sių ap­do­va­no­ji­mų, pa­dė­kų, di­plo­mų už ap­švie­ti­mo re­ži­sie­riaus dar­bą. Bet svar­biau­sias ap­do­va­no­ji­mas – no­mi­na­ci­ja „2015-ųjų me­tų jau­na­sis ver­sli­nin­kas“

Baig­da­mas po­kal­bį, plun­giš­kis pa­brė­žė, kad to­liau už­si­ims šiuo ver­slu, ku­ris ­tei­kia di­de­lį ma­lo­nu­mą ir at­ne­ša no­ri­mus re­zul­ta­tus. „Nuo­sta­bu at­ras­ti sa­ve ir dirb­ti mėgs­ta­mą dar­bą, – dar kar­tą pa­brė­žė Er­nes­tas. – To lin­kė­čiau vi­siems, ku­rie dar ne­ra­do sa­vo ke­lio.“

Dvi­de­šimt­me­čiui ver­sli­nin­kui sun­ku su­pras­ti, ko­dėl dau­ge­lis ben­dra­am­žių ne­gal­vo­ja apie at­ei­tį, o tik links­mai ir ne­rū­pes­tin­gai lei­džia lai­ką. Pa­sak jo, links­my­bės grei­tai at­si­bos­ta, o no­rint ką nors pa­siek­ti, rei­kia daug ir il­gai dirb­ti. Mėgs­ta­ma veik­la įne­ša į gy­ve­ni­mą pil­nat­vės, da­ro jį gra­žes­nį ir pra­smin­ges­nį, su­tei­kia džiaugs­mo.

„Lin­kė­čiau ir ki­tiems jau­niems žmo­nėms ne­tin­gė­ti, ieš­ko­ti sa­vo pa­šau­ki­mo, iš­ban­dy­ti ne vie­ną veik­los sri­tį ir ras­ti sa­vo ni­šą. Ra­dus ją, ei­ti už­si­brėž­to tiks­lo link, verž­tis per vi­sas kliū­tis, ku­rios ga­li ne­ti­kė­tai už­klup­ti, jas iš­spręs­ti ir ju­dė­ti aukš­tyn, – pa­brė­žė Er­nes­tas.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Kai vilnietė televizijos laidų vedėja Eglė Kernagytė (34 m.) važiuoja į Palangą,...

Vytauto Kernagio butas pajūryje kvepėdavo grybais nuotrauka, foto

Aukščiausius pirmosios ir antrosios vietos apdovanojimus iš didžiulio tarptautinio muzikos konkurso "Orfėjo...

Jaunieji pianistai garsina Klaipėdą nuotrauka, foto

Lietuvos irklavimo federacijos prezidentui Dainiui Pavilioniui šiandien sukanka 60 metų. Kartu su...

Dainiui Pavilioniui šiandien sukanka 60 metų nuotrauka, foto

Vaidmuo režisieriaus Zaza Urushadzės filme - man geriausia gimtadienio dovana. Taip...

Vaiva Mainelytė švenčia 70-metį nuotrauka, foto

Krūties vėžys nebėra nuosprendis nuotrauka, foto

Sveikata, Moterų sergamumas krūties vėžiu didėja - statistika teigia, kad šia liga suserga...

"Atiduodi inkstą ir gauni sveiką normaliai gyvenantį žmogų" nuotrauka, foto

Sveikata, Tai sako Vida Svetlikauskienė, padovanojusi inkstą savo vyrui. Žmonėms labai sunku apsispręsti...

Bus atidengta atminimo lenta Konstantinui Sarsanijai nuotrauka, foto

Sportas, Spalio septintąją sukaks lygiai metai, kai anapilin iškeliavo buvęs Klaipėdos "Atlanto" futbolo...

Vytauto Kernagio butas pajūryje kvepėdavo grybais nuotrauka, foto

Žmonės, Kai vilnietė televizijos laidų vedėja Eglė Kernagytė (34 m.) važiuoja į Palangą,...

Sveikata, Paskelbta prieš 4 val.

Sportas, Paskelbta prieš 8 val.

Žmonės, Paskelbta prieš 8 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...