2018 m. gruodžio 17 d. 04:48 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Jaunasis verslininkas Ernestas Pocius: „Šviesa – mano stichija!“

2018-06-24, 12:29

Edi­ta LUKIENĖ, „Plungės žinios“

Jaunasis verslininkas Ernestas Pocius: „Šviesa – mano stichija!“ nuotrauka, foto

Apšviesdamas M. Oginskio rūmus, E. Pocius sukūrė nepakartojamą šviesų šou.

au­nuo­ju ver­sli­nin­ku Plun­gė­je ti­tu­luo­ja­mas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je tre­čia­me kur­se be­si­mo­kan­tis Er­nes­tas Po­cius sa­ko, kad ge­riau­sias spren­di­mas, pra­de­dant plė­to­ti sa­vo ver­slą, – daug lai­ko in­ves­tuo­ti į ži­nias. Pro­tas, mo­kė­ji­mas ben­drau­ti, ge­bė­ji­mas aki­mirks­niu iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, sa­vęs pa­ži­ni­mas, nau­jų da­ly­kų iš­ban­dy­mas, mo­ky­ma­sis iš klai­dų – ke­lias link sėk­mės.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los tre­čią kur­są be­bai­gian­tis bū­si­ma­sis kom­piu­te­ri­nės įran­gos spe­cia­lis­tas sa­ve pri­sta­to kaip ren­gi­nių ap­švie­ti­mo re­ži­sie­rių. Kol kas, kaip sa­ko pa­šne­ko­vas, gau­na­mu pel­nu ne­si­mė­gau­ja, nes vis­ką in­ves­tuo­ja į rei­ka­lin­gą dar­bui įran­gą.

Ge­rai kom­piu­te­ri­nę tech­ni­ką iš­ma­nan­tis jau­na­sis ver­sli­nin­kas sa­ko: „Švie­sa – ma­no sti­chi­ja! Tai ma­no ho­bis, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das ir mėgs­ta­ma veik­la, be ku­rios ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo. Ban­džiau daug ki­tų už­si­ė­mi­mų, bet nie­kas ne­bu­vo prie šir­dies. Kol pa­ga­liau su­pra­tau, kad švie­sų pro­jek­ta­vi­mas ir val­dy­mas įvai­rių ren­gi­nių, šven­čių, kon­cer­tų me­tu yra sun­kus, daug lai­ko ir pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis už­si­ė­mi­mas. Už­tat re­zul­ta­tai pri­bloš­kia!“

Kaip sa­kė E. Po­cius, dir­bant šį įdo­mų, ne vi­siems su­pran­ta­mą dar­bą, ga­li sa­ve vi­siš­kai re­a­li­zuo­ti, iš­reikš­ti, pa­si­ner­ti į fan­ta­zi­jas ir kiek­vie­no ren­gi­nio me­tu su­kur­ti vis ki­to­kį, ne­pa­kar­to­ja­mą švie­sų šou. Ma­lo­nu, kad vis­kas, ką su­ge­bi su­kur­ti pa­si­tel­kęs ap­švie­ti­mo tech­ni­ką, pa­sak pa­šne­ko­vo, pri­klau­so nuo ta­vęs. Tai dar­bas, ku­riam rei­kia ta­len­to.

„Žmo­nės, sė­dė­da­mi kon­cer­tų sa­lė­je, net ne­įsi­vaiz­duo­ja ir ne­su­si­mąs­to, kaip vi­sa tai da­ro­ma, kad kaž­kas jau prieš ke­le­tą mė­ne­sių pra­de­da pro­jek­tuo­ti sce­nos vaiz­dą, ap­švie­ti­mą, de­ko­ra­ci­jas“.

E. Po­cius, ku­ris jau pen­ke­ri me­tai dir­ba ren­gi­nių ap­švie­ti­mo re­ži­sie­riu­mi, da­ly­vau­ja įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, įgy­ven­di­na­muo­se pro­jek­tuo­se, ren­gi­niuo­se, su­si­tin­ka ir da­li­na­si pa­tir­ti­mi su ko­le­go­mis, gi­li­na ži­nias.

Kaip pa­sa­ko­jo bū­si­ma­sis kom­piu­te­ri­nės įran­gos de­rin­to­jas, jis įsi­trau­kė į vi­sai ne­se­niai pra­dė­tą įgy­ven­din­ti tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą. Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras bei Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las kar­tu su Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos at­sto­vais pa­kvie­tė so­cia­li­nius part­ne­rius tiek iš Pie­tų Bal­ti­jos re­gio­no, tiek ir iš vi­sos Lie­tu­vos da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­je apie tarp­tau­ti­nį jung­ti­nį pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir jo pri­pa­ži­ni­mą. Ši tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja yra da­lis „In­ter­reg V-A“ Pie­tų Bal­ti­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to BBVET „Ver­slo in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mas per jung­ti­nį mo­ky­mą­si“.

E. Po­cius džiau­gia­si ga­lė­da­mas da­ly­vau­ti šiuo­se mo­ky­muo­se, ku­riuo­se ne tik mo­ko­si, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi su ben­dra­am­žiais iš ki­tų ša­lių, bet ir tu­ri pro­gą pa­žin­ti ki­tų tau­tų kul­tū­rą, tra­di­ci­jas bei pa­pro­čius, ap­lan­ky­ti žy­miau­sius kul­tū­ri­nius ob­jek­tus.

Už­si­mez­gu­sios drau­gys­tės, glau­dūs ry­šiai tarp ša­lių part­ne­rių, ben­dra­vi­mas ir ben­dra­dar­bia­vi­mas, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, įde­da dar dau­giau nau­jo­vių į ži­nių ba­ga­žą bei pra­ple­čia aki­ra­tį. „Ma­lo­nu, kad tu­riu pro­gą in­ves­tuo­ti lai­ko į ži­nias, mo­ky­mą­si, pa­ži­ni­mą, ke­lio­nes. At­ei­ty­je tai pra­vers ma­no ver­sle. Tu­ri­mos ži­nios, ašt­rus pro­tas ir su­ge­bė­ji­mas aki­mirks­niu spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, kruopš­tu­mas ir šiam dar­bui ski­ria­mas lai­kas ka­da nors at­si­pirks“, – mąs­ty­da­mas apie at­ei­tį kal­bė­jo E. Po­cius.

Pa­klaus­tas apie kar­je­ros pra­džią, bu­vęs Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys šyp­so­da­ma­sis pri­si­mi­nė, kaip, bū­da­mas dar penk­to­je ar šeš­to­je kla­sė­je, mo­kyk­lo­je pa­si­ge­do moks­lei­viš­kų dis­ko­te­kų. Nu­ė­jęs pas mo­kyk­los pa­va­duo­to­ją pra­šy­da­vo lei­di­mo reng­ti mo­ki­nių trokš­ta­mus šo­kių va­ka­rus.

Kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, lei­di­mo ves­ti dis­ko­te­kas kar­tais tek­da­vo pra­šy­ti ir Sa­vi­val­dy­bė­je. Jį ga­vęs, jau­nuo­lis nuo mo­kyk­los dis­ko­te­kų ap­švie­ti­mo ir pra­dė­jo sa­vo kar­je­rą. Vė­liau te­ko dirb­ti ap­švie­tė­ju ma­žuo­se va­ka­rė­liuo­se ir ves­tu­vė­se. Dar šiek tiek vė­liau pra­dė­jo sa­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą.

Pa­šne­ko­vas, šiuo me­tu at­lie­kan­tis moks­lų prak­ti­ką Plun­gės UAB „Pa­da­gas ir Ko“, ge­ru žo­džiu pri­si­mi­nė Plun­gės aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jus, ku­rie ska­ti­no im­tis mėgs­ta­mo dar­bo. „Pui­kus ir ge­ra­no­riš­kas mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas iš­mo­kė ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­grin­dų. Ak­ty­viai da­ly­va­vau mo­kyk­los sa­vi­val­do­je. Vė­liau – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si da­bar jau Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los stu­den­tas E. Po­cius.

Jau­na­sis ver­sli­nin­kas yra ga­vęs daug vi­so­kiau­sių ap­do­va­no­ji­mų, pa­dė­kų, di­plo­mų už ap­švie­ti­mo re­ži­sie­riaus dar­bą. Bet svar­biau­sias ap­do­va­no­ji­mas – no­mi­na­ci­ja „2015-ųjų me­tų jau­na­sis ver­sli­nin­kas“

Baig­da­mas po­kal­bį, plun­giš­kis pa­brė­žė, kad to­liau už­si­ims šiuo ver­slu, ku­ris ­tei­kia di­de­lį ma­lo­nu­mą ir at­ne­ša no­ri­mus re­zul­ta­tus. „Nuo­sta­bu at­ras­ti sa­ve ir dirb­ti mėgs­ta­mą dar­bą, – dar kar­tą pa­brė­žė Er­nes­tas. – To lin­kė­čiau vi­siems, ku­rie dar ne­ra­do sa­vo ke­lio.“

Dvi­de­šimt­me­čiui ver­sli­nin­kui sun­ku su­pras­ti, ko­dėl dau­ge­lis ben­dra­am­žių ne­gal­vo­ja apie at­ei­tį, o tik links­mai ir ne­rū­pes­tin­gai lei­džia lai­ką. Pa­sak jo, links­my­bės grei­tai at­si­bos­ta, o no­rint ką nors pa­siek­ti, rei­kia daug ir il­gai dirb­ti. Mėgs­ta­ma veik­la įne­ša į gy­ve­ni­mą pil­nat­vės, da­ro jį gra­žes­nį ir pra­smin­ges­nį, su­tei­kia džiaugs­mo.

„Lin­kė­čiau ir ki­tiems jau­niems žmo­nėms ne­tin­gė­ti, ieš­ko­ti sa­vo pa­šau­ki­mo, iš­ban­dy­ti ne vie­ną veik­los sri­tį ir ras­ti sa­vo ni­šą. Ra­dus ją, ei­ti už­si­brėž­to tiks­lo link, verž­tis per vi­sas kliū­tis, ku­rios ga­li ne­ti­kė­tai už­klup­ti, jas iš­spręs­ti ir ju­dė­ti aukš­tyn, – pa­brė­žė Er­nes­tas.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

18-metis Paulius Šiaučiukėnas tik išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas suprato tai, ko...

Jaunojo muzikanto gyvenimą pakeitė draugo ištarti žodžiai nuotrauka, foto

Neseniai Monako Kunigaikštystėje vyko jau tradicinis Pasaulio restoranų šefų aukščiausio lygio susitikimas...

Patirtis iš pasaulinio restoranų šefų kongreso: "Plinta mada - nulis kilometrų" nuotrauka, foto

Savaitės pradžioje legendinis kompozitorius ir atlikėjas Andrius Kulikauskas atidavė režisieriui Aloyzui Jančorui...

Užmigdęs biesą Andrius Kulikauskas vėl kuria nuotrauka, foto

Trečiadienio pavakarę uostamiestyje nutiko keista, kuriozišta ir tuo pat metu širdį spaudžianti...

Policijai išlaužus duris, buvusi pedagogė pareigūnus nusprendė pamokyti nuotrauka, foto

Bėgo sningant, kad dovanotų Kalėdas senjorams nuotrauka, foto

Klaipėda, Nors snigo, sekmadienį nemažai klaipėdiečių susirinko į jau šeštus metus Lietuvos verslo...

Naktį eismo sąlygas sunkins snygis nuotrauka, foto

Lietuva, Sekmadeinio vakarą didžiojoje šalies dalyje sninga, keliai daug kur padengti šlapio sniego...

Jaunojo muzikanto gyvenimą pakeitė draugo ištarti žodžiai nuotrauka, foto

Žmonės, 18-metis Paulius Šiaučiukėnas tik išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas suprato tai, ko...

Teatro aikštę sušildė gerumo akcija nuotrauka, foto

Klaipėda, Sekmadienį klaipėdiečiai vėl rinkosi į Teatro aikštę. Čia juos sukvietė senamiesčio jaunimo...

Klaipėda, Paskelbta prieš 9 val.

Lietuva, Paskelbta prieš 10 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 11 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...