2019 m. balandžio 21 d. 17:15 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Sociumas

Sociumas

Tu suė­dei mano gy­ve­ni­mą

2012-08-27, 10:43

Alvydas JANUŠEVIČIUS, skrastas.lt

Tu suė­dei mano gy­ve­ni­mą nuotrauka, foto

Psi­cho­lo­gai tei­gia, kad san­ty­kiai šei­mo­je ga­li bū­ti pa­rem­ti tik ly­gia­tei­siš­ku­mo, o ne „vir­ši­nin­ko“ ir „pa­val­di­nio“ san­ty­kiais.

© Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.

„Tu man gy­ve­ni­mą suė­dei!“ – šau­kia pu­sam­žė mo­te­ris ir pa­lei­džia po ran­ka pa­kliu­vu­sį šluot­ko­tį į sa­vo vy­rą.

Šis at­ker­ta: "Eik po vel­nių!" ir, pa­žė­ręs rie­bių keiks­ma­žo­džių vir­ti­nę, nu­kiū­ti­na už tvar­to. Čia jis jau nuo se­no tu­ri kė­dę, sta­liu­ką, užuo­vė­ją ir pa­sto­gę.

Kuo to­liau nuo tos mo­ters, su ku­ria gy­ve­na kar­tu per 30 me­tų.

Pa­na­šių si­tua­ci­jų – šim­tai. Smur­tas ir pyk­tis yra nuo­la­ti­nis dau­gy­bės šei­mų pa­ly­do­vas.

Smur­tas po iš­ger­tu­vių

Kai­me bu­vo dau­gy­bė šei­mų, ku­rio­se vy­rai ret­kar­čiais, kaip pa­tys sa­ko – pro­fi­lak­tiš­kai „ataus­da­vo“ žmo­noms šo­nus. Daž­niau­siai tai nu­tik­da­vo po iš­ger­tu­vių, ku­rio­se da­ly­vau­da­vo ir pa­čios mo­te­rys.

Pa­vyz­džiui, po šie­nap­jū­tės ar bul­via­ka­sio. Kar­tais pa­si­tai­ky­da­vo, kad mo­te­ris ro­dy­da­vo ag­re­si­ją, o vy­ras bėg­da­vo lyg vel­nias nuo kry­žiaus.

Pa­na­šiai nu­ti­ko ir šei­mai, au­gi­nan­čiai tris sū­nus. Vy­ras iš­gė­ręs vi­sa­da svai­dy­da­vo­si keiks­mais ir gra­si­ni­mais, ta­čiau ran­kos prieš žmo­ną dar ne­bu­vo pa­kė­lęs.

Tą­kart vy­ras vėl pra­dė­jo šū­kau­ti vos įžen­gęs pro na­mų du­ris. Tuo pa­čiu me­tu grį­žo vy­riau­sias aš­tuo­nio­lik­me­tis sū­nus – taip pat iš­gė­ręs.

Jau­nuo­lis puo­lė gin­ti mo­ti­ną ir tren­kė tė­vui kumš­čiu į vei­dą. Šis ne­nu­si­lei­do. Tė­vas ir sū­nus taš­kė­si krau­jais.

Ga­liau­siai jau­nuo­lis tar­si įvei­kė tė­vą – ap­ka­bi­no ir pa­kė­lęs jau no­rė­jo drėb­ti ant grin­dų, ta­čiau šis spė­jo iš­si­trauk­ti at­len­kia­mą pei­lį – mak­te­lė­jo ne­la­bai žiū­rė­da­mas kur.

Iš smil­ki­nio pa­si­py­lė krau­jas. Po ge­ros va­lan­dos, kai me­di­kai ir po­li­ci­ja iš­vy­ko, il­gai tvy­ro­jo ty­la.

To­kio pro­trū­kio šei­my­na ne­si­ti­kė­jo ir, ži­no­ma, ne­pla­na­vo. Abu su­tuok­ti­niai pra­dė­jo gy­ven­ti už­da­rą gy­ve­ni­mo bū­dą – at­si­ri­bo­ję vie­nas nuo ki­to ir kai­my­nų. Vi­siems bu­vo sa­ko­ma, kad sū­nus su­si­žei­dė bui­ty­je.

"Už­si­ro­vė"

Ki­ta dau­gia­vai­kė šei­ma taip pat daž­nai kvie­čia pa­rei­gū­nus. Kar­tais kumš­čiams iš­šauk­ti net al­ko­ho­lio ne­rei­kia.

Vy­ras toks pa­vy­dus, kad nuo­lat tik­ri­na sa­vo žmo­nos trum­pą­sias ži­nu­tes, ga­li pri­si­jung­ti prie jos so­cia­li­nių tink­lų. Jei atei­na jai ad­re­suo­tas laiš­kas, vy­ras per­skai­to neat­sik­lau­sęs.

Pas­ku­ti­nis šei­mos ki­vir­čas įvy­ko jau šiais me­tais, kai pa­si­kei­tė įsta­ty­mai dėl smur­to šei­mo­je. Anks­čiau at­vy­kę pa­rei­gū­nai tik ap­ra­min­da­vo smur­tau­jan­tį vy­rą, o šį­kart – iš­si­ve­žė.

Dėl to su­si­krim­to net nu­ken­tė­ju­si žmo­na. Ban­dė aiš­kin­ti, kad ne­be­tu­rin­ti jo­kių prie­kaiš­tų, ta­čiau įvy­kęs teis­mas įpa­rei­go­jo vy­rą ke­lis mė­ne­sius pa­gy­ven­ti ato­kiau nuo šei­mos na­mų.

Vy­ras taip ir ne­sup­ra­to, kas čia nu­ti­ko. Iki šiol jam at­ro­do ne­tei­sin­ga, kad pa­rei­gū­nai įsi­ki­šo į šei­mos rei­ka­lus.

Blo­giau­sia, kad apie jo smur­ta­vi­mą su var­do ini­cia­lais bu­vo pa­ra­šy­ta vie­ti­nia­me ra­jo­no laik­raš­ty­je. Tū­žo, kad mo­kyk­lo­je jo vai­kai dėl to ga­li pa­tir­ti psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, ta­čiau nie­kaip ne­su­vo­kė, kad tą pyk­čių ir muš­ty­nių la­vi­ną pa­ts pra­dė­jo.

Vir­ši­nin­kai ir pa­val­di­niai

Psi­cho­lo­gas Arū­nas Nor­kus ma­no, kad šio­je si­tua­ci­jo­je abu su­tuok­ti­niai ban­dė vie­nas ki­tą „pa­keis­ti“ to­kiu, koks jiems rei­ka­lin­gas.

Mo­te­ris no­rė­jo „vy­ro po pa­du“, ku­ris nuo­lat lyg sku­du­ras at­šliauž­tų ke­liais at­si­pra­šy­ti dėl nu­si­žen­gi­mų. Vy­ras troš­ko „mo­ters prie puo­dų“. Ki­taip ta­riant – mie­lai už­dė­tų žmo­nai čad­rą, kad jos vei­do nie­kas ne­ma­ty­tų.

A. Nor­kus tei­gia, kad to­kiuo­se san­ty­kiuo­se vie­nas yra „vir­ši­nin­kas“, ki­tas – „pa­val­di­nys“. O nor­ma­lūs san­ty­kiai vi­sa­da grin­džia­mi vi­siš­ku ly­gia­tei­siš­ku­mu, ki­to as­mens lais­vės su­vo­ki­mu ir priė­mi­mu.

Tai reiš­kia, kad ly­gia­tei­siš­kuo­se san­ty­kiuo­se pri­pa­žįs­ta­ma, jog ki­tas žmo­gus ga­li tu­rė­ti ki­to­kią nuo­mo­nę, no­rus, įpro­čius, ver­ty­bes, po­žiū­rius. Jei to nė­ra, san­ty­kiams vis­tiek lem­ta nu­trūk­ti, klau­si­mas tik ka­da ir ko­kiu bū­du.

To­kie žmo­nės daž­nai ne­su­vo­kia sa­vo jaus­mų. Užg­niauž­tos emo­ci­jos ga­liau­siai pra­si­ver­žia pyk­čiu ir di­džiu­le ne­val­do­ma ag­re­si­ja, pa­lie­kan­čia po sa­vęs gė­dos ir kal­tės jausmą.

Kant­ry­bė bai­gia­si

Ne­ma­žai ga­na jau­nų šei­mų sten­gia­si kar­tu gy­ven­ti už­gniauž­da­mi sa­vo nuo­skau­das, ta­čiau žmo­gaus kant­ry­bė ir su­si­tvar­ky­mas – ne be­dug­niai. Atei­na lai­kas, kai po­ros tie­siog iš­si­ski­ria.

Kar­tais vie­nas iš su­tuok­ti­nių pra­de­da visavertį gy­ve­ni­mą tik po sa­vo ant­ro­sios pu­sės mir­ties. O daž­niau­siai žmo­nės ne­tu­ri drą­sos iš­si­skir­ti, to­dėl nuo­lat vie­nas ki­tam kar­to­ja: „Tu man gy­ve­ni­mą suė­dei“.

Šiais lai­kais ne­ma­žai su smur­tu su­si­du­rian­čių žmo­nių krei­pia­si į psi­cho­lo­gus. Šiau­lie­tis psi­cho­lo­gas A. Nor­kus su­lau­kė ne vie­nos pa­cien­tės, ku­riai bu­vo nu­sta­ty­ta dep­re­si­ja.

Psi­cho­lo­gas tei­gia, kad daž­nai po dep­re­si­ja sly­pi už­gniauž­tas pyk­tis: „Pra­dė­jo­me jo ieš­ko­ti. Paaiš­kė­jo, kad mo­te­ris il­gą lai­ką ži­no­jo apie vy­ro neiš­ti­ki­my­bę, bet į tai be­veik ne­rea­ga­vo. Pak­lau­sus, ką no­rė­tų sa­vo vy­rui pa­da­ry­ti, pra­dė­jo ran­ki­ne dau­žy­ti sta­lą, šauk­da­ma „ne­ken­čiu“, „už­mu­šiu“. Vė­liau pa­pa­sa­ko­jo, jog tuo me­tu įsi­vaiz­da­vo kir­viu ka­po­jan­ti vy­ro kū­ną. Kal­bė­da­ma apie su­tuok­ti­nį, ta mo­te­ris ne­pa­jė­gė įvar­din­ti nė vie­no tei­gia­mo jo bruo­žo, nors bu­vo su juo pra­gy­ve­nu­si dau­gy­bę me­tų“.

A. Nor­kus ma­no, šiuo at­ve­ju vy­ro neiš­ti­ki­my­bė bu­vo su­vok­ta kaip ke­lian­ti grės­mę mo­ters gy­ve­ni­mui, eg­zis­ten­ci­jai. Tai tar­si pa­są­mo­ni­nė kū­di­kio bai­mė ne­tek­ti ma­mos, už­tik­ri­nan­čios sau­gu­mą ir iš­gy­ve­ni­mą.

Pyk­čio ana­to­mi­ja

Arū­nas NOR­KUS, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos psi­cho­lo­gas, daž­nai skai­tan­tis pa­skai­tas ir vi­suo­me­nei:

– Pyk­tis evo­liu­ciš­kai yra vie­na iš se­niau­sių emo­ci­jų, pir­mykš­čiam žmo­gui pa­dė­ju­si iš­lik­ti itin žiau­ria­me ir ne­gai­les­tin­ga­me pa­sau­ly­je. Tai yra at­sa­kas į po­ten­cia­laus prie­ši­nin­ko ke­lia­mą grės­mę.

Pyk­čiu sie­kia­ma pa­ša­lin­ti ar­ba su­nai­kin­ti tik­ros ar ta­ria­mos grės­mės šal­ti­nį, ar­ba pa­siek­ti vie­no­kios ar ki­to­kios nau­dos.

Šei­mo­je to­kių grės­mių pyk­čiui pa­si­tai­ko pa­kan­ka­mai daug. Pa­vyz­džiui, prie­lai­da, kad par­tne­ris ga­li bū­ti neiš­ti­ki­mas, per di­de­lis iš­lai­da­vi­mas, ki­toks po­žiū­ris į vai­ko auk­lė­ji­mą.

Neiš­lei­dus ar­ba, psi­cho­lo­gų ter­mi­nais, ne­nu­ka­na­li­za­vus pyk­čio, jis nie­kur ne­dings­ta, pa­si­reiš­kia per min­tis – par­tne­riui pri­ski­ria­ma vis dau­giau nei­gia­mų sa­vy­bių, ku­ria­mi kerš­to pla­nai, sa­vęs ver­ti­ni­mą – pra­de­di jaus­tis už­gui­tu, nu­skriaus­tu, įžeis­tu, ne­ti­kė­liu.

Kaip ei­li­nis bar­nis il­gai­niui tam­pa nea­py­kan­ta ar pe­rau­ga į smur­tą?

Po­ra pra­de­da vis la­biau ieš­ko­ti tei­sy­bės ir ly­gy­bės san­ty­kiuo­se. Part­ne­ris vis la­biau ly­gi­na­mas su ki­tais žmo­nė­mis, ieš­ko­ma ir ran­da­ma vis dau­giau įro­dy­mų, kad jis skriau­džia sa­vo su­tuok­ti­nį. Tuo pa­čiu vis la­biau di­dė­ja ne­ri­mas ir įtam­pa.

Ant­ro­je sta­di­jo­je pra­de­da­ma vis daž­niau aiš­kin­tis san­ty­kius. Konf­lik­tas se­ka konf­lik­tą. Tuo pa­čiu pra­de­da­mi kur­ti ki­to­kios atei­ties pla­nai.

Tre­čia­me eta­pe pra­de­da­ma at­si­sky­ri­mo pro­ce­dū­ra: zon­duo­ja­ma ar­ti­mų­jų nuo­mo­nė apie sky­ry­bas, jie in­for­muo­ja­mi apie par­tne­rių san­ty­kius.

Part­ne­riai pra­de­da dau­giau kal­bė­tis, konf­lik­tai ir su­si­tai­ky­mai kei­čia vie­nas ki­tą. Pra­de­da­ma tar­tis dėl gy­ve­ni­mo at­ski­rai. Abiem pu­sėms au­ga ne­ri­mas, vie­nat­vės bai­mė, ne­sau­gu­mo jaus­mas.

Ga­liau­siai po­ra at­si­ski­ria, ta­čiau dar ke­le­tą me­tų, ne­tgi su­kū­rus nau­ją šei­mą, daž­nai min­ty­se bend­rau­ja­ma su bu­vu­siu par­tne­riu: gin­či­ja­ma­si, konf­lik­tuo­ja­ma, ieš­ko­ma spren­di­mų.

Žymos: šeima, konfliktai

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Sociumas

Kandidatai į prezidentus Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis palaikytų partnerystės, taip...

Palaikytų vienalytės partnerystės įteisinimą nuotrauka, foto

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sako, kad vaikų iš šeimų...

Vaikų iš šeimų paimama mažiausiai per dešimtmetį nuotrauka, foto

Palangiškė Gintarė Greičaitytė prieš ketverius metus, kai dar gyveno Anglijoje, susilaukė gražaus...

Autistas nuspalvino gyvenimą kitokiomis spalvomis nuotrauka, foto

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda sako, kad...

Gandas apie neprižiūrimų kapų atėmimą gerokai perdėtas nuotrauka, foto

Netoli Dovilų dega miškas nuotrauka, foto

Kriminalai, Šiandien 16.22 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos telefono numeriu 112 gautas...

Ambersail II prestižinėje regatoje pelnė 3 vietą nuotrauka, foto

Sportas, Po 5 intensyvių lenktynių dienų prestižinėje „Les Voiles de St. Barth“ regatoje...

Sendvario seniūnijoje piktina šiukšlinantys statytojai nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Sendvario seniūnija yra tarsi nuolatinė statybų aikštelė. Tačiau naujakurių laimę temdo kai...

Almos treniruotės – ir kūnui, ir sielai nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, "Jaunystė – ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena“, – tai rumunų kompozitoriaus George Enescu...

Kriminalai, Paskelbta prieš 16 min.

Sportas, Paskelbta prieš 1 val.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 3 val.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...