2019 m. balandžio 21 d. 13:29 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Klauskite

Klauskite

Kodėl san­tuo­kos nutrau­ki­mas gali užtruk­ti?

2018-11-03, 12:22

Olga Sadovska­ja

Kodėl san­tuo­kos nutrau­ki­mas gali užtruk­ti? nuotrauka, foto

Eri­ka Tamo­šai­tie­nė, Klai­pė­dos apy­lin­kės teis­mo Klai­pė­dos mies­to rūmų tei­sė­ja.

© Olga Sadovska­ja

Lie­tu­vo­je, kaip ir dau­ge­ly­je kitų šalių, vis dau­gė­ja žmo­nių, kurių san­tuo­ka bai­gia­si sky­ry­bo­mis - vien per pra­ei­tus metus teis­mai išnag­ri­nė­jo dau­giau kaip 9000 tokių bylų. Nema­ty­da­mi bend­ro gyve­ni­mo per­spek­ty­vos, sutuok­ti­niai tiki­si kaip gali­ma trum­pes­nio sky­ry­bų pro­ce­so, tačiau pasiek­ti grei­tą ištuo­ką pavyks­ta ne visa­da. Panag­ri­nė­ki­me, kokios prie­žas­tys stab­do san­tuo­kos nutrau­ki­mo pro­ce­są.

Klai­pė­dos apy­lin­kės teis­mo Klai­pė­dos mies­to rūmų tei­sė­ja Eri­ka Tamo­šai­tie­nė:

Pir­miau­sia, kiek­vie­nas į teis­mą besi­krei­pian­tis asmuo turė­tų žino­ti, kad byli­nė­ji­ma­sis yra spe­cia­lių žinių rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas.

Tam, kad teis­mi­nis pro­ce­sas būtų kon­cen­truo­tas, daž­nai­ be­si­by­li­nė­jan­čioms šalims būti­na pro­fe­sio­na­lo - advo­ka­to arba advo­ka­to padėjėjo-pagalba.

Tin­ka­mai pareikš­ti rei­ka­la­vi­mai ir lai­ku pateik­ti visi įro­dy­mai gali užtik­rin­ti, kad byla bus išnag­ri­nė­ta jau per vie­ną teis­mo posė­dį.

Jau pati šei­mos bylų spe­ci­fi­ka lemia, kad, nutrauk­da­mas san­tuo­ką, teis­mas pri­va­lo išspręs­ti ir daug kitų su tuo susi­ju­sių klau­si­mų - kal­tės, tur­to bei prie­vo­lių pada­li­ji­mo, nepil­na­me­čių vai­kų gyve­na­mo­sios vie­tos, jų išlai­ky­mo, bend­ra­vi­mo su vai­kais, o taip pat ir pačių sutuok­ti­nių tar­pu­sa­vio išlai­ky­mo klau­si­mus. Pasi­tai­ko nema­žai atve­jų, kai­ be­si­ski­rian­čios šalys būna užval­dy­tos nei­gia­mų emo­ci­jų - nusi­vy­li­mo, nepa­si­ti­kė­ji­mo ar net­gi pyk­čio. Tokios emo­ci­jos tik­rai nepa­de­da susi­telk­ti kon­cen­truo­tam pro­ce­sui.

Vie­na pag­rin­di­nių prie­žas­čių, lemian­čių ilges­nę bylos truk­mę, - pačių bylos šalių elge­sys. Teis­mai pri­va­lo bylas nag­ri­nė­ti išsa­miai ir neša­liš­kai, todėl šalims nesu­ta­riant nei vie­nu nag­ri­nė­ti­nu klau­si­mu, būti­na skir­ti eks­per­ti­zes dalin­ti­no tur­to ver­tei nusta­ty­ti, kurios papras­tai užtrun­ka, apklaus­ti liu­dy­to­jus - vai­kų tei­sių spe­cia­lis­tų bei teis­mo psi­cho­lo­gų pagal­ba, išsi­aiš­kin­ti nepil­na­me­čių vai­kų nuo­mo­nę dėl jų gyve­na­mo­sios vie­tos bei tėvų bend­ra­vi­mo su jais tvar­kos.

Ant­ra daž­nai pasi­kar­to­jan­ti kliū­tis grei­tam bylos išnag­ri­nė­ji­mui - bylos šalių ar jų atsto­vų, liu­dy­to­jų neat­vy­ki­mas į teis­mo posė­džius, vis nau­jų įro­dy­mų tei­ki­mas.

Kai nau­ji įro­dy­mai (pavyz­džiui, įvai­rūs šalių susi­ra­ši­nė­ji­mai, vaiz­do ar gar­so įra­šai ir pan.) patei­kia­mi prieš pat teis­mo posė­dį ar net jo metu, bylos nag­ri­nė­ji­mas papras­tai ati­de­da­mas, nes teis­mas turi užtik­rin­ti prie­šin­gai šaliai gali­my­bę su jais susi­pa­žin­ti ir pasi­ruoš­ti gyny­bai.

Nors tokiais atve­jais civi­li­nia­me pro­ce­se įtvir­tin­tos prie­mo­nės, kaip kovo­ti su pikt­nau­džia­vi­mu pro­ce­si­nė­mis tei­sė­mis ir teis­mai jas tai­ko (pavyz­džiui, ski­ria bau­das), tą kar­tą teis­mo posė­dis vis tiek turi būti ati­dė­tas.

Paste­bi­me, jog bylos nag­ri­nė­ji­mą ilgi­na ir bylo­je daly­vau­jan­čių asme­nų skai­čius - teis­mui spren­džiant ne tik sutuok­ti­nių tur­to, bet ir prie­vo­lių pada­li­ji­mo klau­si­mus, į bylą įtrau­kia­mi ir visi šalių kre­di­to­riai, kurie turi tei­sę išreikš­ti nuo­mo­nę sutuok­ti­nių tur­to pasi­da­li­ji­mo ir sko­lų grą­ži­ni­mo klau­si­mai­s ar net pareikš­ti sava­ran­kiš­kus reikalavimus.

Nenuostabu, kad tokiais atve­jais kyla prob­le­ma, sie­kiant sude­rin­ti visiems asme­nims pri­im­ti­nas posė­džių datas.

Vis dar pasi­tai­ko klai­din­gai manan­čių,kad tei­sė­jas nag­ri­nė­ja ir kon­cen­truo­ja­si tik į vie­ną bylą, o ją bai­gęs, ima­si kitos. Deja, taip nėra - para­le­liai tei­sė­jas nag­ri­nė­ja net kelias dešim­tis bylų, kas­dien spren­džia įvai­rius pra­šy­mus.

Be to, nere­tai teis­mo posė­džiai kito­se bylo­se būna sude­rin­ti ir paskir­ti net kelis mėne­sius į prie­kį. Tai­gi sude­rin­ti teis­mo posė­džių datas, kurios būtų pri­im­ti­nos ne tik teis­mui, bet ir kitiems pro­ce­so daly­viams, jų atsto­vams, kar­tais tik­rai būna sudė­tin­ga.

Norint grei­čiau ir pigiau išspręs­ti gin­čą, gali­ma pasi­nau­do­ti spar­čiai popu­lia­rė­jan­čia teis­mi­ne media­ci­ja (tai­ki­na­muo­ju tar­pi­nin­ka­vi­mu) arba nutrauk­ti san­tuo­ką bend­ru suti­ki­mu. Visuo­met pata­ria­me žmo­nėms ban­dy­ti susi­tar­ti tai­kiai: dau­ge­liu atve­ju išspręs­ti prob­le­mi­nius sky­ry­bų klau­si­mus pade­da teis­mi­nė media­ci­ja.

Džiu­gią ten­den­ci­ją patvir­ti­na ir sta­tis­ti­ka: 2017 m. teis­mi­nei media­ci­jai per­duo­ta 333 bylų dėl šei­mos tei­si­nių san­ty­kių (2016 - 172 bylos),beveik pusė­je vyku­sių pro­ce­sų buvo pasi­ra­šy­tos tai­kos sutar­tys.

Tiek san­tuo­kos nutrau­ki­mas bend­ru suti­ki­mu, kuris teis­me išnag­ri­nė­ja­mas per vie­ną mėne­sį, tiek teis­mi­nės media­ci­jos pro­ce­sas yra nemokamas.Be to, šis pro­ce­sas gali sutau­py­ti nema­žai lai­ko ir pastan­gų, kurie eik­vo­ja­mi ilgai besi­by­li­nė­jant.

Eri­ka Tamo­šai­tie­nė yra Klai­pė­dos apy­lin­kės teis­mo Klai­pė­dos mies­to rūmų tei­sė­ja.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klauskite

Lie­tu­vo­je, kaip ir dau­ge­ly­je kitų šalių, vis dau­gė­ja žmo­nių, kurių san­tuo­ka bai­gia­si...

Kodėl san­tuo­kos nutrau­ki­mas gali užtruk­ti? nuotrauka, foto

"Vasarą gaunu poilsio vos dvi savaites, bet iš tikro, viduje, atostogauti pradedu...

"Per atostogas negaliu atsipalaiduoti..." nuotrauka, foto

"Paskutiniu metu labai pykstamės su žmona. Ji amžinai kažko nepatenkinta, rėkia, priekaištauja,...

Žmona visada blogos nuotaikos nuotrauka, foto

Ar Lietuvoje dar stebimasi, kad ne mama, o tėtis nedirba įprasto darbo...

Audrius Morkūnas: "Ne pinigai yra turtas, o laimingų vaikų šypsenos" nuotrauka, foto

Bręsta draudimas maitinti paukščius nuotrauka, foto

Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija planuoja tobulinti Miesto tvarkymo ir švaros taisykles –...

Muštynės bare Plungėje baigėsi išmuštais dantimis nuotrauka, foto

Kriminalai, 2019-04-21, apie 02:16 val., Plungėje A. Jucio g., bare, neblaivus (2.25 prom.) 1975 m. gimęs...

Staigmena A lygoje – „Palanga“ patiesė „Stumbrą“ nuotrauka, foto

Sportas, Paskutiniame A lygos pirmojo rato ture užfiksuota staigmena. 

Peržengus mirties vartus nuotrauka, foto

Mažoji Lietuva, "Mažosios Lietuvos" priedo skaitytojams siūlome istorikės Editos Barauskienės straipsnį "Mirties slenkstį peržengus"....

Klaipėda, Paskelbta prieš 32 min.

Kriminalai, Paskelbta prieš 45 min.

Mažoji Lietuva, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...