2020 m. gegužės 29 d. 08:02 val., penktadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Kretinga atveria istorijos klodus

Kretinga atveria istorijos klodus nuotrauka, foto

Naujojoje Kretingos muziejaus ekspozicijoje lankytojų laukia 13 teminių salių.

© Juliaus Kanarsko nuotrauka

Reklama

Šeštadienį restauruotame Kretingos dvaro ūkvedžio name oficialiai atidaroma dar niekur nerodyta nauja Kretingos muziejaus ekspozicija.

Pra­vė­rus ūk­ve­džio na­mo du­ris bus ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti try­li­ko­je sa­lių ir su­si­pa­žin­ti su Kre­tin­gos is­to­ri­ja nuo XVII am­žiaus iki XX am­žiaus an­tro­sios pu­sės. Smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti iš­skir­ti­nių eks­po­na­tų: nuo Kre­tin­go­je ga­min­tų tar­pu­ka­rio lū­pų da­žų, žva­kių iki au­ten­tiš­ko pir­mo­jo Lie­tu­vos bo­ta­ni­ko Jur­gio Amb­ro­zi­jaus Pa­brė­žos (1771–1849) her­ba­riu­mo.

Vie­no­je sa­lių – re­kons­truo­tas bu­vu­sios Tur­gaus (da­bar – Ro­tu­šės) aikš­tės grin­di­nio frag­men­tas, su­ma­žin­tas aikš­tės vaiz­das su pa­sta­tais ir net į tur­gų at­vy­ku­siais žmo­nė­mis.Restauruotas ūkvedžio namas smalsuoliams bus atviras nuo lapkričio 29-osios./Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka

Restauruotas ūkvedžio namas smalsuoliams bus atviras nuo lapkričio 29-osios./Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka

Po­mi­do­rai ir lū­pų dažai

Nau­jai eks­po­zi­ci­jai, pa­va­din­tai „Kre­tin­gos kraš­to is­to­ri­ja“, mu­zie­ji­nin­kai ren­gė­si ne vie­nus me­tus. Te­ko per­žiū­rė­ti dau­gy­bę mu­zie­jaus fon­duo­se sau­go­mų eks­po­na­tų, do­ku­men­tų, nuo­trau­kų. Tik šį ru­de­nį bai­gus re­kons­truo­ti 1868 me­tais sta­ty­tą ūk­ve­džio na­mą su įspū­din­go­mis sie­nų ir lu­bų fres­ko­mis at­ve­ria­mos du­rys ir lan­ky­to­jams. Pa­sak Kre­tin­gos mu­zie­jaus di­rek­to­rės Vi­dos Ka­nap­kie­nės, žmo­nės ga­lės ap­lan­ky­ti eks­po­zi­ci­ją jau nuo sek­ma­die­nio, lap­kri­čio 29-osios.

„Vie­na sa­lių skir­ta Tiš­ke­vi­čių dva­ro tar­nau­to­jams, dva­riš­kiams. Bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su če­kų kil­mės Su­cha­ne­kų šei­ma. Jos at­sto­vas Pra­nciš­kus dir­bo gra­fo dva­re sta­liu­mi ir gro­jo or­kes­tre. O toks Liud­vi­kas Hai­du­kas bu­vo so­di­nin­kas: jo ran­ko­mis kur­tas ir puo­se­lė­tas Žie­mos so­das, par­kas. Įdo­mus ir And­re­jus Bog­da­nas, nes jis dva­re bu­vo iš­vei­sęs ypa­tin­gą su­ltin­gų, mė­sin­gų po­mi­do­rų veis­lę. Sėk­lų, de­ja, ne­tu­ri­me, o se­lek­ci­jos pa­slap­tis dva­riš­kis nu­si­ne­šė į ka­pą“, – pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus is­to­ri­kas Ju­lius Ka­nars­kas.

Lan­ky­to­jai ga­lės ap­žiū­rė­ti Su­cha­ne­kų sta­liaus įran­kius, net če­kiš­kų kny­gų bib­lio­te­ką, ku­rią šei­ma at­si­ve­žė į Kre­tin­gą. „Ir jų mer­gai­tės lė­lė yra iš­li­ku­si. Įdo­mus as­me­ni­nio gra­fo Tiš­ke­vi­čiaus vai­ruo­to­jo Ste­po­no Ged­ri­mo pa­li­ki­mas: bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti, ko­kiu au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi di­di­kai. Net pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na yra va­žia­vęs vai­ruo­jant Ged­ri­mui. Tu­ri­me ir plau­kų kir­pi­mo ma­ši­nė­lę, ku­ria kirp­tas gra­fas Ka­zi­mie­ras Tiš­ke­vi­čius. Dar pa­te­fo­ną, pirk­tą iš da­nų in­ži­nie­rių, ku­rie 1932 me­tais Kre­tin­go­je tie­sė ge­le­žin­ke­lį“, – pa­sa­ko­jo is­to­ri­kas.

Vie­na sa­lė skir­ta Kre­tin­gos fo­tog­ra­fams, tad bus ga­li­ma iš­vys­ti di­de­les se­ną­sias nuo­trau­kas. Ne tik da­ry­tas žy­mių pa­jū­rio fo­tog­ra­fų Pa­uli­nos Mon­gir­dai­tės (ji bu­vo ir as­me­ni­nė Tiš­ke­vi­čių šei­mos fo­tog­ra­fė), Ig­no Stro­paus, bet ir Al­fon­so Su­rvi­los, Kos­to Ja­gu­čio, Sta­sio Vait­ke­vi­čiaus bei ki­tų. Tai­gi eks­po­zi­ci­jos lan­ky­to­jai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su nie­kur iki šiol ne­pub­li­kuo­tais ir ne­vie­šin­tais se­no­sios Kre­tin­gos vaiz­dais nuo XIX am­žiaus pa­bai­gos iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro.

Mies­tui ir vals­čiui skir­to­je sa­lė­je eks­po­nuo­ja­mos ir tar­pu­ka­riu Kre­tin­go­je ga­min­tos pre­kės: žva­kės, lū­pų da­žai, jų pa­kuo­tės, ar­bat­žo­lės. „Taip pat eks­po­nuo­ja­mi se­nie­ji že­mė­la­piai, tar­pu­ka­rio ke­ra­mi­ka, ras­ta ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų me­tu, įvai­rūs kre­tin­giš­kių bui­ties apy­vo­kos daik­tai“, – sa­kė J. Ka­nars­kas.

Le­gen­di­nis herbariumas

Vie­na įdo­mes­nių sa­lių – tai bu­vu­sios Tur­gaus aikš­tės re­kons­truk­ci­ja. „Išk­lo­tas au­ten­tiš­kų ak­me­nų grin­di­nys, o ant jo pa­sta­ty­ti ma­ne­ke­nai: kre­tin­giš­kiai, ap­reng­ti XX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės dra­bu­žiais. Re­kons­truo­to­je Tur­gaus aikš­tė­je pa­dė­jo­me ir se­no­vi­nes sta­ti­nes, pin­ti­nes, svars­tyk­les. Ant sie­nų – mil­ži­niš­kos se­no­sios aikš­tės nuo­trau­kos“, – aiš­ki­no is­to­ri­kas.

Ki­ta sa­lė skir­ta Kre­tin­gos švie­ti­mo is­to­ri­jai – nuo pir­mo­sios mo­kyk­los įkū­ri­mo iki pra­nciš­ko­nų gim­na­zi­jos. Čia lan­ky­to­jai taip pat tu­rės kur akis pa­ga­ny­ti: pa­vyz­džiui, ap­žiū­rė­ti per šim­to me­tų se­nu­mo me­di­nį moks­lei­vio port­fe­lį. „Tu­ri­me XIX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės anuo­me­ti­nės Ber­nar­di­nų mo­kyk­los pa­mo­kų tvar­ka­raš­tį ir la­bai įdo­mų laiš­ką, ku­ria­me jau­nuo­lis pra­šo­si pri­ima­mas stu­di­juo­ti į Šv. An­ta­no ko­le­gi­ją, bet tė­vas Au­gus­ti­nas jam at­ra­šo, kad „tams­ta jau per se­nas moks­lams...“ Ir pa­siū­lo įsto­ti į vie­nuo­ly­ną“, – at­sklei­dė kre­tin­giš­kis.

Reklama

Daug dė­me­sio bus skir­ta ir pir­muo­ju Lie­tu­vo­je bo­ta­ni­ku ti­tu­luo­ja­mam kre­tin­giš­kiui vie­nuo­liui J. A. Pa­brė­žai. Jis yra di­džio­sios da­lies au­ga­lų lie­tu­viš­kų pa­va­di­ni­mų tė­vas. „Bus ga­li­ma iš­vys­ti au­ten­tiš­ką jo rink­tą her­ba­riu­mą – tai ti­krai ver­tin­gas ir įdo­mus eks­po­na­tas, taip pat ir pir­mą­jį jo ra­šy­tą Lie­tu­vos au­ga­lų są­va­dą su žo­lių pa­va­di­ni­mais bei ap­ra­šy­mais“, – pa­žy­mė­jo J. Ka­nars­kas.

Ūk­ve­džio na­me įreng­tos ir sa­lės, skir­tos Kre­tin­gos po­ka­rio is­to­ri­jai, re­zis­ten­ci­jai bei di­si­den­tams, trem­čiai, jo­se – ir di­džiu­lės nuo­trau­kos iš Si­bi­ro.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Atnaujintas Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos sporto aikštynas nuotrauka, foto

Baigti Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos stadiono rekonstrukcijos darbai. Atnaujintas aikštynas tarnaus...

„Pajūrio senelių namai“ socialinės globos paslaugas teikia nelegaliai, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos...

Klaipėdos regione – dar vieni nelegalūs globos namai nuotrauka, foto

Mūsų pro­tėviai tikėję: jei per Ve­ly­kas ta­ve, grįžtantį iš baž­ny­čios, kas nors...

Daugiabutį užliejusius darbininkus nuo stogo nukrapštė policija nuotrauka, foto

Kai per karantiną vieni skundžiasi nežiną, ką veikti, kiti įgyvendina įvairias iniciatyvas...

Vydmantiškis Simas Končius laisvu laiku sumeistravo inkilų nuotrauka, foto

Prieš C. Ronaldo Vilniuje priklaupusiam gerbėjui – teismų karuselė: gali tekti pakloti 10 tūkst. eurų nuotrauka, foto

Lietuva, Norėjęs pasidaryti asmenukę su pasauline futbolo žvaigžde Cristiano Ronaldo kretingiškis Audrius Gadeikis...

Penktadienio horoskopas 12-ai zodiako ženklų nuotrauka, foto

Įvairybės, **************

Gegužės 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje nuotrauka, foto

Įvairybės, Gegužės 29-oji, penktadienis, 22 savaitė.

Naujos regyklos, takai ir laiptai į aukštesnę nei Parnidžio kopą nuotrauka, foto

Neringa, Kuršių nerijos nacionaliniame parke verda darbai. Atnaujinta dešimtys pajūrio takų, kyla laiptai...

Įvairybės, Paskelbta prieš 2 val.

Įvairybės, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...