2018 m. birželio 23 d. 12:54 val., šeštadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Į istoriją pateksite už vieną centą

2014-12-11, 11:12

Simona SIMONAVIČĖ, "Šiaulių kraštas"

Į istoriją pateksite už vieną centą nuotrauka, foto

IN­DĖ­LIS: Šiau­lių lo­go­pe­di­nio dar­že­lio vai­kai at­ne­šė sa­vo pir­mą­sias gy­ve­ni­me san­tau­pas ir su­kli­ja­vo ant sie­nos.

© Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Uni­ka­lus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je cen­tų kam­ba­rys gar­sins Šiau­lius ne ma­žiau už ne­to­lie­se esan­tį Kry­žių kal­ną, įsi­ti­ki­nę šio kam­ba­rio idė­jos ini­cia­to­riai. Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je kam­ba­rys va­din­sis Cen­to au­di­to­ri­ja. Prieš įsi­ve­dant eu­rą pa­sta­ty­ti sim­bo­li­nį pa­mink­lą lie­tu­viš­kiems pi­ni­gams ga­li vi­si no­rin­tys. „Net už vie­ną cen­tą įei­si­te į is­to­ri­ją!“ – pa­ti­ki­na gru­pės „BIX“ būg­ni­nin­kas Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius.

Tarp cen­tų – fi­nan­sų au­di­to­ri­ja

Sau­jo­je su­spau­dę pir­mą­sias gy­ve­ni­me san­tau­pas Šiau­lių lo­go­pe­di­nio dar­že­lio vai­kai mo­ne­tas kli­juo­ja ant sie­nos. Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je for­muo­ja­mas pa­sau­ly­je ana­lo­gų ne­tu­rin­tis mo­ne­tų kam­ba­rys.

Kol kas bal­tų lie­tu­viš­kų cen­tų mo­zai­ka den­gia­mos sie­nos. Rug­sė­jį mies­to šven­čių me­tu cen­tais ap­kli­juo­tos plokš­tės taps lu­bo­mis. Kam­ba­ry­je taip pat sto­vės cen­tais ap­kli­juo­ti bal­dai, ka­bės iš mo­ne­tų pa­ga­min­tas Lie­tu­vos že­mė­la­pis. Ru­dos spal­vos mo­ne­to­mis že­mė­la­py­je bus pa­vaiz­duo­tos upės, eže­rai, li­tai žy­mės di­džiuo­sius ša­lies mies­tus.

Pa­sak bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Gra­ži­nos La­ma­naus­kie­nės, jau ku­rį lai­ką bu­vo svars­to­ma ati­da­ry­ti fi­nan­sams ir va­liu­tai skir­tą au­di­to­ri­ją, to­dėl pa­si­tai­kius is­to­ri­nei pro­gai nu­spręs­ta įgy­ven­din­ti šį su­ma­ny­mą. Mo­ne­to­mis ap­kli­juo­tas kam­ba­rys bus pa­va­din­tas Cen­to au­di­to­ri­ja.

„Šio­je au­di­to­ri­jo­je tu­rė­tų bū­ti vi­si bib­lio­te­kos lei­di­niai, li­te­ra­tū­ra apie pa­sau­lio va­liu­tą, ak­tua­li in­for­ma­ci­ja fi­nan­sų klau­si­mais. Iš Jo­no Šliū­po sū­naus esa­me ga­vę di­džiu­lę pa­sau­lio va­liu­tų ko­lek­ci­ją. Ma­no­me, kad ga­lė­si­me ją čia pri­tai­ky­ti. Čia ga­lės lan­ky­tis ir stu­den­tai, ir mies­to bend­ruo­me­nė“, – sa­kė G. La­ma­naus­kie­nė.

Atei­ty­je svars­to­ma Cen­to au­di­to­ri­jo­je reng­ti ki­tų pa­sau­lio ša­lių va­liu­tų eks­po­zi­ci­jas.

KAM­BA­RYS: „Nes­var­bu kam ki­lo ši min­tis, prie jos įgy­ven­di­ni­mo ga­li pri­si­dė­ti vi­si! Te­rei­kia at­neš­ti cen­tų ir juos pri­kli­juo­ti“, – pri­si­jung­ti prie cen­tų kam­ba­rio kū­ri­mo kvie­tė vie­nas iš su­ma­ny­to­jų Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius.

Kam­ba­rio ver­tė – neį­kai­no­ja­ma

Kam­ba­rio idė­ja ki­lo di­zai­ne­riui Vi­liui Pu­ro­nui. „Jis – pri­čiuo­žęs žmo­gus, jam nuo­lat vi­so­kių ge­nia­lių idė­jų top­te­li. Mes ją pa­si­ga­vo­me, at­si­ra­do dau­giau žmo­nių, ku­riems tai pa­si­ro­dė la­bai įdo­mu, pa­si­ry­žo at­mes­ti sa­vo dar­bus ir pri­si­dė­ti“, – sa­kė vie­nas iš su­ma­ny­to­jų, gru­pės „BIX“ būg­ni­nin­kas Gin­tau­tas Gas­ce­vi­čius.

Mu­zi­kan­to tei­gi­mu, cen­tų kam­ba­rys yra lie­tu­viš­kų pi­ni­gų pa­ger­bi­mas, kai praė­jus ke­leriems me­tams iš at­min­ties iš­si­trins vaiz­das, kaip li­tas at­ro­dė.

„Kam­ba­rys ver­tę įgis kur kas vė­liau. Jis – neį­kai­no­ja­mas, net jei ir su­skai­čiuo­tu­me, kiek ja­me yra pi­ni­gų“, – įsi­ti­ki­nęs G. Gas­ce­vi­čius. – Li­tas ypač bran­gus da­bar, nes mes jo tuoj ne­tek­si­me. La­biau­siai ver­ti­na­mi tie da­ly­kai, ku­rių nė­ra. Kaip ir ge­riau­sia ten, kur mū­sų nė­ra. Ly­giai taip pat bus su lie­tu­viš­kais pi­ni­gais“.

Už­bai­gę kam­ba­rį kū­rė­jai pla­nuo­ja su­skai­čiuo­ti, kiek pi­ni­gų ja­me su­kli­juo­ta.

Vai­kai sau­jo­mis sė­mė at­si­neš­tus cen­tus ir juos kli­ja­vo kam­ba­ry­je.

Kam­ba­riui už­baig­ti trūks­ta cen­tų

„At­si­ti­ko di­džiu­lė bė­da. Nie­kas ne­ga­lė­jo pa­gal­vo­ti, kad taip bus, bet mums trūks­ta cen­tų!“ – guo­dė­si G. Gas­ce­vi­čius.

Pra­dė­ję ieš­ko­ti me­džia­gos kam­ba­riui už­baig­ti, idė­jos įgy­ven­din­to­jai su­si­dū­rė su cen­tų trū­ku­mu net par­duo­tu­vė­se ar pre­ky­bos cent­ruo­se. Mo­ne­tų sun­ku gau­ti, nes prieš įsi­ve­dant eu­rą smul­kūs pi­ni­gai su­ren­ka­mi ir ve­ža­mi į Vil­nių su­nai­kin­ti.

Prie kam­ba­rio kū­ri­mo ga­li pri­si­dė­ti kiek­vie­nas – at­neš­ti lie­tu­viš­kų cen­tų ir juos už­kli­juo­ti. Pri­si­dė­ju­sie­ji už­si­ra­šo spe­cia­lio­je kny­go­je.

„To­kiu bū­du net at­ne­šę vie­ną cen­tą įei­si­te į is­to­ri­ją!“ – nea­be­jo­ja G. Gas­ce­vi­čius. – Te­gul tai bū­na mū­sų pa­si­di­džia­vi­mas. Rei­kia la­bai ne­daug pa­stan­gų, tik at­neš­ti ant pa­lan­gės, tau­pyk­lė­se, po so­fa pa­kri­tu­sius ar ki­to­se vie­to­se už­si­li­ku­sius cen­tus.“

Jei or­ga­ni­za­to­rių pla­nai klos­ty­tis pa­lan­kiai, pa­sau­ly­je ana­lo­gų ne­tu­rin­tis pi­ni­gų kam­ba­rys Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je tu­rė­tų bū­ti ati­da­ry­tas ki­tų me­tų sau­sio 1–15 die­no­mis.

Žymos: centai

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

Karaliaus Vilhelmo kanalas (Klaipėdos kanalas) nuotrauka, foto

Daug metų domėjausi Karaliaus Vilhelmo kanalu, rinkdamas apie jį faktus, ne todėl,...

Jau vienuoliktą kartą per visą Lietuvą nuvilnijo „Darom“ banga. Prie šios gražios...

Valdininkų pamiršto Bachmano dvaro parką sutvarkė vietos gyventojai nuotrauka, foto

Klaipėdos rajono savivaldybė vicemerės Rūtos Cirtautaitės iniciatyva organizuoja „Gražiausios šimtmečio sodybos“ konkursą!

Bus renkamos gražiausios šimtmečio sodybos nuotrauka, foto

Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos valdybos posėdyje, kuriam pirmininkavo mero pavaduotoja...

Tarptautiniams projektams – 8 tūkst. eurų nuotrauka, foto

Pretendentų į kultūros magistrus - šeši nuotrauka, foto

Kultūra, Šiemet Klaipėdos miesto savivaldybė sulaukė šešių paraiškų šių metų kultūros magistro titului...

Kitokios Joninės: idėjos magiškiausiai metų šventei nuotrauka, foto

Įvairybės, Joninės arba Rasos – tai bene giliausias tradicijas turinti lietuvių šventė. Ilgiausia...

Prie naktinio baro sulaužė žandikaulį nuotrauka, foto

Kriminalai, Į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi 22 metų vaikinas, kuris nurodė, kad birželio 22...

Bendrojo plano rengimas sukėlė abejonių nuotrauka, foto

Klaipėda, Praėjusią savaitę Savivaldybėje buvo viešai pristatyta Klaipėdos bendrojo plano koncepcija, tačiau kai...

Kultūra, Paskelbta prieš 54 min.

Įvairybės, Paskelbta prieš 55 min.

Kriminalai, Paskelbta prieš 1 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 2 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...