2018 m. lapkričio 19 d. 13:31 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Stilius

Stilius

Mados istorikui Aleksandrui Vasiljevui kailinius siuvo šiauliečiai

(2)

2015-01-19, 15:28

Natalija KONDROTIENĖ, "Šiaulių kraštas"

Mados istorikui Aleksandrui Vasiljevui kailinius siuvo šiauliečiai nuotrauka, foto

KO­PI­JA: Per 8 mė­ne­sius ma­dos is­to­ri­kui Alek­sand­rui Va­sil­je­vui šiau­lie­čiai pa­siu­vo tiks­lią 1910 me­tais ru­sų meist­rų pa­siū­tų kai­li­nių ko­pi­ją.

© Sau­liaus Kmi­to al­bu­mo nuo­tr.

Aš­tuo­ni mė­ne­siai kruopš­taus dar­bo, iš­sa­mi 1910 me­tais pasiūtų kai­li­nių ori­gi­na­lo ana­li­zė, ke­li pri­ma­ta­vi­mai – tiek pri­rei­kė, kad ži­no­mam ma­dos is­to­ri­kui Alek­sand­rui Va­sil­je­vui šiau­lie­čiai pa­siū­tų unik­alius kai­li­nius. Šį iš­skir­ti­nį įdo­mų už­sa­ky­mą at­li­ko Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­si įmo­nė „Kai­lių mi­tas“. „Bu­vo ne­ti­kė­ta, bet la­bai ma­lo­nu – jis įver­ti­no šiau­lie­čių meist­rų dar­bą“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas Sau­lius Kmi­tas.

Ma­lo­nus ne­ti­kė­tu­mas

Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sios kai­lių siu­vi­mo įmo­nės pa­tal­po­se ver­da dar­bas: ant pa­ka­bų su­ka­bin­ti jau baig­ti siū­ti, bet dar be kai ku­rių de­ta­lių kai­li­niai, pa­ruoš­ta me­džia­ga, dar­buo­to­jos triū­sia prie ga­mi­nių.

Įmo­nės di­rek­to­rius Sau­lius Kmi­tas kvie­čia užei­ti į jo ka­bi­ne­tą. At­va­žia­vo­me pa­si­kal­bė­ti apie kai­li­nius, ku­riuos siu­vo gar­siam ma­dos is­to­ri­kui Alek­sand­rui Va­sil­je­vui. Ant sie­nos – pa­veiks­las su nau­juo­sius sa­vo kai­li­nius de­monst­ruo­jan­čiu gar­siuo­ju už­sa­ko­vu.

„Pa­siū­tus kai­li­nius jau bu­vo­me ati­da­vę A. Va­sil­je­vui Vil­niu­je, kai jis ten vie­šė­jo. Jis tuo­met už­si­mi­nė, kad no­rė­tų mus pa­ma­ty­ti Šiau­liuo­se, Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je, per pa­ro­dos „Ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos lai­kų ma­da (1837–1901)“ ati­da­ry­mą“, – pa­sa­ko­jo S. Kmi­tas.

Po pa­ro­dos ati­da­ry­mo ma­dos is­to­ri­kas at­si­ne­šė nau­juo­sius kai­li­nius ir pri­sta­tė vi­siems su­si­rin­ku­siems. De­monst­ruo­da­mas kai­li­nius A. Va­sil­je­vas ne­slė­pė pa­si­ten­ki­ni­mo nau­juo­ju ga­mi­niu, gy­rė jo pa­to­gu­mą, ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių jo ga­min­to­jams.

„Bu­vo ne­ti­kė­ta, bet la­bai ma­lo­nu – jis įver­ti­no šiau­lie­čių meist­rų dar­bą. Ne­maniau, kad A. Va­sil­je­vas at­si­veš kai­li­nius, prie vi­sų pa­girs mū­sų ga­mi­nį, pa­brėš ne tik Lie­tu­vos var­dą, bet ir Šiau­lius. Sa­kė, kad šių kai­li­nių jam pa­vy­di pa­ts Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas“, – šyp­so­jo­si po­nas Sau­lius.

Šim­ta­me­tis pa­vyz­dys

Ma­dos is­to­ri­kas A. Va­sil­je­vas tu­rė­jo 1910 me­tais kai­lių meist­rų pa­siū­tus kai­li­nius. Ieš­ko­jo ga­lin­čių at­kar­to­ti šį is­to­ri­nį ga­mi­nį iki men­kiau­sių smulk­me­nų. S. Kmi­to įmo­nę is­to­ri­kui re­ko­men­da­vo ru­sų vers­li­nin­kai, bend­ra­dar­biau­jan­tys su šiau­lie­čiais.

„Ga­vę to­kį už­sa­ky­mą la­bai ne­nus­te­bo­me. Ma­lo­nu ir sma­gu, kai įver­ti­na mū­sų dar­bą. Įvai­rūs žmo­nės už­si­sa­ko kai­li­nius. Va­žia­vo­me į Vil­nių su ma­dos is­to­ri­ku su­si­tik­ti, paim­ti se­no­vi­nio pa­vyz­džio bei iš­ma­tuo­ti pa­tį. Ma­ta­vo­me dar tris kar­tus“, – pri­si­mi­nė di­rek­to­rius.

Dau­giau kaip prieš 100 me­tų siū­ti kai­li­niai bu­vo sa­vo­tiš­kas iš­šū­kis kai­lių meist­rams. Is­to­ri­ko są­ly­ga, jog kai­li­nių ko­pi­ja bū­tų vi­siš­kai tiks­li, ver­tė meist­rus kruopš­čiai ana­li­zuo­ti ne tik kai­lius, jų su­kir­pi­mą, rū­bo siū­les, ki­tas gud­ry­bes, bet ir tar­tis su ko­le­go­mis dėl tech­no­lo­gi­jų.

„Pa­ga­mi­no­me ma­ke­tą, ku­rį pa­ma­ta­vo­me ma­dos is­to­ri­kui. Jis ne­ti­ko. Ga­mi­no­me dar vie­ną. Kai vis­kas pui­kiau­siai ti­ko, siu­vo­me kai­li­nius. Ar ne­bu­vo prie­ka­bus klien­tas? Tik­rai ne, ta­čiau tiks­liai ži­no­jo, ko no­ri. Jis la­bai tak­tiš­kas, man­da­gus, aris­tok­ra­tiš­kos pri­gim­ties žmo­gus. Ša­lia to­kio pa­ts tu­ri pa­si­temp­ti, – pa­sa­ko­jo S. Kmi­tas. – Iš kur to­kius kai­li­nius A. Va­sil­je­vas ga­vo, ne­klau­sė­me, ta­čiau jis pa­sa­ko­jo, kad tuo lai­ku to­kius kai­li­nius, kai kai­lis bū­da­vo vi­du­je, ne­šio­jo Mask­vos pirk­liai.“

Aš­tuo­nių mė­ne­sių dar­bas

Ma­dos is­to­ri­ko duo­tas rū­bo pa­vyz­dys bu­vo pa­siū­tas iš šeš­ko kai­lių bei be­bro apy­kak­lės. Ran­ko­vė­se bu­vo įsiū­tas ki­to­kios rū­šies kai­lis. Šios pro­fe­si­nės pa­slap­ties at­skleis­ti S. Kmi­tas ne­no­rė­jo. Meist­rai su­ly­gi­no, kad lie­tu­viš­ko­jo šeš­ko kai­lis toks pat, kaip ir se­no­vi­nia­me pirk­lio rū­be. Jį ir nau­do­jo.

„Ra­do­me la­bai įdo­mių anuo­me­ti­nių siu­vė­jų spren­di­mų, iš ku­rių pa­si­mo­kė­me. Įdo­mu, kai prieš mus at­si­sklei­dė in­for­ma­ci­ja iš praei­ties. Se­nų­jų siu­vė­jų tech­no­lo­gi­jos bu­vo įdo­mios: kai­lio kir­pi­mas, api­pa­vi­da­li­ni­mas, sti­lius, tuo­met bu­vo ma­din­ga, kai kai­li­niai nuo pe­čių į apa­čią pla­tė­da­vo, leng­vai kris­da­vo“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Šim­ta­me­tį pa­vyz­dį-ori­gi­na­lą šiau­lie­čiai kai­lių meist­rai iš­va­lė, at­nau­ji­no ir per­da­vė ma­dos is­to­ri­kui. Pa­sa­ko­da­mas, jog vi­sas dar­bas tru­ko apie 8 mė­ne­sius, di­rek­to­rius pri­pa­ži­no, kad dar­bas bu­vo sun­kus, ta­čiau įveik­tas iš­šū­kis tei­kė ma­lo­nu­mą vi­sam ko­lek­ty­vui.

NE­TI­KĖ­TU­MAS: „Bu­vo ne­ti­kė­ta, bet la­bai ma­lo­nu. Ne­maniau, kad A. Va­sil­je­vas at­si­veš kai­li­nius, prie vi­sų pa­girs mū­sų ga­mi­nį, pa­brėš ne tik Lie­tu­vos var­dą, bet ir Šiau­lius“, – sa­kė Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Kai­lių mi­tas“ di­rek­to­rius Sau­lius Kmi­tas.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

2016-05-28   09:12

IP: 5.20.110.31

Saunuolis kaimynas Saulius ir aisku visa jo puiki komanda. Sekmes

arturas

2016-02-21   14:27

IP: 88.222.24.70

daugiau tokiu imoniu lietuvoi

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Stilius

Stilingų ir skoningai įrengtų grožio namų „Queen“ bendrasavininkės – vizažistės Jurgita Lileikytė...

„Queen“ grožio namams vieneri! nuotrauka, foto

Šeštadienio vakarą Klaipėdos kultūrų komunikacijos centro (KKKC) Parodų rūmuose karaliavo mada....

Uždarant „Fashion Week Klaipėda“ - įspūdingas šou nuotrauka, foto

Vasarą klaipėdiečių akis traukė provokuojantys ir pikantiški vaizdai. Uostamiesčio gatvėse buvo galima...

Menininkė klaipėdiečius intrigavo nuogybėmis nuotrauka, foto

Nuolat pasitempusi ir visad stilinga – tokį įspūdį apie save sėkmingai sukūrė...

Daina Bosas prakalbo apie dažniausias stiliaus klaidas nuotrauka, foto

Tilžės akto 100-mečiui – teatralizuotos folkloro programos nuotrauka, foto

Renginiai, Klaipėdos etnokultūros centras lapkričio 20 d. kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius į...

Sukčiai siūlo neteisėtą uždarbį nuotrauka, foto

Kriminalai, Lengvu ir greitu uždarbiu socialiniuose tinkluose susivilioję šalies gyventojai gali ...

Lietuvos savivaldybių indeksas: geriausia Klaipėda nuotrauka, foto

Lietuva, Jau septinti metai tarp didžiųjų miestų išsiskiria du lyderiai – Klaipėda...

Nusilenkė Lietuvai, muziejui įteikęs kilnią dovaną nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Salantiškis krašto istorijos žinovas ir kolekcionierius 40-metis Paulius Vaniuchinas, anksčiau Kretingos muziejui...

Kriminalai, Paskelbta prieš 51 min.

Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

 

 

 

 

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...