2018 m. lapkričio 18 d. 16:12 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Kelionės

Kelionės

Kelionių vadovė labiausiai vengia „korozijos“

2016-07-04, 17:44

Simona SIMONAVIČĖ

Kelionių vadovė labiausiai vengia „korozijos“ nuotrauka, foto

Dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų ke­lio­nių va­do­ve ir gi­de dir­ban­čiai Dai­vai Kir­ve­lie­nei dvie­jų vie­no­dų ke­lio­nių ne­bū­na. Sun­kiau­sias klau­si­mas ke­lio­nės pra­džio­je – ka­da grį­ši­me į na­mus?

Ke­lio­nė­se jai at­si­ve­ria ant­ras kvė­pa­vi­mas, pra­nyks­ta nuo­var­gis. „Ne­su ka­bi­ne­ti­nis žmo­gus“, – sa­ko. Ke­lio­nė­se ten­ka la­vi­ruo­ti tarp įno­rin­gų prie­kaiš­tų, net ra­min­ti į au­to­bu­so ava­ri­ją pa­te­ku­sius žmo­nes.

Dar­bas – vai­kys­tės sva­jo­nė

Sva­jo­nė bū­ti ke­lio­nių va­do­ve už­si­mez­gė dar vai­kys­tė­je, kai bai­gu­si šeš­tą kla­sę Dai­va su tė­ve­liu iš­va­žia­vo į ke­lio­nę tuo­me­ti­nia­me Le­ning­ra­de (da­bar Sankt Pe­ter­bur­gas).

„Ta­da man taip vis­kas pa­ti­ko! Ke­lio­nė, įspū­džiai, tem­pas, nes vi­sur rei­kė­jo bėg­te... Va­ka­re tik nu­kren­tam mie­go­ti, bet to­kie lai­min­gi. Ta­da dar ne­bu­vo ypa­tin­gų vieš­bu­čių, ant spor­to sa­lė­je su­dė­tų čiu­ži­nių nak­vo­jo­me vi­si vie­no­je krū­vo­je. Gal­vo­jau – vau, kaip sma­gu!“ – pri­si­mi­nė.

Po ke­le­to me­tų ji rim­tai ėmė svars­ty­ti, ko­kias atei­ties stu­di­jas pa­si­rink­ti, kad ga­lė­tų dirb­ti eks­kur­si­jų va­do­ve. Pa­si­rin­ko is­to­ri­ją.

At­vy­ku­si gy­ven­ti į Šiau­lius mo­te­ris Šiau­lių eks­kur­si­jų biu­re bai­gė ke­lio­nių va­do­vų kur­sus, nuo 1987 ta­po ke­lio­nių va­do­ve-gi­de ir eta­ti­ne dar­buo­to­ja. Pir­mo­sios ke­lio­nės bu­vo po Lie­tu­vą – pa­ma­ty­ti ša­lį at­va­žiuo­da­vo tu­ris­tai iš vi­sos tuo­me­ti­nės So­vie­tų Są­jun­gos.

Su­ma­žė­jus eks­kur­si­jų biu­rui, ke­lio­nių va­do­vės-gi­dės dar­bą su­stab­dė de­šim­čiai me­tų. Į tu­riz­mo sri­tį su­grį­žo, nes be ke­lio­nių neį­si­vaiz­da­vo sa­vo gy­ve­ni­mo.

„Jei pra­de­di ke­liau­ti, pa­ban­dai to­li­mes­nes ke­lio­nes ir su­pran­ti, kad tau tin­ka, be to ne­be­ga­li gy­ven­ti. Bū­na gi­dų, ku­rie tik ati­dir­ba die­ną ir mie­ga, o man pa­tin­ka iš­va­žiuo­ti, ly­dė­ti žmo­nes į ki­tas ša­lis. Ta­da, ro­dos, man at­si­ve­ria ant­ras kvė­pa­vi­mas, nuo­var­gio nė­ra, at­si­ran­da ry­šys su gru­pe“, – pa­sa­ko­ja Dai­va.

Bū­na, kad per tą lai­ką taip su­si­bi­čiu­liau­ji su gru­pe, jog sun­ku at­si­svei­kin­ti. Su vie­na anykš­tė­nų gru­pe, prieš dve­jus me­tus ke­lia­vu­sia į Kroa­ti­ją, ji pa­lai­ko ry­šį iki šiol.

Ke­lio­nių va­do­vė tu­ris­tus ly­di Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Kroa­ti­jo­je. Jai la­bai pa­tin­ka marš­ru­tai po Len­ki­ją, mo­ka šiek tiek kal­bė­ti len­kiš­kai. Di­džiau­sia mei­lė – Kroa­ti­ja – nuo­sta­bios gam­tos, tur­tin­go kul­tū­ros pa­vel­do ir la­bai sve­tin­gų žmo­nių ša­lis.

Dai­va įsi­ti­ki­nu­si – jei ne­pa­žįs­ti Lie­tu­vos, gė­da va­žiuo­ti į už­sie­nio ša­lis, jas rep­re­zen­tuo­ti.

Ne­su­ta­ri­mai su vai­ruo­to­jais – ko­ro­zi­ja

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro Ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­dy­bi­nin­ke dir­ban­čios D. Kir­ve­lie­nės dar­bas tie­sio­giai su­si­jęs su tu­riz­mu, ta­čiau dau­ge­lis gi­dų-ke­lio­nės va­do­vų dir­ba vi­siš­kai ki­to­se sri­ty­se. Lie­tu­vo­je kol kas vien iš ke­lio­nių va­do­vo ar gi­do dar­bo iš­gy­ven­ti ga­na su­dė­tin­ga, nes ši veik­la la­bai se­zo­niš­ka.

Ke­lio­nių va­do­vas rū­pi­na­si, kad tu­ris­tai ge­rai jaus­tų­si, spren­džia vi­sas ke­ly­je iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, at­sa­kin­gas už die­nos pro­gra­mą ir jos įgy­ven­di­ni­mą pa­gal pla­ną, su­tei­kia bend­rą in­for­ma­ci­ją apie ša­lį, pa­pro­čius, žmo­nes.

„Ke­lio­nė­je va­do­vas yra pa­grin­di­nis as­muo. Jei vis­kas ge­rai, nu­si­pel­nai ma­lo­nės, ar­ba esi kal­tas, kad kaž­kas nu­ti­ko“, – šyp­te­li.

Jos pa­ste­bė­ji­mu, ke­lio­nių va­do­vui pir­miau­sia rei­kia smal­su­mo, no­rė­ti nuo­lat mo­ky­tis. Vi­są lai­ką ten­ka at­nau­jin­ti ži­nias, in­ves­tuo­ti į sa­ve – nė­ra taip, kad pa­si­da­rai marš­ru­tą ir 20 me­tų tuo pa­čiu ke­liau­ji.

Ša­lia to rei­kia tu­rė­ti puokš­tę įvai­rių bruo­žų. Dės­ty­da­ma ko­le­gi­jo­je D. Kir­ve­lie­nė sa­vo stu­den­tams sa­ky­da­vo: „Tu­ri­te bū­ti en­tu­zias­tai, įsi­my­lė­ję lan­ko­mą ša­lį ar mies­tą. Iš jū­sų tu­ri spin­du­liuo­ti po­zi­ty­vas, kad ju­mis pa­ti­kė­tų“. Blo­giau­sia – abe­jin­gu­mas ar iro­niš­ki juo­ke­liai apie vie­to­vę.

Jos pa­ste­bė­ji­mu, sun­kiau­sia mi­si­ja ke­lio­nė­se au­to­bu­su at­ras­ti bend­rą kal­bą su vai­ruo­to­jais. Jei ne­su­tam­pa bio­lau­kai tarp eki­pa­žo ir ke­lio­nių va­do­vo, įtam­pą jau­čia ke­lei­viai, ke­lio­nė bū­na var­gi­nan­ti, su er­zi­nan­čio­mis ne­sklan­džio­mis smulk­me­no­mis. „Tai ke­lio­nės ko­ro­zi­ja, rū­dys, ga­di­na ke­lio­nės džiaugs­mą“, – paaiš­ki­na.

Džiu­gi­na, kai ke­lei­viai at­siun­čia ke­lio­nės nuo­trau­kų, ki­tą kar­tą už­si­sa­ky­da­mi ke­lio­nę pra­šo vyk­ti bū­tent su ja.

Pa­pik­ti­no ei­lės nu­me­ris

Ke­lio­nių va­do­vė pa­brė­žia, jog stre­si­nė­se si­tua­ci­jo­se pir­miau­sia tu­ri mo­kė­ti su­si­tvar­ky­ti su sa­vi­mi, ta­da ga­li nu­ra­min­ti ki­tus. Per dar­bo pra­kti­ką jai yra te­kę net pa­kliū­ti į au­to­bu­so ava­ri­ją, kai į jo ga­lą tren­kė­si au­to­mo­bi­lis. Lai­mei, ke­lei­viai rim­tai ne­nu­ken­tė­jo.

Iš ne­to­lie­se esan­čio kai­me­lio atė­ję žmo­nės ke­lei­vius pa­kvie­tė pa­lauk­ti spor­to mo­kyk­los sa­lė­je, kol gru­pė lau­kė nau­jo at­vyks­tan­čio au­to­bu­so, drau­di­mo kom­pa­ni­ja at­ve­žė žmo­nėms va­ka­rie­nę, at­siun­tė me­di­ci­nos eki­pa­žą.

Ke­lio­nių va­do­vė pa­me­na vie­ną įno­rin­giau­sių ke­lei­vių. Prieš ke­lio­li­ka me­tų gru­pė su­si­ruo­šė į ne­to­li­mą tri­jų die­nų ke­lio­nę į Kro­ku­vą. Su­li­pus ke­lei­viams Dai­va dar kar­tą per­skai­tė vi­sų pa­var­des iš są­ra­šo. Pers­kai­čius pa­var­dę ga­le są­ra­šo, iš­girs­ta rep­li­ką: „Net at­si­liep­ti ne­no­riu“. Pa­si­žiū­ri – sė­di gar­bin­go am­žiaus mo­te­ris, vi­sa rūs­ti, su­py­ku­si, ran­kas su­kry­žia­vu­si.

Ke­lio­nių va­do­vė ban­dė iš­klaus­ti, gal­būt pa­var­dę ne­tei­sin­gai per­skai­tė ar ne­tai­syk­lin­gai iš­spaus­din­ta bu­vo. Ke­lei­vė ėmė pik­tin­tis, kad pa­var­dė tei­sin­ga, bet ku­rio­je vie­to­je per­skai­ty­ta! „Kai mo­kė­jau už ke­lio­nę bu­vau ket­vir­ta, o da­bar... Kai jau 70 me­tų žmo­gus su­lau­kia, tai jį į są­ra­šo ga­lą rei­kia ra­šy­ti?! To­kia ne­pa­gar­ba! Aš į spau­dą kreip­siuo­si, aš tu­riu pa­žin­čių!“ 

Va­ka­re po­nia au­to­bu­se ne­ga­lė­jo už­mig­ti, vis pik­tai dėb­čio­jo į ke­lio­nių va­do­vę. Priė­ju­si Dai­va ban­dė mo­te­rį pa­kal­bin­ti, iki pa­ry­čių pa­sa­ko­jo, ką pra­va­žiuo­ja pa­ke­liui. Nus­nū­dus po­rą va­lan­dų jau rei­kė­jo ves­ti eks­kur­si­ją. Vi­są die­ną ke­lio­nės va­do­vė ją su drau­ge ypač glo­bo­jo.

At­va­žia­vus į vieš­bu­tį iš­ki­lo dar vie­na pro­ble­ma – ke­lei­vė ėmė is­te­riš­kai pik­tin­tis, kad vi­si gy­ve­na ant­ra­me aukš­te, o jai – į ket­vir­tą tįs­tis. „Gal­vo­ju, kas da­bar bus, jai vis ne­ge­rai ir ne­ge­rai...“ – pri­si­mi­nė D. Kir­ve­lie­nė.

Pa­si­bai­gus ke­lio­nei, prieš iš­li­pant įno­rin­go­ji ke­lei­vė ke­lio­nių va­do­vę čiu­po į glė­bį ir pa­sa­kė: „No­riu la­bai pa­bu­čiuo­ti Dai­vu­tę, mū­sų gi­dę. Aš pir­mą kar­tą iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vau, bet po šios nuo­sta­bios ke­lio­nės tik­rai ži­nau – ke­liau­ti ver­ta“.

Ke­lei­viai la­biau at­si­pa­lai­da­vę

D. Kir­ve­lie­nės pa­ste­bė­ji­mu, per dvi­de­šimt­me­tį ke­lei­viai kei­čia­si – jie la­biau at­si­pa­lai­da­vę, ne­be to­kie pik­ti, ne­be­tu­ri gyny­bi­nės po­zi­ci­jos.

Vis­gi ne­ra­šy­ta tai­syk­lė – gru­pė­je vi­suo­met yra žmo­nių, ku­riems vis­kas bus blo­gai. Anks­čiau jų bū­da­vo 5-7, da­bar su­ma­žė­jo iki 2-3. Jei to­kių ke­lei­vių bū­na, ke­lio­nių va­do­vė sten­gia­si jiems pa­ro­dy­ti di­des­nį dė­me­sį, iš­klaus­ti, kas jiems įdo­mu.

„Pap­ras­tai ke­liau­jan­tys žmo­nės bū­na ge­ri. Jei nu­ta­rė va­žiuo­ti or­ga­ni­zuo­tai, ži­no ką ren­ka­si, bū­na su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi iš­siaiš­ki­nę są­ly­gas, ke­lio­nės truk­mę, nak­vy­nės niuan­sus. Vi­sa­da skau­džiau­sias klau­si­mas, kai ke­lio­nės pra­džio­je klau­sia: „O ka­da mes grį­ši­me na­mo?“ Tai bai­siau­sia. Į jį at­sa­kau vai­ruo­to­jų žo­džiais: „Ka­da grį­šim, ta­da grį­šim“.

„Juo­kas juo­kais, bet yra te­kę ir vi­sa die­na per anks­ti par­vež­ti tu­ris­tus... Žmo­nės nu­si­pir­ko 4 die­nų ke­lio­nę, bet gru­pei ne­su­si­rin­kus, or­ga­ni­za­to­riai jiems pa­siū­lė vyk­ti su ki­tos fir­mos gru­pe, pa­gal tri­jų die­nų pro­gra­mą ir „pa­mir­šo“ pa­keis­ti su­tar­tį... Tik įli­pę į au­to­bu­są ke­lei­viai su­ži­no­jo, kad ke­lio­nė bus trum­pes­nė, nei ža­dė­ta“, – pa­sa­ko­jo Dai­va.

Tu­ris­tai vis daž­niau at­ran­da Šiau­lius, o čia gy­ve­nan­tie­ji pa­ma­to mies­tą nau­jo­mis aki­mis: ža­vi­si in­te­rak­ty­viais mu­zie­jais, žy­din­čiu Šiau­lių uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­du.

Jei tik tu­ri ga­li­my­bę, sa­vo lais­va­lai­kiu mo­te­ris pir­miau­sia sė­da ant dvi­ra­čio ir va­ži­nė­ja­si po apy­lin­kes. Da­bar be dvi­ra­čio neį­si­vaiz­duo­ja sa­vo poil­sio. Atos­to­gau­da­ma il­ges­nį lai­ką ji ima kup­ri­nę ir ke­liau­ja į neor­ga­ni­zuo­tą ke­lio­nę. Kai ne­žiū­rė­da­ma į laik­ro­dį pa­ti iš­vaikš­čio­ja, iš­lan­džio­ja, pa­čiu­pi­nė­ja, ga­li sa­ky­ti, kad vie­tą pa­ži­no.

Žymos: kelionės

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Kelionės

Nors Viduržemio jūros apsuptoje Sardinijoje turistų laukia jaukūs miesteliai, didysis jos turtas...

Rudens nebijantis rojaus kampelis Italijoje - laukinė Sardinija nuotrauka, foto

Beveik 15 tūkst. kilometrų - būtent tiek lietuviai Aurimas Mockus ir Rimas...

Beprotiškas lietuvių planas - motociklais važiuoja į Indiją nuotrauka, foto

Į 3535 metrų aukštyje esančią Atsuntos perėją Kaukazo kalnuose (Sakartvelas) keturi lietuviai...

Kaukazo kalnuose: dviračiais - per pavojingas kalnų perėjas nuotrauka, foto

Klaipėdiečio Manto Lomonosovo atostogos Kretoje galėtų tapti nuotykių filmo siužetu. Nardydamas vienoje...

Klaipėdietis Kretoje rado lobį nuotrauka, foto

Šeimos gina savo vaikus nuotrauka, foto

Klaipėda, Apie tūkstantį žmonių  sekmadienį 11 val. susirinko į mitingą prieš vaikų atiminėjimą...

„Kai tenka kovoti Lietuvoje, negaliu užmigti“ nuotrauka, foto

Sportas, „Jaučiuosi pavargęs. Kova truko trumpiau nei pabendravimas su žmonėmis po jos....

Tuoj žiema, o įvažiavimas į Palangą dar nebaigtas nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Jau daugiau nei mėnesį vėluojantys įvažiavimo į Palangą rekonstrukcijos darbai nusitęsė...

Buriavimo apdovanojimuose – dėmesys jauniesiems buriuotojams nuotrauka, foto

Sportas, Šį savaitgalį Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS) tradiciškai surengė Lietuvos buriuotojų apdovanojimus, kurie...

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Sportas, Paskelbta prieš 1 val.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 1 val.

 

 

 

 

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...