2019 m. birželio 18 d. 08:23 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Gyvūnai

Gyvūnai

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį

2017-05-31, 13:43

Mi­le­na Pu­cho­va

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį nuotrauka, foto

© R. Mac­ke­vi­čie­nės nuo­tr.

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­riu Ma­ri­jo­nu vyk­dy­da­ma paukš­čių ste­bė­se­ną (mo­ni­to­rin­gą), Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kė­se su­ti­ko Lie­tu­vo­je la­bai re­tą sve­čią – ru­dą­jį lo­kį (Ur­sus arc­tos), ku­ris yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.

R. Mac­ke­vi­čie­nė jau ke­lio­li­ka me­tų ste­bė­da­ma paukš­čius ren­ka duo­me­nis sa­vo bū­si­mai dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jai. Or­ni­to­lo­gai, at­li­kę ap­skai­tą, dar ku­rį lai­ką klau­sy­da­mie­si paukš­čių gar­sų ir be­si­gro­žė­da­mi ry­to sau­lės ap­švies­to­se pie­vo­se be­si­ga­nan­čio­mis stir­no­mis, apie 10 va­lan­dą ry­to, pa­miš­kė­je pa­ste­bė­jo ant že­mės tu­pin­tį jū­ri­nį ere­lį – pa­ki­lęs jis na­guo­se nu­si­ne­šė kaž­ko­kį paukš­tį. Ma­ri­jo­nas nuė­jo pa­si­žiū­rė­ti puo­tos li­ku­čių, kur bal­ta­vo žu­vu­sio paukš­čio plunks­nos, apie 130 m nuo jo iš Ink­lė­riš­kių miš­ko per ka­na­li­zuo­tą Cir­vi­jos upe­liu­ką per­bri­do stam­bus gy­vū­nas. Tiek Re­na­ta, tiek Ma­ri­jo­nas pa­ma­nė, kad tai brie­dis ar­ba šer­nas, bet, di­de­lei abie­jų nuo­sta­bai, tai bu­vos ru­da­sis lo­kys!

„Iš upe­liu­ko iš­li­pęs į at­vi­rą pie­vą nu­si­pur­tęs sa­vo su­šla­pu­sį kai­lį, ap­si­dai­ręs ir tik­riau­siai pa­ju­tęs žmo­gaus kva­pą, lo­kys pra­dė­jo bėg­ti link Pa­mer­kių miš­ko, per at­vi­rą, apie 1 km il­gio, pa­sė­lių lau­ką. Perp­lau­kęs Mer­kio upę lo­kys din­go miš­ko tank­mė­je“, – apie ne­ti­kė­tą re­gi­nį pa­sa­ko­ja R. Mac­ke­vi­čie­nė.

Tai­gi, ste­bė­tas tik­rai re­tas gy­vū­nas, kar­tais už­klys­tan­tis į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją. Re­na­ta tu­rė­jo fo­toa­pa­ra­tą, ku­riuo pa­vy­ko įam­žin­ti re­tą gy­vū­ną nuo­trau­ko­se. De­ja, lo­kio pėd­sa­kai pu­rio­je dur­pin­go­je dir­vo­je ne­bu­vo ryš­kūs.

Lo­kys yra vi­saė­dis gy­vū­nas: ėda įvai­rių au­ga­lų la­pus, šak­nis, uo­gas, gi­les, rie­šu­tus, mėgs­ta ga­ny­tis ku­ku­rū­zų ir avi­žų lau­kuo­se, mėgs­ta skruz­dė­les ir jų pe­rus, įvai­rias kir­mė­les bei vabz­džius, jų ler­vas, jei at­si­ras­tų ga­li­my­bė neat­si­sa­ky­tų pa­sma­gu­riau­ti me­du­mi, taip pat ne­pa­liks su­ras­tų paukš­čių kiau­ši­nių, bei jų jau­nik­lių, ga­li pa­pjau­ti ir stam­bes­nius gy­vū­nus.

Se­kant ste­bė­to lo­kio pa­lik­tais pėd­sa­kais paaiš­kė­jo, kad jis mai­ti­no­si upės pa­kran­tė­je gau­siai su­žė­lu­sio­mis garš­vo­mis (Ae­go­po­dium po­dag­ra­ria). De­ja, to­liau pėd­sa­kai din­go, nes lo­kys žings­nia­vo ga­na tan­kiu eg­ly­nu, kur ne­bu­vo žo­li­nės aug­me­ni­jos.

„Ru­da­sis lo­kys at­ro­do ne­ran­gus ir gre­mėz­diš­kas, bet ste­bint gam­to­je apie 50 km per va­lan­dą grei­čiu bė­gan­tį lo­kį ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad tai – tas pa­ts, prieš ke­lias mi­nu­tes ste­bė­tas lė­tai pė­di­nan­tis žvė­ris“, – pa­sa­ko­ja R. Mac­ke­vi­čie­nė.

Ar­ti­miau­sios mū­sų kai­my­ni­nės ša­lies – Bal­ta­ru­si­jos lo­kiai tu­ri tam­siai ar švie­siai ru­dą kai­lį, sve­ria 113–270 kg, kū­no il­gis 130–185 cm. Jų gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka tai di­de­li, daž­niau­siai miš­rūs, miš­kų ma­sy­vai. Žie­mą iš ru­dens ge­rai įmi­tę lo­kiai įmin­ga, o sau­sio pa­bai­go­je ar va­sa­rio pra­džio­je at­ve­da 1–3 (re­čiau 4–5) jau­nik­lius.

Iki XVIII–XIX a. šis žvė­ris bu­vo pa­pli­tęs vi­so­je Eu­ro­po­je, Šiau­rės Af­ri­ko­je (At­la­so kal­nų sri­ty­je), šiau­ri­nė­je Azi­jos da­ly­je (į pie­tus nuo Hi­ma­la­jų) ir Šiau­rės Ame­ri­ko­je. XIX a. pa­bai­go­je, XX a. pra­džio­je area­las la­bai pa­ki­to lo­kio ne­nau­dai, iš­li­ko tik izo­liuo­tos area­lo da­lys. Lie­tu­vo­je ru­die­ji lo­kiai jau ne­be­gy­ve­na dau­giau nei 130 me­tų.

Lie­tu­vos gam­ti­nin­kas Ta­das Iva­naus­kas nu­ro­do, kad pa­sku­ti­nis lo­kys Lie­tu­vo­je nu­šau­tas 1883 m. Ši rū­šis yra įtrauk­ta į Lie­tu­vos res­pub­li­kos sau­go­mų rū­šių 0(Ex) ka­te­go­ri­ją (t.y. iš­ny­ku­si ar gal­būt iš­ny­ku­si rū­šis), eu­ro­pi­niu mas­tu įra­šy­ta į Ber­no kon­ven­ci­jos III, Bu­vei­nių di­rek­ty­vos II ir IV prie­dus.

L. Bal­čiaus­ko (2015 m.) duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą lo­kiai kar­tais už­klys­ta iš Lat­vi­jos (su­skai­čiuo­ja­ma iki 10) ar Bal­ta­ru­si­jos (ap­tin­ka­ma apie 140–180 in­di­vi­dų). 1967 m. lo­kys pa­ste­bė­tas Aly­taus, 1968 m. – Va­rė­nos ra­jo­nuo­se, 1975 m. vie­nas ma­ty­tas Bir­žų gi­rio­je, o 1982 m. – Uk­mer­gės ra­jo­ne, 2009 m. – Šven­čio­nė­lių me­džio­to­jų bū­re­lis pa­ste­bė­jo lo­kio pėd­sa­kus La­ba­no­ro gi­rio­je. Prieš še­še­rius me­tus (2011 m.) ša­lia Vil­niaus, La­vo­riš­kių pa­sie­nio ruo­že, vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai už­fik­sa­vo į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją iš Bal­ta­ru­si­jos ve­dan­čius stam­baus žvė­ries pėd­sa­kus. Moks­li­nin­kai pa­tvir­ti­no, kad tai ru­do­jo lo­kio pėd­sa­kai. Prieš 15 me­tų pėd­sa­kai bu­vo ma­ty­ti net Vil­niaus mies­to ri­bo­se, už Ža­lių­jų eže­rų.

„Ma­no­ma, kad į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ru­die­ji lo­kiai tik už­klys­ta, o gal ka­da tu­rė­si­me Lie­tu­vos fau­nos są­ra­še šią rū­šį aukš­tes­nė­je ka­te­go­ri­jo­je, nei nu­li­nė?“ – po ne­ti­kė­tos ste­bė­se­nos svars­to Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to lek­to­rė.

Žymos: lokys, meška

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Gyvūnai

Pirmadienį Šilalės rajone, įtariama, nuskandinti keturi šunys, policija pradėjo tyrimą.

Po uždaužyto katino nuskandinti keturi šunys nuotrauka, foto

Lietuvių pomėgis medžioti – neabejotinas. Tačiau pasisemti naujų emocijų ir pašaudyti į...

Į Afriką nuvykę lietuviai šaudė žirafas ir gepardus nuotrauka, foto

Laivių kaime nuo žiemos vidurio palikti šeimininkų, kurie išsidangino gyventi į...

Išvažiavo gyventi į Klaipėdą, palikę šunis prie būdos nuotrauka, foto

Kuriasi nauja bendruomenė - kovo 10 d. Melnragės paplūdimyje vyko pirmasis draugiškų...

Klaipėdoje kuriasi retriverių bendruomenė nuotrauka, foto

Mūsų ir skaitytojų romanas su vasara nuotrauka, foto

Klaipėda, Dienraščio "Vakarų ekspresas" redakcija ieško naujų nišų ir išmėgins jėgas žurnalų rinkoje.

Festivalis „Tek saulužė ant maračių“ Neringoje nuotrauka, foto

Vasara, Kuršių nerijos gamta ir tradicijos, praeitis ir dabartis – XXI tarptautinis folkloro...

Prasideda Palangos Kurhauzo medinės dalies atgimimas nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Palangos savivaldybė antradienį su rangovais pasirašys legendinio kurhauzo medinės dalies restauravimo sutartį.

Darbėniškis Kazys Maksvytis stažuosis NBA? nuotrauka, foto

Sportas, Prieš kelias savaites Klaipėdos "Neptūno" ekipą į Lietuvos krepšinio lygos (LKL) bronzinių...

Klaipėda, Paskelbta prieš 22 min.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 39 min.

Sportas, Paskelbta prieš 11 val.

 

 

 

 

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...