2017 m. spalio 17 d. 10:34 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Kriminalai

Kriminalai

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė nuotrauka, foto

© pzinios.lt nuotr.

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­tis plun­giš­kis P. Jo­nu­šas pra­šė pri­teis­ti iš ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės 75 eu­rus tur­ti­nei ir 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Nu­ro­dė, jog į jo as­me­ni­nę są­skai­tą gau­tas pi­ni­gi­nes lė­šas ant­sto­lė areš­ta­vo ir nu­ra­šė. P. Jo­nu­šas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog ant­sto­lės veiks­mai – ne­tei­sė­ti. Ak­cen­ta­vo, jog, vyk­dant iš­ieš­ko­ji­mą iš fi­zi­nių as­me­nų, iš­ieš­ko­ji­mas ne­ga­li bū­ti nu­krei­pia­mas į pi­ni­gų su­mą, ne­vir­ši­jan­čią MMA (380 eu­rų). Pik­ti­no­si, jog ant­sto­lė iš­ieš­ko­jo vi­sas lė­šas, esan­čias as­me­ni­nė­je są­skai­to­je, tad jam ne­li­ko jo­kių pa­ja­mų. To­dėl ant­sto­lės nu­ra­šy­tas pi­ni­gi­nes lė­šas (75 eu­rų) įver­ti­no kaip tur­ti­nę ža­lą.

Mo­ra­li­nė ža­la – 10 tūkst. eu­rų

Dėl anks­čiau mi­nė­tų ant­sto­lės veiks­mų P. Jo­nu­šas nu­ro­dė pa­ty­ręs 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Esą, areš­ta­vus lė­šas, jis ne­be­tu­rė­jo ga­li­my­bės įsi­gy­ti bū­ti­niau­sių reik­me­nų (paš­to žen­klų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, tak­so­fo­no kor­te­lių, ta­ba­ko ga­mi­nių, bal­ti­nių, hi­gie­nos prie­mo­nių, mais­to pro­duk­tų ir kt.). Ak­cen­ta­vo, jog bu­vo su­var­žy­ta jo kon­sti­tu­ci­nė tei­sė skųs­ti vals­ty­bės įstai­gų pa­rei­gū­nų, teis­mų spren­di­mus bei tei­sė ben­drau­ti su ar­ti­mai­siais. Taip pat už­si­mi­nė, jog rū­ko 20 me­tų be per­trau­kos, tad, ne­ga­lė­da­mas įsi­gy­ti ta­ba­ko ga­mi­nių, bu­vo pri­vers­tas ken­tė­ti ni­ko­ti­no sty­giaus or­ga­niz­me su­kel­tą abs­ti­nen­ci­ją! Tai, ieš­ko­vo nuo­mo­ne, pri­ly­gin­ti­na kan­ki­ni­mui Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 str. pras­me! Ant­sto­lės veiks­mai jam su­kė­lė ner­vi­nę įtam­pą, dva­si­nius iš­gy­ve­ni­mus, dep­re­si­ją, pa­blo­gė­jo gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, bu­vo pri­vers­tas ta­ba­ko pra­ši­nė­ti pas ki­tus nu­teis­tuo­sius, taip bu­vo pa­že­min­tas oru­mas...

Plun­gės teis­mas ieš­ki­nį at­me­tė

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šių me­tų pra­džio­je P. Jo­nu­šo ieš­ki­nį at­me­tė. Nu­ro­dė, jog įsta­ty­mas lei­džia nu­kreip­ti iš­ieš­ko­ji­mą į sko­li­nin­ko pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, esan­čius pas ki­tus as­me­nis, taip pat į pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, pri­klau­san­čius sko­li­nin­kui iš ki­tų as­me­nų. Iš ieš­ko­vo są­skai­tos iš­ra­šo ma­ty­ti, kad lė­šos, ku­rios bu­vo nu­ra­šy­tos ir per­ves­tos į ant­sto­lės kon­to­ros de­po­zi­ti­nę są­skai­tą, į ieš­ko­vo są­skai­tą per­ves­tos ki­tų as­me­nų (vyras buvo gavęs 250 Lt – aut. pastaba), to­dėl šios per­ves­tos pi­ni­gų su­mos trak­tuo­ti­nos kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­li bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, jog ant­sto­lės veiks­mai bu­vo tei­sė­ti.

Po ape­lia­ci­nio skun­do spren­di­mas iš da­lies pa­keis­tas

P. Jo­nu­šas su Plun­gės teis­mo spren­di­mu ne­su­ti­ko, tad krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­mas jo ieš­ki­nį vis­gi ten­kin­ti. Maž­daug prieš mė­ne­sį nu­teis­ta­sis su­ži­no­jo, jog ape­lia­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies, ta­čiau fi­nan­si­ne pras­me jis vis tiek pa­ty­rė dau­giau ža­los nei nau­dos.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, jog iš ieš­ko­vo są­skai­tos bu­vo nu­ra­šy­ta 71,29 Eur (246,15 Lt) ir per­ves­ta į ant­sto­lės są­skai­tą. Šiuos pi­ni­gus P. Jo­nu­šui, kaip jau minėta, per­ve­dė ki­ti as­me­nys. Pi­ni­gų su­ma trak­tuo­ti­na kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­lė­jo bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Ta­čiau ant­sto­lė tu­rė­jo va­do­vau­tis patvir­tin­tais iš­skai­tų dy­džiais, t. y. iš su­mos, ne­vir­ši­jan­čios 1 MMA, ga­lė­jo nu­skai­ty­ti 50 proc. Va­di­na­si, tu­rė­jo nu­skai­čiuo­ti 125 Lt, t. y. 36,20 eu­rus, nors nu­skai­čia­vo 71,29 Eur. Iš­va­da – ant­sto­lė ne­pa­grįs­tai nu­skai­čia­vo iš ieš­ko­vo są­skai­tos 35,09 Eur. Dėl pra­šo­mos ne­tur­ti­nės ža­los ak­cen­tuo­ta, jog rei­ka­la­vi­mas at­mes­ti­nas kaip ne­pa­grįs­tas.

Teks su­si­mo­kė­ti už ieš­ki­nį ir ape­lia­ci­nį skun­dą

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ta­rė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2017 m. sau­sio 3 d. spren­di­mą iš da­lies pa­keis­ti – ieš­ko­vui P. Jo­nu­šui iš at­sa­ko­vės ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės pri­tei­sė 35,09 Eur tur­ti­nę ža­lą. Ta­čiau vals­ty­bės nau­dai nu­teis­ta­sis pats tu­rės su­mo­kė­ti kur kas di­des­nę su­mą: 301 eu­rą – už ieš­ki­nį ir dar 301 eu­rą – žyminį mokestį už ape­lia­ci­nį skun­dą.

Nu­teis­tas dėl nar­ko­ti­kų ir žmog­žu­dys­tės

2011 me­tais Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis pen­kio­li­kai as­me­nų, kal­ti­na­miems di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mu, lai­ky­mu ir pla­ti­ni­mu. Di­džio­ji da­lis nu­si­kal­tė­lių – anks­čiau ne kar­tą teis­ti plun­giš­kiai. Tarp jų bu­vo ir P. Jo­nu­šas.

Jau sė­dė­da­mas už gro­tų, 2007-ai­siais, P. Jo­nu­šas su drau­gais su­gal­vo­jo pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų. Per pa­žįs­ta­mus jie or­ga­ni­za­vo ir ko­or­di­na­vo kvai­ša­lų įgi­ji­mą ir per­da­vi­mą į ne­lais­vę. Ta­čiau nar­ko­ti­kai pa­te­ko pa­rei­gū­nams į ran­kas.

Vie­nas pa­grin­di­nių nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mo į įka­li­ni­mo įstai­gas or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pri­pa­žin­tas P. Jo­nu­šas, ku­ris die­nas ne­lais­vė­je lei­do dėl žmog­žu­dys­tės: 2007 me­tų ge­gu­žės 21-osios nak­tį Plun­gė­je, bū­da­mas gir­tas, jis su­si­ki­vir­či­jo su ge­ro­kai vy­res­niu at­si­tik­ti­niu pra­ei­viu Ar­vy­du Rau­džiu ir jį už­mu­šė. Po to žu­di­kas spru­ko į už­sie­nį – Pran­cū­zi­ją, ta­čiau pa­rei­gū­nai jį ne­tru­kus par­si­ga­be­no. Teis­mas nu­žu­dy­to­jo naš­lei iš P. Jo­nu­šo pri­tei­sė 100 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, o iš vi­so plun­giš­kis nu­teis­tas ka­lė­ti sep­ty­nio­li­ka me­tų.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Kriminalai

Moteris miške virė naminę degtinę nuotrauka, foto

Spalio 16 d. , apie 10:35 val. Toliotų k., Klaipėdos rajone, miške,...

Spalio 15 d., apie 23:30 val., 1975 m. gimęs vyras, būdamas namuose...

Klaipėdoje jaunuoliai brovėsi į parduotuves nuotrauka, foto

Savaitgalį, spalio 13-15 dienomis, Lietuvos keliuose įvyko 32 eismo įvykiai, kuriuose...

Savaitgalį Lietuvos keliuose nukentėjo 35 žmonės nuotrauka, foto

Praėjus keliems mėnesiams po paskelbtos įtariamųjų paieškos, žinios iš užsienio sulaukė...

Ispanijoje sulaikytas dviejų žmonių nužudymu įtariamas lietuvis nuotrauka, foto

„Smiltynės perkėla“ - ta pati, tik visiškai kitokia nuotrauka, foto

Ekonomikos naujienos, Lengva lyg atostogų pradžia, gaivi lyg vandens purslai, veržli lyg vėjas, moderni...

Trečiadienį užkauks sirenos - bus tikrinama sistema nuotrauka, foto

Lietuvos naujienos, Spalio 18 d. 11 val. 52 min. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas. ...

Du vairuotojai praleido, trečias partrenkė nuotrauka, foto

Kriminalai, Spalio 16 d. , apie 7 val. Klaipėdoje užregistruotas nemalonus eismo įvykis....

Girtas vyras sumušė sugyventinės dukrą nuotrauka, foto

Kriminalai, Spalio 16 d. apie 21 val. 50 min. Klaipėdoje, Taikos prospekte esančio...

Ekonomikos naujienos, Paskelbta prieš 6 min.

Lietuvos naujienos, Paskelbta prieš 31 min.

Kriminalai, Paskelbta prieš 1 val.

Kriminalai, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...