2018 m. vasario 19 d. 23:48 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Kriminalai

Kriminalai

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė nuotrauka, foto

© pzinios.lt nuotr.

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­tis plun­giš­kis P. Jo­nu­šas pra­šė pri­teis­ti iš ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės 75 eu­rus tur­ti­nei ir 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Nu­ro­dė, jog į jo as­me­ni­nę są­skai­tą gau­tas pi­ni­gi­nes lė­šas ant­sto­lė areš­ta­vo ir nu­ra­šė. P. Jo­nu­šas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog ant­sto­lės veiks­mai – ne­tei­sė­ti. Ak­cen­ta­vo, jog, vyk­dant iš­ieš­ko­ji­mą iš fi­zi­nių as­me­nų, iš­ieš­ko­ji­mas ne­ga­li bū­ti nu­krei­pia­mas į pi­ni­gų su­mą, ne­vir­ši­jan­čią MMA (380 eu­rų). Pik­ti­no­si, jog ant­sto­lė iš­ieš­ko­jo vi­sas lė­šas, esan­čias as­me­ni­nė­je są­skai­to­je, tad jam ne­li­ko jo­kių pa­ja­mų. To­dėl ant­sto­lės nu­ra­šy­tas pi­ni­gi­nes lė­šas (75 eu­rų) įver­ti­no kaip tur­ti­nę ža­lą.

Mo­ra­li­nė ža­la – 10 tūkst. eu­rų

Dėl anks­čiau mi­nė­tų ant­sto­lės veiks­mų P. Jo­nu­šas nu­ro­dė pa­ty­ręs 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Esą, areš­ta­vus lė­šas, jis ne­be­tu­rė­jo ga­li­my­bės įsi­gy­ti bū­ti­niau­sių reik­me­nų (paš­to žen­klų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, tak­so­fo­no kor­te­lių, ta­ba­ko ga­mi­nių, bal­ti­nių, hi­gie­nos prie­mo­nių, mais­to pro­duk­tų ir kt.). Ak­cen­ta­vo, jog bu­vo su­var­žy­ta jo kon­sti­tu­ci­nė tei­sė skųs­ti vals­ty­bės įstai­gų pa­rei­gū­nų, teis­mų spren­di­mus bei tei­sė ben­drau­ti su ar­ti­mai­siais. Taip pat už­si­mi­nė, jog rū­ko 20 me­tų be per­trau­kos, tad, ne­ga­lė­da­mas įsi­gy­ti ta­ba­ko ga­mi­nių, bu­vo pri­vers­tas ken­tė­ti ni­ko­ti­no sty­giaus or­ga­niz­me su­kel­tą abs­ti­nen­ci­ją! Tai, ieš­ko­vo nuo­mo­ne, pri­ly­gin­ti­na kan­ki­ni­mui Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 str. pras­me! Ant­sto­lės veiks­mai jam su­kė­lė ner­vi­nę įtam­pą, dva­si­nius iš­gy­ve­ni­mus, dep­re­si­ją, pa­blo­gė­jo gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, bu­vo pri­vers­tas ta­ba­ko pra­ši­nė­ti pas ki­tus nu­teis­tuo­sius, taip bu­vo pa­že­min­tas oru­mas...

Plun­gės teis­mas ieš­ki­nį at­me­tė

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šių me­tų pra­džio­je P. Jo­nu­šo ieš­ki­nį at­me­tė. Nu­ro­dė, jog įsta­ty­mas lei­džia nu­kreip­ti iš­ieš­ko­ji­mą į sko­li­nin­ko pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, esan­čius pas ki­tus as­me­nis, taip pat į pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, pri­klau­san­čius sko­li­nin­kui iš ki­tų as­me­nų. Iš ieš­ko­vo są­skai­tos iš­ra­šo ma­ty­ti, kad lė­šos, ku­rios bu­vo nu­ra­šy­tos ir per­ves­tos į ant­sto­lės kon­to­ros de­po­zi­ti­nę są­skai­tą, į ieš­ko­vo są­skai­tą per­ves­tos ki­tų as­me­nų (vyras buvo gavęs 250 Lt – aut. pastaba), to­dėl šios per­ves­tos pi­ni­gų su­mos trak­tuo­ti­nos kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­li bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, jog ant­sto­lės veiks­mai bu­vo tei­sė­ti.

Po ape­lia­ci­nio skun­do spren­di­mas iš da­lies pa­keis­tas

P. Jo­nu­šas su Plun­gės teis­mo spren­di­mu ne­su­ti­ko, tad krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­mas jo ieš­ki­nį vis­gi ten­kin­ti. Maž­daug prieš mė­ne­sį nu­teis­ta­sis su­ži­no­jo, jog ape­lia­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies, ta­čiau fi­nan­si­ne pras­me jis vis tiek pa­ty­rė dau­giau ža­los nei nau­dos.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, jog iš ieš­ko­vo są­skai­tos bu­vo nu­ra­šy­ta 71,29 Eur (246,15 Lt) ir per­ves­ta į ant­sto­lės są­skai­tą. Šiuos pi­ni­gus P. Jo­nu­šui, kaip jau minėta, per­ve­dė ki­ti as­me­nys. Pi­ni­gų su­ma trak­tuo­ti­na kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­lė­jo bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Ta­čiau ant­sto­lė tu­rė­jo va­do­vau­tis patvir­tin­tais iš­skai­tų dy­džiais, t. y. iš su­mos, ne­vir­ši­jan­čios 1 MMA, ga­lė­jo nu­skai­ty­ti 50 proc. Va­di­na­si, tu­rė­jo nu­skai­čiuo­ti 125 Lt, t. y. 36,20 eu­rus, nors nu­skai­čia­vo 71,29 Eur. Iš­va­da – ant­sto­lė ne­pa­grįs­tai nu­skai­čia­vo iš ieš­ko­vo są­skai­tos 35,09 Eur. Dėl pra­šo­mos ne­tur­ti­nės ža­los ak­cen­tuo­ta, jog rei­ka­la­vi­mas at­mes­ti­nas kaip ne­pa­grįs­tas.

Teks su­si­mo­kė­ti už ieš­ki­nį ir ape­lia­ci­nį skun­dą

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ta­rė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2017 m. sau­sio 3 d. spren­di­mą iš da­lies pa­keis­ti – ieš­ko­vui P. Jo­nu­šui iš at­sa­ko­vės ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės pri­tei­sė 35,09 Eur tur­ti­nę ža­lą. Ta­čiau vals­ty­bės nau­dai nu­teis­ta­sis pats tu­rės su­mo­kė­ti kur kas di­des­nę su­mą: 301 eu­rą – už ieš­ki­nį ir dar 301 eu­rą – žyminį mokestį už ape­lia­ci­nį skun­dą.

Nu­teis­tas dėl nar­ko­ti­kų ir žmog­žu­dys­tės

2011 me­tais Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis pen­kio­li­kai as­me­nų, kal­ti­na­miems di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mu, lai­ky­mu ir pla­ti­ni­mu. Di­džio­ji da­lis nu­si­kal­tė­lių – anks­čiau ne kar­tą teis­ti plun­giš­kiai. Tarp jų bu­vo ir P. Jo­nu­šas.

Jau sė­dė­da­mas už gro­tų, 2007-ai­siais, P. Jo­nu­šas su drau­gais su­gal­vo­jo pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų. Per pa­žįs­ta­mus jie or­ga­ni­za­vo ir ko­or­di­na­vo kvai­ša­lų įgi­ji­mą ir per­da­vi­mą į ne­lais­vę. Ta­čiau nar­ko­ti­kai pa­te­ko pa­rei­gū­nams į ran­kas.

Vie­nas pa­grin­di­nių nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mo į įka­li­ni­mo įstai­gas or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pri­pa­žin­tas P. Jo­nu­šas, ku­ris die­nas ne­lais­vė­je lei­do dėl žmog­žu­dys­tės: 2007 me­tų ge­gu­žės 21-osios nak­tį Plun­gė­je, bū­da­mas gir­tas, jis su­si­ki­vir­či­jo su ge­ro­kai vy­res­niu at­si­tik­ti­niu pra­ei­viu Ar­vy­du Rau­džiu ir jį už­mu­šė. Po to žu­di­kas spru­ko į už­sie­nį – Pran­cū­zi­ją, ta­čiau pa­rei­gū­nai jį ne­tru­kus par­si­ga­be­no. Teis­mas nu­žu­dy­to­jo naš­lei iš P. Jo­nu­šo pri­tei­sė 100 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, o iš vi­so plun­giš­kis nu­teis­tas ka­lė­ti sep­ty­nio­li­ka me­tų.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Kriminalai

Kretingos gatvėje siautėjo vandalai nuotrauka, foto

Ketvirtadienio vakarą, apie 17.50 val. Klaipėdoje, Kretingos gatvėje penki neblaivūs vyrai vandališkai...

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad prieššventinė savaitė, deja, tapo ypatingai paženklinta...

Per savaitę – trys žuvusieji darbe nuotrauka, foto

Klaipėdos rajone neblaivus vairuotojas nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.Apie nuo kelio...

Klaipėdos rajone neblaivus vairuotojas nesuvaldė automobilio nuotrauka, foto

Vasario 13 d. į policiją kreipėsi 1995 m. gimusi klaipėdietė.

Neįgaliųjų paplūdimio aikštelėje iš automobilio pavogta kuprinė nuotrauka, foto

Klaipėdos universiteto studentai - LSKL pusfinalyje! nuotrauka, foto

Sportas, Nors iki Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) reguliariojo čempionato pabaigos liko vienas...

Lietuvos krepšininkų rinktinė pluša Palangoje nuotrauka, foto

Sportas, Lietuvos krepšinio pradėjo pasiruošimą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėms su Vengrijos ir...

Valstybinius miškus prižiūrės Marius Pulkauninkas nuotrauka, foto

Lietuvos naujienos, Valstybinių miškų urėdijai vadovaus naftos produktų krovos bendrovės ir suskystintų gamtinių dujų (SGD)...

Maroko kovotojas meta iššūkį Sergejui Maslobojevui nuotrauka, foto

Sportas, Praėjusią savaitę buvo patvirtinta pagrindinė tradicinio tarptautinio bušido turnyro „KOK'55 World GP“,...

Sportas, Paskelbta prieš 37 min.

Sportas, Paskelbta prieš 4 val.

Lietuvos naujienos, Paskelbta prieš 5 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...