2019 m. balandžio 18 d. 19:33 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Lietuvos kolumbų vasaros mokykla

Lietuvos kolumbų vasaros mokykla nuotrauka, foto

© Eglės kasperavičiūtės nuotraukos

Užuot va­sa­ros die­nas lei­dę prie kom­piu­te­rio ar dy­ki­nė­ję karš­čiu al­suo­jan­čiuo­se mies­tuo­se, pa­aug­liai ga­li iš­pil­dy­ti sa­vo sva­jo­nę - tap­ti jū­ri­nin­kais ir skros­ti pa­sau­lio van­de­nis. Ši sva­jo­nė ran­ka pa­sie­kia­ma Klai­pė­do­je, kur jau vie­nuo­lik­tus me­tus bu­ria­ma le­gen­di­nės jach­tos „Lie­tu­va“ įgu­la.

Prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių pa­sau­lį apip­lau­ku­si jach­ta lai­ki­nais na­mais ga­li tap­ti moks­lei­viams ir jau­ni­mui nuo 15 iki 25 me­tų. Jiems te­rei­kia par­eikš­ti to­kį no­rą ir kran­te pa­dė­ti ruo­šti 1976 me­tais sta­ty­tą jach­tą bu­ria­vi­mo se­zo­nui: va­ly­ti, tvar­ky­ti, da­žy­ti, klau­sy­tis ins­truk­ta­žo. Iš vi­so – 48 va­lan­dos dar­bo.

Apie tai, ko­kios nau­jo­vės jau­nų­jų pa­sau­lio už­ka­riau­to­jų lau­kia šie­met, ir kaip su jū­ros sti­chi­ja pa­vyks­ta su­si­gy­ven­ti mies­to ma­lo­nu­mų iš­le­pin­tiems pa­aug­liams, LŽ kal­bė­jo­si su jach­tos „Lie­tu­va" ka­pi­to­nu Os­val­du Kudzevičiumi.

Iš vi­sos Lietuvos

- Jau vie­nuo­lik­tą se­zo­ną ren­ka­te jau­ni­mo įgu­lą jach­tai „Lie­tu­va“. Ar dar ga­li­ma įsip­ra­šy­ti į le­gen­di­nį lai­vą?

- Du­rys at­vi­ros iki ge­gu­žės, kai jach­tą nu­lei­si­me į van­de­nį. Moks­lei­viai ir jau­ni­mas ga­li ra­šy­ti mums laiš­kus ad­re­su lie­tu­vos.igu­la@g­mail.com, už­pil­dy­ti at­siųs­tą an­ke­tą ir su­tar­tu lai­ku at­vyk­ti į uos­ta­mies­tį, kad ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti su bū­si­mu dar­bu prie jach­tos.

Šiais me­tais, ko ge­ro, pir­mą kar­tą teks ten­kin­tis kuk­les­nė­mis iš­vy­ko­mis, nes ne­no­ri­me ri­zi­kuo­ti dėl su­si­dė­vė­ju­sio de­nio, ku­rį vi­są rei­kia keis­ti. Tai kai­nuo­tų apie 350 tūkst. li­tų, o jach­ta pri­klau­so Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­ri to­kių pi­ni­gų ne­ga­li skir­ti. To­dėl da­ly­vau­si­me vie­ti­nė­se len­ty­nė­se, re­ga­to­se Bal­ti­jos jū­ro­je ir gal dar vie­no­je tarp­tau­ti­nė­je. To­li­mų­jų iš­vy­kų ne­bus. Ta­čiau jū­ri­nė re­ga­ta „Žal­čių ka­ra­lie­nė“ vyks iki Skan­di­na­vi­jos.

Pri­si­dė­ti prie mū­sų įgu­los ga­li vi­si no­rin­tie­ji nuo 15 iki 25 me­tų, ir mer­gi­nos, ir vai­ki­nai. Ne­se­niai jau įvy­ko vie­nas su­si­ti­ki­mas su pir­mai­siais 22 pre­ten­den­tais iš vi­sos Lie­tu­vos: uos­ta­mies­čio, Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Uk­mer­gės. Tarp jų – apie 10 moks­lei­vių.

- Tur­būt dau­gu­ma sva­jo­jan­čių­jų apie ti­krą bu­ria­vi­mą le­gen­di­nės jach­tos „Lie­tu­va“ kom­pa­ni­jo­je bi­jo ne­su­ge­bė­sian­tys to da­ry­ti. Ar kiek­vie­nam įma­no­ma tap­ti įgu­los na­riu?

- Ab­so­liu­čiai. Vai­kai, jau­nuo­liai pil­dy­da­mi da­ly­vio an­ke­tas skil­ty­je apie as­me­ni­nius įgū­džius įra­šo įvai­riau­sių da­ly­kų, ku­rie vi­siš­kai ne­su­si­ję su jū­ra ar bu­ria­vi­mu. Tai mėgs­tan­tie­ji ir tech­ni­ką, ir kom­piu­te­rius, ir žai­di­mus jais. Tam ir vyk­do­ma ši edu­ka­ci­nė veik­la, kad jau­nuo­liai, vi­siš­kai ne­tu­rin­tys jo­kios pra­kti­kos ir ži­nių, per dar­bą su­pras­tų bu­ria­vi­mą, pa­žin­tų lai­vą, jū­rą, na­vi­ga­ci­ją.

- Kaip vis­kas vyks­ta?

- Par­eiš­kus no­rą mū­sų skir­ti bu­ria­vi­mo klu­bo koor­di­na­to­riai su­kvie­čia pre­ten­den­tus. Pir­mie­ji jau bu­vo ren­ka­mi nuo sau­sio. Su jais kal­ba­ma­si, jie su­pa­žin­di­na­mi su prog­ra­ma, klu­bo veik­la, nu­ve­da­mi prie jach­tos, ku­ri da­bar sto­vi iš­kel­ta ant kran­to, džiūs­ta. Su­si­pa­žįs­ta su lai­vu, iš­klau­so ži­nių apie jį ir ką rei­kės da­ry­ti.

Ta­da iš anks­to ski­ria­ma da­ta, ka­da bū­si­mos įgu­los na­riai tu­ri at­vyk­ti į Klai­pė­dą. Ne uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jams, ne­tu­rin­tiems kur per­nak­vo­ti Klai­pė­do­je, per sa­vo klu­bo na­rius su­tei­kia­me ne­mo­ka­mą nak­vy­nę. Ta­čiau pa­gei­dau­ti­na, kad deš­ros su duo­na at­si­vež­tų, ne­iš­tuš­tin­tų na­mų šei­mi­nin­ko šal­dy­tu­vo. Jau­nuo­lis prie lai­vo ir ja­me tu­ri dirb­ti 48 va­lan­das, jos iš­dės­to­mos per ke­lis sa­vait­ga­lius. Vie­ną sa­vait­ga­lį bū­si­ma­sis „Lie­tu­vos“ na­rys pa­pras­tai dir­ba apie 16-18 va­lan­dų.

Kaip orkaitėje

- Ką jau­nie­ji įgu­los na­riai da­ro kran­te, ruo­šda­mi jach­tą bu­ria­vi­mo se­zo­nui?

- Vis­ką, ko rei­kia. Pir­miau­sia va­lo­ma tiek jach­tos iš­orė, tiek vi­dus, ka­ju­tės. Ir ne bet kaip: iš pur­vi­no bjau­rio­jo an­čiu­ko jach­ta tu­ri virs­ti bal­ta lai­ba gul­be. Rei­kia ir pur­vą, ir dul­kes va­ly­ti. Tai at­lik­ti ten­ka net to­kio­se jach­tos pa­tal­po­se, kur vos ga­li ap­si­suk­ti... Taip pat rei­kia nuo bor­to nu­gran­dy­ti se­nus da­žus, nu­šli­fuo­ti jį, pa­deng­ti spe­cia­liu skys­čiu, nu­da­žy­ti. Lai­vas lo­po­mas ir la­mi­nuo­jant, res­tau­ruo­jant pa­žeis­tas jo da­lis der­vo­mis. Šiuos dar­bus dir­ba tiek vai­ki­nai, tiek mer­gi­nos.

Vie­nu me­tu sa­vait­ga­liais apie lai­vą su­ka­si 10-15 moks­lei­vių, jau­nuo­lių. Ta­čiau jie tu­ri ir per­trau­kų, kal­ba­si, juo­kau­ja, o pie­tums jiems at­ve­ža­ma pi­cos. Va­ka­re, daž­niau at­vy­ku­sie­ji iš ki­tų mies­tų, ei­na pa­si­vaikš­čio­ti po Klai­pė­dą, o ry­tą vėl tu­ri pri­sis­ta­ty­ti prie jach­tos. Be­je, dar­bas sa­va­no­riš­kas, to­dėl ti­krai ne­en­gia­me jau­nuo­lių, tie­siog pra­šo­me dirb­ti są­ži­nin­gai, nes jiems pa­tiems teks plauk­ti tuo lai­vu.

Kran­te dir­ba­me iki ge­gu­žės pra­džios ar­ba vi­du­rio, pa­skui dar­bas tę­sia­mas jau į van­de­nį nu­leis­ta­me lai­ve: ren­ka­mas ta­ke­la­žas, ri­ša­mos vir­vės. Šie­met bus ir nau­jo­vė - prieš dar­bą pa­sa­ko­si­me apie vi­sas lai­vo de­ta­les, ko­kias jos funk­ci­jas at­lie­ka. Bū­si­mo­ji įgu­la su­ži­nos ir apie bu­res, jų pa­skir­tį, lai­vo kons­truk­ci­jas, įran­gą, o pra­kti­nių įgū­džių įgis jau ban­do­mų­jų plau­ki­mų Kur­šių ma­rio­mis me­tu.

- Ta­čiau ne vi­si juk lie­ka?

- Daž­niau at­sis­vei­ki­na moks­lei­viai, o stu­den­tai rim­čiau žiū­ri į sa­vo pa­si­rin­ki­mą ir dar­bą. Moks­lei­viams dar stin­ga par­ei­gos jaus­mo, ta­čiau jie su mu­mis plau­kia kas­met. Nė­ra bu­vę, kad įgu­los ne­su­da­ry­tų mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. Pri­si­de­da net abi­tu­rien­tų, iš jų rei­ka­lau­ja­me ma­žiau va­lan­dų dirb­ti prie lai­vo.

- Ta­čiau vie­nu me­tu iš­plau­kia ne vi­si?

- Plau­ki­mo įgu­lą su­da­ro 10-16 žmo­nių, ta­čiau jach­to­je pa­bu­vo­ja vi­si. Vie­ni iš­plau­kia iš Klai­pė­dos, iš­li­pa ku­ria­me nors uos­te, juos kei­čia ki­ti. Rea­liai, jei­gu odi­sė­ja trun­ka apie du mė­ne­sius, be­veik nė vie­nas iš nau­jo­kų vi­są tą lai­ką ne­plau­kia, pa­bū­na su mu­mis 10-14 die­nų. Or­ga­ni­zuo­tai par­skren­da na­mo ar­ba nu­vyks­ta į uos­tą, ku­ria­me lan­ky­si­mės. Kai ku­rie no­ri da­ly­vau­ti lenk­ty­nė­se ir il­giau, tad iš­bū­na ir mė­ne­sį.

Ga­mi­na visi

- Ar plau­ki­mas „Lie­tu­va“ – bran­gus ma­lo­nu­mas?

- Vie­nam žmo­gui rei­kia su­mo­kė­ti nuo 35 li­tų (moks­lei­viui) iki 50 li­tų (su­au­gu­sia­jam) per die­ną. Šie pi­ni­gai dau­giau­sia skir­ti mais­tui. Be­je, val­gy­ti ga­mi­na vi­si pa­kai­to­mis, nors kiek­vie­nas na­rys tu­ri sa­vo par­ei­gas lai­ve. Val­go­me pus­ry­čius, pie­tus, va­ka­rie­nę, nak­ti­pie­čius, mėgs­ta­me už­kan­džiau­ti rie­šu­tais, sau­sai­niais, vai­siais, ger­ti ar­ba­tą.

Taip pat vi­si iki vie­no yra apd­rau­džia­mi, daž­niau­siai rė­mė­jų lė­šo­mis.

- Ar įgu­los na­riai pa­si­ra­šo su­tar­tis, ar rei­kia tė­vų su­ti­ki­mo?

- Moks­lei­viams iki 16 me­tų tė­vų su­ti­ki­mas bū­ti­nas, ta­čiau su­tar­čių ne­pa­si­ra­šo­me. Juk plau­kia­ma sa­va­no­riš­kai, to­dėl įgu­la yra mo­ty­vuo­ta.

- Lai­ve pri­žiū­rė­ti ko­ne tu­zi­ną pa­aug­lių, jau­nuo­lių – ne­men­kas iš­šū­kis. Ar tai leng­va pa­da­ry­ti?

- Jū­ro­je aps­tu veik­los, ten nė­ra nei vie­tos, nei pro­gų iš­dy­kau­ti. Ži­no­ma, kar­tais jie žo­džiuo­ja­si tar­pu­sa­vy­je, bet tai nor­ma­lu, kai die­nų die­nas lei­di ant vie­no de­nio su tais pa­čiais žmo­nė­mis, da­li­jie­si bend­ra bui­ti­mi, pa­tal­po­mis. Di­džiau­sia grės­mė jau­nuo­liams „nu­trūk­ti nuo pa­va­džio“ yra kran­te, kai jie ei­na pa­si­vaikš­čio­ti į sve­ti­mus mies­tus. Ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja­me drau­ge, ta­čiau su­tei­kia­mas ir lais­vas lai­kas. Į mū­sų jach­tą į sve­čius at­ei­na ki­tų įgu­lų, pa­tys ap­lan­ko­me už­sie­nie­čius, taip to­bu­li­na­mos už­sie­nio kal­bų ži­nios, bend­rau­ja­ma, už­mez­ga­mos nau­jos pa­žin­tys. Aiš­ku, per tuos 10 me­tų yra pa­si­tai­kę ir ne­ge­rų da­ly­kų, kai jau­nuo­liai pir­ma lai­ko bu­vo iš­siųs­ti na­mo, ta­čiau tai – re­te­ny­bė.

Į lai­vą kran­te pri­va­lo­ma pri­sis­ta­ty­ti nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis. Prieš iš­leis­da­mi jau­nuo­lius pa­siž­mo­nė­ti bū­ti­nai re­ko­men­duo­ja­me pa­sis­kai­ty­ti apie tą vals­ty­bę, jos lan­ky­ti­nas vie­tas, pa­vo­jų, taip pat pa­tys pa­pa­sa­ko­ja­me.

Ad­re­na­li­no jūra

- Jū­ros li­ga ir štor­mai - tur­būt to la­biau­siai bi­jo nau­jo­kai? Ar daž­nas pa­ly­do­vas yra for­ce majeure?

- Jei ne­da­ly­vau­ja­me lenk­ty­nė­se, spe­cia­liai į aud­rą ti­krai ne­plau­kia­me, se­ka­me orų prog­no­zes. Ta­čiau lenk­ty­nė­se vis­ko bū­na... Pa­si­tai­ko, kad moks­lei­vius, mer­gi­nas ir pa­ni­ka api­ma, nes nė­ra kur ding­ti, kai bor­tą dau­žo di­džiu­lės ban­gos, o ap­link – vien sti­chi­ja. Bet tai ir yra bu­ria­vi­mo ža­ve­sys: ad­re­na­li­nas, pa­vo­jus, grū­di­ni­ma­sis, sa­vęs pa­ti­kri­ni­mas. Ki­tas, žiū­rėk, prieš­in­gai, mė­gau­ja­si jū­ros šėls­mu, jam – sma­gu... Jūr­li­gė taip pat yra nuo­la­ti­nė įgu­los pa­ly­do­vė, bet ji pa­pras­tai pra­ei­na po po­ros par­ų.

- Ko­kį grei­tį jū­ro­je pa­sie­kia jach­ta pa­kel­to­mis bu­rė­mis?

- Tai pri­klau­so nuo vė­jo, bet pa­sie­kia­me apie 10 maz­gų, t. y. 18 km, per va­lan­dą. Au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams tai ga­li at­ro­dy­ti la­bai ma­žai, ta­čiau toks jach­tos grei­tis nė­ra ma­žas, nes jū­ro­je – ki­ti ma­tai, 100 jūr­mi­lių (apie 185 km) plauk­da­mas 10 maz­gų įvei­ki per 10 va­lan­dų. Vi­du­ti­nis lai­vo grei­tis yra apie 7 maz­gai, ar­ba apie 12 km per va­lan­dą.

Iš­len­da iš kiauto

- Ar jū­ra at­sklei­džia ti­kruo­sius žmo­nių vei­dus?

- Ga­li­ma ir taip sa­ky­ti. Pir­miau­sia pa­aiš­kė­ja jau­nuo­lio ar moks­lei­vio at­sa­ko­my­bės su­vo­ki­mas, nes rei­kia pa­kai­to­mis ir bu­dė­ti, ir vai­ruo­ti, ir ras­ti sa­vo bu­vi­mo vie­tą jūr­la­py­je. Juk au­to­pi­lo­to ne­nau­do­ja­me, kai lai­vas pats plau­kia nu­sta­ty­tu kur­su.

Iš­ryš­kė­ja ir as­me­ni­nės sa­vy­bės, ku­rios kran­te bu­vo ne­ma­to­mos. Ne­re­tai va­ka­rė­lių sie­los, itin sa­ve su­reikš­mi­nan­tys ir sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys jau­nuo­liai jū­ro­je tam­pa pil­kais pe­liu­kais, net kiau­ši­nie­nės ne­su­ge­ba iš­si­kep­ti. Ta­čiau įpra­tu­sie­ji prie per­dė­to dė­me­sio jo rei­ka­lau­ja nuo­lat, tad il­gai su mu­mis ne­už­si­bū­na, su­vo­kia, kad čia – ne jų ter­pė.

At­sisk­lei­džia ir ge­ro­sios žmo­gaus sa­vy­bės: darbš­tu­mas, par­ei­gos jaus­mas, bend­ra­vi­mo įgū­džiai. Pa­ti­kė­ki­te, šiais so­cia­li­nių tink­lų ir vir­tua­laus bend­ra­vi­mo lai­kais jau­ni­mas ne­be­mo­ka gy­vai bend­rau­ti. Su­trin­ka, ypač kai jū­ro­je stai­ga dings­ta te­le­fo­no ry­šys... O ką veik­ti? Ta­da pri­si­me­na sa­vo par­ei­gas. Sten­gia­mės spon­ta­niš­kai ne­ver­tin­ti žmo­nių, nes rei­kia su­lauk­ti aki­mir­kos, kai jau ga­li­ma jį rea­liai pa­ti­krin­ti.

- Ar ski­ria­si kai­mo ir mies­to jau­nuo­lių el­ge­sys jū­ro­je?

- Pro­vin­ci­jos moks­lei­viai, jau­nuo­liai yra darbš­tes­ni, mies­tie­čiai - la­biau iš­le­pę. Dar pa­žy­mė­čiau, kad pir­mie­ji yra la­biau už­sis­py­rę, taip leng­vai ne­pa­si­duo­da, sie­kia sa­vo tiks­lo, la­biau gru­mia­si, yra di­des­ni ko­vo­to­jai. Pa­te­kę į lai­vą, jie no­ri po­ky­čių gy­ve­ni­me ir jų la­biau sie­kia.

- Tur­būt ne vie­nas, bai­gęs odi­sė­ją su „Lie­tu­va“, vė­liau ren­ka­si jū­ri­nin­ko ke­lią?

- Esa­me su­skai­čia­vę, kad iš 200 su mu­mis plau­ku­sių jau­nuo­lių gal 20 įsto­jo į aukš­tą­sias jū­rei­vys­tės mo­kyk­las ir jas bai­gė ar­ba jo­se mo­ko­si. Ki­ti rin­ko­si jū­ri­nes spe­cia­ly­bes Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te ar­ba įsi­dar­bi­no Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te. Ta­čiau dar dau­giau žmo­nių tie­siog tam­pa bu­riuo­to­jais, įsi­gy­ja jach­tas, pri­klau­so bu­ria­vi­mo klu­bams. Ki­ti po me­tų ki­tų grįž­ta pas mus ir vėl plau­kia.

Tai, ką gau­na jau­nuo­lis plauk­da­mas su mu­mis, va­din­čiau su­vo­ki­mu, kad pa­sau­lis ir jo tei­kia­mos ga­li­my­bės – daug pla­tes­ni. Jau­nuo­liai po ke­lio­nės ar­ba dar jos me­tu iš es­mės pa­sve­ria sa­vo no­rus, ga­li­my­bes, sva­jo­nes. Tai la­biau­siai pa­vei­kia pro­vin­ci­jos moks­lei­vius: ple­čia­si jų aki­ra­tis, jie tam­pa drą­ses­ni, at­sa­kin­ges­ni, pa­di­dė­ja už­mo­jai, am­bi­ci­jos ge­rą­ja pra­sme.

Ki­ta ver­tus, pa­žvel­ki­me ir į tai, ką moks­lei­vis už 35 li­tus per die­ną ga­li gau­ti mies­te ir ką jis gau­na su mu­mis lai­ve. Aki­vaiz­du, kad ge­ro­kai di­des­nė in­ves­ti­ci­ja į žmo­gų yra plau­kiant jach­ta. Jo­je kei­čia­si žmo­nės, jų pa­sau­lė­žiū­ra.

- Ar tęs­tu­mė­te edu­ka­ci­nę veik­lą jach­to­je, jei tu­rė­tu­mė­te la­bai tur­tin­gą nuo­la­ti­nį rė­mė­ją?

- Kas­kart pa­si­bai­gus va­sa­rai su­si­mąs­tau, ar tai tęs­ti. Ta­čiau kiek­vie­ną pa­va­sa­rį vėl dir­bu su jau­ni­mu. Jei va­di­na­mės jū­ri­nė vals­ty­bė, tu­ri vyk­ti nuo­la­ti­nė kar­tų kai­ta, ug­do­mi moks­lei­viai, jau­nuo­liai. Vis dėl­to tam rei­kia ir pri­va­čių ini­cia­ty­vų, ir Vy­riau­sy­bės par­amos (ku­rios nė­ra!), o be jos – la­bai su­nku.

Žymos: jachta lietuva

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Sukaustęs siaubas ir neviltis - taip jautėsi visa Europa pirmadienio vakarą liepsnoms...

Ar apsaugoti maldos namai Lietuvoje? nuotrauka, foto

Legendinei klaipėdiečių jachtai "Lietuva" per 40 metų pirmą kartą atliekamas kapitalinis remontas....

Jachtai "Lietuva" laivų vėžys nediagnozuotas nuotrauka, foto

Vos po mėnesio, gegužės 18-ąją,  Klaipėda svečius pakvies į jubiliejinį, jau 10-ąjį...

10-asis Klaipėdos laivų paradas kviečia laivus sužibėti nuotrauka, foto

Penktadienį, balandžio 19 d., Klaipėdoje bus išjungtas šildymas daugiabučiuose.

Klaipėdoje baigiamas šildymo sezonas nuotrauka, foto

Klaipėdietės neatsilaikė prieš LSU nuotrauka, foto

Sportas, Rungtynėmis Kaune tarp Lietuvos sporto universiteto (LSU) ir Klaipėdos universiteto (KU) prasidėjo...

Šokančios Baltijos rankos - Eduardo Balsio gimnazijoje nuotrauka, foto

Renginiai, Finišavo Trečiasis Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis. Drąsiai jį galime vadinti kultūriniu reiškiniu...

„Nenoriu ugdyti paklusnių vergų“ nuotrauka, foto

Švietimas, Praėjusią savaitę kultūros srityje labiausiai nusipelniusiems pedagogams buvo įteikti Karalienės Luizės medaliai....

Lietuvos ledo ritulio rinktinė įveikė estus nuotrauka, foto

Sportas, Lietuvos ledo ritulio rinktinė kontrolinėse rungtynėse ir antrą kartą įveikė Estijos ledo...

Sportas, Paskelbta prieš 32 min.

Švietimas, Paskelbta prieš 2 val.

Sportas, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...