2020 m. liepos 2 d. 08:40 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Klaipėdiečių apklausa: Kokia Balan­džių paš­to atei­tis?

(2)

Klaipėdiečių apklausa: Kokia Balan­džių paš­to atei­tis? nuotrauka, foto

Klaipėdiečių nuomonės dėl Balandžių pašto išsiskyrė

© VE.lt fotomontažas

Reklama

Klai­pė­dos mies­to tary­ba nuspren­dė, kad sena­mies­ty­je, Aukš­to­jo­je gat­vė­je, esan­čio vadi­na­mo­jo Balan­džių paš­to patal­pų su Vytau­to Kar­čiaus­ko meno kūri­niais mies­tas nepirks, o tai reiš­kia, kad AB Lie­tu­vos paš­tas par­duos patal­pas auk­cio­ne. Kaip ver­ti­na tokį spren­di­mą mies­tie­čiai ir kokią mato buvu­sio paš­to per­spek­ty­vą?

Vytau­tas Kar­čiaus­kas, meni­nin­kas, Balan­džių paš­tą puo­šian­čių meno kūri­nių auto­rius

Daly­va­vau Klai­pė­dos mies­to tary­bos posė­dy­je, kuria­me poli­ti­kai nuspren­dė, kad Balan­džių paš­to patal­pų mies­tas nepirks. Pasi­ju­tau klou­no vie­to­je įtei­sin­ta­me spek­takly­je, kurio metu vidu­ry­je bal­tos die­nos buvo apvog­ti klai­pė­die­čiai. Supra­tau, kad uos­ta­mies­čio poli­ti­kai visiš­kai nenu­tuo­kia arba neno­ri supras­ti ribos tarp to, kas yra mies­to, kas paš­to nuo­sa­vy­bė ir kas yra auto­ri­nės tei­sės.

Mano sukur­ti kūri­niai yra sukur­ti spe­cia­liai paš­tui ir inte­gruo­ti į paš­to inte­rje­rą ir eks­te­rje­rą. Jie pri­klau­so ne man, o mies­tui, nes aš juos sukū­riau pagal tuo­me­ti­nės val­džios, kai mies­to vado­vas buvo Alfon­sas Žalys, užsa­ky­mu. Kiek­vie­na deta­lė buvo su jo įsi­ki­ši­mu deri­na­ma, nes neati­ti­ko tuo­me­tės poli­ti­kos. Be mano, kaip auto­riaus, suti­ki­mo kūri­niai nega­li būti paju­din­ti iš vie­tos.

Jie turi būti sau­go­mi. Tai yra paš­to atsa­ko­my­bė, tačiau kadan­gi kūri­niai pri­klau­so mies­tui, aš pasiū­liau mies­tui įsi­gy­ti šias patal­pas ir inves­tuo­ti savo asme­ni­nes lėšas patal­poms sure­mon­tuo­ti, pri­tai­ky­ti visuo­me­ni­nei funk­ci­jai, kad meno kūri­niai būtų pri­ei­na­mi ir mato­mi.

Vie­šai buvau pava­din­tas nusi­kals­ta­mos gau­jos nariu, apkal­tin­tas, kad neva susi­ta­riau su paš­tu įpirš­ti mies­tui nie­kam tiku­sias patal­pas su abe­jo­ti­nos ver­tės meno kūri­niais. Ką gi, man paro­dy­ta mano vie­ta. Nuo bir­že­lio 15 d. visam lai­kui išvyks­tu iš Klai­pė­dos.

Aidas Kavec­kis, vers­li­nin­kas, Klai­pė­dos mies­to tary­bos narys

Manau, kad Klai­pė­dos mies­to tary­ba pri­ėmė tei­sin­gą spren­di­mą, kad mies­tas nepirk­tų paš­to patal­pų. Manau, kad ne mies­to rei­ka­las inves­tuo­ti į patal­pas, jų remon­tą ir pas­kui dar gal­vo­ti, kam jas išnuo­mo­ti. Manau, kad tei­sin­gas spren­di­mas yra ati­duo­ti šį objek­tą vers­lui.

Nema­tau jokios grės­mės, kad verslas sunai­kins tai, kas ver­tin­ga. Aš asme­niš­kai įsi­gi­jau seno­sios vais­ti­nės patal­pas, kurio­se buvo ver­tin­gi meno kūri­niai -  vit­ra­žai ir jie buvo išsau­go­ti. Kiek­vie­no sena­mies­čio objek­to ver­tin­gą­sias savy­bes nusta­to atsa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos ir įpa­rei­go­ja vers­li­nin­kus jas išsau­go­ti.

Balan­džių paš­to patal­pų aš asme­niš­kai nepirk­čiau, nes nema­tau jose man įdo­maus vers­lo per­spek­ty­vos, kavi­nių sena­mies­ty­je jau yra daug. Šio­je vie­to­je maty­čiau per­spek­ty­vą, susi­ju­sią su turiz­mo vers­lu, gal kelio­nių agen­tū­rą kar­tu su suve­ny­rų par­duo­tu­ve ar kaž­ką pana­šaus.

Reklama

Rome­na Savic­kie­nė, Klai­pė­dos turiz­mo ir kul­tū­ros infor­ma­ci­jos cent­ro direk­to­rė

Kokia bus Balan­džių paš­to per­spek­ty­va, labai pri­klau­sys nuo to, kokie vers­li­nin­kai jį įsi­gis. Labai norė­tų­si, kad išlik­tų atvi­ra visuo­me­nei ir lan­ko­ma erd­vė, kad būtų išsau­go­tos meni­nin­ko Vytau­to Kar­čiaus­ko ver­ty­bės, o gal ir paš­to funk­ci­ja.

Manau, kad gali­my­bė uždė­ti Klai­pė­dos ant­spau­dą, kurio iki šiol labai ieš­ko Klai­pė­dos mies­to sve­čiai, išsiųs­ti atvir­laiš­kį ir ori­gi­na­lus meniš­kas inte­rje­ras galė­tų išlik­ti ir jau­kio­je kavi­nu­kė­je ar par­duo­tu­vė­lė­je.

Neži­nau, ar įma­no­ma tai nuro­dy­ti auk­cio­no sąly­go­se, tačiau labiau­siai nori­si, kad ši vie­ta lik­tų atvi­ra visuo­me­nei. Pažy­mė­ti­na, kad Aukš­to­ji gat­vė, kurio­je yra pasta­tas, veda į Seną­jį tur­gų ir yra vie­na iš gra­žiau­sių, itin gau­siai turis­tų ir klai­pė­die­čių lan­ko­mų gat­vių Klai­pė­dos sena­mies­ty­je. Pasta­tų joje tiek nedaug, tad nori­si, kad visų jų pir­mie­ji aukš­tai būtų atvi­ri ir patrauk­lūs lan­ky­to­jams.  

Visą straipsnį skaitykite naujajame savaitraščio „Savaitės Ekspresas“ numeryje, kurį rasite visuose spaudos kioskuose ir prekybos centruose visą savaitę: nuo šeštadienio iki penktadienio.

Reklama

Naujame "Savaitės ekspreso" numeryje tradiciškai išsamiau nagrinėjame tas temas, dėl kurių pastaruoju metu kyla daug diskusijų.

Tad šį sykį rasite daugelio žinomų klaipėdiečių pasvarstymus, kokie sprendimai galėtų išgelbėti Balandžių paštą. Taip pat savaitraštyje pristatome vieną iš siūlomų idėjų, kam būtų galima panaudoti Klaipėdos centrinio pašto patalpas.

Pagrindinė savaitraščio herojė - Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Genutė Kalvaitienė. Tikriausiai nedaugelis žino, kad ši smulkutė, nuolat besišypsanti daili moteris yra baikerė. Kaip ji užsikrėtė meile motociklams, sužinosite "Savaitės eksprese".

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite dr. Algirdo Matulevičiaus straipsnį "Mažoji Lietuva ir lietuvininkai", taip pat iš arčiau susipažinsite, kokias pirštines mūvėjo lietuvininkai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite senųjų Klaipėdos kapinių istorijas ir skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" naują pasakojimą.

"Sporto įdomybių" puslapiuose sužinosite, kuo vaikystėje svajojo būti daugkartinis Europos suaugusiųjų karatė kiokušin čempionatų nugalėtojas ir prizininkas Lukas Kubilius. Taip pat sužinosite, kokią sunkią traumą paauglystėje buvo patyręs 1996 metų Atlantos olimpinių žaidynių dalyvis klaipėdietis Mindaugas Bružas.

Reklama

Kartu su žurnaliste Jurga Petronyte dar kartą pakeliausite po frankincensu kvepiantį Omaną, sužinosite, kaip psichologai pataria reaguoti į netinkamą vaikų elgesį, galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą "TV publika" su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio "Savaitės ekspresas" ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Įrengti balandinę...

2020-03-11   16:51

IP: 78.57.195.113

IŠMOKYTI BALANDŽIUS primiršto amato, pastate įrengti gerą balandinę!... Ir baikime tuo klausimu malti šūdą...

cepulis

2020-03-11   14:00

IP: 83.41.231.231

mano bus pastas ir točka.Kam dar nedasunta?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Prieš dvi savaites pristatyta pirmoji Lietuvoje blogų kvapų registravimo platforma –  www.klaipedoskvapas.lt...

Gauta virš 400 skundų apie taršą Klaipėdos mieste nuotrauka, foto

Paruošta nauja keleivių ir bagažo vežimo Klaipėdos viešuoju transportu tvarka. Jei atnaujintam...

Autobusuose galėsime vežti dviračius ir šunis-vedlius nuotrauka, foto

Penktadienį (liepos 3 d.) Klaipėdos universiteto miestelio aikštę jauduliu pripildys mantijomis pasidabinę...

Klaipėdos universitete vyks diplomų įteikimo šventė nuotrauka, foto

Trečiadienį abiturientai laikė valstybinio anglų kalbos egzamino antrąją dalį, kuri buvo sudaryta...

Abiturientai laikė valstybinį anglų kalbos egzaminą nuotrauka, foto

Gauta virš 400 skundų apie taršą Klaipėdos mieste nuotrauka, foto

Klaipėda, Prieš dvi savaites pristatyta pirmoji Lietuvoje blogų kvapų registravimo platforma –  www.klaipedoskvapas.lt...

Kol kas neoficialu: Š. Jasikevičius treniruos „Barceloną“ nuotrauka, foto

Sportas, Kauno „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius paliks Lietuvą ir kelsis į Ispaniją. Graikų...

Renginiuose leidžiama daugiau žiūrovų, tačiau organizatoriai proveržio dar nelaukia nuotrauka, foto

Lietuva, Nuo liepos pradžios kultūros, pramogų ir sporto renginiuose gali dalyvauti daugiau žiūrovų...

Ką ketvirtadienį veikti Klaipėdoje ir aplink? nuotrauka, foto

Renginiai, 11-13 val. edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9a) rengiami nemokami nuotoliniai skaitmeninio...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...