2019 m. vasario 17 d. 11:23 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Jūrų muziejus

Jūrų muziejus

Jūrų muziejaus pokyčiai nustebins

(10)

Jūrų muziejaus pokyčiai nustebins nuotrauka, foto

Nerijos forte dar metus vyks intensyvūs akvariumo ir muziejaus patalpų rekonstrukcijos darbai.

© Deniso Nikitenkos nuotrauka

Vien ki­tais me­tais į mu­zie­jaus ak­va­riu­mo, įreng­to Ne­ri­jos for­to re­du­te, re­kons­truk­ci­ją pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti per 3 mln. eu­rų. Žmo­nės iš­vys ne­re­gė­tus vaiz­dus ir at­nau­jin­tas eks­po­zi­ci­jas su in­te­rak­ty­viais ele­men­tais. Pa­vyz­džiui, bus ga­li­ma iš­mok­ti tin­ka­mai pa­si­rink­ti daik­tus, jei tek­tų gel­bė­tis ir šok­ti iš skęs­tan­čio lai­vo į val­tį at­vi­ro­je jū­ro­je.

Žu­vys – virš galvų

Kop­ga­lio tvir­to­vė­je, ar­ba Ne­ri­jos for­te, įsi­kū­ru­sio LJM eks­po­zi­ci­jos ir ak­va­riu­mas ne­di­de­liais eta­pais pra­dė­ti re­kons­truo­ti 2007 me­tais. Pa­sku­ti­nę ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti is­to­ri­nį ak­va­riu­mo vaiz­dą, ku­ris ne­si­kei­tė 35 me­tus, lan­ky­to­jai tu­rė­jo per­nai va­sa­rą. Nuo ru­dens tvir­to­vės var­tai už­da­ry­ti. Žmo­nėms jie bus at­ver­ti tik 2017-ai­siais.

Pa­sak LJM at­sto­vų, bend­ra ak­va­riu­mo re­kons­truk­ci­jos 2007–2017 me­tais są­ma­ta sie­kia 13,563 mln. eu­rų. Iki šių me­tų pa­bai­gos at­lik­ta dar­bų už 10,519 mln. eu­rų, dar per 3 mln. eu­rų bus in­ves­tuo­ta ki­tą­met.

Šį mė­ne­sį prie Ne­ri­jos for­to dar­ba­vo­si di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se kra­nas. Juo į mu­zie­jaus kie­mą per grio­vį ir aukš­tus py­li­mus bu­vo įkel­ta 19 ak­va­riu­mų (su­nkiau­sias svė­rė 12,5 t), di­džiu­liai fil­trai ir akri­lo tu­ne­lio seg­men­tai. Bū­tent per­ma­to­mas tu­ne­lis la­biau­siai ir in­tri­guo­ja, mat jį įren­gus žmo­nės ga­lės at­si­dur­ti po van­de­niu. 20 me­trų il­gio V rai­dės for­mos kons­truk­ci­ja bus su­mon­tuo­ta po di­džiuo­ju ak­va­riu­mu (ba­sei­nu). „Lan­ky­to­jai pui­kiai at­si­me­na tą ba­sei­ną, nes ja­me bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis plau­kio­jan­čiais di­džiai­siais erš­ke­tais. Da­bar šie vie­ni įspū­din­giau­sių ir bran­giau­sių mu­zie­jaus eks­po­na­tų sau­go­mi ka­ran­ti­no ak­va­riu­muo­se. Re­kons­tra­vus di­dį­jį ba­sei­ną ar­cha­jiš­kos žu­vys į jį su­grįš. Kar­tu su erš­ke­tais no­ri­ma ap­gy­ven­din­ti ir ki­tų rū­šių žu­vų, tad žmo­nės ga­lės ke­liau­ti per­ma­to­mu tu­ne­liu ir jaus­tis lyg po van­de­niu“, – LŽ pa­sa­ko­jo LJM Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus ve­dė­ja Ni­ka Pu­tei­kie­nė. Tu­ne­lio kons­truk­ci­jos ir vi­si ak­va­riu­mai pa­ga­min­ti Pra­ncū­zi­jo­je, to­dėl įran­gą mon­tuo­ja iš šios vals­ty­bės at­vy­kę spe­cia­lis­tai.

Forto reduto vizualizacija. /LJM nuotrauka

Ste­bins naujovės

Re­kons­truo­ta­me Jū­rų mu­zie­ju­je lan­ky­to­jams pir­miau­sia į akis kris pa­si­kei­tęs tvir­to­vės kie­me esan­tis ap­va­lus sta­ti­nys, va­di­na­mas re­du­tu. „Jei pa­žvelg­si­me į XIX a., kai bu­vo pa­sta­ty­tas for­tas, brė­ži­nius, pa­ma­ty­si­me, kad re­du­tą pus­lan­kiu su­po že­mės py­li­mas. Jo ne­ke­ti­na­ma at­kur­ti, ta­čiau jau be­veik baig­tos įreng­ti tą py­li­mą im­ituo­jan­čios kons­truk­ci­jos. Taip bus su­kur­tos nau­jos pa­tal­pos tiek gy­vū­nų tre­ne­riams, tiek lan­ky­to­jams: nau­ja edu­ka­ci­nė erd­vė ir ka­vi­nu­kė su su­ve­ny­rų par­duo­tu­ve“, – aiš­ki­no N. Pu­tei­kie­nė.

Ap­link di­dį­jį ba­sei­ną su­for­muo­ta nau­ja ak­va­riu­mų eks­po­zi­ci­ja kvies žmo­nes ke­liau­ti per van­dens tel­ki­nius. Pa­vyz­džiui, vie­nas ak­va­riu­mas bus skir­tas upėms ir jo­se gy­ve­nan­čioms žu­vims, ki­tiems gy­vū­nams, au­ga­lams, tu­rės upėms bū­din­gą po­van­de­ni­nį pei­za­žą. „E­že­rams skir­tas 50 to­nų van­dens ak­va­riu­mas bus ypa­tin­gas – at­vi­ras, to­dėl lan­ky­to­jai, kaip mes juo­kau­ja­me, ga­lės už uo­de­gos pa­gau­ti ko­kį kar­pį, ša­pa­lą ar ūso­rių. Ke­liau­jant to­liau pa­si­tiks Bal­ti­jos jū­ros, jos eko­sis­te­mos ak­va­riu­mai. Už jų – Šiau­rės jū­ros, At­lan­to van­de­ny­no ak­va­riu­mai. Net 7 jų bus skir­ti ko­ra­li­niams ri­fams. Lan­ky­to­jai ga­lės gro­žė­tis zeb­ra­žu­vė­mis, klou­nais, rag­žu­vė­mis ir dau­ge­liu ki­tų eg­zo­ti­nių žu­vų“, – kal­bė­jo LJM at­sto­vė.

Įdo­mu tai, kad nau­juo­se ak­va­riu­muo­se, be žu­vų, bus ga­li­ma iš­vys­ti ir lan­gus­tų, oma­rų, ki­tų po­van­de­ni­nio pa­sau­lio gy­vū­nų. „Mū­sų mu­zie­jaus Ak­va­riu­mo sky­riaus ve­dė­jui Sau­liui Ka­ra­liui te­ko at­sa­kin­ga už­duo­tis iš nau­jo su­for­muo­ti ko­lek­ci­jas, mat į eks­po­zi­ci­jas grįš tik apie 10 proc. se­nų­jų žu­vų. Vi­sas lie­tu­viš­kas žu­vis pa­lei­do­me at­gal į gam­tą, to­dėl teks gau­dy­ti jų iš nau­jo, o pa­gei­dau­ja­mų eg­zo­tiš­kų – įsi­gy­ti“, – tei­gė N. Pu­tei­kie­nė.

Vi­lios žaidimais

Re­kons­truo­ta­me LJM pla­nuo­ja­ma įreng­ti ir nau­jų eks­po­zi­ci­jų. Jos bus įdo­mios in­te­rak­ty­viais edu­ka­ci­niais už­siė­mi­mais. Tar­ki­me, ne­lai­mėms ir gel­bė­ji­mui­si jū­ro­je skir­to­je erd­vė­je lan­ky­to­jai ga­lės pa­ti­krin­ti sa­vo su­ma­nu­mą. „Per nu­sta­ty­tą lai­ką rei­kės spė­ti ap­si­vilk­ti gel­bė­ji­mo­si lie­me­nę. Ki­tas žai­di­mas: tin­ka­mai pa­si­rink­ti bū­ti­niau­sius daik­tus, jei tek­tų gel­bė­tis iš skęs­tan­čio lai­vo ir at­si­dur­ti val­ty­je at­vi­ro­je jū­ro­je. Bus ga­li­ma rink­tis iš pa­siū­ly­tų daik­tų. Pa­vyz­džiui, ką ver­tė­tų tu­rė­ti ne­lai­mės jū­ro­je at­ve­ju: deg­tu­kų ar sig­na­li­nę ra­ke­tą? Pei­lį ar švil­pu­ką?“ – in­tri­ga­vo LJM at­sto­vai.

Ki­tą­met pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti įgy­ven­din­ti dar vie­ną tvar­ky­bos pro­jek­tą Ne­ri­jos for­te: iš­va­ly­ti tvir­to­vę juo­sian­tį gy­ny­bi­nį grio­vį – fo­są. „Bus nu­leis­tas van­duo ir va­lo­mas dug­nas. Ar­cheo­lo­gi­nių grio­vio ty­ri­mų ne­ke­ti­na­ma im­tis, nes moks­li­nin­kai jau iš­ty­rė fo­są pra­ėju­sio am­žiaus aš­tun­tą­jį de­šimt­me­tį, kai bu­vo at­sta­to­mas for­tas ir ku­ria­mas Jū­rų mu­zie­jus. Vis dėl­to in­tri­ga iš­lie­ka, nes ta­me grio­vy­je dar ga­li bū­ti ap­tik­ta ko­kių nors XIX am­žiaus ar pra­ėju­sio šimt­me­čio ka­rų liu­dy­to­jų“, – kal­bė­jo mu­zie­ji­nin­kai.

Ar­ti­miau­si LJM pla­nai – re­kons­truo­ti ir mo­der­ni­zuo­ti bi­lie­tų ka­sų pa­tal­pas.

Žymos: jūrų muziejus

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

informacija

2015-12-25   15:18

IP: 83.171.17.42

O aš manau,kad apie delfinariumo pasirodymų laiką ir bilietų skaičių turėtų būti pranešama per tablo,dar neįsėdus į keltą.Nes vasarą teko nuvykti su svečiais į delfinariumą o ten pasirodo bilietai pasirodymams jau išparduoti.

Eglė

2015-12-25   15:13

IP: 83.171.17.42

Tai gal šį kartą pastatys normalią kavinukę,pritaikytą ne tik suaugusiems ,bet ir vaikams.Juk pastarieji patys aktyviausi lankytojai o pavalgydinti nėra kur. Nes dabartinės meniu -tiesiog baisus. Net kavos normalios nėra.

jokio pakantumo

2015-12-25   14:09

IP: 78.58.254.108

sovietžmogiams ir pilvažmogiams

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Jūrų muziejus

Kultūros ministerija skelbia atranką į 16 nacionalinių ir valstybinių muziejų vadovų postus.

Skelbiami 16 muziejų vadovų konkursai nuotrauka, foto

Lietuvos jūrų muziejuje 2018 metais apsilankė 793 346 lankytojai – tai rekordinis...

Jūrų muziejuje - rekordinis lankytojų skaičius nuotrauka, foto

Stebuklai jūroje - vandens gyventojai sulaukė ypatingo svečio. Jūros gyventojus aplankė Kalėdų...

Jūros gyventojai sulaukė ypatingo svečio nuotrauka, foto

Trečiadienį Smiltynės paplūdimyje smalsuoliai galėjo stebėti džiugią ceremoniją. Į Baltijos jūrą buvo...

Išslaugyti ruoniukai grįžo į Baltiją nuotrauka, foto

Kazys Maksvytis: reikia pripažinti, kad perdegėme nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos „Neptūnas“ Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalio pirmajame ketvirtyje patyrė nokautą po kurio...

Netekome Algirdo Auruškevičiaus nuotrauka, foto

In Memoriam, Anapilin iškeliavo ilgametis sporto žurnalistas Algirdas Auruškevičius. 

Įsismarkavęs jaunas vyras trenkė pareigūnui nuotrauka, foto

Kriminalai, 2019-02-16, apie 05:57 val. Klaipėdoje, Danės g., greta naktinio baro, 1992 m. gimęs, neblaivus...

Vyriausybės pavasario planuose ir maisto kuponai nuotrauka, foto

Lietuva, Vyriausybė Seimui per pavasario sesiją ketina teikti beveik 130 projektų paketą, tarp jų...

Sportas, Paskelbta prieš 12 min.

In Memoriam, Paskelbta prieš 1 val.

Kriminalai, Paskelbta prieš 1 val.

Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...