2019 m. vasario 19 d. 11:45 val., antradienis

Komentarai

2018-07-26, 17:00

Organizatorių inf.

Giedrius

2018-07-29   17:15

IP: 86.38.178.145

Na taip spektaklis gal ir geras..nors kurio nei vien akies kampeliu nemaciau.eilini karta remejai ir vipai pasidare svente sau nors galejo padaryti simbolinius bilietus ant scenos nuomos kad galetu nors kiek matuti

Blogis

2018-07-29   08:36

IP: 5.20.105.180

Kiekvienas gauna tai ko nori :) nesusireiksminkit taip stipriai ;)

Tik

2018-07-27   11:51

IP: 78.57.217.55

organizatoriai persistengė pristatydami jį kaip didžiąją premjerą spektaklį-legendą. Premjera ir legenda buvo miuziklas Jūratė ir Kastytis, o čia gatvės teatras su cirko elementais.

buvau

2018-07-27   11:26

IP: 195.182.76.3

O man patiko. Gatvės teatras su cirko elementais. Neklausykite neišprususių bambeklių, kurie neskaitė knygos ir kuriems banginio vardas kelia nesveikas asociacijas. Patarimas vienas - užimti vietą kuo ankščiau ir nelipti ant pylimų. Spektaklis valandos trukmės ir tikrai neprailgsta. Visi norintys vietoje galėjo pasiimti vertimą į lietuvių kalbą.

irgi buvau

2018-07-27   10:28

IP: 82.135.199.7

Beprasmis laiko gaišimas. Pradžiai nors normalią šio renginio vedėją galėjo susirasti, nes buvo tragiška jos klausytis. O taip, jei paskelbtų šito spektaklio sąmatą, tai gal aiškesnis pasidarytų šio renginio tikslas ir ko buvo siekiama.

komentatorius

2018-07-27   10:25

IP: 86.38.158.164

spektaklis-legenda „Mobis Dikas!?spektaklis abejingų nepalieka nes tai Mobis Penis.. sujungia praeitį ir dabartį, Italiją ir Lietuvą!!?? DICK...tai Varpa.

ne

2018-07-27   10:21

IP: 78.61.175.29

Kas sedejo ant suolu nieko nemate.

Kaip sau­giai mėgau­tis sau­le?

 

Vasarą turė­tu­me būti ati­dūs ir pasi­rū­pin­ti tin­ka­ma savo odos apsau­ga, rašoma pranešime spaudai.


To nepa­da­rę gali­me itin pasi­gai­lė­ti. Dėl ult­ra­vio­le­ti­nių spin­du­lių povei­kio gali tek­ti susi­dur­ti ne tik su nude­gi­mu ir foto­a­ler­gi­ja, bet ir anks­ty­vu odos senė­ji­mu, pik­ty­bi­nė­mis odos ligo­mis.


Anot vais­ti­nin­kės Jur­gos Juk­ne­vi­čie­nės, sie­kiant suma­žin­ti ult­ra­vio­le­ti­nių spin­du­lių žalą spe­cia­lis­tai reko­men­duo­ja trum­pin­ti buvi­mo lai­ką tie­sio­gi­niuo­se sau­lės spin­du­liuo­se, veng­ti jų nuo 11 iki 15 valan­dos.


Sie­kiant apsi­sau­go­ti reko­men­duo­ja­ma dėvė­ti gal­vos apdan­ga­lą, aki­nius nuo sau­lės, o odą ištep­ti apsau­gi­niais kre­mais nuo sau­lės.


Tačiau, pasak vais­ti­nin­kės, sau­go­ti savo odą nuo sau­lės turi­me bet kuriuo paros metu.


Žino­ma, die­nos vidu­rys yra pats kaitriau­sias lai­kas, tačiau nema­lo­niai ir skaus­min­gai nudeg­ti odą gali­me ir ne tokiu kaitriu lai­ku ryte ar vaka­re.


Klai­dos, kurias daro­me


Nors pasta­ruo­ju metu žmo­nės Lie­tu­vo­je vis daž­niau nau­do­ja apsau­gi­nes prie­mo­nes nuo sau­lės, tačiau dau­ge­lis vis dar daro nema­žai klai­dų, todėl neap­sau­go savęs taip, kaip galė­tų.


Ren­kan­tis apsau­gą nuo sau­lės, rei­kia atsi­žvelg­ti į apsau­gos nuo sau­lės fak­to­rių nuro­dy­tą ant pakuo­tės.


Mūsų šaly­je daž­nas ren­ka­si prie­mo­nes su kuo mažes­niu skai­čiu­mi, tačiau taip elg­tis nėra tei­sin­ga.


Kuo dides­nis, skai­čius tuo geriau ir net vasa­ros pabai­go­je reik­tų nau­do­ti apsau­gi­nį kre­mą, kuris sie­kia 30.


Vai­kams jis turė­tų siek­ti 50.


"Klai­din­ga many­ti, kad jei skai­čius yra labai dide­lis, tai oda nepa­ru­duos. Tik­rai taip nenu­tiks, įdeg­si­te bet kokiu atve­ju", - rami­na J. Juk­ne­vi­čie­nė ir pri­du­ria, kad nuo sau­lės itin reik­tų sau­go­ti kūdi­kius.


Nors rin­ko­je ir yra apsau­gos nuo sau­lės prie­mo­nių, tin­kan­čių vai­kams nuo 3 mėne­sių, tačiau juos bet kokiu atve­ju reik­tų sau­go­ti nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių.


Pavė­sis yra tin­ka­miau­sia vie­ta kūdi­kiui.


Dar vie­na klai­da, kurią papras­tai daro žmo­nės - per retai tepa­si apsau­gi­niu kre­mu.


Daž­nas tai daro vos vie­ną ar du kar­tus per die­ną. Lai­ką lei­džiant paplū­di­my­je, tep­tis kre­mu rei­kė­tų kas dvi ar tris valan­das ir kas­kart išsi­mau­džius ar gau­siai supra­kai­ta­vus.


Tai dary­ti rei­kia net ir tuo­met, jei prie­mo­nė yra atspa­ri van­de­niui, nes išsi­mau­džius dalis jo nusi­plau­na.


Vais­ti­nin­kė atkrei­pia dėme­sį ir į tai, kad apsau­gos prie­mo­nę ant odos rei­kė­tų tep­ti likus maž­daug 20 minu­čių iki išėji­mo į lau­ką ir nepa­mirš­ti apsau­gos nuo sau­lės prie­mo­nes nau­do­ti ne tik paplū­di­my­je ar gam­to­je, bet ir lai­ką lei­džiant mies­te.


Kaip gau­ti vita­mi­no D?


Pasta­ruo­ju metu itin daug kal­ba­ma apie tai, kad Lie­tu­vo­je gyve­nan­tiems žmo­nėms itin trūks­ta vita­mi­no D, kurio dau­giau­siai gau­na­me iš sau­lės.


Atro­dy­tų vasa­ra pui­kus metas aprū­pin­ti orga­niz­mą taip trūks­ta­mu vita­mi­nu. Tačiau jei būsi­me sau­lė­je nepa­si­te­pę odos apsau­gi­niu kre­mu, gali­me jai pakenk­ti, o jei nau­do­si­me apsau­gą - negau­si­me taip rei­kia­mo vita­mi­no D, kaip elg­tis?


"Visuo­met sakau, kad bet kurio­je situ­aci­jo­je yra rei­ka­lin­gas sai­kas ir svei­kas pro­tas. Taip ir šio­je. Yra tyri­mų, tei­gian­čių, kad dau­gu­mai žmo­nių užten­ka sau­lė­je pabū­ti apie15 minu­čių, kad orga­niz­mas būtų aprū­pin­tas vita­mi­nu D.


Žino­ma, jog sau­giau­siai tai dary­ti, kai sau­lė nėra pati akty­viau­si: anks­ti ryte arba vaka­re.


Vita­mi­no D kie­kį gali­ma suži­no­ti atli­kus krau­jo tyri­mą, nusta­čius trū­ku­mą reko­men­duo­ja­ma var­to­ti spe­cia­lius prep­a­ra­tus, į mity­bos racio­ną įtrauk­ti pro­duk­tų, turin­čių šio vita­mi­no", - pata­ria vais­ti­nin­kė J. Juk­ne­vi­čie­nė.

Patarimai planuojantiems apsilankyti

2018-07-27   09:07

IP: 86.100.71.231

1. Jei eiste žiūrėti būtinai stenkites užimti vietą tiesiai priešais sceną. Jei lipsite ant piliavietės sienų, kaip tai padarė 80% žiūrovų, menkai ką matysite ir dar mažiau girdėsite.
2. Išmokite italų kalbą, nes visas pasakojimas vyksta būtent šia kalba. Emocinga, bet nesuprantama.
3. Galite vėluoti apie 10 min ir išeiti 10 min anksčiau, nes įžanga ir pabaiga labai jau statiški ir nuobodūs.
4. Nueikite geriau ką nors kitką pažiūrėti :)

Pasiskaičiusi

2018-07-27   09:04

IP: 78.57.217.55

atėjo moteriškė, bet niekaip nesuprato ar čia ir yra ta - didžioji Jūros šventės premjera spektaklis-legenda „Mobis Dikas“?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Jūros šventė 2018

Praūžė, nuvilnijo,visa lietuviškąja Baltijos pakrante nubangavo Jūros šventė - didžiausias uostamiesčio metų...

Jūros šventės - 2018 pliusai ir minusai nuotrauka, foto

Paprašius mūsų skaitytojų pakomentuoti, kas patiko ir ko trūko ką tik praūžusioje...

Svetinga ir nuoširdi Jūros šventė 2018 nuotrauka, foto

Dar tuomet, kai Klaipėdos kraštas priklausė Vokietijai, o uostas buvo laikomas žymiausiu...

Vienai seniausių Klaipėdos įmonių – 120 metų nuotrauka, foto

Policininkai džiaugiasi, kad Jūros šventė praėjo palyginti ramiai. Tačiau klaipėdiečiai, ankstų sekmadienio...

Radviliškiečiai „užsisupo“ treniruoklyje nuotrauka, foto

Interesų konfliktas Klaipėdos uoste buvo suvaldytas nuotrauka, foto

Ūkis, Interesų konfliktas uosto verslininkams parėmus Klaipėdos uosto vadovo Arvydo Vaitkaus bei...

Alzheimerio liga: svarbu nedelsti kreiptis pagalbos nuotrauka, foto

Sveikata, Ko gero, ne vienas yra savo aplinkoje ar šeimoje susidūręs su žmonėmis,...

Rusniškiai prašo svečių kol kas į salą nevykti nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Vakar Šilutės rajono savivaldybė paskelbė ekstremaliąją situaciją, be Rusnės, dar penkiose rajono...

Netekome miesto Garbės piliečio Kazimiero Budrio nuotrauka, foto

Klaipėda, Šįryt, vasario 19-ąją, penktą valandą ryto amžinybėn iškeliavo Kazimieras Budrys.

Ūkis, Paskelbta prieš 32 min.

Sveikata, Paskelbta prieš 44 min.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 1 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...