2019 m. gegužės 22 d. 20:43 val., trečiadienis

ve  >  Žinios  >  Jaunimas  >  Jaunimo ekspresas

Jaunimo ekspresas

Studentai atsiskaito už delnų linijas

2012-04-24, 15:14

Alvydas JANUŠEVIČIUS

Studentai atsiskaito už delnų linijas nuotrauka, foto

STU­DI­JOS: Šiau­lių uni­ver­si­te­te kaip pa­si­ren­ka­mas da­ly­kas dės­to­ma chi­ro­lo­gi­ja, moks­las apie ran­kas.

© Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­te kaip pa­si­ren­ka­mas da­ly­kas dės­to­ma chi­ro­lo­gi­ja – ezo­te­ri­nis moks­las apie žmo­gaus ran­kas. Ne­se­niai uni­ver­si­te­tas pa­si­ra­šė su­tar­tį su ARI ins­ti­tu­to Iz­rae­ly­je įkū­rė­ju ir va­do­vu Mi­chae­liu Lait­ma­nu – ži­no­mu ka­ba­los sklei­dė­ju. Ar ŠU tam­pa ha­rių po­te­rių aukš­tą­ja mo­kyk­la?

"Ant pirš­tų ne­bė­ra gum­bų"

Vai­do­tas Ka­ni­šaus­kas, ŠU Ma­te­ma­ti­kos ka­ted­ros do­cen­tas, gar­sė­ja po­mė­giu ezo­te­ri­niams moks­lams: nu­me­ro­lo­gi­ja, ast­ro­lo­gi­ja, chi­ro­man­ti­ja. O štai chi­ro­lo­gi­ją jis dės­to ir sa­vo stu­den­tams. To­kia pa­si­ren­ka­ma pro­gra­ma šia­me fa­kul­te­te gy­vuo­ja jau ne pir­mus me­tus.

Apie 80 ma­te­ma­ti­kos do­cen­to stu­den­tų ver­ti­na­mi pa­žy­miais už tai, kaip jie iš­ty­rė ar iš­nag­ri­nė­jo sa­vo ar ar­ti­mų­jų del­nų li­ni­jas, kal­vas ar są­na­rius. V. Ka­ni­šaus­ko nuo­mo­ne, stu­den­tai, jei jau mo­ka už moks­lą, tu­ri tei­sę gau­ti tai, ko no­ri: „Dau­gu­ma stu­den­tų mo­ka už moks­lą. Va­di­na­si, pa­si­rink­da­mi ma­no kur­są – mo­ka uni­ver­si­te­tui.“

V. Ka­ni­šaus­kas tei­gia, kad chi­ro­lo­gi­ja yra moks­las. Pri­me­na, kad psi­cho­lo­gai jau prieš šimt­me­tį pa­gal žmo­gaus kū­no lai­ky­se­ną pra­dė­jo nu­sa­ky­ti ir jo cha­rak­te­rio sa­vy­bes.

„Ran­ka – kū­no da­lis. Moks­li­nin­kai iš tu­ri­mų sta­tis­ti­nių duo­me­nų da­ro iš­va­das. Me­di­kai iš ran­kos ban­do nu­sta­ty­ti li­gas. Nea­be­jo­ju, kad kri­mi­na­lis­tai pirš­tų ant­spau­duo­se ban­do įžvelg­ti, ar jie cha­rak­te­ri­zuo­ja nu­si­kal­tė­lį. Neuž­mirš­ki­te, kad ma­no spe­cia­li­za­ci­ja – sta­tis­ti­ka“, – tei­gia dės­ty­to­jas.

V. Ka­ni­šaus­kas pa­mi­nė­jo vie­ną iš per ty­ri­mus pa­ste­bė­tų da­ly­kų: „Žmo­nių ran­kos kei­čia­si. Ant pirš­tų ne­bė­ra gum­bų. Tai reiš­kia, kad dau­gu­ma jų kul­tū­rin­gi, me­niš­kos sie­los ir no­ri gy­ven­ti be di­de­lių var­gų. Štai iš kur ta emig­ra­ci­ja. Štai ko­dėl val­džio­je vi­so­kie dai­ni­nin­kai ir me­ni­nin­kai, o ne – ūkiš­ki žmo­nės“.

Pak­laus­tas, ar ne sun­kus dar­bas tuos „gum­bus“ užau­gi­na, dės­ty­to­jas at­sa­kė, kad jie ga­li at­si­ras­ti ir iš­nyk­ti nuo žmo­gaus mąs­ty­mo ten­den­ci­jų.

Moks­las ar ezo­te­ri­ka?

„Tra­di­ciš­kai tai nė­ra moks­las, – apie chi­ro­lo­gi­ją sa­kė ma­te­ma­ti­kas. – Chi­ro­lo­gi­ja kaip moks­las nė­ra la­bai stip­riai iš­si­vys­tęs. Stu­den­tai per pus­me­tį ar net per me­tus neiš­moks tir­ti žmo­nių iš jų ran­kų, ta­čiau bent kaž­kiek orien­tuo­sis“.

Jis taip pat pri­mi­nė, kad Aris­to­te­lis pa­ra­šė pir­mą­ją kny­gą apie chi­ro­man­ti­ją: „Ar se­no­vės moks­li­nin­kai bu­vo tiek dur­ni? Apie ana­pu­si­nį pa­sau­lį fak­tų ne­tu­ri­me, to­dėl bet ko­kie su tuo su­si­ję ty­ri­mai – ne moks­las. Bent kol kas. O čia mes tu­ri­me šal­ti­nį – ran­kas. Jas ir ti­ria­me. Mus komp­ro­mi­tuo­ja tie, ku­rie iš ran­kos spė­lio­ja atei­tį ir praei­tį.“

V. Ka­ni­šaus­kas tvir­ti­no, kad chi­rio­lo­gi­ją dės­to be jo­kių „ša­ma­niš­kų“ da­ly­kų.

Chi­ro­lo­gai pri­ta­ria

Chi­ro­lo­gė As­ta Svir­kie­nė, ezo­te­ri­nių moks­lų mo­kyk­los va­do­vė, sa­ko po­zi­ty­viai ver­ti­nan­ti chi­ro­lo­gi­jos stu­di­jas uni­ver­si­te­te.

Jos nuo­mo­ne, tai moks­las apie žmo­gaus pa­ži­ni­mą, tik bai­do­ma­si žo­džio: „Ar pa­si­keis­tų psi­cho­lo­gi­ja, jei ji bū­tų va­di­na­ma „psi­cho­man­ti­ka“. Kaž­kam ir echos­ko­pas yra „še­šė­lių moks­las“.

A. Svir­kie­nė at­sklei­dė, kad V. Ka­ni­šaus­kas nė­ra ofi­cia­lus ezo­te­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, ta­čiau jis skai­tys pa­skai­tas jos mo­kyk­los ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se.

Prieš­ta­rau­ja pa­ts sau?

Do­cen­tas dar 2003 me­tais iš­lei­do kny­gą „Prak­ti­nė chi­ro­man­ti­ja“, ku­rios ano­ta­ci­jo­je pa­ra­šy­ti žo­džiai prieš­ta­rau­ja da­bar­ti­niams jo tei­gi­niams. Ano­ta­ci­jo­je jis paaiš­ki­na, kad chi­ro­man­ti­ja yra bū­ri­mo ir pra­na­ša­vi­mo iš ran­kos ma­gi­ja. Chi­ro­lo­gi­ja – moks­las, ži­nių sis­te­ma apie cha­rak­te­rin­giau­sius ran­kos po­žy­mius.

To­liau ano­ta­ci­jo­je pa­brė­žia­ma: „Nors chi­ro­lo­gi­jos lai­mė­ji­mai ne­ma­ži, ta­čiau ji ne­taps tik­ruo­ju moks­lu, kol ne­pe­rims okul­ti­nės chi­ro­man­ti­jos me­to­do­lo­gi­jos. Ta­čiau pra­ktiš­kai nė­ra jo­kio skir­tu­mo tarp chi­ro­man­ti­jos ir chi­ro­lo­gi­jos“.

Dar ra­šo­ma, kad: „Chi­ro­man­ti­ja, kaip ezo­te­ri­nis moks­las, tu­ri rem­tis okul­tiz­mo tra­di­ci­ja. Ir ši tra­di­ci­ja va­ka­rie­čiams yra ka­ba­la – re­li­gi­nė-fi­lo­so­fi­nė se­no­vės žy­dų pa­sau­lio su­vo­ki­mo sis­te­ma“.

"Uni­ver­si­te­te ka­ba­la ne­dės­to­ma"

Žo­dis „ka­ba­la“ ne­se­niai bu­vo links­niuo­ja­mas ŠU va­do­vų lū­po­se. Iš­kil­min­gai pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su ARI ins­ti­tu­to Iz­rae­ly­je įkū­rė­ju bei va­do­vu Mi­chae­liu Lait­ma­nu.

Šia su­tar­ti­mi ŠU į sa­vo stu­di­jų pro­gra­mą įtrau­kia in­terg­ra­lų­jį ug­dy­mą, ku­rį ku­ruo­ja lek­to­rė Vi­da Skač­kaus­kai­tė.

Lek­to­rė pri­si­pa­ži­no ne­ga­lin­ti ko­men­tuo­ti chi­ro­lo­gi­jos stu­di­jų, nes apie tai nie­ko neiš­ma­no. Taip pat ne­ga­lin­ti ver­tin­ti uni­ver­si­te­to va­do­vų spren­di­mo pa­tvir­tin­ti to­kią pro­gra­mą.

„Kiek su­pra­tau, chi­ro­lo­gi­ja – kaž­ko­kia miš­rai­nė. Ma­ne do­mi­na tik sis­te­mos, – sa­kė V. Skač­kaus­kai­tė. – Ka­ba­la Šiau­lių uni­ver­si­te­te ne­dės­to­ma. Dės­to­mi tik in­teg­ra­lios vals­ty­bės pa­grin­dai. Tai moks­las apie įvai­riau­sius vi­suo­me­nė­je vyks­tan­čius pro­ce­sus. Pa­vyz­džiui, apie tai, kaip tu­rė­tų va­din­tis da­bar­ti­nė de­mok­ra­ti­ja, ku­ri la­biau pri­me­na ma­žu­mos val­džią“.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nė ki­to­kia

Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rius Juo­zas Pab­rė­ža tvir­ti­na, kad fa­kul­te­tuo­se su­da­ry­ti ko­mi­te­tai, ku­rie nu­ma­to pa­si­ren­ka­mus da­ly­kus. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą prii­ma šių ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų su­si­rin­ki­mas. Jam va­do­vau­ja pa­ts pro­rek­to­rius.

„Vis­kas yra ofi­cia­liai. Nie­ko čia ant­gam­tiš­ko ir ant­žmo­giš­ko nė­ra“, – ti­ki­no J. Pab­rė­ža. Esą chi­ro­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­ma praė­jo vi­sus ŠU su­kur­tus filt­rus ir sau­gik­lius.

Aukš­to­jo moks­lo įsta­ty­me okul­tiz­mas, ast­ro­lo­gi­ja ir ki­to­kios pa­na­šios stu­di­jos įtrauk­tos. Šie reiš­ki­niai ga­li bū­ti ti­ria­mi is­to­ri­niu, ant­ro­po­lo­gi­niu ar ki­to­kiu as­pek­tu.

Tą pa­tvir­ti­no ir švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras Vai­das Ba­cys. Jo nuo­mo­ne, su moks­lu ne­su­si­ję da­ly­kai ne­tu­rė­tų bū­ti dės­to­mi uni­ver­si­te­te: „Tir­ti kaip reiš­ki­nį – ga­li­ma, bet ra­ga­nau­ti – jo­kiu bū­du. Ge­rai bū­tų, kad uni­ver­si­te­tai au­to­no­mi­ja nau­do­tų­si tin­ka­mai“.

 

IŠ­ŠŪ­KIS: Ma­te­ma­ti­kas Vai­do­tas Ka­ni­šaus­kas sa­ko priim­tų iš­šū­kį – nu­ste­bin­tų dau­ge­lį, ku­rie ryž­tų­si jam pa­ro­dy­ti sa­vo ran­kas.

 

MOKS­LAS: ŠU stu­di­jų pro­rek­to­rius Juo­zas Pab­rė­ža su fa­kul­te­tų va­do­vais pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­nė­ti sa­vo ir ki­tų del­nus yra moks­liš­ka.

 

KA­BA­LA: Vi­da Skač­kaus­kai­tė tvir­ti­na, kad in­teg­ra­lus mo­ky­mas ne­tu­ri nie­ko bend­ro su ka­ba­la: "Ka­ba­la Šiau­lių uni­ver­si­te­te ne­dės­to­ma“.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Jaunimo ekspresas

Penktadienį Klaipėdoje jau septintą kartą vyksta jaunimo organizacijų mugė "Būk matomas". Jaunieji...

Klaipėdos jaunimas nori būti matomas nuotrauka, foto

Ketvirtadienį Visuomenės harmonizavimo parke netoli Prienų prasideda Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, kuris...

Prasideda Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas nuotrauka, foto

Šį savaitgalį prasideda abiturientų išleistuvių maratonas. Merginos siūdinasi sukneles, vaikinai dairosi kostiumų,...

Išleistuvės: nuo finansinių sunkumų iki makiažus besidarančių vaikinų nuotrauka, foto

Šiemet jau antrus metus iš eilės buvo surengta stovykla "Pažinimo stebuklas. Pasitikėk...

Iš stovyklos - tik gražiausi vaikų prisiminimai nuotrauka, foto

Europos teismą pasieks dar negirdėtas skundas iš Lietuvos nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Europos žmogaus teisių teismą netrukus turėtų pasiekti dar negirdėtas skundas – Lietuvos...

Absurdas: Lietuva pasistatė SGD terminalą, tačiau vilkikai dujomis pildomi Lenkijoje nuotrauka, foto

SGD, „Mes dedame pastangas parodydami, jog SGD varomi vilkikai – ne dinozaurai, o...

Sulaikytas ieškomiausias Lietuvos nusikaltėlis nuotrauka, foto

Kriminalai, Sulaikytas ieškomiausias Lietuvos nusikaltėlis - 13 metų po nužudymo prasislapstęs Marius Civinskas.

Įspėja dėl magnetinės audros - ligoninių skyriai jau pilni nuotrauka, foto

Sveikata, Ligoninių kardiologijos skyriai perpildyti ūmių ligonių. Daugumą jų išguldė didžiausia per pastaruosius...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...